Додаток до робочої програми навчальної дисципліни

Філософія з елементами культурології

для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня

спеціальності 222 медицина

І семестр

 

Викладачі: д.філос.н., проф. Рогожа М.М.

 к.ф.н., доц., доцент  кафедри філософії та методології науки Руденко О.В.

e-mail orudenko@knu.ua

к.філос.н., асистент кафедри філософії та методології науки, Коперльос Р. Ю.

e-mail koperlosr@ukr.net

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Частина1: Основи культурології

1

Культура: визначення, характеристики, функції.

2

2

4

2

Культурологічні підходи у дослідженні культури.

2

4

3

Історична динаміка визначення поняття «культура»

2

4

4

Ключові концепції культури.

2

2

4

5

Сучасна культура. Масова культура.

 

2

4

Частина 2: Теоретична та практична філософія

 

6

Вступ до філософії. Загальні уявлення про філософію і філософування

4

4

4

7

Онтологія як філософське вчення про буття. Філософія свідомості

2

4

4

8

Людина як предмет філософського аналізу

2

2

4

9

Епістемологія: основні  проблеми  теорії  пізнання.  Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

2

2

4

10

Соціальна філософія: індивід, суспільство і держава. Культура і цивілізація.

4

2

4

11

Підсумкова  контрольна  робота

2

6

 

ВСЬОГО

20

24

46

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:

Лекцій                  – 20 год.

Семінари             – 24 год.

Самостійна робота       - 46 год.

 

Організація оцінювання:

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 48 бали

Max – 80 балів

Усна відповідь

 Протягом семестру

«3» х 9 = 27

«5» х 9 = 45

Доповнення, участь в дискусіях

 Протягом семестру

«1» х 7 = 7

«2» х 5= 10

Самостійна робота

Історія української філософії: її предмет та значення

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Експрес опитування в тестовій формі

 

«2» х 1= 2

«5» х 1= 5

Підсумкова контрольна робота

 

«12»х 1 = 12

«20» х 1 = 20

*у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання відпрацьовуються у письмовій формі.

Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 80% від семестрової кількості балів

 

Змістова частина 1. Основи культурології

 

Семінар 1. Історична динаміка визначення поняття «культура»

1. Поняття та функції культури.

3. Співвідношення понять «культура» та «цивілізація».

3. Типологія культури.

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1.     Наведіть п’ять визначень поняття культура різних авторів.

2.     Складіть порівняльну таблицю із аналізом понять «культура» і «цивілізація»?

3.     У чому полягає сучасне тлумачення поняття «цивілізація»?

4.     Які цивілізації ви можете виділити у сучасному світі? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Література:

1.     Основи культурології: Навч. посіб. / За ред. Л. О. Сандюк та Н.В. Щубелки. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с. РОЗДІЛ І. 1.1-1.4.

 

2.     Герчанівська Π. Е. Культурологія: термінологічний словник / П.Е. Герчанівська. - К. : Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015. - 439 с.  

 

3.     The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. C. 168-175.

 

4.     Гірц К. Інтерпретація культур. Вибрані есе / Пер.з . англ. – К.: Дух і літера, 2001. – 542 с. Передмова (с. 5-9).

 

 

 

 

Семінар 2. Ключові концепції культури

1. Еволюціоністські теорії культури (еволюціонізм та новоеволюціонізм)

2. Культура як цивілізація: циклічні моделі (А. Тойнбі, О. Шпенглер).

3. Культура і несвідоме: психоаналіз (З. Фройд, К. Юнг).

4. Культура як гра (Й.Хейзинга, Х.Ортега-і-Гассет, Е.Фінк).

5. Структуралізм (К. Леві-Стросс) та постструктуралізм (М. Фуко, Ж. Дерріда).

6. Функціоналістські концепції культури (Е. Дюркгайм, Б. Маліновський, Е. Еванс-Прічард).

7.  Культурологічна думка в Україні.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1.Складіть порівняльну таблицю із співставленнями наступних концепції культури (на вибір):

А) психоаналітичні концепції З. Фройда і К. Юнга;

Б) ігрові концепції Й. Хейзінги та Е. Фінка;

В) функціоналістські концепції Б. Маліновського та Е. Еванса-Прічарда.

2. У чому полягають основні тези критики структуралістської концепції культури постструктуралістами?

3. Зазначте основних представників української культурологічної думки та їхні ключові ідеї.

 

 

Література:

1.     Основи культурології: Навч. посіб. / За ред. Л. О. Сандюк та Н.В. Щубелки. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с. РОЗДІЛ І. 1.1-1.4.

2.     Герчанівська Π. Е. Культурологія: термінологічний словник / П.Е. Герчанівська. - К. : Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015. - 439 с.

3.     Вовк Х.К.Студії з української етнографії та антропології. – К., 1995.

4.     Лісовий В.С. Культура – ідеологія – політика. – К.,1997.

5.     Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1999.

 

Семінар 3. Сучасна культура. Масова культура.

1.     Масова культура: визначення, характеристики.

2.     Концепції масової культури (Х. Ортега-і-Гассет, Т. Адорно, Г. Маркузе та ін.).

3.     Популярна культура: визначення, характеристики.

4.     Поняття «Модерн», «модернізм», «Постмодерн», «постмодернізм».

5.     Ключові поняття в розумінні сучасної культури: постіндустріальне (інформаційне) суспільство, постфордизм, глобалізація (та глокалізація), мультикультуралізм.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1.     Чому, на вашу думку, більшість концепцій масової культури мають критичний характер?

2.     Складіть порівняльну таблицю з поняттями масової та популярної культури. Наведіть спільні характеристики та відмінності.

3.     У чому різниця між поняттями «Модерн» та «модернізм», а також «Постмодерн» та «постмодернізм»?

4.     Порівняйте поняття «глобалізація» та «глокалізація». Наведіть приклади обох феноменів в українській сучасній культурі.

 

Література:

 

Основна:

1.     Сторі, Джон. Теорія культури ті масова культура. " Acta" publishers, 2005.

2.     Основи культурології: Навч. посіб. / За ред. Л. О. Сандюк та Н.В. Щубелки. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с. С. 205-221.

 

Додаткова:

1.     Дротянко, Л. Г. (2009). Масова культура в інформаційному суспільстві. Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15635/1/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.%202009.pdf

2.     Безугла, Р. І. (2010). Масова культура: до проблеми визначення поняття. Культура і мистецтво у сучасному світі, (11), 25-34. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Kmss_2010_11_4.pdf

3.     Кононенко, О. В. (2013). Масова культура в дискурсі постмодерну. Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, (1), 144-148. Режим доступу:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnau_f_2013_1_38.pdf

4.     Олійник, О. (2013). Еволюція уявлень про масову культуру. Культурологічна думка, (6), 61-67. Режим доступу: https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD6_Oliinyk.pdf

5.     Лютий, Т. (2019). Масова і популярна культура: проблема демаркації. Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16634

6.     Скалацький, В. М. (2006). Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз). Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06svmsfa.zip

7.     Малахова О. М. Цінності культури в умовах глобалізації / О. М. Малахова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2014. - Вип. 7. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_7_24

8.     Феномен глобалізації. URL: http://library.if.ua/book/64/4754.htm

 

 

Змістова частина 2: Теоретична та практична філософія

 

Семінар 4. Вступ до філософії. Загальні уявлення про філософію і філософування

1.     Багатоманітність визначень філософії. Філософія та філософування.

2. Співвідношення філософії та світогляду

3. Природа та структура світогляду.

4. Історичні типи світогляду.

5. Філософія як вид знання. Предмет філософії.

6. Структура і дисциплінарна будова філософського знання.

7. Методи філософування. Функції філософії.

8. Місце філософії в структурі культури.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

 

1. Первинне розуміння філософії.

2. Рефлексія як основний метод філософії.

3. Філософія і наукова картина світу в ХХ ст.

4. Основні світоглядні орієнтації людини.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. На що скероване філософське пізнання?

2. Які джерела філософської думки?

4. Культурні ролі філософії в історії людства.

5. Особистість філософа (філософія як образ життя).

6. Філософія: наука чи форма суспільної свідомості?

 

 Філософія у сучасному світі

https://www.youtube.com/watch?v=yHKf-H5OZlE

 

Література

 

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016/

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

https://pidru4niki.com/1356061537692/filosofiya/volodimir_shinkaruk_1928-2001

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

Додаткова:

Ортега-і-Гассет X. Чиста філософія / https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3821

Руденко О.В. Про необхідність та доцільність вивчення філософії у вищий школі / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko-pro.htm

Туренко В.Е. Місце філософії у світовому освітньому просторі // Multiversum. Philosophical almanac., № 5-6, 2016. – С. 153-161

Гайдеггер М. Що це таке філософія? / https://stud.com.ua/42190/filosofiya/haydegger_take_filosofiya

 

 

Семінар 5. Онтологія як філософське вчення про буття

1. Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської думки.

2. Поняття матерії та її структура:

а) проблема протилежності матерії та свідомості;

б) відмінність філософського поняття матерії від природничо-наукового;

в) проблема самоорганізації та системності матеріального світу.

3. Проблема детермінізму як принципу філософського пояснення світу.

4. Простір і час як форми буття матерії.

5. Субстанціональна і реляційна концепції простору і часу.

6. Рух як спосіб існування матерії.

7. Проблема прогресу та його критеріїв.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

 

1. Розуміння Абсолюту в Парменіда

2.  Проблема буття в філософії М.Хайдеггера.

3. Онтологічний поворот у філософії XX ст.

4. Еволюція поняття «матерія» у філософії і науці.

5. Історико-філософський аспект ідеї розвитку.

 

Література

 

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш.  К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/10/

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

 

Додаткова:

Дамміт М. Логічні основи метафізики. / Переклад з англ. В.Навроцького. – Київ: IRIS, 2001.

Джеймс В. Деякі метафізичні проблеми, розглянуті з погляду прагматизму. Єдність і множинність. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2000.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Sartre_Jean-Paul/Buttia_i_nischo_frahmenty.pdf?

Тілліх П. Мужність бути. Небуття і тривога. // Часопис «Ї». – 2005. – №37.

Фромм Е. Мати чи бути?

https://hromadalib.files.wordpress.com/2015/12/fromm_2010_have.pdf

 

 

Семінар 6. Проблема свідомості

 

1. Свідомість як філософська категорія.

2. Структура свідомості.

3. Свідоме та несвідоме: З.Фрейд.

4. Колективне несвідоме та архетипи К.Юнга

5. Свідомість та самосвідомість.

6. Свідомість, мислення та мова.

7. Поняття індивідуальної та суспільної свідомості.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

 

1. Свідомість і особистість.

2. Фрейдівські ідеї несвідомого в художній культурі XX ст.

3. Проблема свідомості у сучасній філософії.

4. Суспільний та особистісно індивідуальний зміст свідомості: зв'язок та відмінність.

 

Література

 

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

https://xp4stm90bvzr.frontroute.org/s11/6/8/0/3/6/68036.pdf

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/10/

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

 

Додаткова

Фройд З. Вступ до психоаналізу.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Vstup_do_psykhoanalizu.pdf?

Фройд З. Три нариси з теорії сексуальності // Психологія і суспільство. — 2008. — N 4. — С. 45-91.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Try_narysy_z_teorii_seksualnosti.pdf?

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html

Юнг К.Г. Архетипи колективного несвідомого (фрагменти)

https://shron1.chtyvo.org.ua/Yung_Karl/Arkhetypy_kolektyvnoho_nesvidomoho_fr.pdf?

 

Семінар 7. Людина як предмет філософського аналізу

 

1. Тлумачення людини в історії філософської думки.

2. Проблема сутності людини:

а) людина як суб'єкт практичної діяльності;

б) людина як суб’єкт екологічної діяльності;

в) людина як суб'єкт історичного процесу;

г) біопсихосоціальна цілісність людини.

3. Проблема антропосоціогенезу.

4. Діяльність як спосіб існування людини. Структура діяльності.

5. Поняття "індивід", "індивідуальність", "особистість" та їх співвідношення.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Психоаналіз і проблема людини.

2. Проблема людини в екзистенціалізмі.

3. Тлумачення проблеми життя і смерті наприкінці XX ст.

4. Расизм і проблема співвідношення біологічного та соціального в людині.

5. Значення і межі проблеми сенсу життя.

 

Література

 

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш.  К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/10/

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

 

 

Додаткова

Больнов О.Ф. Філософська антропологія та її методичні принципи / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. Київ: Ваклер, 1996.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/bolnov.htm

Добронравова І.С. Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. Альманах. Випуск перший. / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ecology.htm

Крисаченко В.С. Людина і біосфера / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krisachenko/krisa.html

Людина в складному світі / за ред. Н. В. Кочубей, М. О. Нестерової; вступне слово В.П. Адрущенка //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/humen_2017_.pdf

Сидоренко Л.І. Філософське осмислення людини // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-phil-human.htm

Фромм Є. Втеча від свободи /

https://knigogo.com.ua/chitati-online/vtecha-vid-svobody/

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. К.: Ваклер , 1996.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html

 

Семінар 8. Соціальна філософія: індивід, суспільство і держава. Культура і цивілізація.

 

1. Природа як предмет філософського дослідження.

2. Суспільство: основи філософського аналізу.

3. Особливості розвитку українського суспільства на сучасному етапі.

4. Специфіка соціального пізнання.

5. Історичні моделі культури та цивілізаційні типи.

6.  Особливості сучасної культурної кризи.

7. Екологічна культура людини.

8. Екологічні кризи, катастрофи та методи їх подолання.

9. Вплив екологічних криз та катастроф на культуру та цивілізацію.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

 

1. Основні риси техногенної цивілізації.

2. Світова соціально-екологічна ситуація наприкінці XX ст.

3. Глобальні проблеми, їх сутність та шляхи розв'язання.

4. Сутність інформаційно-семіотичної концепції культури.

5. Підходи до розуміння цивілізації.

 

Література

 

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016. 504 с.

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підручник для вищ. навч. закл. / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І.Михальченко. – Вид. 3-тє, випр. та доп. К.: Генеза, 2006. Розділ 3,  § 6. С. 436-478.

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/10/

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

 

Додаткова:

Вебер М. Протестантска етика і дух капіталізму. К.: 1994.

Гатальська С.М. Філософія культури /електронний ресурс:

http://pidruchniki.ws/15840720/filosofiya/filosofiya_kulturi_-_gatalska_cm

Коперльос Р.Ю. Наукові та філософські аспекти екологічної культури // Гуманітарні студії.  Випуск 11, 2011.  С. 41-50.

Кримський С.Б. Діяльність та культура / Магістеріум. 2003. Вип.12. Культурологія.  С.4-8.

Сидоренко Л.І. Проблема сутності живого в історичній ретроспективі та науці ХХІ ст. //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-problema.html

Сидоренко Л.І. Філософське осмислення культури і цивілізаційних процесів (Навчальні матеріали для студентів та аспірантів природничих факультетів) //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-culture.htm

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-з томах. / Пер. з англ. В. Шовкуна. К.: Основи.1995.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Toynbee.html

Шпенглер О. Падіння Європи // Основа. 1996. №8 (30).

 

Семінар 9. Епістемологія: основні   проблеми  теорії  пізнання.  Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

1. Специфіка філософського аналізу пізнання:

а) предмет і структура пізнання;

б) поняття "об'єкт" і "суб'єкт" пізнання.

2. Істина та хиба.

3. Пізнавальні здібності людини: чуттєве пізнання; абстрактне мислення; інтуїція.

4. Проблема виникнення науки. Періодизація науки. Поняття класичної, некласичної та постнекласичної науки.

5. Методологiя наукового пiзнання.

6. Основні проблеми філософії науки.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

 

1. Основні особливості діалектико-матеріалістичної теорії пізнання.

2. Головні напрями розробки гносеологічних проблем у сучасній західній філософії

3. Структура, форми і функції практики в процесі пізнання.

4. Проблема класифікації форм знання і пізнавальної діяльності.

5. Пізнання та інтуїція.

6. Проблема творчості в пізнанні.

 

Література

 

Основна:

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016.

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/10/

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

 

Додаткова:

Джексон Ф. Чого не знала Мері? / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Djekson.html

Добронравова І.C. Некласична раціональність для нелінійної науки. // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.29. К.: 1999.

Добронравова І.C. Ідеали і типи наукової раціональності. К.: ВЦ "Київський університет".  К.: 1999, с. 24-28.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ideal.html

Комар О.В. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

Руденко О.В. Погляд на науку як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія.  Вип. 49 /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/statya_ukr.htm

Руденко О.В. До проблеми співвідношення об’єкта та предмета наукового пізнання //Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського ф-ту-2005”. Матеріали доповідей та виступів.  Частина 2. // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/tezi.htm

Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки. К., 2000.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Chujko/index.html

 

 

Самостійна робота:

Подивитись відеолекцію за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YhsMcETtWgA

Дати відповіді на такі запитання:

- Своєрідність української філософії

- Періодизація та представники української філософії

- Обрати найбільш цікаву для Вас працю українського філософа та визначити іі основну проблематику та Ваше розуміння цих ідей.

 

 Іларіон, Митрополит Київський. Слово про закон і благодать

http://litopys.org.ua/oldukr/ilarion.htm

Прокопович Ф. Суть, походження та види почуттів

http://litopys.org.ua/procop/proc110.htm#rozd1

Сковорода Г. Розмова п'яти мандрівників про істинне щастя в житті

http://sites.utoronto.ca/elul/Skovoroda/Rozmova5.pdf

Юркевич П. Серце та його значення в духовному житті людини згідно з ученням слова Божого

http://westudents.com.ua/glavy/94416-sertse-ta-yogo-znachennya-u-duhovnomu-jitt-lyudini-zgdno-z-uchennyam-slova-bojogo.html

Франко І. Що таке поступ?

https://shron2.chtyvo.org.ua/Franko/Scho_take_postup7.pdf?

Чижевський Д. Філософія і національність

http://litopys.org.ua/chyph/chyph02.htm

 

Вимоги до оформлення.

Робота виконується письмово і складається з наступних частин:

1.     Відповіді на питання

2.     Аналіз філософського тексту

1. Вступ (обсяг 1 стор.).

1.1. Точна вказівка автора, назви тексту та вихідних даних (книга, сайт й т.ін.).

1.2. Стисла довідка про автора тексту: дати життя, освіта, творчий шлях, внесок в історію філософської думки.

1.3. Стисла довідка про текст: історія створення, місце і час видання, роль даної роботи у творчості філософа та її місце в історії філософії.

2. Аналіз тексту (обсяг 1 стор.).

2.1. Змістовна характеристика: тема роботи, основні проблеми, засоби їх вирішення, аргументація, тощо.

2.2. Аналіз тексту: виконується у довільній формі, включає: обґрунтування вибору автора, вказівку мети і методу коментарю, ключові цитати*, змістовний висновок.

* Посилання оформлюються відповідно до загальних вимог до цитування.

Головна вимога – чітка вказівка авторства конкретного висновку.

3. Есе – власні роздуми стосовно тексту (обсяг 1 стор.).

 

 

Типові завдання для підсумкової (модульної) контрольної роботи

 

1. Чи вірні такі судження про розвиток науки?

1.1. Розвиток науки неможливий без опори на здобутки попередників.

1.2. Наукове знання неможливе без міфів та легенд.

А) Вірне тільки 2.1; Б) Вірне тільки 2.2; В) Вірні обидва судження; Г) Невірні обидва судження.

2.Виконання популярної естрадної пісні є частиною:

А) народної культури;          Б) громадянської культури;   В) масової культури;   Г) елітарної культури.

3. Результатом чуттєвого пізнання, на відміну від раціонального, є:

А) узагальнене судження про предмет;   Б) поняття про предмет;    В) конкретний образ предмета;    Г) пояснення причин зміни предмета.

4. Основною характерною ознакою людської свідомості є:

А) здатність відображати матеріальні предмети в ідеальній формі; Б) зведеність суто до функцій мозку та центральної нервової системи; В) відтворювальний характер; Г)  репродуктивний характер.

5. Чи вірні наступні судження про форми пізнання?

5.1. Уявлення як форма пізнання передбачає безпосередній вплив реальності на органи чуттів.

5.2. Сприйняття надає інформацію про форму предмета, і не більше.

А) Вірне тільки 2.1;  Б) Вірне тільки 2.2;  В) Вірні обидва судження;  Г) Невірні обидва судження.

 

Перелік питань, що виносяться на залік

1. Визначення філософії: історичні форми і сучасність.

2. Форми існування філософського знання.

3. Поняття і функції світогляду.

4. Співвідношення світогляду та філософії.

5. Філософія і наука.

6. Роль філософії в сучасному житті суспільства.

7. Культурно-історичні передумови виникнення філософії.

8. Основи періодизації західноєвропейської філософії.

9. Особливості та основні етапи розвитку філософської думки в Україні.

10. Філософський смисл проблеми буття.

11. Розвиток уявлення й особливості розуміння буття в історії філософії.

12. Категоріальний вираз буття.

13. Філософський зміст проблеми свідомості.

14. Різноманітність шляхів розуміння свідомості в історії філософії.

15. Свідомість і самосвідомість.

16. Поняттєве мислення й мова.

17. Свідоме і несвідоме. Розуміння несвідомого в концепціях Фрейда та Юнга.

18. Визначення знання в класичній філософії та некласичній філософії.

19. Проблема суб'єкта й об'єкта пізнання.

20. Теорія пізнання, її предмет і метод.

21. Форми чуттєвого й раціонального пізнання.

22. Співвідношення пізнання й розуміння.

23. Філософські концепції істини та її критеріїв.

24. Скептицизм як філософська позиція.

25.Поняття про науку. Проблема виникнення науки.

26.Періодизація історії науки: класична, некласична та постнекласична наука.

27. Рівні наукового пізнання: емпіричний і теоретичний.

28. Методологія та основні групи методів наукового пізнання.

29.Проблема, гіпотеза, теорія як основні форми наукового пізнання.

30.Наука як соціокультурний і цивілізаційний феномен.

31. Проблема людини як вічна філософська проблема.

32. Формування й історичний розвиток проблематики філософії людини.

33.Проблема співвідношення природи й сутності людини в історії філософії.

34.Філософські аспекти проблеми походження людини.

35. Індивід і соціум. Поняття про особу.

36. Проблема свободи.

37. Духовний світ людини.

38.Поняття культури. Історичні моделі культури.

39.Уявлення про цивілізацію. Типи цивілізації.

40. Суспільство: основи філософського аналізу.

 

 

 

Internet-література

http://philsci.univ.kiev.ua/ Сайт кафедри філософії та методології науки.

http://plato.stanford.edu/ Філософська енциклопедія Станфордського університету. (Англійською мовою).

http://www.synergetics.org.ua/ Українське синергетичне товариство.