КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

 

 

 

Інформаційний додаток до робочої програми

«Філософія»

 

для студентів ІІ курсу

 факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

 

 

 

 

 

 

 

                     укладач:

к.філос.н., доцент кафедри філософії та

                                      методології науки

                                                        Павлов Юрій Валерійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2022

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

       Навчальна програма, відповідно до якої відбувається викладання і вивчення дисципліни “Філософія” студентами ІІ курсу бакалаврату факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем передбачає використання різних форм навчального процесу: лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів та ін. Кожна з них має специфіку і займає своє особливе місце в освоєнні студентами даної навчальної дисципліни.

Семінарське заняття, незалежно від того, у якій формі воно проходить – виступ, доповідь, дискусія при обговоренні питань, письмова контрольна робота тощо – дає можливість студентам проявити свої знання, уточнити те, що складає труднощі для розуміння, вчить виступати перед аудиторією, аргументувати і відстоювати власну позицію. На кожному семінарі для кожного студента принципово важливим є максимально повно показати рівень своєї підготовки, обсяг і глибину знань з відповідної теми. Організація навчального процесу, при якій підсумкова оцінка з дисципліни безпосередньо залежить від суми балів, які студент набрав під час її вивчення, кардинально змінює статус семінарського заняття і роль самостійної роботи при підготовці до нього.

На семінарські заняття з курсу “Філософія” винесені питання, які акумулюють основні положення змісту цієї навчальної дисципліни. Підготовка до семінару – це, передусім, робота з літературою і матеріалом лекції. До кожного семінарського заняття рекомендується література. Оскільки частина рекомендованих джерел витримала не одне видання, різним форматом і в різні роки, особливу увагу слід звертати на рік видання. Крім того, можна користуватись іншими джерелами, якщо в них достатньо повно висвітлені відповідні теми.

Готуючись до семінару, важливо використовувати не один, а декілька підручників, навчальних посібників, словників, статей, тощо. Це дає змогу підійти до розгляду відповідних питань і тем всебічно. Робота з літературою передбачає осмислення прочитаного матеріалу і складання студентом особистого конспекту до кожного питання кожної теми. Тут важливо зрозуміти суть прочитаного, головне відділити від другорядного, розібратися у визначеннях, усвідомити специфіку підходів і трактувань та бути здатним це аргументовано відтворити усно чи письмово. Потрібно вчитись орієнтуватись у палітрі філософських шкіл, концепцій, напрямів, проводити історичні і логічні паралелі, самостійно робити висновки, переконливо відстоювати власну позицію. Під час усних виступів важливо демонструвати вільне володіння матеріалом, а не просто читати те, що записане у конспекті, показувати обсяг і глибину знань, вміння критично аналізувати філософські ідеї, погляди, теорії.

Важливою складовою оволодіння студентами навчальною дисципліною є обов’язкове ознайомлення кожного мінімум з двома першоджерелами – текстами, авторами яких є видатні фахівці в галузі філософії. Вимоги щодо освоєння студентами цього пласту матеріалу представлені в розділі «Вимоги до опрацювання першоджерел» (це стосується тільки тих груп, де семінарські заняття проводить доц. Павлов Ю.В.)

Під час вивчення дисципліни кожен студент обов’язково готує один реферат на одну з тем, які подаються в планах семінарських занять у частині «Завдання для самостійної роботи». Все, що стосується вибору теми і написання реферату, детально представлено в розділі «Вимоги до написання реферату». Наявність опрацьованих першоджерел та написаного і вчасно зданого реферату є принциповою умовою допуску для іспиту і отримання мінімальної кількості балів за теоретичне навчання (це стосується тільки тих груп, де семінарські заняття проводить доц. Павлов Ю.В.).

 

                                           

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

 

Філософська пропедевтика.

 

Тема 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

"Реальна" філософія і "вічні" питання людського життя. Місце філософії в культурі людства. Структура та основні характеристики філософського знання. Предмет філософії, її основні питання. Природа філософських проблем. Функції та методи філософії. Поняття “способу філософствування”. Проблема множинності філософських культур. Принципи класифікації філософських напрямків. Філософія як світогляд. Основні форми світогляду – світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння. Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, науковий.

 

Семінар 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

План

 

1. Поняття філософії, її структура та особливості функціонування як знання та світогляду.

2. Основні методи та функції філософії як науки.

3. Сутність і структура світогляду.

4. Міфологія, релігія і наука як основні історичні типи світогляду.

 

 

Література

 

1.  Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів: "Магнолія плюс", 2005. – С.16-41.

2. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 8-24.

3. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 9-35.

4. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. –  С. 11-22.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1.     Структура філософського знання.

2.     Основні історичні етапи розвитку філософії. Класична і некласична філософія.

3.     Специфіка філософії як знання і світогляду.

4.     Проблема методу у філософії. Діалектика і метафізика.

5.     Основні функції філософії як науки.

6.     Сутність і основні функції світогляду.

7.     Міфологічний і релігійний світогляди.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Кримський С.Б. Філософіяавантюра духу чи літургія смислу? // Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. – С. 8-21.

v  Мамардашвілі М.К. Бути філософом – це доля // Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – с. 6-12.

v  Ортега-і-Гассет Х. Чиста філософія // Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – с. 6-12.

v  Шинкарук В.І. Філософія і культура // Ортега-і-Гассет Х. Чиста філософія // Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – с. 6-12.

Тема 2. Антична філософія

Антична філософія: досократичний, класичний та елліністично-римський етапи. Піфагорійський союз. Натурфілософія «фісіологів» та «метафізиків». Онтологія –  поняття ідея за Платоном та теорія пізнання як пригадування. Діалог як стиль написання текстів. Платонова академія – перша навчальна інституція. Аристотель та його «Метафізика». Антична софістика та античний гносеологічний ідеал. Основні школи елліністично-римського періоду: стоїки, скептики, епікурейці, неоплатоніки. «Сім вільних мистецтв».

 

Семінар 2. Антична філософія

 

План

 

1.     Передумови виникнення і специфіка функціонування античної філософії. Основні школи досократичного етапу античності.

2.     Філософські погляди Сократа.

3.     Філософська теорія Платона.

4.     Філософська система Аристотеля.

 

Література

 

1.  Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – C. 78-178.

2. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 59-76.

3. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 29-39.

 

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1.     Загальна характеристика античної філософії.

2.     Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

3.     Вчення про буття у філософії елейської школи.

4.     Софістична школа античності.

5.     Діалектичний метод Сократа.

6.     Сутність полеміки Сократа з софістами.

7.     Платон: погляди на суспільство та державу.

8.     Античне розуміння діалектики.

9.     Основні ідеї філософського вчення Платона.

10.            Система категорій Арістотеля.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

v  Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

v  Геракліт. Про природу // Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – С. 12-16.

v  Платон. Держава /Пер. з давньогр. Д.Коваль.– К.: Основи,2000.– С.7-106.

v  Сенека. Моральні листи до Луцілія // Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – С. 12-16.

v  Тіт Лукрецій Кар. Про природу речей // Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – С. 12-16.

 

Тема 3. Філософія європейського Середньовіччя 

          Виникнення середньовічної філософії як зміна світоглядної орієнтації суспільства. Філософське обґрунтування християнства. Платонізм та неоплатонізм як античне підґрунтя середньовічної філософії. Періодизація середньовічної філософії - патристика і схоластика. Філософські ідеї Августина Аврелія. Буття і проблема волі. Теодицея. Відкриття “герменевтичного кола”. Ідея удосконалення людини. Теорія всесвітньо-історичного розвитку. Проблема універсалій як фундаментальна філософська проблема Середньовіччя. Систематика середньовічної філософії у вченні Хоми Аквінського. Вчення про Бога і світ, про людину, її душу, істину і можливості її пізнання. Проблема доказів буття Бога. Розум і свобода волі.

 

 Семінар 3. Філософія європейського Середньовіччя

 

План

 

1.     Становлення середньовічної філософії, її релігійний характер.

2.     Патристичний етап Середньовіччя. Творчість Августина Аврелія.

3.     Схоластика як завершальний етап Середньовіччя. Філософія Хоми Аквінського.

 

Література

 

1. Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 16-81, 94-142.

2.  Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – С. 79-117, 198-258.

3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 46-61.

4. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 39-46.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1.  Загальна характеристика середньовічної філософії.

2.  Патристичний етап Середньовіччя.

          3. Августин Аврелій і Хома Аквінський – найвидатніші мислителі Середніх віків.

4. Особливості середньовічної схоластики.

5. Філософсько-теологічні погляди Хоми Аквінського

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Августин Аврелій.  Сповідь. Частина XI-XXХІ. Пер. З латини. Ю. Мушак; Післям. С. Здіорука. – К.: Вид-во Соломії Павличко  «Основи», 2008. – С. 220-236.

v   Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики» // Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – С. 16-20.

v  Ансельм Кентерберійський. Прослогіум//Монологіум. Прослогіум. Пер. з лат. мови Ростислава Паранько, вступна стаття, коментарі А.Баумейстра. Львів: Видавництво УКУ 2012. – С. 173-177.

v  Боецій. Розрада від філософії. – К. : Вид-во С. Павличко "Основи", 2002.

v  Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Львів, Свічадо, 2007. – С. 54 -130.

v  Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки; Державець. / Пер. з іт. А. Перепадя. – К.: Основи, 1998. – С. 393-463.

v  Роттердамський Е. Похвала Глупоті. Домашні бесіди // Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – С. 16-20.

 

Тема 4. Філософія Нового часу

Зміна соціально-економічних умов буття суспільства в Новий час. Зростання ролі природознавства, його вплив на філософію. Натуралістичний і механістичний характер філософії Нового часу. Пошук універсального методу пізнання. Емпіризм і раціоналізм як напрями в гносеології. Поняття «ідея» та «метод» пізнання. Індукція та дедукція. Філософія Ф. Бекона: критика схоластики, концепція науки, вчення про ідоли розуму, обґрунтування емпірико-індуктивного методу пізнання. Філософія Р. Декарта: розуміння предмету пізнання, концепції сумніву і науки, вчення про дві субстанції, обґрунтування раціоналістично-дедуктивного методу пізнання. Дуалізм методологічних засад філософії Р. Декарта. Механіцизм Т. Гобса. Сенсуалізм Д. Локка, вчення про “первинні” і “вторинні” якості. Вчення Б. Спінози про субстанцію. Монадологія Г. Ляйбніца. Суб'єктивний ідеалізм Дж. Берклі та Д. Юма.

 

Семінар 4. Філософія Нового часу

 

План

 

1.  Натуралістичний і механістичний характер філософії Нового часу.

2.     Емпіризм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Ф. Бекона, Т. Гобса, Дж. Лока.

3.     Раціоналізм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Р. Декарта, Б. Спінози, Г. Ляйбніца.

 

Література

 

1. Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVIIXVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – С. 13-60, 123-182.

2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 115-138.

3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 61-76.

4. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 87-116.

5. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 46-61.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Загальна характеристика філософії Нового часу.

2. Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

3. Раціоналістична традиція новоєвропейської філософії.

4. Вчення про субстанцію Б. Спінози.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

v   Ґ’юм Д. Трактат про людську природу. – К.: Всесвіт. – 2003. – С. 94-127.

v  Декарт Р. Метафізичні розмисли / Перек. з фр. З. Борисюк та О. Жуковського.  – К.: Юніверс, 2000. – С. 21-71.

v  Лок Д. Про врядування // Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – С. 20-25.

v  Ляйбніц Г. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. – С. 25–43.

v  Паскаль Б. Думки. Філософська думка: український науково-теоретичний часопис.– К., 2009. – № 5. – С. 114–139.

v  Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. – К., 2005.

 

Тема 5. Німецька класична філософія

Особливості і соціально-культурні передумови німецької класичної філософії. Творчість І. Канта. “Критика чистого розуму” І.Канта. Структура і рівні пізнання. Явище і “річ у собі”. Практичний розум і категоричний імператив. Автономність “Я” як вихідний пункт філософії І. Фіхте. “Практичне” і “теоретичне” науковчення. Система теоретичної філософії Шеллінга. Природничі науки і натурфілософія. Тотожність мислення і буття. Естетичний ідеалізм Ф. Шеллінга. Основні принципи філософської системи Г. Гегеля. Філософія як самосвідомість абсолютної ідеї. Етапи саморозвитку ідеї. Ідея прогресу. Дух епохи і світова історія. Діалектика свободи та історичної необхідності. Антропологізм Л. Фейєрбаха. Людина як єдиний предмет філософії. Критика релігії. Філософія майбутнього як “вічна” релігія.

 

Семінар 5. Німецька класична філософія

 

План

 

1. Загальна характеристика німецької класичної філософії.

          2. Філософська теорія І. Канта.    

          3. Філософська система Г. Гегеля. Теорія діалектики.

          5. Антропологічний матеріалізм Л. Фейербаха.

 

Література

 

1. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 333-353, 387-407.

2. Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 53-176, 313-371, 515-539.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – C. 141-160.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Німецька класична філософія як вершина філософського раціоналізму.

2. Особливості гносеології І. Канта.

3. Філософські концепції І. Фіхте і Ф. Шеллінга.

4. Діалектика  Г. Гегеля.

5. Антропологізм філософського вчення Л.Фейербаха.

 

Опрацювання першоджерел

 

v Гегель. Г.В.Ф. Феноменологія духу // Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020.

v Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Переклад з нім., вступ. ст., комент. і примітки В.Терлецького. –  К.: ППС-2002, 2005.

v Кант І. Відповідь на запитання «Що таке Просвітництво» // Мислителі німецького Романтизму. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 158-161.

v Шеллінг Ф.В. Про відношення образотворчих мистецв до природи // Мислителі німецького Романтизму. – Івано-Франківськ. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003. – С. 364–372.

v  Фіхте Й.Г. Промови до німецької нації. – Івано-Франківськ. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003. – С. 110–134.

 

Тема 6. Некласична європейська філософія

 

 Емпірична метафізика А. Шопенгауера. Світ як сукупність явищ. Сенс індивідуального існування у філософії С. К’єркегора. Критика традицій  раціоналізму. Екзистенціальні аспекти повсякденного життєвого розуму. Періодизація творчості Ф. Ніцше, його основні теми. “Життя”, “воля до влади”, ідея “надлюдини”, “імморалізм”, нігілізм, “вічне повернення”. Радикальна переоцінка цінностей. Поняття «життя» в ірраціоналістичній картині світу. Життя як метафізичний космічний процес (А. Бергсон). Культурно-історична інтерпретація «життя» (В.Дільтей, Г.Зіммель, О.Шпенглер). Екзистенціальна філософія та її різновиди. Проблеми і попередники філософії екзистенціалізму. Дійсність людського буття. Ідеї екзистенціалізму у творчості М. Хайдеггера. Екзистенціальні проблеми у творчій спадщині А. Камю, Ж.-П. Сартра. Релігійний екзистенціалізм К. Ясперса. Людське буття як “ризик волі”. Фрейдизм і неофрейдизм як філософсько-антропологічна доктрина. Теорія особистості З. Фрейда. Несвідоме і його роль у культурі. Ідеї “аналітичної психології” К.Г. Юнга. Архетипи несвідомого. Антропологічна концепція Е. Фромма: синтез марксизму і психоаналізу. Загальна характеристика філософських вчень позитивізму. Критика спекулятивної метафізики у філософії позитивізму і неопозитивізму. Позитивістські ідеї в спадщині О. Конта, Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля. Принцип “найменшої витрати сил” і кумулятивна модель розвитку наукового знання в теорії Р. Авенаріуса та Э. Маха.

 

 

Семінар 6. Некласична європейська філософія

 

План

 

1. Класична і некласична парадигми в філософії, їх порівняльна характеристика.

2. Сцієнтична модель філософування: позитивізм і неопозитивізм.

3.Антропологічний напрям («філософія життя», фрейдизм, екзистенціалізм).

 

 

Література

 

1. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 537-568.

2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – C. 163-204.

3. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 78-121.

4.  Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 232-271, 284-308, 342-355.

5. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / Міжнародний фонд "Відродження" / С.Л. Удовік (ред.), В.В. Лях (упоряд.), В.С. Пазенок (упоряд.). –  К.: Ваклер, 1996.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Раціоналізм та ірраціоналізм як філософські парадигми.

2. Основні характеристики “філософії життя”.

3. Філософський контекст вчення З. Фрейда.

4. Екзистенційні пошуки Ж-П. Сартра і А. Камю.

5. Позитивістські варіанти розвитку філософії як “справжньої” науки.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / Пер. з нім. А. Оношко. – Львів: Літопис, 2002. – С. 5-184.

v  Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

v  Шопенгавер, А. Світ як воля і уявлення // Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківськ. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003.

v  Шпенглер О. Падіння Європи // Основа. – 1996. – № 8 (30).

v  Юнґ К. Ґ. Архетипи і колективне несвідоме. — Львів: Видавництво «Астролябія», 2013.

v  Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Львів, 1990. – № 3.

 

Тема 7. Філософська думка в Україні

 

Особливості становлення вітчизняної філософії. Зародження і формування філософської думки Київської Русі. Філософські пошуки професорів Києво-Могилянської академії. Розуміння реальності, екзистенціальність, кордоцентризм, оцінка Біблії та уявлення про "сродню працю" в філософії Г.Сковороди. Сутність концепції "філософії серця" П.Юркевича. Сучасна українська філософська думка.

 

Семінар 7. Філософська думка в Україні

 

План

 

1. Філософська думка Києворуської доби.

2. Становлення і функціонування професійної філософії у Києво-Могилянській академії.

3. Філософське вчення Г. Сковороди.

4. Філософія українського романтизму.

5. Українська філософія ХХ-ХХІ століття.

 

Література

 

1. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997.– С. 25-104, 203-250.

2. Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – С. 72-127, 271-282, 548-577.

3. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 323-458.

4. Історія філософії України. Навч. посібник / Упорядники М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 22-68, 138-195.

5. Федів Ю. О., Мозгова Н. Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2000. – С. 5-36, 111-137, 389-429.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1.  Особливості становлення філософської думки у Київській Русі.

2.  Г. Сковорода: “Світ ловив мене, але не спіймав”.

3.  “Філософія серця” П. Юркевича.

4.  Академічна філософія в Україні в ХІХ столітті.

5.  Еволюція філософських поглядів П. Копніна.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Іларіон Митрополит Київський Слово про закон і благодать // Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 147-157.

v  Прокопович Ф.  Про риторичне мистецтво // Прокопович Ф. Філософські твори в 3-х т. –Т. 1. – К.: Либідь, 1979. – С. 8-45.

v  Сковорода Г.  Наркіс.  Разглягол о том:  узнай себя  // Сковорода Г.  Повне зібрання творів у  2-х т. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1973. – С. 154 - 200.

v  Чижевський Д. Філософія і національність // Україна: філософський спадок століть. Т 1. – К., 2000. – С. 606-616.

v  Юркевич П.Д. Вибране. / Переклад з російської В. П. Недашківського; упорядкування, передмова й примітки А. Г. Тихолаза. – К.: Абрис, 1993. – С. 73-114.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

 

Фундаментальні проблеми філософії.

 

Тема 8. Основні аспекти філософської онтології

Місце онтології в системі філософського знання. Проблема буття в історії філософії. Історичні етапи формування вчення про буття. Світ як єдність об'єктивної дійсності і дійсності людських сутнісних сил. Класичні теорії буття (Платон, Аристотель. Раціональна онтологія). Екзистенціальна онтологія.Специфіка міркувань про буття: буття як філософська категорія. Основні форми і діалектика буття. Категорії матерії, руху, простору, часу.

 

Семінар 8. Основні аспекти філософської онтології

 

План

 

1. Зміст категорії “буття”, її місце у філософуванні. Концепції буття в історії філософії.

2. Категорія субстанції.

3. Філософське розуміння матерії.

4. Рух, простір і час як категоріальні визначення буття.

 

Література

 

1. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С.254-275.

2. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. С. 135-142.

3. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак Г. І. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. – С. 315-329, 350-368.

4. Філософський енциклопедичний словник / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / В.І. Шинкарук (голова редкол.). – К.: Абрис, 2002. – C. 68-69, 251-252, 430.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Співвідношення понять «буття», «небуття», «ніщо».

2. Основні форми буття.

3. Монізм і плюралізм як філософські принципи.

4. Еволюція поглядів на матерію в історії філософії.

5. Фізичні і суспільні виміри простору і часу.

 

Тема 9. Філософський зміст проблеми свідомості

Проблема свідомості: світ суб'єктивної рефлексії і світ об'єктивної реальності. Виникнення і природа свідомості. Біологічні і соціальні передумови виникнення свідомості. Генезис свідомості. Структура свідомості й основні рівні. Категорія ідеального як основа осмислення свідомості. Свідомість як реальність ідеального. Свідомість як суб'єктивна реальність. Свідомість і самосвідомість у раціоналістичному й ірраціоналістичному тлумаченні. Гносеологічний вимір свідомості. Свідомість і рефлексія.  Образне і понятійне мислення. Інтуїція, уява, творчість. Мислення і мова. Мовний символізм. Свідомість і інтелект. Суспільна свідомість і колективний  інтелект. Проблема штучного інтелекту. Інтелектуальні системи і мережі. Єдність пізнавальної, оцінюючої, цілепокладальної та мотиваційної дії свідомості.

 

Семінар 9. Філософський зміст проблеми свідомості

 

План

 

1. Поняття відображення. Основні рівні і форми відображення.

2. Основні характеристики свідомості, її структура і механізм функціонування.

3. Свідомість і форми психічної активності людини: мислення, память, емоції, воля.

4. Взаємозвязок індивідуальної, групової і суспільної свідомості. Сутність і структура суспільної свідомості.

 

Література

 

1. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 279-297.

2. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 286-302.

3. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 143-155.

4. Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002. – С. 144-161.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми для рефератів

 

1. Біологічні передумови і соціальні чинники виникнення і розвитку свідомості.

2. Феномен ідеального.

3. Зміст і співвідношення понять «свідоме», «підсвідоме», «несвідоме».

4. Свідомість як діяльність.

5. Феномен штучного інтелекту.

 

Тема 10. Антропологічні ракурси філософського знання

Питання «Що таке людина?»  як центральне у філософії. Феномен людини: виміри і аспекти осмислення. Різноманіття інтерпретацій природи людини в історії світової філософії. Проблема сутності та існування людини: ессенціалістське та екзистенціаліське тлумачення. Людина, людськість, людство. Філософський аспект проблеми походження людини. Людина як особистість. Проблеми антропосоціогенезу. Співвідношення біологічного і соціального в природі людини. Проблема життя і смерті в духовному досвіді людини. Духовний світ людини. Моральні цінності. Релігійні орієнтації. Метафізика любові та мистецтво життя. Проблема сенсу людського життя. Життя, смерть, безсмертя людини в духовному і філософському досвіді людства. Людина в історичному та культурному просторі. Стратегії людської свободи. Відчуження людини в сучасному світі. Цивілізаційні засади існування людства.

 

Семінар 10. Антропологічні ракурси філософського знання

 

План

 

1.Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.

2.Основні концепції походження людини (релігійна, еволюційна, космологічна). Сутність і основні чинники антропосоціогенезу.

3. Специфіка трактування людини у класичній, некласичній і постнекласичній філософії.

4. Життя, смерть і безсмертя як виміри буття людини у світі.

 

Література

 

1. Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закл..3-тє вид., випр. та доп. К.: Генеза, 2006. – С. 440-455.

2. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Генеза, 1996. – С. 174-220.

3. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 342-367.

4. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 304-325.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Антропоцентризм філософської рефлексії.

2. Духовний світ особистості: структура і шляхи формування.

3. Діалектика свободи і відповідальності у життєдіяльності людини.

4. Взаємозв'язок біологічного і соціального в людині.

5. Феномен відчуження.

 

Тема 11. Суспільство: основи філософського аналізу

 

Суспільство і природа як підсистеми об'єктивної реальності. Проблема побудови теоретичної моделі суспільства (натуралізм, ідеалізм, матеріалізм). Поняття суб'єкта суспільного розвитку. Рід, народність, нація, клас, народ. Виробництво – основа функціонування суспільства. Види виробництва. Спосіб виробництва матеріальних благ. Єдність і багатоманітність суспільного розвитку. Проблема його спрямованості.

 

Семінар 11. Суспільство: основи філософського аналізу

 

План

 

1. Суспільство і природа як синергетичні підсистеми об'єктивної реальності. Проблема побудови теоретичної моделі суспільства (натуралізм, ідеалізм, матеріалізм).

2. Виробництво – основа функціонування суспільства. Види виробництва.  Спосіб виробництва матеріальних благ.

3. Поняття суб'єкта суспільного розвитку. Рід, народність, нація, клас, народ.

 4. Єдність і багатоманітність суспільного розвитку. Проблема його спрямованості.

 

Література

 

1. Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закл.3-тє вид., випр. та доп. К.: Генеза, 2006. – C.436-478, 501-525.

2. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Генеза, 1996. – С. 94-173.

3. Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій – К.: Либідь, 1997. – С. 182-206, 240-269.

4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 446-475.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Специфіка взаємозв'язку суспільства і природи.

2. Зміст і співвідношення понять «суспільне» і «соціальне».

3. Особливості суспільних законів.

4. Основні підходи до періодизації людської історії.

5. Проблема сенсу історії.

 

Тема 12. Гносеологія: проблема пізнання у філософії.

Закономірності та аспекти розвитку наукового пізнання

Різноманіття форм духовно-практичного освоєння світу. Гносеологічний аналіз структури та еволюції наукового знання. Питання про пізнаванність світу і способи його вирішення в історії філософії: суперечка про джерела пізнання; емпіризм, раціоналізм, трансценденталізм, агностицизм і скептицизм. Поняття суб'єкта й об'єкта пізнання. Гносеологічне визначення знання («віра», «думки з приводу»). Методологічні ознаки знання: визначеність, обґрунтованість. Когнітивні ознаки знання: віра носія знання; безсумнівність знання. Поняття "сутність", "явище", "феномен". Теорії розуміння та абстракції про теоретичний та емпіричний рівні знання та пізнання. Емпіричні та теоретичні методи наукового пізнання. Апріорні поняття та їх функції в синтезі теоретичного знання. Поняття наукового пізнання. Етапи і рівні наукового пізнання. Дисциплінарна побудова наукового знання та її класифікація за об'єктом, предметом та методом. Уявлення про методи наукового пізнання і їх класифікація. Форми наукового пізнання. Науковий факт, проблема, гіпотеза, теорія. Наукове передбачення. Поняття знання, проблема різноманіття форм знання. Проблема істини, поняття абсолютної і відносної, об'єктивної і суб'єктивної істини. Наука як вид духовного виробництва. Аспекти буття науки: генерація нового знання, соціальний інститут, особлива сфера культури. Специфіка соціального пізнання. Ріст наукового знання. Наукові революції і зміни типів раціональності. Свобода наукового пошуку і соціальна відповідальність вченого. 

 

Семінар 12. Гносеологія: проблема пізнання у філософії.

Закономірності та аспекти розвитку наукового пізнання.

 

План

 

1. Пізнання як відображення і пізнання як ідеальне конструювання дійсності. Види пізнання (буденне, позанаукове, ненаукове, наукове).

2. Суб'єкт, об'єкт і предмет пізнання. Рівні та форми пізнання.

3. Поняття методології і методу пізнання. Класифікація пізнавальних методів.

4. Істина, її основні характеристики. Основні концепції істини.

 

Література

 

1. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 354-384.

2. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 304-330.

3. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 174-197.

4. Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002. – С. 162-192.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Діалектика суб’єкта і об’єкта в процесі пізнання.

2. Сутність і основні форми агностицизму.

3. Специфіка істини у філософії і науці.

4. Місце творчості та інтуїції в пізнанні людиною світу.

5. Гносеологічні виміри догматизму і релятивізму.

 

***

 

Вимоги до опрацювання першоджерел

 

Під час вивчення дисципліни “Філософія” кожен студент повинен прочитати і законспектувати два першоджерела (це стосується тільки тих груп, де семінарські заняття проводить доц. Павлов Ю.В.). Назви цих праць вказані у рубриці “Опрацювання першоджерел”, що є структурним елементом всіх тем семінарських занять (частина “Завдання до самостійної роботи”). Це є складовою частиною самостійної роботи студента відповідно до навчального плану. Студент особисто обирає першоджерела для вивчення (у відповідності до власної зацікавленості тією чи іншою темою) і складає їх міні-конспекти. В них мають бути відтворені основні положення прочитаних робіт, а також представлене власне ставлення студента до засвоєного матеріалу. “Захист” конспектів не передбачається, проте, у разі виникнення у викладача питань до їх змісту, студент має бути готовий дати на них відповіді. При наявності особистої зацікавленості студента творчістю інших філософів, чиї тексти не представлені в рекомендованому переліку, він має змогу самостійно обрати і прочитати інші твори і зробити власні міні-конспекти, попередньо узгодивши тематику з викладачем. Написання 2 міні-конспектів після ознайомлення з філософськими першоджерелами – текстами, авторами яких є видатні європейські мислителі виступає важливою компонентою оволодіння студентами навчальною дисципліною. Дана робота повинна бути виконана самостійно, без використання текстових запозичень та частин з різноманітних інтернет-ресурсів, з дотриманням принципів академічної доброчесності.

На титульній сторінці кожного конспекту вказуються назва першоджерела, його автор і вихідні дані книги; прізвище, ім'я і по-батькові студента; назва факультету; курс і група. Всі конспекти пишуться українською мовою на  аркушах формату А4. Обсяг кожного конспекту – приблизно 4-5 сторінок тексту. Нумерація сторінок проставляється в верхньому правому кутку, титульний аркуш не нумерується.

***

 

    Вимоги до написання реферату

 

До кожного семінарського заняття пропонуються відповідні теми рефератів. Студенти вибирають їх самостійно – за власним бажанням. Студент має можливість вибрати заздалегідь тему реферату, що відноситься до одного з семінарських занять, і здати його на оцінювання викладачу у встановлені терміни. Також він має можливість самостійно вибрати тему для реферування поза пропонованою в даній методичці тематикою, обов'язково узгодивши її попередньо з викладачем.

Реферат має включати такі структурні блоки:

1.  Вступ.

2.  Основна частина (розділи, підрозділи).

3.  Висновки.

4.  Список використаної літератури.

За відсутності зазначених структурних блоків у рефераті він повертається студенту на доопрацювання.

В рефераті необхідно максимально повно розкрити тему, показати основні підходи до її осмислення, зв'язок з теорією і практикою. Бажано формулювати власне ставлення до питань, які розглядаються.

На титульній сторінці реферату мають бути вказані його тема; прізвище, ім'я, по-батькові студента; назва факультету; курс і група. Всі реферати пишуться українською мовою на аркушах формату А4. Обсяг – не менше 10 сторінок  основного тексту. Нумерація проставляється в верхньому правому кутку, починаючи з другої сторінки. Реферат повинен бути виконаний самостійно, без використання текстових запозичень та частин з різноманітних інтернет-ресурсів, з дотриманням принципів академічної доброчесності. При виявленні порушень цієї вимоги реферат повертається студенту на доопрацювання і бали не зараховуються.  Наявність даного реферату є принциповою умовою допуску для іспиту і отримання мінімальної задовільної оцінки (це стосується тільки тих груп, де семінарські заняття проводить доц. Павлов Ю.В.).

Всі зазначені види самостійної роботи студента мають бути відповідно оформлені і у визначені терміни (до 05.12.2022 включно) їх текстові версії повинні  бути надіслані на електронну адресу викладача Павлова Юрія Валерійовича yuripavlov@knu.ua.

 

Методика оцінювання зазначених видів самостійної роботи студента в наступна:

Реферат:  задовільно – 5 балів         Першоджерело:  задовільно – 3 бали

                   добре          – 7 балів                                       добре         – 4 бали

                  відмінно   – 10 балів                                       відмінно    – 5 балів 

 

Після закінчення курсу на останньому передекзаменаційному тижні по всім темам буде проведена  підсумкова модульна контрольна робота. Форми, дати і час проведення даної роботи будуть повідомлені додатково.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 

Основні джерела

 

1.       Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 169с.

2.       Воронюк О.Л. Філософія: підручник / О.Л. Воронюк. – 3-є вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 216с.

3.       Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997. – 285с.

4.       Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVIIXVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – 368с.

5.       Історія української філософії: Підруч. / В.С. Горський, К.В.Кислюк – К.: Либідь, 2004. – 488с.

6.       Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – 624с.

7.       Історія української філософії: Хрестоматія / М. В. Кашуба (упоряд.). – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 356 с.

8.       Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 774с.

9.       Історія філософії України. Навч. посібник / Упорядники М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – 416с.

10.  Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – 320с.

11.  Кушаков Ю. В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 572с.

12.  Методологія та та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І.Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 

13.  Петрушенко В. Л. Філософія: підруч. для студентів вищ. закл. освіти. / 5-те вид. – Львів: Новий світ-2000, 2018. – 504 с.

14.  Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Новий світ– 2000», 2021. – 504 с.

15.  Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – 624с.

16.  Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 592с.

17.  Рассел Б. Історія західної філософії /Пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука. - К.: Основи, 1995. – 759с.

18.  Рьод В. Шлях філософії : XIХ-ХХ століття : посібник / Вольфґанґ Рьод ; переклад з німецької М.Д. Култаєвої, В.І. Кебуладзе, В.М. Терлецького. – К.: Дух і літера, 2010. – 366с.

19.  Скринник М. Філософія : навчальний посібник / Михайло Скринник, Лілія Фльорко, Микола Фльорко.Львів: Ліга-Прес, 2015. – 477с.

20.  Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / Міжнародний фонд "Відродження" / С.Л. Удовік (ред.), В.В. Лях (упоряд.), В.С. Пазенок (упоряд.). –  К.: Ваклер, 1996. – 428с.

21.  Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528с.

22.  Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – 456с.

23.  Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510с.

24.  Філософія: підручник для студентів вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер, І.С. Добронравова, В.В. Ільїн // За ред. Л.В. Губерського. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків: Фоліо, 2018.– 620с.

25.  Філософія: підручник для студентів і курсантів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації / авт. кол.; за ред. О.В. Рябініної, Л.І. Юрченко. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021 . – 286с.

26.  Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009. – 624с.

27.  Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – 879 с.

28.  Філософська думка в Україні: Бібліографічний словник / В.С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. – К.: Пульсари, 2002. – 244с.

29.  Фюрст Марія, Тринас Юрген. Філософія / Пер. з нім. Вахтанга Кебуладзе. – К.: Дух і Літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2018. – 544 с.

30.  Шепетяк Олег, Шепетяк Оксана. Філософія: Підручник. – Львів: Місіонер, 2020. – 786 с.

31.  Philosophy and General Philosophy of Medicine: study guide. / I.V. Vasylieva, A.Yu. Vermenko. – Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2019. – 240 p.

 

Додаткові джерела

 

1.       Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закл..3-тє вид., випр. та доп. К.: Генеза, 2006. – 656с.

2.       Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Генеза, 1996. – 368с.

3.       Баумейстер А. Вступ до філософських студій, або інтелектуальні подорожі до країни Філософії. – К.: Мала академія Наук України, 2017. – 238 с.

4.       Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій – К.: Вілбор, 1997. – 272с.

5.       Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – 1200с.

6.       Лой А. та ін. Основи практичної філософії: підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Анатолій Лой та інші. – К. : Меритократ, 2016. – 400с.

7.       Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу / Тарас Лютий. – К. : Темпора, 2019. – 384с.

8.       Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак Г. І. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. – 576с.

9.       Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002.  – 408с.

10.  Філософія: підручник / В.С. Бліхар, М.М. Цимбалюк, Н.В. Гайворонюк, В.В. Левкулич, Б.Б. Шандра, В.Ю. Свищо // Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. – 440 с.

11.  Філософія: Підручник (Г. А. Заїченко,  В.М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г. А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995. – 455с.

12.  Філософський енциклопедичний словник / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін.; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори); І. О. Покаржевська (художнє оформлення).К.: Абрис, 2002.742 с.

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 

1.     Специфіка філософії як знання і світогляду.

2.     Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

3.     Основні функції філософії як науки.

4.     Структура філософського знання.

5.     Сутність і структура світогляду.

6.     Історичні типи світогляду.

7.     Проблема методу у філософії. Діалектика і метафізика.

8.     Основні закони та принципи діалектики.

9.     Основні історичні етапи розвитку філософії. Класична і некласична

     філософія.

10. Загальна характеристика античної філософії.

11. Основні школи і представники досократичної філософії.

12. Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

13. Вчення Геракліта Ефеського про першоначала.

14. Вчення про буття у філософії елейської школи.

15. Софістична школа античності.

16. Діалектичний метод Сократа.

17. Вчення про “ідеї” Платона та їх співвідношення з реальним світом.

18. Платон: погляди на суспільство та державу.

19. Система категорій Арiстотеля. Вчення про матерію і форму.

20. Загальна характеристика середньовічної філософії.

21. Християнство як світоглядна основа середньовічної філософії.

22. Основні етапи розвитку середньовічної філософії.

23. Патристика (східний і західний варіанти). Вчення Августина Аврелія.

24. Специфіка середньовічної схоластики.

25. Проблема унiверсалiй в середньовiчнiй фiлософiї.

26. Філософські погляди Фоми Аквінського.

27. Натуралістичний і механістичний характер філософії Нового часу.

28. Основні проблеми та особливості новоєвропейської філософії.

29. Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

30. Індуктивний метод Ф.Бекона.

31. Концепція “первинних” та “вторинних” якостей Д.Локка.

32. Теорія суспільного договору Т. Гоббса.

33. Дуалiзм фiлософiї Р.Декарта.

34. Теорія «вроджених ідей» Р.Декарта.

35. Раціоналістичне вчення про метод Р.Декарта, правила методу.

36. Монізм у вченні про субстанцію Б.Спінози.

37. Вчення про монади Г.Лейбніца.

38. Загальна характеристика представників німецької класичної філософії.

39. Основні проблеми німецької класичної філософії.

40. Основні положення теорії пізнання І.Канта.

41. Етичне вчення Канта. Категоричний імператив.

42. Характеристика філософської системи Гегеля.

43. Діалектичний метод Гегеля.

44. Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.

45. Криза класичної філософії в ХІХ ст. і становлення нових філософських

    шкіл.

46. Поняття волі, ірраціоналізм та волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

47. Філософсько-психологічна теорія З.Фрейда.

48. Поняття "колективного несвідомого" та "архетипу" в концепції К.Юнга.

49. Програма перетворення філософії в пізнавальну науку в позитивізмі.

50. Основні етапи розвитку позитивізму.

51. Проблеми та представники «першого» позитивізму.

52. «Філософія життя» як напрям європейської філософії ХІХ ст.

53. Головні ідеї творчості Ф.Ніцше.

54. Філософські погляди В. Дільтея та Г. Зіммеля.

55. Інтуітивізм А.Бергсона.

56. Загальна характеристика напрямків світової філософії ХХ ст.

57. Поняття “екзистенція” в фiлософiї екзистенцiалiзму. Історія еволюції

    напряму.

58. Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму.

59.           Проблема людини та її свободи у філософії Ж.П.Сартра.

60.           Буття як предмет філософської онтології. Історична динаміка уявлень про

     буття.

61.           Становлення філософської думки у добу Київської Русі.

62.           Постановка та розв'язання перших філософських проблем мислителями

     Київської Русі.

63.           Філософія у Києво-Могилянській академії.

64.           Філософські погляди Г.Сковороди.

65.           Вчення про "три світи" та теорія "сродної праці" Г.Сковороди.

66.           "Філософія серця" П.Юркевича.

67.           Поняття "матерiя". Сучаснi уявлення про структуру матерiї.

68.           Спiввiдношення понять "матерiя" i "субстанцiя". Аналiз категорiй "час" i "простiр".

69.           Соцiальне буття та його специфiка.

70.           Філософський зміст проблеми свідомості.

71.           Бiологiчнi та соціальні передумови виникникнення свiдомостi.

72.           Свiдомiсть та форми її iснування.

73.           Свiдомiсть i самосвiдомiсть. Мислення й мова.

74.           Суспiльна та iндивiдуальна свiдомiсть: спiльне та вiдмiнне.

75.           Актуальність філософського дослідження людини.

76.           Природа і сутність людини.

77.           Проблема походження людини (антропогенез).

78.           Проблема сенсу життя, смерті і безсмертя людини.

79.           Поняття про особу. Свобода і криза особи в сучасному світі.

80.           Особливості і закони соціального розвитку.

81.           Поняття аксіології. Проблема цінностей у філософії.

82.           Поняття про культуру. Історичні моделі культури.

83.           Пізнання як відношення до світу і вид діяльності.

84.           Проблема суб’єкту та об’єкту пізнання.

85.           Уявлення про знання і пізнання. Теорія пізнання, її предмет і метод.

86.           Характеристики і критерії істини.

87.           Поняття про науку її періодизація. Поняття класичної, некласичної та

     постнекласичної науки.

88.           Рівні наукового пізнання. Основні групи методів наукового пізнання.

89.           Сучасні оцінки науки (сцієнтизм та антисцієнтизм). Поняття про "етику науки".

90.           Наука в системі техногенної цивілізації.