Додаток до робочої програми навчальної дисципліни

Філософія

для здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня

спеціальності 111 Математика

ІІІ семестр

 

Викладачі:

к.філос.н., асистент кафедри філософії та методології науки, Коперльос Р.Ю.

\e-mail koperlosr@ukr.net

асистент кафедри філософії та методології науки, Бугров М.В. / myrosla.bugrov@knu.ua

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Частина1: Філософська пропедевтика

1

Тема 1.  Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

2

2

4

2

Тема 2.  Антична філософія

2

2

4

3

Тема 3. Філософія Середньовіччя і Відродження

2

2

4

4

Тема 4. Філософія Нового часу

2

2

4

5

Тема 5.  Німецька класична філософія

2

2

4

6

Тема 6.  Сучасна філософія

2

4

4

7

Тема 7.  Українська філософська думка

2

4

Частина 2: Теоретична та практична філософія

8

Тема 8. Онтологія як філософське вчення про буття 

 

2

 

2

4

9

Тема 9. Свідомість як філософська категорія

2

2

4

10

Тема 10. Людина як предмет філософського аналізу

2

2

4

11

Тема 11. Епістемологія: основні проблеми теорії пізнання. Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

2

4

4

12

Тема 12. Соціальна філософія: індивід, суспільство і держава.

2

2

4

13

Тема 13. Культура і цивілізація

2

2

4

14

Есе за обраною темою

 

 

12

15

Модульна контрольна робота

2

 

 

ВСЬОГО

28

28

64

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій                                      – 28 год.

Семінари                        – 28 год.

Самостійна робота                  – 64 год.

 

Організація оцінювання:

Семестрова робота

Семестрова кількість балів

Min – 36 бали

Max – 60 балів

Усна відповідь

 Протягом семестру

«3» х 5 = 15

«5» х 4 = 20

Доповнення, участь в дискусіях

 Протягом семестру

«1» х 10 = 10

«2» х 10 = 20

Самостійна робота

Есе за обраною темою  (наприкінці 2 модулю)

«6» х 1 =6

«10» х 1 = 10

Підсумкова контрольна робота

 Наприкінці 2 модулю

«5» х 1 = 5

«10» х 1 = 10

*у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання відпрацьовуються у письмовій формі.

Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 60% від семестрової кількості балів

 

 

 Змістова частина 1. Філософська пропедевтика

 

Семінар 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини 

1.     Специфіка філософії як знання і світогляду.

2.     Сутність і структура світогляду.

3.     Історичні типи світогляду.

4.     Сутність, завдання та предмет філософії.

5.     Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

6.     Функції філософії.

7.     Основні розділи філософії.

8.     Методи філософії.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Сутність і основні функції світогляду.

2. Міфологічний і релігійний світогляди.

3. Специфіка філософського освоєння дійсності.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. На що скероване філософське пізнання?

2. Які джерела філософської думки?

3. Чи усвідомлює людина процес формування власного світогляду?

4. Чи можливий світогляд без ідеалів?

5. Чи всі люди мають світогляди?

 

Література 

 

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

https://pidru4niki.com/1356061537692/filosofiya/volodimir_shinkaruk_1928-2001

Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

Додаткова:

Броннікова Л.В. Філософські аспекти трансформаційних процесів у сучасній науці // Актуальні проблеми філософії та соціології, (33), 2022 - С. 13-17.

Мамардашвілі М.К. Як я розумію філософію / https://stud.com.ua/42192/filosofiya/mamardashvili_rozumiyu_filosofiyu

Мамардашвілі М.К. Картезіанські роздуми / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/mamar/index.htm

Ортега-і-Гассет X. Чиста філософія / https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3821

Руденко О.В. Про необхідність та доцільність вивчення філософії у вищий школі / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko-pro.htm

Туренко В.Е. Місце філософії у світовому освітньому просторі // Multiversum. Philosophical almanac., № 5-6, 2016. – С. 153-161

Гайдеггер М. Що це таке філософія? / https://stud.com.ua/42190/filosofiya/haydegger_take_filosofiya

 

Семінар 2. Антична філософія 

1. Особливості зародження і формування давньогрецької філософії:

а) пошуки першопричини світу філософами Мілетської школи (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен);

б) натурфілософія та діалектичні ідеї Геракліта.

2. Проблема буття в піфагорійській школі та у філософії елеатів

3. Натурфілософські побудови Емпедокла, Анаксагора та атомістика Левкіппа-Демокріта.

4. Антропологічний поворот в античній філософії (софісти і Сократ).

5. Філософська теорія Платона.

6. Структура математичного знання та його місця в пізнанні за Платоном.

7. Філософська система Аристотеля.

8. Взаємозв'язок математики і філософії (Мілетська школа, Піфагорійська школа, Елейська школа, Демокрит, Платонівській ідеалізм, система філософії математики Аристотеля).

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Розуміння філософії в античну добу.

2. Сутність полеміки Сократа з софістами.

3. Основні ідеї філософського вчення Платона.

4. Система категорій Аристотеля.

 

Проблемні теми для обговорення:

1.  Які етапи виділяють в розвитку античної філософії?

2.  Чому представників філософії “ранньої класики” називали натурфілософами?

3.  У чому полягає філософський сенс апорій Зенона?

4.  Що означає вислів “антропологічний поворот в античній філософії” і з іменами яких мислителів він пов’язаний?

 

 

Література

 

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка. К., 1997.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

https://pidru4niki.com/1356061537692/filosofiya/volodimir_shinkaruk_1928-2001

Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 

Додаткова:

Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

Ахутін А. Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому / А. Ахутін, А. Баумейстер, О. Білий, А. Васильченко, О. Гомілко, В. Жулай, В. Звіядковський, В. Козловський, М. Попович, С. Пролеєв // Філософська думка. - 2016. - № 5. - С. 6-26.

Аристотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-106.

Туренко В.Е. Антична філософія любові. – К.: ВАДЕКС, 2017.

Ціцерон. Тускуланські бесіди. Про обов’язки. – Вид.: Апріорі, 2021.

 

 

 

Семінар 3. Головні ідеї філософії Середньовіччя та Відродження

1. Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні етапи розвитку.

2. Головні теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські інтерпретації:

а) полеміка між номіналізмом і реалізмом;

б) проблема співвідношення віри і знання;

в) проблема людини: душа і тіло.

3. Загальна характеристика філософії епохи Відродження. Гуманізм та новий ідеал людини.

4. Філософія М.Кузанського.

5. Наука епохи Відродження (Л. да Вінчі, М.Коперник).

6. Пантеїзм Дж.Бруно.

7. Відділення фізики від метафізики (Г.Галілей, Кеплер).

8. Математика християнського Середньовіччя та епохи Відродження.

9. Реформація: основні ідеї та персоналії.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Загальна характеристика середньовічної філософії.

2. Патристичний етап Середньовіччя.

3. Особливості середньовічної схоластики.

4. Нова натурфілософія епохи Відродження.

5. Основні ідеї Реформації (Лютер, Кальвін, Мюнцер).

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Які головні теологічні проблеми Середньовіччя?

2. До якого знання відновлюється інтерес в епоху Відродження?

3. В чому полягає гуманістичний характер філософії доби Відродження?

 

 

Література

 

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка. К., 1997.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

https://pidru4niki.com/1356061537692/filosofiya/volodimir_shinkaruk_1928-2001

Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 

Додаткова:

Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої «Політики». – К.: Основи. – 2003.

Боецій. Розрада від філософії. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Л.: Свічадо, 2007.

Мак`явеллі Н. Державець. – К., 1998.

Монтень М. Проби. Книга 1. / https://chtyvo.org.ua/authors/Michel_Montaigne/Proby_Kn1/

Мор Т. Утопія / https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3752

Мусулін А. Микола Кузанський / https://newacropolis.org.ua/articles/mykola-kuzanskyi

Роттердамський Е. Похвала Глупоті – К., 1993. // http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

 

 

Семінар 4. Філософія Нового часу

1. Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

2. Проблема методу в філософії Нового часу ( Ф.Бекон, Р.Декарт).

3. Проблема емпіризму в філософії Ф.Бекона (програма “великого відновлення наук”, концепція “ідолів”).

4. Проблема раціоналізму в філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву, теза “cogito ergo sum”, вчення про “вроджені ідеї”).

5. Дедуктивна система знання в математиці за Р.Декартом.

6. Англійська традиція в філософії Нового часу: ознаки та представники:

а) філософія Т.Гоббсом. б) пізнавальна концепція Д.Локка. в) суб’єктивно-ідеалістичний підхід Дж.Берклі. г) агностицизм Д.Юма.

7. Загальна характеристика раціонального напрямку філософії Нового часу: ознаки та представники:  а) проблема субстанції у Новий час: Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Ляйбніц. б) теорія пізнання Б.Спінози. в) гносеологічна концепція Г.Ляйбніца.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Природознавство та філософія Нового часу.

2. Взаємозв’язок філософії й математики в добу Нового часу.

3. Соціальна концепція Т.Гоббса.

4. Проблема субстанції у Новий час: Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Ляйбніц.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. У чому полягає зв’язок філософії Нового часу з математикою й природознавством?

2. Чому раціоналізм вважається протилежністю сенсуалізму?

3. У чому полягає сутність поглядів на субстанцію в новоєвропейській філософії?

 

Література

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. В.І.Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / за заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). Навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 94-122.

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К., 2004.

Додаткова:

Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

Ляйбніц Ґ. В. Монадологія [Текст] / Ґ. В. Ляйбніц // Sententiae. – 2013. – № 1. – С. 151-177.

Ляйбніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. – С. 25–43.

Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

Спіноза Б. Етика. – Елект. видання, 2015.

 

Семінар 5. Німецька класична філософія

1. Загальна характеристика німецької класичної філософії.

2. Філософія І.Канта:

а) космогонічна гіпотеза;

б) основні положення теорії пізнання;

в) проблеми етики та поняття категоричного імперативу.

3. Основні ідеї філософських учень Й.Фіхте.

4. Філософські ідеї Ф.Шеллінга.

5. Філософська система Г.Гегеля.

6. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

7. Філософська антропологія К.Маркса.

8. Філософія історії К.Маркса.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1.Сутність теорії пізнання І.Канта.

2. Натурфілософські концепції філософів німецької класики.

3. Проблеми етики в німецькій класичній філософії.

4. Своєрідність діалектики Гегеля.

5. Філософська характеристика людини за Л.Фойербахом.

6.Філософська антропологія та філософія історії К.Маркса.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Чому своє пояснення процесу пізнання Кант називав "коперніканським поворотом у філософії"?

2. Що означає поняття “суб’єкт” у Фіхте?

3. У чому полягає суть натурфілософії Шеллінга?

4. Що таке “абсолютна ідея” в філософії Гегеля?

5. З яких філософських позицій Фойєрбах критикував гегелівську філософію?

6. Які базові положення марксистської філософії?

 

Література

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. В.І.Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / за заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). Навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 94-122.

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К., 2004.

Додаткова:

Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець німецької класичної філософії // https://vpered.wordpress.com/2012/11/19/engels-ludwig-feuerbach/

Маркс К. Тези про Фоєрбаха // https://vpered.wordpress.com/2009/05/22/marx-feuerbach

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005.

Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво // Мислителі німецького Романтизму. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 158-161.

Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

Фіхте Й.Г. Про оживлення та підвищення чистого інтересу до істини / Переклав з німецької В.Абашнік // Культура у філософії XX століття. Матеріали IV Харківських міжнародних Сковородинівських читань (30 вересня - 1 жовтня 1997 р.) - Харків: Університет внутрішніх справ, 1997. - С. 414-421.

Фіхте Й.Г. Про гідність людини / Переклав з німецької В.Абашнік // Проблема раціональності наприкінці XX .століття. Матеріали V Харківських міжнародних Сковородинівських читань (29-30 вересня 1998 р.) - Харків: Університет внутрішніх справ, 1998. - С. 361-363.

Фіхте Й. Г. Абсолютне обґрунтування права в дійсності / Переклав з німецької В.Абашнік // Практична філософія та правовий порядок. Збірка наукових статей. - Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2000. - С. 331-334.

 

Семінар 6. Особливості переходу від класичного до некласичного філософування та основні напрямки сучасної філософії

1. Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямків.

2. Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

3. Ірраціонально-екзистенційна філософія С.К’єркегора.

4. Основні концепції “Філософії життя” (Ф.Ніцше, А.Бергсон, В.Дільтей).

5. Філософські засади психоаналізу, вчення про свідоме, несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

6. Прагматизм як напрям сучасної філософії (Ч.Пірс, У.Джеймс, Д.Дьюї).

7. Основні етапи розвитку позитивізму:

а) позитивізм О.Конта, Г.Спенсера, Дж.Мілля;

б) емпіріокритицизм Е.Маха та Р.Авенаріуса;

в) конвенціоналізм А.Пуанкаре та П.Дюгема;

г) неопозитивізм (М.Шлік, Р.Карнап);

д) аналітична філософія (Б.Расел, Л.Вітгенштейн);

є) критичний раціоналізм К.Поппера;

ж) історична школа філософії науки (Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейерабенд).

8. Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання (К.Леві-Стросс, М.Фуко).

9. Феноменологія Е.Гусерля.

10. Екзистенціальна філософія (К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр).

11. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, персоналізм).

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Порівняльний аналіз основних проблем класичної та сучасної західноєвропейської філософії.

2. Буття людини як проблема в екзистенціальній філософії.

3. Філософія життя.

4. Поняття несвідомого в філософії психоаналізу.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Якими причинами був обумовлений перехід від класичного до некласичного філософствування?

2. Якою є основна проблематика феноменологічної філософії?

6. Які історичні стадії розвитку та основні проблеми філософії позитивізму?

3. Чому структуралізм вважають методологічною основою гуманітарних наук?

 

Література

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. В.І.Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / за заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). Навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 94-122.

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К., 2004.

Додаткова:

Білоус Т.М. Натуралізм у сучасній філософії науки: когнітивні засади / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Tbilous.pdf

Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Гейзінга Й. Homoludens. – К, 1994.

Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Добронравова І.С. Некласична раціональність для нелінійної науки / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr2.html

Добронравова І.С. Концепції наукової раціональності в сучасній філософії науки / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/pidr1.html

Камю А. Міф про Сізіфа. Бунтівна людина. – Вид.: Фоліо, 2022.

Кун Т. Структура наукових революцій. – PORT-ROYAL, 2001.

Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

Шопенгавер, А. Світ як воля і уявлення // Мислителі німецького романтизму. - Івано-Франківськ – Вид-во "Лілея-НВ", 2003.

Фройд З. Тлумачення сновидінь. – Вид.: Фоліо, 2019.

Фромм Е. Мистецтво любити., 2017.

Фуко М. Археологія знання. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003.

Фуко М. Історія сексуальності. - Т. 1: Жага пізнання. - Х.: ОКО, 1997.

Фуко М. Правила промови. — К.: Дух і літера, 1993.

Юнг К.Г. AION: нариси щодо символіки самості. – Вид.: Астролябія, 2016.

Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Л., 1990. – №3.

 

 

Змістова частина 2. Теоретична та практична філософія

 

Семінар 1. Теоретичне усвідомлення проблеми буття:

філософська онтологія

1. Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської думки.

2. Поняття матерії та її структура:

а) проблема протилежності матерії та свідомості;

б) відмінність філософського поняття матерії від природничо-наукового;

в) проблема самоорганізації та системності матеріального світу.

3. Проблема детермінізму як принципу філософського пояснення світу.

4. Простір і час як форми буття матерії.

5. Субстанціональна і реляційна концепції простору і часу.

6. Рух як спосіб існування матерії.

7. Проблема прогресу та його критеріїв.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Розуміння Абсолюту в Парменіда

2.  Проблема буття в філософії М.Хайдеггера.

3. Онтологічний поворот у філософії XX ст.

4. Еволюція поняття «матерія» у філософії і науці.

5. Історико-філософський аспект ідеї розвитку.

 

Проблемні теми для обговорення:

1.  Коли і чому в філософії з'явилась проблема буття?

2.  У чому сутність парменідового розуміння буття?

3.  Хто з античних філософів не сприйняв парменідового тлумачення буття і чому?

4.  У чому полягає специфіка середньовічного тлумачення проблеми буття?

5.  Які зміни у розумінні проблеми буття відбулись у філософії Нового часу?

 

Література

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш.  К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/10/

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

Додаткова:

Дамміт М. Логічні основи метафізики. / Переклад з англ. В.Навроцького. – Київ: IRIS, 2001.

Джеймс В. Деякі метафізичні проблеми, розглянуті з погляду прагматизму. Єдність і множинність. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2000.

Коперльос Р.Ю. Розуміння хаосу як безладу в філософії та науці // Актуальні проблеми філософії та соціології. - Вип. 36. – К., 2022. – С. 51-54.

Коперльос Р.Ю. Тлумачення хаосу як впорядкованості в синергетичному дискурсі // Актуальні проблеми філософії та соціології (41), К., 2023. – С. 45-49.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

Тілліх П. Мужність бути. Небуття і тривога. // Часопис «Ї». – 2005. – №37.

Фромм Е. Мати або бути?. – Електронне вид., 2020 // https://hromadalib.files.wordpress.com/2015/12/fromm_2010_have.pdf

 

Семінар 2. Проблема свідомості

1. Свідомість як філософська категорія.

2. Структура свідомості.

3. Свідоме та несвідоме: З.Фрейд.

4. Колективне несвідоме та архетипи К.Юнга.

5. Свідомість та самосвідомість.

6. Свідомість, мислення та мова.

7. Поняття індивідуальної та суспільної свідомості

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Свідомість і особистість.

2. Фрейдівські ідеї несвідомого в художній культурі XX ст.

3. Проблема свідомості у сучасній філософії.

4. Суспільний та особистісно індивідуальний зміст свідомості: зв'язок та відмінність.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. У чому полягають труднощі філософського вирішення проблеми свідомості?

2. Яким є зміст і соціальні передумови марксової концепції свідомості?

3. У чому полягає подібність та відмінність марксової і фрейдової концепцій безсвідомого?

4. Що таке свідомість, які її структура, джерела і витоки?

5. Що таке суспільна свідомість і яка її структура?

6. Які сучасні концепції свідомості ви знаєте?

 

Література

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

https://xp4stm90bvzr.frontroute.org/s11/6/8/0/3/6/68036.pdf

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/10/

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

Додаткова:

Фройд З. Вступ до психоаналізу.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Vstup_do_psykhoanalizu.pdf?

Фройд З. Три нариси з теорії сексуальності // Психологія і суспільство. — 2008. — N 4. — С. 45-91.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Try_narysy_z_teorii_seksualnosti.pdf?

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html

Юнг К.Г. Архетипи колективного несвідомого (фрагменти)

https://shron1.chtyvo.org.ua/Yung_Karl/Arkhetypy_kolektyvnoho_nesvidomoho_fr.pdf?

 

Семінар 3. Людина як предмет філософського аналізу

1. Тлумачення людини в історії філософської думки.

2. Проблема сутності людини:

а) людина як суб'єкт практичної діяльності;

б) людина як суб’єкт екологічної діяльності;

в) людина як суб'єкт історичного процесу;

г) біопсихосоціальна цілісність людини.

3. Проблема антропосоціогенезу.

4. Діяльність як спосіб існування людини. Структура діяльності.

5. Поняття "індивід", "індивідуальність", "особистість" та їх співвідношення.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Психоаналіз і проблема людини.

2. Проблема людини в екзистенціалізмі.

3. Тлумачення проблеми життя і смерті наприкінці XX ст.

4. Расизм і проблема співвідношення біологічного та соціального в людині.

5. Значення і межі проблеми сенсу життя.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Яка роль діяльнісної парадигми в розумінні людини?

2.  У чому сутність проблеми співвідношення біологічного та соціального в людині?

3. У чому полягає унікальність особистості людини?

4. У чому полягає парадоксальність феномену свободи oсобистості?

5. Що таке "самоцінність людини"?

6. Які типи ставлення до життя і смерті Ви знаєте?

7. У чому сенс безсмертя особи?

 

Література

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш.  К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/10/

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

Додаткова:

Больнов О.Ф.          Філософська антропологія та її методичні принципи //Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: навчальний посібник. - К.: Ваклер, 1996. –  С. 96-111.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання/К.А. Гельвецій. – К.: Основи, 1994.

Добронравова І.С. Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. –Альманах. Випуск перший. // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ecology.htm

Коперльос Р.Ю. Розуміння нелінійності особистості в постнекласичній раціональності // Актуальні проблеми філософії та соціології. - Вип. 36. – К., 2022. – С. 51-54.

Koperlos R. Human as a complexity system and a nonlinear person // Modern engineering and innovative technologies. – Т. 18 (4). - Karlsruhe, Germany, 2021. – Р. 88-89.

Крисаченко В.С. Людина і біосфера / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krisachenko/krisa.html        

Людина в складному світі / за ред. Н. В. Кочубей,М. О. Нестерової; вступне слово В. П. Адрущенка // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/humen_2017_.pdf

Сидоренко Л.І. Cучасна наука в контекстах свободи та відповідальності // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-nauka.htm

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

 

Семінар 4. Проблема пізнання

1. Специфіка філософського аналізу пізнання:

а) предмет і структура пізнання;

б) поняття "об'єкт" і "суб'єкт" пізнання.

2. Істина та хиба.

3. Пізнавальні здібності людини: чуттєве пізнання; абстрактне мислення; інтуїція.

4. Проблема виникнення науки. Періодизація науки. Поняття класичної, некласичної та постнекласичної науки.

5. Методологiя наукового пiзнання.

6. Основні проблеми філософії науки.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Основні особливості діалектико-матеріалістичної теорії пізнання.

2. Головні напрями розробки гносеологічних проблем у сучасній західній філософії.

3. Структура, форми і функції практики в процесі пізнання.

4. Проблема класифікації форм знання і пізнавальної діяльності.

5. Пізнання та інтуїція.

6. Проблема творчості в пізнанні.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Що таке знання і пізнання?

2. Які основні етапи розробки проблем пізнання в історії філософії Ви знаєте?

3. Що є предметом гносеології та яка її відмінність від епістемології?

4. Який зв'язок між пізнанням і практикою?

5. Що таке істина, які її властивості та критерії?

6. У чому полягає сутність хиби?

7. Які пізнавальні здібності людини Ви знаєте?

8. Як можуть співвідноситись пізнання і віра?

9. У чому полягають основні закономірності розвитку науки?

10. Що таке критерії науковості?

  

Література

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш.  К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/10/

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

Додаткова:

Джексон Ф. Чого не знала Мері? / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Djekson.html

Добронравова І.C. Некласична раціональність для нелінійної науки. // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.29. – К.: 1999.

Добронравова І.C. Ідеали і типи наукової раціональності. - К.: ВЦ "Київський університет". – К.: 1999 , с. 24-28.

 Добронравова І.C. Практична філософія науки. Збірка наукових праць. //  http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dodr-phil-2017.pdf 

Єдинак С.В.. Філософія: Онтологія. Теорія пізнання. Логіка. Етика:. - Суми: Видавництво СумДУ, 2007.

Комар О.В. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

Руденко О.В. Погляд на науку як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Вип. 49 //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/statya_ukr.htm

 Руденко О.В. До проблеми співвідношення об’єкта та предмета наукового пізнання //Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського ф-ту-2005”. Матеріали доповідей та виступів. – Частина 2. // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/tezi.htm

Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки. - К., 2000

 

Семінар 5

Соціальна філософія.

Філософський розгляд культури і цивілізації 

1.     Соціальне пізнання і його специфіка.

2.     Поняття природи і суспільства. Проблема взаємозв’язку природи і суспільства.

3.     Суспільство: основи філософського аналізу.

4.     Поняття суспільного виробництва. Проблема взаємозв’язку людини і суспільства.

5.     Уявлення про культуру і цивілізацію. Співвідношення культури і цивілізації.

6.     Історичні моделі культури та цивілізаційні типи.

7.     Функції культури.

8.     Особливості сучасної культурної кризи.

9.     Науково-технічний прогрес і розвиток культури.

10.                        Екологічна культура людини.

11.                       Екологічні кризи, катастрофи та методи їх подолання. Вплив екологічних криз та катастроф на культуру та цивілізацію.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Основні риси техногенної цивілізації.

2. Світова соціально-екологічна ситуація наприкінці XX ст.

3. Глобальні проблеми, їх сутність та шляхи розв'язання.

4. Сутність інформаційно-семіотичної концепції культури.

5. Підходи до розуміння цивілізації.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Як історично змінювалися уявлення про культуру?

2. Якими способами передається культурна спадщина?

3. На які типи поділяються цивілізації?

4. Що таке "контркультура"? Яке її ставлення до масової культури?

5. Яка визначальна причина кризи сучасної культури?

6. У чому полягає специфіка філософського аналізу культури?

7. Які найвідоміші концепції та визначення культури Ви знаєте?

8. Чи існує прогрес у культурі?

 

Література

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016. 504 с.

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підручник для вищ. навч. закл. / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І.Михальченко. – Вид. 3-тє, випр. та доп. К.: Генеза, 2006. Розділ 3,  § 6. С. 436-478.

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/10/

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 

Додаткова:

Вебер М. Протестантска етика і дух капіталізму. – К.: 1994.

Гатальська С.М. Філософія культури /електронний ресурс:

http://pidruchniki.ws/15840720/filosofiya/filosofiya_kulturi_-_gatalska_cm

Гриценко В.С. Людина і Всесвіт у культурологічній аргументації // Практична філософія. — 2004, № 1.

Коперльос Р.Ю. Наукові та філософські аспекти екологічної культури // Гуманітарні студії. – Вип. 11. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" , 2011. – С. 41-50.

Коперльос Р.Ю. Місце екологічної культури в постнекласичній науці // Гуманітарні студії. – Вип. 16. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" , 2012. – С. 77-84.

Коперльос Р.Ю. Складні людиновимірні системи в контексті розвитку сучасного суспільства // Мат. конференції “Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства”. – К., 2015. – С. 109-111.

Панченко В.І. Мистецтво в контексті культури. — К., 1998.

 Сидоренко Л.І. Проблема сутності живого в історичній ретроспективі та науці ХХІ ст. //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-problema.html

 Сидоренко Л.І. Філософське осмислення культури і цивілізаційних процесів (Навчальні матеріали для студентів та аспірантів природничих факультетів) // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-culture.htm

 Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-з томах. / Пер. з англ. В. Шовкуна. – К.: Основи.1995.

 Франко І. Що таке поступ? // Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1978. – T. 45.

 Шпенглер О. Падіння Європи // Основа. – 1996. – №8 (30).

 

Самостійна робота (10 балів):

Форма контролю – есе за обраними творами.

Тема 1. Філософія та світогляд.

1.     Броннікова Л.В. Філософські аспекти трансформаційних процесів у сучасній науці // Актуальні проблеми філософії та соціології, (33), 2022 - С. 13-17.

2.     Вiтгенштейн Л. Trаctatus logico-filosoficus. Фiлософськi дослiдження / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html

3.     Мамардашвілі М.К. Як я розумію філософію / https://stud.com.ua/42192/filosofiya/mamardashvili_rozumiyu_filosofiyu

4.     Мамардашвілі М.К. Картезіанські роздуми / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/mamar/index.htm

5.     Ортега-і-Гассет X. Чиста філософія / https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3821

6.     Руденко О.В. Про необхідність та доцільність вивчення філософії у вищий школі / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko-pro.htm

7.     Туренко В.Е. Місце філософії у світовому освітньому просторі // Multiversum. Philosophical almanac., № 5-6, 2016. – С. 153-161

Тема 2. Антична філософія.

1.     Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

2.     Ахутін А. Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому / А. Ахутін, А. Баумейстер, О. Білий, А. Васильченко, О. Гомілко, В. Жулай, В. Звіядковський, В. Козловський, М. Попович, С. Пролеєв // Філософська думка. - 2016. - № 5. - С. 6-26.

3.     Аристотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

4.     Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-106.

5.     Туренко В.Е. Антична філософія любові. – К.: ВАДЕКС, 2017.

6.     Ціцерон. Тускуланські бесіди. Про обов’язки. – Вид.: Апріорі, 2021.

Тема 3. Філософія Середньовіччя та Відродження.

1.     Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

2.     Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої «Політики». – К.: Основи. – 2003.

3.     Боецій. Розрада від філософії. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

4.     Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Л.: Свічадо, 2007.

5.     Мак`явеллі Н. Державець. – К., 1998.

6.     Монтень М. Проби. Книга 1. / https://chtyvo.org.ua/authors/Michel_Montaigne/Proby_Kn1/

7.     Мор Т. Утопія / https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3752

8.     Мусулін А. Микола Кузанський / https://newacropolis.org.ua/articles/mykola-kuzanskyi

9.     Роттердамський Е. Похвала Глупоті – К., 1993. // http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

Тема 4. Філософія Нового часу.

1.     Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

2.     Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

3.     Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

4.     Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

5.     Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

6.     Ляйбніц Ґ. В. Монадологія [Текст] / Ґ. В. Ляйбніц // Sententiae. – 2013. – № 1. – С. 151-177.

7.     Ляйбніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. – С. 25–43.

8.     Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

9.     Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

10.                        Спіноза Б. Етика. – Елект. видання, 2015.

Тема 5. Німецька класична філософія.

1.     Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

2.     Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець німецької класичної філософії // https://vpered.wordpress.com/2012/11/19/engels-ludwig-feuerbach/

3.     Маркс К. Тези про Фоєрбаха // https://vpered.wordpress.com/2009/05/22/marx-feuerbach

4.     Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005.

5.     Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво // Мислителі німецького Романтизму. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 158-161.

6.     Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

7.     Фіхте Й.Г. Про оживлення та підвищення чистого інтересу до істини / Переклав з німецької В.Абашнік // Культура у філософії XX століття. Матеріали IV Харківських міжнародних Сковородинівських читань (30 вересня - 1 жовтня 1997 р.) - Харків: Університет внутрішніх справ, 1997. - С. 414-421.

8.     Фіхте Й.Г. Про гідність людини / Переклав з німецької В.Абашнік // Проблема раціональності наприкінці XX .століття. Матеріали V Харківських міжнародних Сковородинівських читань (29-30 вересня 1998 р.) - Харків: Університет внутрішніх справ, 1998. - С. 361-363.

9.     Фіхте Й. Г. Абсолютне обґрунтування права в дійсності / Переклав з німецької В.Абашнік // Практична філософія та правовий порядок. Збірка наукових статей. - Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2000. - С. 331-334.

Тема 6. Перехід від класичної до некласичної філософії.

1.     Білоус Т.М. Натуралізм у сучасній філософії науки: когнітивні засади / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Tbilous.pdf

2.     Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

3.     Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

4.     Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

5.     Гейзінга Й. Homoludens. – К, 1994.

6.     Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

7.     Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

8.     Добронравова І.С. Некласична раціональність для нелінійної науки / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr2.html

9.     Добронравова І.С. Концепції наукової раціональності в сучасній філософії науки / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/pidr1.html

10.                        Камю А. Міф про Сізіфа. Бунтівна людина. – Вид.: Фоліо, 2022.

11.                        Кун Т. Структура наукових революцій. – PORT-ROYAL, 2001.

12.                        Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

13.                        Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

14.                        Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

15.                        Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

16.                        Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

17.                        Шопенгавер, А. Світ як воля і уявлення // Мислителі німецького романтизму. - Івано-Франківськ – Вид-во "Лілея-НВ", 2003.

18.                        Фройд З. Тлумачення сновидінь. – Вид.: Фоліо, 2019.

19.                        Фромм Е. Мистецтво любити., 2017.

20.                        Фуко М. Археологія знання. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003.

21.                        Фуко М. Історія сексуальності. - Т. 1: Жага пізнання. - Х.: ОКО, 1997.

22.                        Фуко М. Правила промови. — К.: Дух і літера, 1993.

23.                        Юнг К.Г. AION: нариси щодо символіки самості. – Вид.: Астролябія, 2016.

24.                        Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Л., 1990. – №3.

Тема 7. Українська філософська думка.

1. Іларіон Митрополит Київський Слово про закон і благодать //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 147-157.

2. Гізель І. Праця із загальної філософії. Метафізичний трактат //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 287-303.

3. Прокопович Ф. Суть, походження та види почуттів //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 310-322.

4. Сковорода Г. Розмова п’яти мандрівників про істинне щастя в житті //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 324-331 .

5. Юркевич П.Cepцe та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого// Юркевич, П.Д. Вибране. – К., 1993. – С.73-114.

6. Чижевський Д. Філософія і національність //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000.– С. 606-616.

Тема 8. Вчення про буття.

1. Дамміт М. Логічні основи метафізики. / Переклад з англ. В.Навроцького. – Київ: IRIS, 2001.

2. Джеймс В. Деякі метафізичні проблеми, розглянуті з погляду прагматизму. Єдність і множинність. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2000.

3. Коперльос Р.Ю. Розуміння хаосу як безладу в філософії та науці // Актуальні проблеми філософії та соціології. - Вип. 36. – К., 2022. – С. 51-54.

4. Коперльос Р.Ю. Тлумачення хаосу як впорядкованості в синергетичному дискурсі // Актуальні проблеми філософії та соціології (41), К., 2023. – С. 45-49.

5. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

6. Тілліх П. Мужність бути. Небуття і тривога. // Часопис «Ї». – 2005. – №37.

7. Фромм Е. Мати або бути?. – Електронне вид., 2020

Тема 9. Проблема свідомості.

1.     Ойзерман Т.І. Хомо сапієнс долає свою видову обмеженість. / / Питання філософії. - 1988. - № 4.

2.     Фройд З. По той бік принципу задоволення. Я і Воно. – Електронне видання, 2020.

3.     Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

4.     Шилков Ю. М. Гносеологічні основи розумової діяльності. - СПб., 1992.

5.     Юнг К.Г. Проблема душі сучасної людини / Питання філософії. - 1989. - № 8.

6.     Юнг К.Г. Архетипи і колективне несвідоме. – Вид.: Астролябія, 2012.

Тема 10. Вчення про людину.

1.     Больнов О.Ф.      Філософська антропологія та її методичні принципи //Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: навчальний посібник. - К.: Ваклер, 1996. – С. 96-111.

2.     Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання/К.А. Гельвецій. – К.: Основи, 1994.

3.     Добронравова І.С. Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. –Альманах. Випуск перший. // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ecology.htm

4.     Коперльос Р.Ю. Розуміння нелінійності особистості в постнекласичній раціональності // Актуальні проблеми філософії та соціології. - Вип. 36. – К., 2022. – С. 51-54.

5.     Koperlos R. Human as a complexity system and a nonlinear person // Modern engineering and innovative technologies. – Т. 18 (4). - Karlsruhe, Germany, 2021. – Р. 88-89.

6.     Крисаченко В.С. Людина і біосфера / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krisachenko/krisa.html        

7.     Людина в складному світі / за ред. Н. В. Кочубей,М. О. Нестерової; вступне слово В. П. Адрущенка // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/humen_2017_.pdf

8.     Сидоренко Л.І. Cучасна наука в контекстах свободи та відповідальності // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-nauka.htm

9.     Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

Тема 11. Проблема пізнання.

1.     Джексон Ф. Чого не знала Мері? / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Djekson.html

2.     Добронравова І.C. Некласична раціональність для нелінійної науки. // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.29. – К.: 1999.

3.     Добронравова І.C. Ідеали і типи наукової раціональності. - К.: ВЦ "Київський університет". – К.: 1999 , с. 24-28.

4.      Добронравова І.C. Практична філософія науки. Збірка наукових праць. //  http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dodr-phil-2017.pdf 

5.     Єдинак С.В.. Філософія: Онтологія. Теорія пізнання. Логіка. Етика:. - Суми: Видавництво СумДУ, 2007.

6.     Комар О.В. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

7.     Руденко О.В. Погляд на науку як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Вип. 49 //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/statya_ukr.htm

8.      Руденко О.В. До проблеми співвідношення об’єкта та предмета наукового пізнання //Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського ф-ту-2005”. Матеріали доповідей та виступів. – Частина 2. // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/tezi.htm

9.     Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки. - К., 2000

Тема 12. Соціальна філософія. Культура та цивілізація.

1.  Вебер М. Протестантска етика і дух капіталізму. – К.: 1994.

2.  Гатальська С.М. Філософія культури // http://pidruchniki.ws/15840720/filosofiya/filosofiya_kulturi_-_gatalska_cm

3.  Гриценко В.С. Людина і Всесвіт у культурологічній аргументації // Практична філософія. — 2004, № 1.

4.  Коперльос Р.Ю. Наукові та філософські аспекти екологічної культури // Гуманітарні студії. – Вип. 11. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" , 2011. – С. 41-50.

5.  Коперльос Р.Ю. Місце екологічної культури в постнекласичній науці // Гуманітарні студії. – Вип. 16. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" , 2012. – С. 77-84.

6.  Коперльос Р.Ю. Складні людиновимірні системи в контексті розвитку сучасного суспільства // Мат. конференції “Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства”. – К., 2015. – С. 109-111.

7.  Кримський С.Б. Діяльність та культура / Магістеріум. 2003. – Вип.12. Культурологія. – С.4-8.

8.  Панченко В.І. Мистецтво в контексті культури. — К., 1998.

9.  Сидоренко Л.І. Проблема сутності живого в історичній ретроспективі та науці ХХІ ст. //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-problema.html

10.                    Сидоренко Л.І. Філософське осмислення культури і цивілізаційних процесів (Навчальні матеріали для студентів та аспірантів природничих факультетів) // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-culture.htm

11.                    Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-з томах. / Пер. з англ. В. Шовкуна. – К.: Основи.1995.

12.                    Франко І. Що таке поступ? // Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1978. – T. 45.

13.                    Шпенглер О. Падіння Європи // Основа. – 1996. – №8 (30).

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 

1. Специфіка філософії як знання і світогляду.

2. Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

3. Основні функції філософії.

4. Структура філософського знання.

5. Сутність і структура світогляду.

6. Історичні типи світогляду.

7. Проблема методу у філософії. Діалектика і метафізика.

8. Пізнавальні здібності людини (чуттєве пізнання, абстрактне мислення, інтуїція).

9. Проблема виникнення науки.

10. Загальна характеристика античної філософії.

11. Основні школи і представники досократичної філософії.

12. Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

13. Вчення Геракліта Ефеського про першоначала.

14. Вчення про буття у філософії елейської школи.

15. Софістична школа античності.

16. Діалектичний метод Сократа.

17. Вчення про “ідеї” Платона та їх співвідношення з реальним світом.

18. Платон: погляди на суспільство та державу.

19. Система категорій Аристотеля. Вчення про матерію і форму.

20. Загальна характеристика середньовічної філософії.

21. Християнство як світоглядна основа середньовічної філософії.

22. Основні етапи розвитку середньовічної філософії.

23. Патристика (східний і західний варіанти). Вчення А.Аврелія.

24. Специфіка середньовічної схоластики.

25. Проблема унiверсалiй в середньовiчнiй фiлософiї.

26. Філософські погляди Т.Аквінського.

27. Натуралістичний і механістичний характер філософії Нового часу.

28. Основні проблеми та особливості новоєвропейської філософії.

29. Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

30. Індуктивний метод Ф.Бекона.

31. Концепція “первинних” та “вторинних” якостей Д.Локка.

32. Теорія суспільного договору Т.Гоббса.

33. Дуалiзм філософії Р.Декарта.

34. Теорія «вроджених ідей» Р.Декарта.

35. Раціоналістичне вчення про метод Р.Декарта, правила методу.

36. Монізм у вченні про субстанцію Б.Спінози.

37. Вчення про монади Г.Лейбніца.

38. Основні ідеї філософії Відродження.

39. Основні проблеми німецької класичної філософії.

40. Філософські концепції І.Фіхте, Ф.Шеллінга.

41. Етичне вчення та категоричний імператив. І.Канта.

42. Характеристика філософської системи Г.Гегеля.

43. Вчення про свідоме та несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

44. Антропологічна філософія Л.Фейєрбаха.

45. Проблема свідомості у філософії.

46. Поняття волі, ірраціоналізм та волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

47. Філософські засади психоаналізу З.Фрейда.

48 Поняття "колективного несвідомого" та "архетипу" в концепції К.Юнга.

49. Поняття та структура суспільної свідомості.

50. Основні етапи розвитку позитивізму.

51.Тлмачення людини в історії філософської думки.

52. «Філософія життя» як напрям європейської філософії ХІХ ст.

53. Головні ідеї творчості Ф.Ніцше.

54. Інтуітивізм А.Бергсона.

55. Загальна характеристика напрямків світової філософії ХХ ст.

56. Поняття антропосоціогенезу.

57. Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму.

58. Проблема людини та її свободи у філософії Ж.П.Сартра.

59. Моделі культури і типи цивілізацій.

60. Загальна характеристика поняття "онтологiя".

 

 

Приклади тестових завдань:

 

Частина І.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість вірних відповідей – 1).

Оберіть правильну відповідь:

 

1. Термін «філософія» перекладається з грецької мови як:

а) «бачення істини»;

б) «жага до пізнання»;

в) «жага до мудрості»;

г) «любов до мудрості»

 

Частина ІІ.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість вірних відповідей – 1).

Вкажіть чи вірне твердження:

 

1 Фаталізм вважає, що людина здатна впливати на хід подій у власному житті та людській історії.

а) так;

б) ні

 

Частина ІІІ.

10 тестових завдань (кожне правильне завдання оцінюється в 2 бали, в кожному завданні декілька вірних відповідей).

Оберіть правильні відповіді:

 

1. Представниками філософії доби Відродження є:

а) Т.Аквінський;

б) М.Кузанський;

в) М.Коперник;

г) Дж.Бруно