Додаток до робочої програми навчальної дисципліни

Методологія та організація наукових досліджень

з основами інтелектуальної власності

для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня

спеціальності 033 філософія

освітньо-наукова програма «філософія»

1 семестр

 

Викладачі: к.ф.н., доц., доцент  кафедри філософії та методології науки Руденко О.В.

e-mail orudenko@knu.ua

 

к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Комзюк Л.Т.

e-mail leonidkomziuk@knu.ua

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 №

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Частина 1 Методологія наукових досліджень

1

Поняття про науку та наукові дослідження

2

2

8

2

Загальна характеристика методології

2

6

3

Методи емпіричного та теоретичного досліджень, структура емпіричного та теоретичного знання.

2

2

6

4

Множина методологічних систем.

2

6

Частина 2 Загальна організація наукових досліджень

5

Система організації науково-пізнавальної діяльності

2

6

6

Базова модель процесу наукового дослідження

2

6

7

Пошук й опрацювання наукової інформації

2

2

6

8

Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

2

2

6

9

Методика підготовки й оформлення публікацій

2

6

10

Поняття академічної доброчесності

1

4

11

Проміжна контрольна робота

1

 

 

 

Частина 3 Основи інтелектуальної власності

 

 

 

12

Інтелектуальна, творча діяльність та її місце у соціально-економічному розвитку суспільства. Поняття, система та джерела права інтелектуальної власності

2

8

13

Авторське право і суміжні права

2

1

6

14

Право промислової власності

2

6

15

Підсумкова комплексна робота

2

 

УСЬОГО:

28

10

80

Загальний обсяг  120  год. в тому числі:

Лекції – 28 год.

Семінари – 10 год.

Консультації – 2 год.

Самостійна робота – 80 год.

Форма контролю – залік.

 

Організація оцінювання:

  

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 48 балів

Max – 80 балів

Усна відповідь

теми 1, 3, 7 , 8, 13, 14

«3» х 5 = 15

«5» х 5 = 25

Доповнення, участь у дискусіях

 теми 1, 3, 7 , 8, 13, 14

«1» х 5= 5

«2» х 5 = 10

Самостійна робота

2 роботи згідно інформаційного додатку 

1) Презентація характерних ознак наукової галузі

2) Аналіз методологічних засад власного бакалаврського дослідження

«13» х 2 = 26

«20» х 2 = 40

Контрольна робота за першою та другою частиною

«2» х 1 = 2

«5» х 1 = 5

Підсумкова контрольна робота у вигляді тесту за всіма частинами

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Підсумкова оцінка дисципліни

 

60

100

 

 

Завдання на семінари

Заняття 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі

1. Основні підходи до розуміння науки.

2. Особливості наукової діяльності.

3. Принципи, норми і критерії наукового знання.

4. Рівні методологічної організації науки.

5. Глобальні наукові революції і типи наукової раціональності.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Види та ознаки наукового дослідження.

2. Теоретичні та методологічні принципи науки.

3. Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

4. Фундаментальні наукові дослідження.

 

Література:

1.    Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

2.    Добронравова І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48.

3.    Добронравова І.С. Практична філософія науки. Суми: Університетська книга, 2017

4.     Історія та філософія науки: Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІII– IV рівнів акредитації. Вінниц:я: Нова книга, 2009. https://books.google.com.ua/books?id=Xx_9CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

5. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

 

 

Заняття 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження

1. Поняття наукового методу. Метод, методологія, методика.

2. Основні етапи організації стандартного наукового дослідження.

3. Основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові.

4. Роль експерименту, індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

5. Популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивна і емпірична індуктивна.

6. Методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Методологія теоретичних досліджень.

2.Прикладні наукові дослідження

3. Формулювання теми наукового дослідження.

4. Постановка проблеми.

5. Застосування дедуктивного та індуктивного методів.

6. Метод системного аналізу.

 

Література:

1.    Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

2.    Історія та філософія науки: Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІII– IV рівнів акредитації. Вінниця: Нова книга, 2009. https://books.google.com.ua/books?id=Xx_9CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

3.    Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

4.    Rudenko O., (2021) Problems of humanitarian discourse in modern philosophies. AD ALTA JOURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH. 11/02- XXII, 143-147. https://doi.org/10.33543/11022

5.     Rudenko O., (2018) Methodological role of philosophy in scientific research// Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. Chernihiv : CNUT, 2018. Р. 381-382.

 

 

Заняття 3. Множина методологічних систем: методологія індуктивізму і дедуктивний підхід у науці

1.Загальна характеристика методів індукції та дедукції. Абдукція як висновок до найкращого пояснення і метод пояснювальних гіпотез.

2.Класична проблема індукції і способи її вирішення. 

3.Методологія індуктивізму і позитивістський науковий світогляд. Проблема демаркації науки і метафізики.

4.Проблема емпіричного і теоретичного знання: ідеї і факти - що первинне? Аргументи прихильників індуктивізму та дедуктивізму у науці (Я.Хакінг).

5.Конвеціоналізм і критичний раціоналізм як дедуктивні методології.

 

Проблемні теми для обговорення:

1.Які з трьох методів – індукція, дедукція, абдукція – є достовірними, а які гіпотетичними?

2.За якої умови абдукція є висновком до найкращого пояснення?

3.У чому полягає класична проблема індукції?

4.Які критерії демаркації науки та метафізики виокремлювались позитивістами та постпозитивістами?

5.Які аргументи на користь первинності фактів чи ідей у науці висувають прихильники індуктивної та дедуктивної методологічних настанов?

6.Що таке наукові конвенції? Чи є конвенції істинними?

7.Які методи є основою критичного раціоналізму?

 

Література

1.    1 . Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. К., 2009.

2.    Історія та філософія науки: Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІII– IV рівнів акредитації. Вінниця: Нова книга, 2009. https://books.google.com.ua/books?id=Xx_9CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

3.    Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

4.    Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1, 2. К.: Основи, 1994. 444/495 c.

5.    Kuhn,Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions.(Кун Т. Структура наукових революцій).  https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Kuhn-SSR-2ndEd.pdf

6.    Laudan LScience and Values. (Лаудан Л. Наука і цінності). https://www.academia.edu/39372139/Laudan_Science_Values

7.    Lakatos, Imre . Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. (Лакатос І. Фальсифікація та методологія науковоо-дослідних програм).

8.    http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/pmo/eng/Lakatos-Falsification.pdf

 

Заняття 4. Поняття академічної культури та академічної доброчесності

1.Зміст поняття методологічна культура вченого.

2.Роль і значення наукової та методологічної культури дослідника для розвитку науки.

3. Поняття академічної доброчесності.

 Література

1.    Про вищу освіту. Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2.    Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

 

Заняття 5. Авторське право і суміжні права. Право промислової власності

1.      Поняття, об‘єкти і суб’єкти авторського права і суміжних прав. Об’єкти, на які не поширюється авторське право. Виникнення авторських та суміжних прав. Державна реєстрація авторського права.

2.      Зміст авторських та суміжних прав. Обмеження авторського права і суміжних прав.

Строки чинності авторського права і суміжних прав. Суспільне надбання.

3.      Право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

4.      Право інтелектуальної власності на комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазначення.

5.      Право інтелектуальної власності на компонування напівпровідникових виробів, сорти рослин і породи тварин, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, комерційні таємниці.

Література

1.      Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С.К. Ступак, О. В. Жувака.  К. : Логос, 2012.

2.      Комзюк Л. Місце авторського права в системах права держав Центрально-Східної Європи: деякі методологічні аспекти. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2010_85_7

3.      Комзюк Л. Гармонізаційний потенціал проекту Європейського кодексу авторського права. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/yurydych_88_2011.pdf

4.      Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник / О.П.Орлюк (кер. авт. кол.), А.О.Кодинець, Ю.В.Носік та ін.; за ред. О.П.Орлюк. К.:Інтерсервіс, 2016.

5.      Орлюк О.П. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К.: Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.

6.      Сорока Н. Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві: європейський досвід. Харків: Право, 2019.         

7.      Bently L. (2018). Intellectual Property Law. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press. URL:  https://oxforduniversitypress.app.box.com/v/he-9780198769958

8.      WIPO Publications. URL: https://www.wipo.int/publications/en/search.jsp?&lang=EN&sort=pubDate

 

Самостійна робота

Самостійна робота №1: Виконати дослідження на тему «Чи є обрана мною галузь знання наукою?»

Структура роботи:

- визначити основні ознаки науки;

- за їх характерними особливостями розглянути обрану галузь знання;

- зробити висновок щодо обраної галузі знання.

Обсяг роботи: 1-2 сторінки тексту формату А4

Оцінювання: за умови виконання зазначених вимог максимальна загальна оцінка складає 20 балів.

Термін виконання роботи: до 31 жовтня 2021 р.

 

Самостійна робота № 2:

Формою виконання є написання роботи: «Методологія і методика бакалаврського дослідження». Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання бакалаврської роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів.

Структура роботи:

-          історія написання роботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапи дослідження;

-          предмет, об’єкт, мета та задачі роботи;

-          використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

-          самооцінка бакалаврської роботи: що і чому ви зробили б не так, якби виконували цю роботу зараз.

 

Вимоги до виконання роботи: дослідження здійснюється самостійно, презентується  в  письмовій формі. Робота роздруковується та надсилається викладачу.

Обсяг роботи: 2-3 тексту формату А4.

Оцінювання: максимальна оцінка за роботу 20 балів.

Термін виконання роботи: до 30 листопада 2021 р.

 

Питання до підсумкової контрольної роботи

 

1.      Наукова діяльність. Види наукової діяльності.

2.      Історичні етапи науки.

3.      Наука XX і початку XXI століття: характерні особливості.

4.      Організація наукової діяльності в Україні.  Правове регулювання наукової та науково-технічної діяльності в Україні.

5.      Види та ознаки наукового дослідження.

6.      Теоретичні та методологічні принципи науки.

7.      Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

8.      Методологія наукового дослідження.

9.      Фундаментальні наукові дослідження.

10.  Прикладні наукові дослідження.

11.  Філософські методи та їх роль у науковому дослідженні.

12.  Загальнонаукові методи дослідження.

13.  Застосування дедуктивного та індуктивного методів.

14.  Метод системного аналізу.

15.  Формулювання теми наукового дослідження.

16.  Визначення мети, завдань, об'єкта і предмета дослідження.

17.  Методологія теоретичних досліджень.

18.  Наукова інформація та способи її пошуку.

19.  Пошук інформації в процесі наукової роботи. Загальна характеристика.

20.  Поняття «інформаційний пошук». Етапи інформаційного пошуку.

21.  Визначення теми інформаційного пошуку, а також його хронологічних, мовних та географічних меж.

22.  Джерела первинної та вторинної інформації.

23.  Бібліографічний пошук інформації з суспільних наук.

24.  Пошук бібліографічної інформації в каталогах і картотеках.

25.  Електронні засоби пошуку інформації.

26.  Наукова публікація. Поняття. Функції основні види.

27.  Наукова монографія.

28.  Наукова стаття та її структурні елементи.

29.  Тези наукової доповіді. Правила їх написання.

30.  Правила оформлення публікацій.

31.  Буквено-цифрові коди наукових публікацій: DOI, УДК, ISBN та ISSN.

32.  Міжнародні наукометричні бази даних: поняття та приклади.

33.  Авторський профіль в міжнародних наукометричних базах даних.

34.  Наукометричні показники: індекс Гірша, імпакт-фактор та квартилі.

35.   Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

36.   Структура магістерської роботи.

37.   Процедура підготовки і захисту магістерської роботи.

38.  Методологічне забезпечення міждисциплінарних досліджень.

39.   Роль та значення наукової та методологічної культури дослідника для розвитку науки.

40.  Поняття академічної доброчесності.

41.  Поняття інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності. Система права інтелектуальної власності.

42.  Джерела права інтелектуальної власності. Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності.

43.  Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності.

44.  Загальна характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної власності.

45.  Загальна характеристика майнових прав інтелектуальної власності.

46.  Поняття, об‘єкти і суб’єкти авторського права і суміжних прав. Об’єкти, на які не поширюється авторське право.

47.  Виникнення авторських та суміжних прав. Державна реєстрація авторського права.

48.  Зміст авторських та суміжних прав

49.  Обмеження авторського права і суміжних прав.

50.  Строки чинності авторського права і суміжних прав. Суспільне надбання.

51.  Право інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі.

52.  Право інтелектуальної власності на промислові зразки.

53.  Право інтелектуальної власності на комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазначення.

54.  Право інтелектуальної власності на компонування напівпровідникових виробів, сорти рослин і породи тварин.

55.  Право інтелектуальної власності на наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, комерційні таємниці.