ПРОГРАМА

розвитку кафедри філософії та методології науки

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2023 – 2028 рр. 

 

 

1. Обґрунтування необхідності створення програми розвитку кафедри філософії та методології науки

Програма розвитку філософії та методології науки зорієнтована на виконання освітньої реформи в Україні, необхідністю вдосконалення освітніх програм та реалізації стратегічних завдань факультету відповідно до вимог сучасного науково-освітнього процесу.

У своїй діяльності кафедра керується Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету, Положенням про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Програмою розвитку філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2019-2024 роки та іншими нормативними та локальними актами.

2. Прогноз тенденцій /змін кафедри

Тенденції розвитку кафедри та плановані зміни представляють розширення усіх напрямків діяльності кафедри як структурного підрозділу класичного університету дослідницького типу відповідно до програми розвитку факультету та університету.

 

3. Концепція розвитку кафедри

Концепція розвитку кафедри включає наступні стратегії, що визначають її цілі, принципи і пріоритети діяльності:

- розвиток особистісно-професійного потенціалу викладачів як основи підвищення якості навчального процесу;

- формування сучасного середовища науковців, атмосфери креативності,  вимогливості та академічної доброчесності, яка б сприяла постійному творчому пошуку ефективних шляхів вдосконалення професійної діяльності;

- широка взаємодія та співробітництво з природничими факультетами, з освітянським і науковим середовищем в Україні та за її межами.

 

4. Призначення, мета і завдання розвитку кафедри

Призначення та мета розвитку кафедри визначаються теоретичним та практичним значенням надбань з філософії та методології науки для філософської освіти, а також забезпеченням методологічної підготовки професіоналів у різних галузях науки, здатних вирішувати сучасні завдання економічного та науково-технічного розвитку держави.

Пріоритетними завданнями стратегічного розвитку кафедри філософії та методології науки мають бути:

- удосконалення навчально-методичної та науково-дослідної роботи на основі впровадження інтенсивних особистісно-орієнтованих технологій і методів;

- нерозривне поєднання процесу навчання і науково-дослідної роботи, впровадження наукових досліджень у навчальний процес;

-  досягнення і підтримка світового рівня якості освіти і наукових досліджень;

- сприяння формуванню наукового потенціалу України шляхом розробки та викладання філософських засад сучасної науки;

- підтримання конкурентного статусу кафедри в підготовці компетентних і конкурентоспроможних фахівців з філософії науки на національному ринку освітніх послуг;

-  піднесення авторитету Київського університету імені Тараса Шевченка та філософського факультету у міжнародному освітньо-науковому просторі за рахунок розвитку міжвузівських і міжнародних освітніх та наукових зв’язків, визнання освітніх програм з боку міжнародних організацій, публікації результатів наукової діяльності у рейтингових фахових наукових виданнях;

 

5. Пріоритетні напрямки роботи кафедри.

Освітній та навчально-виховний напрям роботи:

- забезпечення високої якості освіти і наукових досліджень, виховання студентів та аспірантів на основі єдності навчального та виховного процесів;

- постійне оновлення програм навчальних дисциплін з урахуванням сучасних вимог й актуальності, удосконалення змісту робочих програм з  урахуванням професійної спрямованості їх викладання;

- систематична робота з підготовки навчально-методичних, наукових, дидактичних матеріалів з метою забезпечення високої якості викладання всіх обов’язкових та вибіркових дисциплін, що забезпечує кафедра філософії та методології науки;

- впровадження в освітній процес сучасних форм, методів і технологій навчання, вдосконалення особистісно-орієнтованих та цифрових технологій для забезпечення ефективності дистанційної форми освіти;

-              підготовка бакалаврських, магістерських кваліфікаційних робіт; 

- підготовка через аспірантуру та докторантуру наукових кадрів в галузі філософії та методології науки;

- вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи професорсько-викладацького складу кафедри.

 

Наукова діяльність:

- активізація роботи щодо публікацій результатів наукових досліджень співробітників кафедри у високорейтингових фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

-  активізація участі співробітників кафедри у міжнародних фахових наукових конференціях та семінарах;

-   участь у редколегіях фахових видань;

-  забезпечення роботи постійно діючого наукового семінару з актуальних проблем філософії науки;

-   забезпечення реалізації програм підготовки докторів філософії, підвищення ефективності аспірантури та докторантури;

-  активізація участі в конкурсах науково-дослідних проектів МОН, а також у конкурсах міжнародних проектів різного рівня;

-     забезпечення науково-дослідного співробітництва з міжнародними академічними партнерами, пошук нових закордонних партнерів з метою проведення спільних наукових досліджень;

-    розвиток міжнародного наукового обміну шляхом: 1) стажування науково-педагогічних і наукових працівників, докторантів, аспірантів та студентів у провідних закордонних навчально-наукових центрах; 2) запрошення провідних зарубіжних учених для виступів та читання лекцій з перспективних і проблемних напрямів науки; 3) участі науково-педагогічних працівників Університету в міжнародних наукових конференціях поза межами України; 4) залучення студентів та молодих науковців до програм академічної мобільності.

-    підготовка та видання індивідуальних та колективних монографій.

 

Розвиток кадрового потенціалу:

- постійне підвищення рівня кваліфікації та розвиток педагогічної майстерності викладачів кафедри шляхом участі у спеціалізованих вебінарах та тренінгах;

- підвищення рівня науково-освітнього потенціалу кафедри за рахунок стажування її співробітників у провідних вітчизняних та закордонних наукових та навчальних центрах;

- створення сприятливих умов для підвищення кваліфікації викладачів кафедри шляхом підготовки й захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук, здобуття вчених звань доцента й професора;

- підвищення кваліфікації викладачів кафедри шляхом взаємовідвідування лекцій, їх аналізу та обговорення на засіданнях кафедри.

 

Інформатизація:

- оновлення та постійне змістовне наповнення Web-сторінки кафедри;

- розміщення на Web-сторінці кафедри навчальних матеріалів та актуальної інформації щодо забезпечення навчального процесу;

-  розробка електронних версій начально-методичної літератури;

-  підвищення кваліфікації працівників кафедри в сфері використання цифрових технологій для забезпечення навчального процесу.

 

Програму розвитку підготував кандидат філософських наук, доцент, в.о. завідувача кафедри філософії та методології науки Петрущенков С.П.

 

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри філософії та методології науки, протокол № 9 від 14 червня 2023 р.