Додаток до робочої програми навчальної дисципліни

Філософія

для здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня

спеціальності 102 Хімія

VI семестр

 

Викладачі:

к.філос.н., асистент кафедри філософії та методології науки, Коперльос Р. Ю.

\e-mail koperlosr@ukr.net, koperlosr@knu.ua

к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки, Чайка Я.М.

\e-mail yanachaika@knu.ua

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Частина1: Філософська пропедевтика

1

Тема 1.  Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

2

1

4

2

Тема 2.  Антична філософія

2

1

5

3

Тема 3. Філософія Середньовіччя й Відродження

2

2

5

4

Тема 4. Філософія Нового часу

2

2

5

5

Тема 5.  Німецька класична філософія

2

5

6

Тема 6.  Сучасна філософія

2

2

5

7

Тема 7.  Українська філософська думка

2

6

Частина 2: Теоретична та практична філософія

8

Тема 8. Онтологія як філософське вчення про буття 

 

2

 

1

5

9

Тема 9. Свідомість як філософська категорія

2

1

5

10

Тема 10. Людина як предмет філософського аналізу

2

5

11

Тема 11. Епістемологія: основні проблеми теорії пізнання. Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

2

5

12

Тема 12. Соціальна філософія: індивід, суспільство і держава.

2

6

13

Тема 13. Культура і цивілізація

2

5

14

Есе за обраним твором

 

 

9

15

Підсумкова контрольна робота

2

 

 

ВСЬОГО

28

10

82

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій                                      – 28 год.

Семінари                        – 10 год.

Самостійна робота                  – 82 год.

 

Організація оцінювання:

Семестрова робота

Семестрова кількість балів

Min – 36 бали

Max – 60 балів

Усна відповідь

 Протягом семестру

«3» х 5 = 15

«5» х 4 = 20

Доповнення, участь в дискусіях

 Протягом семестру

«1» х 10 = 10

«2» х 10 = 20

Самостійна робота

Есе за обраною темою  (наприкінці 2 модулю)

«6» х 1 =6

«10» х 1 = 10

Підсумкова контрольна робота

 Наприкінці 2 модулю

«5» х 1 = 5

«10» х 1 = 10

*у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання відпрацьовуються у письмовій формі.

Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 60% від семестрової кількості балів

 

 

Змістова частина 1. Філософська пропедевтика

 

Семінар 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини 

 

1.     Специфіка філософії як знання і світогляду.

2.     Сутність і структура світогляду.

3.     Історичні типи світогляду.

4.     Сутність, завдання та предмет філософії.

5.     Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

6.     Функції філософії.

7.     Основні розділи філософії.

8.     Методи філософії.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Сутність і основні функції світогляду.

2. Міфологічний і релігійний світогляди.

3. Специфіка філософського освоєння дійсності.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. На що скероване філософське пізнання?

2. Які джерела філософської думки?

3. Чи усвідомлює людина процес формування власного світогляду?

4. Чи можливий світогляд без ідеалів?

5. Чи всі люди мають світогляди?

 

Література 

 

Основна:

Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

Філософія:  Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

Філософія: навч. посібник / Ю.М. Вільчинський, Л.В. Северин-Мрачковська, О.Б. Гаєва та ін. – К: КНЕУ, 2019.

Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2018.

 

 Додаткова:

Броннікова Л.В. Філософські аспекти трансформаційних процесів у сучасній науці // Актуальні проблеми філософії та соціології, (33), 2022 - С. 13-17.

Вiтгенштейн Л. Trаctatus logico-filosoficus. Фiлософськi дослiдження / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html

Ортега-і-Гассет X. Чиста філософія / https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3821

Руденко О.В. Про необхідність та доцільність вивчення філософії у вищий школі / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko-pro.htm

Туренко В.Е. Місце філософії у світовому освітньому просторі // Multiversum. Philosophical almanac., № 5-6, 2016. – С. 153-161

Шинкарук В.І. Філософія і культура // Доповідь на  II  Всеукраїнському філософському конгресі (27-29 червня 1995 p., м. Київ)// Філософська і соціологічна думка. 1995, № 9-10. С. 220-235.

Шинкарук В.І. Категоріальна структура наукового світогляду // Шикарук В.І Вибрані твори у 3-х т. К, 2003. Т.3. Ч.1. С.164-172.

 

Семінар 2. Антична філософія. Головні ідеї філософії Середньовіччя та Відродження

 

1. Особливості зародження і формування давньогрецької філософії:

а) пошуки першопричини світу філософами Мілетської школи (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен);

б) натурфілософія та діалектичні ідеї Геракліта.

2. Проблема буття в піфагорійській школі та у філософії елеатів

3. Натурфілософські побудови Емпедокла, Анаксагора та атомістика Левкіппа-Демокріта.

4. Антропологічний поворот в античній філософії (софісти і Сократ).

5. Філософська теорія Платона.

6. Філософська система Аристотеля.

7. Головні теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські інтерпретації:

а) полеміка між номіналізмом і реалізмом;

б) проблема співвідношення віри і знання;

в) проблема людини: душа і тіло.

8 Загальна характеристика філософії епохи Відродження. Гуманізм та новий ідеал людини.

9. Філософія М.Кузанського.

10. Наука епохи Відродження (Л. да Вінчі, М.Коперник).

11. Пантеїзм Дж.Бруно.

12. Відділення фізики від метафізики (Г.Галілей, Кеплер).

13. Реформація: основні ідеї та персоналії.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Розуміння філософії в античну добу.

2. Сутність полеміки Сократа з софістами.

3. Основні ідеї філософського вчення Платона.

4. Система категорій Аристотеля.

5. Загальна характеристика середньовічної філософії.

6. Патристичний етап Середньовіччя.

7. Особливості середньовічної схоластики.

8. Нова натурфілософія епохи Відродження.

9. Основні ідеї Реформації (Лютер, Кальвін, Мюнцер).

 

Проблемні теми для обговорення:

1.  Які етапи виділяють в розвитку античної філософії?

2.  Чому представників філософії “ранньої класики” називали натурфілософами?

3.  У чому полягає філософський сенс апорій Зенона?

4.  Що означає вислів “антропологічний поворот в античній філософії” і з іменами яких мислителів він пов’язаний?

5. Які головні теологічні проблеми Середньовіччя?

6. До якого знання відновлюється інтерес в епоху Відродження?

7. В чому полягає гуманістичний характер філософії доби Відродження?

 

 

Література

 

Основна:

Філософія. Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018. 622 с..

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

http://westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html

Філософія: навч. посібник / Ю.М. Вільчинський, Л.В. Северин-Мрачковська, О.Б. Гаєва та ін. – К: КНЕУ, 2019.

Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

 

Додаткова:

Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої «Політики». – К.: Основи. – 2003.

Ахутін А. Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому / А. Ахутін, А. Баумейстер, О. Білий, А. Васильченко, О. Гомілко, В. Жулай, В. Звіядковський, В. Козловський, М. Попович, С. Пролеєв // Філософська думка. - 2016. - № 5. - С. 6-26.

Аристотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

Боецій. Розрада від філософії. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Л.: Свічадо, 2007.

Мак`явеллі Н. Державець. – К., 1998.

Монтень М. Проби. Книга 1. / https://chtyvo.org.ua/authors/Michel_Montaigne/Proby_Kn1/

Мор Т. Утопія / https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3752

Мусулін А. Микола Кузанський / https://newacropolis.org.ua/articles/mykola-kuzanskyi

Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-106.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

Роттердамський Е. Похвала Глупоті – К., 1993. // http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

Туренко В.Е. Антична філософія любові. – К.: ВАДЕКС, 2017.

Ціцерон. Тускуланські бесіди. Про обов’язки. – Вид.: Апріорі, 2021.

 

Семінар 3. Філософія Нового часу.

Особливості переходу від класичного до некласичного філософування та основні напрямки сучасної філософії

 

1. Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

2. Проблема методу в філософії Нового часу ( Ф.Бекон, Р.Декарт).

3. Проблема емпіризму в філософії Ф.Бекона (програма “великого відновлення наук”, концепція “ідолів”).

4. Проблема раціоналізму в філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву, теза “cogito ergo sum”, вчення про “вроджені ідеї”).

5. Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямків.

6. Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

7. Ірраціонально-екзистенційна філософія С.К’єркегора.

8. Основні концепції “Філософії життя” (Ф.Ніцше, А.Бергсон, В.Дільтей).

9. Філософські засади психоаналізу, вчення про свідоме, несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

10. Прагматизм як напрям сучасної філософії (Ч.Пірс, У.Джеймс, Д.Дьюї).

11. Основні етапи розвитку позитивізму.

12. Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання (К.Леві-Стросс, М.Фуко).

13. Феноменологія Е.Гусерля.

14. Екзистенціальна філософія (К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр).

15. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, персоналізм).

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Природознавство та філософія Нового часу.

2. Взаємозв’язок філософії й математики в добу Нового часу.

3. Соціальна концепція Т.Гоббса.

4. Проблема субстанції у Новий час: Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Ляйбніц.

5. Порівняльний аналіз основних проблем класичної та сучасної західноєвропейської філософії.

6. Буття людини як проблема в екзистенціальній філософії.

7. Філософія життя.

8. Поняття несвідомого в філософії психоаналізу.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. У чому полягає зв’язок філософії Нового часу з математикою й природознавством?

2. Чому раціоналізм вважається протилежністю сенсуалізму?

3. У чому полягає сутність поглядів на субстанцію в новоєвропейській філософії?

4. Якими причинами був обумовлений перехід від класичного до некласичного філософствування?

5. Якою є основна проблематика феноменологічної філософії?

6. Які історичні стадії розвитку та основні проблеми філософії позитивізму?

7. Чому структуралізм вважають методологічною основою гуманітарних наук?

 

Література

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018. 622 с..

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

http://westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html

Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

 

Додаткова:

Білоус Т.М. Натуралізм у сучасній філософії науки: когнітивні засади / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Tbilous.pdf

Вітгенштайн Л. Tractatus Logiko-Philosophicus. Філософські дослідження. Київ: Основи, 1995. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html

Вольтер Кандід: Філософські повісті (збірник). Харків :Фоліо, 2011.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/04/Kandid_Filosofski_povisti.pdf

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. Л.: Литопис, 2007.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Shliakh_do_movy.pdf?

Гадамер Г.-Г. Істина і метод. основи філософської герменевтики.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/gadamer.html

Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. Київ: Юніверс, 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Batkivschyna_i_mova.pdf

Гейзінга Й. Homo ludens. К, 1994.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. К., 1994.

Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. К., 1996.

Гуссерль Е. Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія// Філософська думка, 2002. №3. С134-149.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Husserl_Edmund/Kryza_yevropeiskykh_nauk.pd?

Гоббс Т. Левіафан. К.: Дух і Літера, 2000.

http://apsua.org/wpcontent/uploads/2017/03/%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81.pdf

Г`юм Д. Трактат про людську природу. К., 2003.

https://chtyvo.org.ua/authors/Helvetsii_Klod_Adrian/Pro_liudynu_ii_rozumovi_zdibnosti_ta_ii_vykhovannia/

Декарт Р. Міркування про метод. К.: Тандем, 2001.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/decart_metod.htm

Декарт Р. Метафізичні розмисли. К.: Юніверс, 2000.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dekart/index.html

Джеймс В. Що таке прагматизм? К., 2000.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. К., 1996.

Добронравова І.С. Концепції наукової раціональності в сучасній філософії науки / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/pidr1.html

Камю А. Міф про Сізіфа.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3221&page=6

Леві-Строс К. Структурна антропологія. К., 1997.

Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація / Після філософії: кінець чи трансформація? К., 2000. С.71-90.

Лок Д. Два трактати про правління. К.: Наш формат, 2020.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/government.pdf

Лябніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. К., 2008. № 4. С. 25-43.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. К., 1993

Паскаль Б. Думки. часопис. К.: Дух і Літера, 2009.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Pascal_Blaise/Dumky.pdf?

Після філософії: кінець чи трансформація? Рорті , Ліотар , Фуко, Деррида, Девідсон , Дамміт , Патнем, Апель, Габермас, Гадамер, Рикьор , Макінтайр, Блуменбера, Тєйлор/ Переклад за редакцією В. В. Ляха. К.: Четверта хвиля. 2000. 432 с.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Rorty_Richard/Pislia_filosofii_Kinets_chy_transformatsiia7.pdf?

Рікер П. Конфлікт інтерпретацій / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Л., 1996.

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. К., 2001.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Russo_Zhan-Zhak/Pro_suspilnu_uhodu_abo_pryntsypy_politychnoho_prava.pdf?

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Sytuatsia_postmodernu.pdf

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. К., 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Buttia_i_nischo_frahmenty.pdf

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. К., 1995.

Фром Е. Мати чи бути. К., 2010.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Maty_chy_buty7.pdf

Фройд З. Тлумачення сновидінь. – Харків: Фоліо, 2019.

Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». Л., 1990. №3.Добронравова І.С. Некласична раціональність для нелінійної науки / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr2.html

 

Змістова частина 2. Теоретична та практична філософія

 

Семінар 1. Теоретичне усвідомлення проблеми буття:

філософська онтологія

 

1. Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської думки.

2. Поняття матерії та її структура:

а) проблема протилежності матерії та свідомості;

б) відмінність філософського поняття матерії від природничо-наукового;

в) проблема самоорганізації та системності матеріального світу.

3. Проблема детермінізму як принципу філософського пояснення світу.

4. Простір і час як форми буття матерії.

5. Субстанціональна і реляційна концепції простору і часу.

6. Рух як спосіб існування матерії.

7. Проблема прогресу та його критеріїв.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Розуміння Абсолюту в Парменіда

2.  Проблема буття в філософії М.Хайдеггера.

3. Онтологічний поворот у філософії XX ст.

4. Еволюція поняття «матерія» у філософії і науці.

5. Історико-філософський аспект ідеї розвитку.

 

Проблемні теми для обговорення:

1.  Коли і чому в філософії з'явилась проблема буття?

2.  У чому сутність парменідового розуміння буття?

3.  Хто з античних філософів не сприйняв парменідового тлумачення буття і чому?

4.  У чому полягає специфіка середньовічного тлумачення проблеми буття?

5.  Які зміни у розумінні проблеми буття відбулись у філософії Нового часу?

 

Література

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

 

Додаткова:

Дамміт М. Логічні основи метафізики. / Переклад з англ. В.Навроцького. – Київ: IRIS, 2001.

Джеймс В. Деякі метафізичні проблеми, розглянуті з погляду прагматизму. Єдність і множинність. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2000.

Коперльос Р.Ю. Розуміння хаосу як безладу в філософії та науці // Актуальні проблеми філософії та соціології. - Вип. 36. – К., 2022. – С. 51-54.

Коперльос Р.Ю. Тлумачення хаосу як впорядкованості в синергетичному дискурсі // Актуальні проблеми філософії та соціології, (41), 2023. – С. 45-49.  http://apfs.nuoua.od.ua/archive/41_2023/8.pdf

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

Тілліх П. Мужність бути. Небуття і тривога. // Часопис «Ї». – 2005. – №37.

Фромм Е. Мати або бути?. – Електронне вид., 2020 // https://hromadalib.files.wordpress.com/2015/12/fromm_2010_have.pdf

 

Семінар 2. Проблема свідомості

1. Свідомість як філософська категорія.

2. Структура свідомості.

3. Функції свідомості.

4. Свідоме та несвідоме.

5. Свідомість та самосвідомість.

6. Свідомість, мислення та мова.

7. Поняття індивідуальної та суспільної свідомості

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Свідомість і особистість.

2. Фрейдівські ідеї несвідомого в художній культурі XX ст.

3. Проблема свідомості у сучасній філософії.

4. Суспільний та особистісно індивідуальний зміст свідомості: зв'язок та відмінність.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. У чому полягають труднощі філософського вирішення проблеми свідомості?

2. Яким є зміст і соціальні передумови марксової концепції свідомості?

3. У чому полягає подібність та відмінність марксової і фрейдової концепцій безсвідомого?

4. Що таке свідомість, які її структура, джерела і витоки?

5. Що таке суспільна свідомість і яка її структура?

6. Які сучасні концепції свідомості ви знаєте?

 

 

Література

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

https://xp4stm90bvzr.frontroute.org/s11/6/8/0/3/6/68036.pdf

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

 

Додаткова:

Фройд З. Вступ до психоаналізу.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Vstup_do_psykhoanalizu.pdf

Фройд З. Три нариси з теорії сексуальності // Психологія і суспільство. — 2008. — N 4. — С. 45-91.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Try_narysy_z_teorii_seksualnosti.pdf

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html

Юнг К.Г. Архетипи колективного несвідомого (фрагменти)

https://shron1.chtyvo.org.ua/Yung_Karl/Arkhetypy_kolektyvnoho_nesvidomoho_fr.pdf?

 

 

Самостійна робота (10 балів):

Форма контролю – есе за обраними творами.

Тема 1. Філософія та світогляд.

1. Броннікова Л.В. Філософські аспекти трансформаційних процесів у сучасній науці // Актуальні проблеми філософії та соціології, (33), 2022 - С. 13-17.

2. Вiтгенштейн Л. Trаctatus logico-filosoficus. Фiлософськi дослiдження / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html

3. Ортега-і-Гассет X. Чиста філософія / https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3821

4. Руденко О.В. Про необхідність та доцільність вивчення філософії у вищий школі / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko-pro.htm

5. Туренко В.Е. Місце філософії у світовому освітньому просторі // Multiversum. Philosophical almanac., № 5-6, 2016. – С. 153-161

6. Шинкарук В.І. Філософія і культура // Доповідь на  II  Всеукраїнському філософському конгресі (27-29 червня 1995 p., м. Київ)// Філософська і соціологічна думка. 1995, № 9-10. С. 220-235.

7. Шинкарук В.І. Категоріальна структура наукового світогляду // Шикарук В.І Вибрані твори у 3-х т. К, 2003. Т.3. Ч.1. С.164-172.

 

Тема 2. Антична філософія.

1. Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

2. Ахутін А. Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому / А. Ахутін, А. Баумейстер, О. Білий, А. Васильченко, О. Гомілко, В. Жулай, В. Звіядковський, В. Козловський, М. Попович, С. Пролеєв // Філософська думка. - 2016. - № 5. - С. 6-26.

3. Аристотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

4. Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-106.

5. Туренко В.Е. Антична філософія любові. – К.: ВАДЕКС, 2017.

6. Ціцерон. Тускуланські бесіди. Про обов’язки. – Вид.: Апріорі, 2021.

 

Тема 3. Філософія Середньовіччя та Відродження.

1. Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

2. Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої «Політики». – К.: Основи. – 2003.

3. Боецій. Розрада від філософії. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

4. Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Л.: Свічадо, 2007.

5. Мак`явеллі Н. Державець. – К., 1998.

6. Монтень М. Проби. Книга 1. / https://chtyvo.org.ua/authors/Michel_Montaigne/Proby_Kn1/

7. Мор Т. Утопія / https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3752

8. Мусулін А. Микола Кузанський / https://newacropolis.org.ua/articles/mykola-kuzanskyi

9. Роттердамський Е. Похвала Глупоті – К., 1993. // http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

 

Тема 4. Філософія Нового часу.

1. Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

2. Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

3. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

4. Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

5. Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

6. Ляйбніц Ґ. В. Монадологія [Текст] / Ґ. В. Ляйбніц // Sententiae. – 2013. – № 1. – С. 151-177.

7. Ляйбніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. – С. 25–43.

8. Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

9. Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

10. Спіноза Б. Етика. Київ.: Андронум, 2020.

11. Спіноза Б. Теологічно-політиний трактат. Харків: Фоліо, 2018.

 

Тема 5. Німецька класична філософія.

1. Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

2. Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець німецької класичної філософії // https://vpered.wordpress.com/2012/11/19/engels-ludwig-feuerbach/

3. Маркс К. Тези про Фоєрбаха // https://vpered.wordpress.com/2009/05/22/marx-feuerbach

4. Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005.

5. Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво // Мислителі німецького Романтизму. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 158-161.

6. Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

7. Фіхте Й.Г. Про оживлення та підвищення чистого інтересу до істини / Переклав з німецької В.Абашнік // Культура у філософії XX століття. Матеріали IV Харківських міжнародних Сковородинівських читань (30 вересня - 1 жовтня 1997 р.) - Харків: Університет внутрішніх справ, 1997. - С. 414-421.

8. Фіхте Й.Г. Про гідність людини / Переклав з німецької В.Абашнік // Проблема раціональності наприкінці XX .століття. Матеріали V Харківських міжнародних Сковородинівських читань (29-30 вересня 1998 р.) - Харків: Університет внутрішніх справ, 1998. - С. 361-363.

9. Фіхте Й. Г. Абсолютне обґрунтування права в дійсності / Переклав з німецької В.Абашнік // Практична філософія та правовий порядок. Збірка наукових статей. - Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2000. - С. 331-334.

10. Koperlos, R. “Aesthetic taste” by I. Kant. «The Days of Science of the Faculty of Philosophy –2023», International Scientific Conference (2023; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy –2023»[Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. –Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2023. – р.316-318 //  https://daysofscience-knu.net.ua/index.php/conference/issue/view/12/79

 

Тема 6. Перехід від класичної до некласичної філософії.

1. Білоус Т.М. Натуралізм у сучасній філософії науки: когнітивні засади / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Tbilous.pdf

2. Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

3. Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

4. Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

5. Гейзінга Й. Homoludens. – К, 1994.

6. Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

7. Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

8. Добронравова І.С. Некласична раціональність для нелінійної науки / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr2.html

9. Добронравова І.С. Концепції наукової раціональності в сучасній філософії науки / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/pidr1.html

10. Камю А. Міф про Сізіфа. Бунтівна людина. – Вид.: Фоліо, 2022.

11. Кун Т. Структура наукових революцій. – PORT-ROYAL, 2001.

12. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

13. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

14. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

15. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

16. Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

17. Фройд З. Тлумачення сновидінь. – Вид.: Фоліо, 2019.

18. Фромм Е. Мистецтво любові. - Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017.

19. Фуко М. Археологія знання. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003.

20. Фуко М. Історія сексуальності. - Т. 1: Жага пізнання. - Х.: ОКО, 1997.

21. Фуко М. Правила промови. — К.: Дух і літера, 1993.

22. Юнг К.Г. AION: нариси щодо символіки самості. – Вид.: Астролябія, 2016.

23. Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Л., 1990. – №3.

 

Тема 7. Українська філософська думка.

1. Іларіон Митрополит Київський Слово про закон і благодать //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 147-157.

2. Гізель І. Праця із загальної філософії. Метафізичний трактат //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 287-303.

3. Прокопович Ф. Суть, походження та види почуттів //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 310-322.

4. Сковорода Г. Розмова п’яти мандрівників про істинне щастя в житті //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 324-331 .

5. Юркевич П.Cepцe та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого// Юркевич, П.Д. Вибране. – К., 1993. – С.73-114.

6. Чижевський Д. Філософія і національність //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000.– С. 606-616.

 

Тема 8. Вчення про буття.

1. Дамміт М. Логічні основи метафізики. – Київ: IRIS, 2001.

2. Джеймс В. Деякі метафізичні проблеми, розглянуті з погляду прагматизму. Єдність і множинність. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2000.

3. Коперльос Р.Ю. Розуміння хаосу як безладу в філософії та науці // Актуальні проблеми філософії та соціології. - Вип. 36. – К., 2022. – С. 51-54. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i36.1111

4. Коперльос Р.Ю. Тлумачення хаосу як впорядкованості в синергетичному дискурсі // Актуальні проблеми філософії та соціології, (41), 2023. – С. 45-49.  http://apfs.nuoua.od.ua/archive/41_2023/8.pdf

5. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

6. Тілліх П. Мужність бути. Небуття і тривога. // Часопис «Ї». – 2005. – №37.

7. Фромм Е. Мати чи бути?. – К.: Укр. письменник, 2010.

 

Тема 9. Проблема свідомості.

1. Девід Чалмерс. Лицем до лиця з проблемою свідомості (Переклад з англійської Андрія Леонова) // Актуальні проблеми духовності. — Кривий Ріг, 2013. — Вип.14. — С. 121-152.

2. Карівець І. Свідомість, релігія та буття. На шляху до ненаукового та неантропологічного розуміння свідомості // https://philarchive.org/archive/KARCRA-2

3. Моргун О. А. Пізнавально-ціннісний аспект процесу формування когнітивної свідомості як способу духовно-практичного буття суспільства // http://apfs.nuoua.od.ua/archive/30_2021/9.pdf

4. Свідоме і несвідоме у груповій взаємодії : монографія / [П. П. Горностай, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна]; за наук. ред. П. П. Горностая; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018 // https://lib.iitta.gov.ua/712566/1/MonGroup2018.pdf

5. Сепетій Д. П., 2011 – Сепетій Д. П. Свідомість як суб’єктивність: таємниця Я. – Запоріжжя: Запорізький медичний державний університет, 2011.

6. Фройд З. По той бік принципу задоволення. Я і Воно. – Вид.: Фоліо, 2019

7. Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

8. Юнг К.Г. Архетипи і колективне несвідоме. – Вид.: Астролябія, 2012.

 

Тема 10. Вчення про людину.

1. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання/К.А. Гельвецій. – К.: Основи, 1994.

2. Добронравова І.С. Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. –Альманах. Випуск перший. // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ecology.htm

3. Коперльос Р.Ю. Розуміння нелінійності особистості в постнекласичній раціональності // Актуальні проблеми філософії та соціології. - Вип. 36. – К., 2022. – С. 51-54. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i34.1068

4. Коперльос Р.Ю. Духовність як одна із сутностей людини // Актуальні проблеми філософії та соціології, (42), 2023. – С. 43-47. https://doi.org/10.32782/apfs.v042.2023.8

5. Koperlos R. Human as a complexity system and a nonlinear person // Modern engineering and innovative technologies. – Т. 18 (4). - Karlsruhe, Germany, 2021. – Р. 88-89.

6. Koperlos, R. Ecological education in postnonclassical rationality. «The Days of Science of the Faculty of Philosophy –2023», International Scientific Conference (2023; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy –2023»[Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. –Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2023. - р.165-168 // https://daysofscience-knu.net.ua/index.php/conference/issue/view/12/79

7. Крисаченко В.С. Людина і біосфера / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krisachenko/krisa.html

8. Людина в складному світі / за ред. Н. В. Кочубей,М. О. Нестерової; вступне слово В. П. Адрущенка // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/humen_2017_.pdf

9. Сидоренко Л.І. Cучасна наука в контекстах свободи та відповідальності // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-nauka.htm

10. Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

 

Тема 11. Проблема пізнання.

1. Джексон Ф. Чого не знала Мері? / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Djekson.html

2. Добронравова І.C. Некласична раціональність для нелінійної науки. // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.29. – К.: 1999.

3. Добронравова І.C. Ідеали і типи наукової раціональності. - К.: ВЦ "Київський університет". – К.: 1999 , с. 24-28.

4. Добронравова І.C. Практична філософія науки. Збірка наукових праць. //  http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dodr-phil-2017.pdf

5. Єдинак С.В.. Філософія: Онтологія. Теорія пізнання. Логіка. Етика:. - Суми: Видавництво СумДУ, 2007.

6. Коперльос Р.Ю. Відношення «викладач-студент»: нелінійність взаємодії особистостей // Філософія освіти / Philosophy of Education: науковий журнал. – 2021, т. 27, № 2 // Інститут вищої освіти НАПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, 2021. – С. 138-147. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2021-27-2-9

7. Koperlos R. Nonlinearity of the educational process: synergetic approach // SWorldJournal. - Published by: SWorld &D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria, November 2021. – Issue №10 Part 2. – Р. 125-128. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-10-02-011

8. Комар О.В. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

9. Руденко О.В. Погляд на науку як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Вип. 49 // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/statya_ukr.htm

10. Руденко О.В. До проблеми співвідношення об’єкта та предмета наукового пізнання //Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського ф-ту-2005”. Матеріали доповідей та виступів. – Частина 2 // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/tezi.htm

11. Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки. - К., 2000

 

Тема 12.  Соціальна філософія. Культура та цивілізація.

1. Вебер М. Протестантска етика і дух капіталізму. – К.: 1994.

2. Гатальська С.М. Філософія культури // http://pidruchniki.ws/15840720/filosofiya/filosofiya_kulturi_-_gatalska_cm

3. Гриценко В.С. Людина і Всесвіт у культурологічній аргументації // Практична філософія. — 2004, № 1.

4. Коперльос Р.Ю. Наукові та філософські аспекти екологічної культури // Гуманітарні студії. – Вип. 11. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" , 2011. – С. 41-50.

5. Коперльос Р.Ю. Місце екологічної культури в постнекласичній науці // Гуманітарні студії. – Вип. 16. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" , 2012. – С. 77-84.

6. Коперльос Р.Ю. Складні людиновимірні системи в контексті розвитку сучасного суспільства // Мат. конференції “Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства”. – К., 2015. – С. 109-111.

7. Кримський С.Б. Діяльність та культура / Магістеріум. 2003. – Вип.12. Культурологія. – С.4-8.

8. Панченко В.І. Мистецтво в контексті культури. — К., 1998.

9. Сидоренко Л.І. Проблема сутності живого в історичній ретроспективі та науці ХХІ ст. // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-problema.html

10. Сидоренко Л.І. Філософське осмислення культури і цивілізаційних процесів (Навчальні матеріали для студентів та аспірантів природничих факультетів) // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-culture.htm

11. Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-з томах. / Пер. з англ. В. Шовкуна. – К.: Основи.1995.

12. Франко І. Що таке поступ? // Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1978. – T. 45.

13. Шпенглер О. Падіння Європи // Основа. – 1996. – №8 (30).

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 

1. Специфіка філософії як знання і світогляду.

2. Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

3. Основні функції філософії.

4. Структура філософського знання.

5. Сутність і структура світогляду.

6. Історичні типи світогляду.

7. Проблема методу у філософії. Діалектика і метафізика.

8. Пізнавальні здібності людини (чуттєве пізнання, абстрактне мислення, інтуїція).

9. Проблема виникнення науки.

10. Загальна характеристика античної філософії.

11. Основні школи і представники досократичної філософії.

12. Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

13. Вчення Геракліта Ефеського про першоначала.

14. Вчення про буття у філософії елейської школи.

15. Софістична школа античності.

16. Діалектичний метод Сократа.

17. Вчення про “ідеї” Платона та їх співвідношення з реальним світом.

18. Платон: погляди на суспільство та державу.

19. Система категорій Аристотеля. Вчення про матерію і форму.

20. Загальна характеристика середньовічної філософії.

21. Християнство як світоглядна основа середньовічної філософії.

22. Основні етапи розвитку середньовічної філософії.

23. Патристика (східний і західний варіанти). Вчення А.Аврелія.

24. Специфіка середньовічної схоластики.

25. Проблема унiверсалiй в середньовiчнiй фiлософiї.

26. Філософські погляди Т.Аквінського.

27. Натуралістичний і механістичний характер філософії Нового часу.

28. Основні проблеми та особливості новоєвропейської філософії.

29. Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

30. Індуктивний метод Ф.Бекона.

31. Концепція “первинних” та “вторинних” якостей Д.Локка.

32. Теорія суспільного договору Т.Гоббса.

33. Дуалiзм філософії Р.Декарта.

34. Теорія «вроджених ідей» Р.Декарта.

35. Раціоналістичне вчення про метод Р.Декарта, правила методу.

36. Монізм у вченні про субстанцію Б.Спінози.

37. Вчення про монади Г.Лейбніца.

38. Основні ідеї філософії Відродження.

39. Основні проблеми німецької класичної філософії.

40. Філософські концепції І.Фіхте, Ф.Шеллінга.

41. Етичне вчення та категоричний імператив. І.Канта.

42. Характеристика філософської системи Г.Гегеля.

43. Вчення про свідоме та несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

44. Антропологічна філософія Л.Фейєрбаха.

45. Проблема свідомості у філософії.

46. Поняття волі, ірраціоналізм та волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

47. Філософські засади психоаналізу З.Фрейда.

48 Поняття "колективного несвідомого" та "архетипу" в концепції К.Юнга.

49. Поняття та структура суспільної свідомості.

50. Основні етапи розвитку позитивізму.

51.Тлмачення людини в історії філософської думки.

52. «Філософія життя» як напрям європейської філософії ХІХ ст.

53. Головні ідеї творчості Ф.Ніцше.

54. Інтуітивізм А.Бергсона.

55. Загальна характеристика напрямків світової філософії ХХ ст.

56. Поняття антропосоціогенезу.

57. Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму.

58. Проблема людини та її свободи у філософії Ж.П.Сартра.

59. Моделі культури і типи цивілізацій.

60. Загальна характеристика поняття "онтологiя".

 

Приклади тестових завдань:

 

Частина І.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість вірних відповідей – 1).

Оберіть правильну відповідь:

 

1. Термін «філософія» перекладається з грецької мови як:

а) «бачення істини»;

б) «жага до пізнання»;

в) «жага до мудрості»;

г) «любов до мудрості»

 

Частина ІІ.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість вірних відповідей – 1).

Вкажіть чи вірне твердження:

 

1 Фаталізм вважає, що людина здатна впливати на хід подій у власному житті та людській історії.

а) так;

б) ні

 

Частина ІІІ.

10 тестових завдань (кожне правильне завдання оцінюється в 2 бали, в кожному завданні декілька вірних відповідей).

Оберіть правильні відповіді:

 

1. Представниками філософії доби Відродження є:

а) Т.Аквінський;

б) М.Кузанський;

в) М.Коперник;

г) Дж.Бруно