Додаток до робочої програми навчальної дисципліни

Методика викладання філософії  у закладах вищої освіти

для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня

спеціальності 033 філософія

освітньо-наукова програма «філософія»

ІІ семестр

 

Викладачі: к.ф.н., доц., доцент  кафедри філософії та методології науки Руденко О.В.

e-mail orudenko@knu.ua

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Назва лекції

Кількість годин

 

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

 

 

Тема 1. Предмет, структура та завдання курсу

2

 

8

 

Тема 2. Філософія в системі освіти

2

 

8

 

Тема 3. Стан викладання філософії в Україні та проблеми методичного забезпечення

2

 

8

 

Тема 4. Проблеми викладання філософських дисциплін в умова нових Законів Про вищу освіту (2014) та Про освіту (2017). Значення запровадження Болонського процесу для викладання дисциплін філософського циклу

2

 

8

 

Тема 5. Проблеми та вимоги до викладання філософії в дистанційному форматі.

2

 

8

 

 

Частина 2. Система методичного забезпечення

навчального процесу 

 

Тема 5. Інформаційне забезпечення курсу філософії

 

2

 

2

6

 

Тема 6. Підготовка лекційного курсу

4

2

12

 

Тема 7. Методика підготовки та проведення філософського семінару

4

2

6

 

Тема 8. Організація та методичне забезпечення самостійної роботи студентів

2

1

6

 

 

 

Тема 9. Особливості системи контролю знань з філософії

2

1

2

 

 

 

Тема 10. Актуальні проблеми методики викладання філософії

2

2

8

 

Письмова контрольна робота

2

 

 

 

ВСЬОГО

28

10

80

 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекції 28 год.

Практичні заняття  – 10год.

Консультація – 2 год.

Самостійна робота80 год.

 

 

Змістова частина 1. Методика викладання як предмет дослідження

Виконання індивідуальних (самостійних) завдань:

 

 Тема 1. Предмет, структура та завдання курсу

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему: «Місце філософії в університетській освіті».

 

Hegel G.W.F. Über den Philosophie-Unterricht auf der Universitäten (Гегель Г.В.Ф. Про викладання філософії в університетах).

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110878462-021/pdf

 

Губерський Л.В. Філософія і освіта: зустріч перспектив / Філософська думка.  2013, №5.  С. 6-13.

http://journal.philosophy.ua/sites/default/files/issues/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0%202013%20%E2%84%965.pdf

 

Кулик О. Роль філософії в університеті/Вісник Львівського університету. Серія філос.-політ. студіїї. 2018, Випуск 21, с.46-51.

http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/21_2018/8.pdf

 

Руденко О. Філософія освіти або чи потрібна освіті філософія?/Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. Вип. 1 (115).  С.41-43.

https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/79/79

 

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 4 балів, мінімальна оцінка – 2 бали.

Термін виконання роботи: до 1 березня 2021 р.

 

Тема 2. Філософія в системі освіти

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему: «Світова філософія і "шкільна" філософія: позиція Канта і сучасність».

 Kant I. Logik: Ein Handbuch für Vorlesungen.III. Der Begriff der Philosophie im Allgemeinen. (Кант І. Логіка: Посібник до лекцій. ІІІ. Поняття філософії взагалі). https://books.google.com.ua/books?id=efhDAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Ортега-і-Гассет Х. Місія університету.

https://www.management.com.ua/vision/vis009.html

Марек Квєк: Місце філософії в університеті. Минуле, теперішнє, майбутнє

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12969/1/Kwiek_Ukrainian_Philosophy_University.pdf

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 4 балів, мінімальна оцінка – 2 бали.

Термін виконання роботи: до 1 березня 2021 р.

 

Тема 3. Стан викладання філософії в Україні та проблеми методичного забезпечення

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему: «Філософ – дослідник філософії – викладач філософії».

 

Конверський А. Є. «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 14-25.

http://journal.philosophy.ua/sites/default/files/issues/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0%202013%20%E2%84%965.pdf

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 4 балів, мінімальна оцінка – 2 бали.

Термін виконання роботи: до 1 березня 2021 р.

 

Тема 4. Методика викладання філософії в умовах Болонського процесу

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему «Болонський процес в Україні».

 

Одушкін Остап, Сократ, корупція і Болонський процесс

http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/28.html

Рашкевич Ю.М. Легенди та міфи Болонського процесу http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/26.html

Рашкевич Юрій, Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні http://maidanua.org/static/mai/1245698905.html

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 4 балів, мінімальна оцінка – 2 бали.

Термін виконання роботи: до 1 березня 2021 р.

 

Тема 5. Проблеми та вимоги до викладання філософії в дистанційному форматі

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему «Перспективи викладання філософії он-лайн»

 

Draves William A. Teaching online. (Дрейвс Вильям А. Викладання он-лайн).

https://www.goodreads.com/book/show/2453298.Teaching_Online

Ґордон Драйден, Джаннетг Вос. Революція в навчанні / Перекл. з акта. М. Олійник. -Львів: Літопис, 2005. - 542 с.

http://school18.rv.sch.in.ua/Files/downloads/1drayden_gordon_vos_dzhannet_revolyutsiya_v_navchanni.pdf

Тихомірова Ф. А. (2021)  Дистанційне викладання філософії як виклик для класичного університету/Збірка наук. праць «УНІВЕРСИТЕТ ONLINE. ОСВІТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ». С.143-147.

http://liber.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/30928/1/143-147.pdf.

 

 Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 4 балів, мінімальна оцінка – 2 бали.

Термін виконання роботи: до 1 березня 2021 р.

 

 

Змістова частина 2. Система методичного забезпечення навчального процесу

Практичні заняття

Заняття 1. Інформаційне забезпечення курсу філософії

 

1. Система інформаційних джерел.

1.1 Текстуальні: наукова література, навчальна література, періодичні видання.

1.2 Електронні: Інтернет-ресурси (спеціалізовані сайти, електронні бібліотеки, електронні видання), CD-ресурси.

1.3 Комунікативні:

- інституалізовані форми: навчальні (лекції, семінари, консультації); наукові (конференції, семінари, круглі столи),

- неінституалізовані форми: усна, епістолярна та електронна комунікації.

2. Навчальна література як основне джерело інформації.

2.1. Класифікація навчальної літератури: підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, методичні матеріали, практикуми, хрестоматії.

2.2. Особливості підручників з філософії.

3. Основні проблеми інформаційного забезпечення курсу філософії.

 

Презентація:

1. Інформаційне забезпечення навчального курсу.

Зробити:

1.1. Перелік (3-5) та коротка характеристика (2-3) основних підручників та навчальних посібників, обов'язково вказати:

- наскільки зміст посібника відповідає програмі курсу,

- відповідність сучасним вимогам, як змістовним так і формальним,

- зручність в користуванні,

- доступність для студентів.

1.2. Перелік періодичних видань, які є фаховими з цієї дисципліни.

1.3. Перелік Інтернет-ресурсів (вказати адреси).

 

2. Аналіз фрагмента підручника (посібника).

Обрати параграф підручника, в якому розкривається одне питання з плану семінарських занять (завдання з методики за 4 курс) та проаналізувати його.

2.1. Звернути увагу на:

- нормативність тексту та наявність авторської позиції,

- наявність та якість визначень основних термінів,

- структурованість тексту,

- рівень складності (популярності),

- наявність та вдалість прикладів,

- стилістичні особливості тексту,

2.2. Обов'язково вказати позитивні та негативні моменти.

2.3. По можливості порівняти з аналогічним параграфом альтернативного посібника.

 

Заняття 2. Підготовка лекцій з філософських дисциплін

 

1. Лекція як елемент навчального курсу: функціональне навантаження.

2. Проблема методичного врахування особливостей студентської аудиторії.

3. Проблема забезпечення зворотного зв'язку з аудиторією.

4.Прогнозування проблемних ситуацій під час читання лекції.

 

Проблемні питання.

1. Наскільки зміст лекції повинен відповідати змісту навчальної літератури?

2. Чи доцільно використовувати як основу лекції готові тексти?

3. Чи згодні ви з твердженням, що в філософії є багато таких змістовних елементів, які не можна пояснити за допомогою прикладів та метафор?

4. Які проблемні для викладача ситуації зустрічаються найчастіше?

5. В яких випадках викладач має право виходити за межі плану лекції?

  

Презентація:

Підготувати план-конспект лекції (обсяг – 2 ст.)

1. Автор; назва лекції (тема); назва навчального курсу; де, кому, коли буде прочитана лекція.

2. Мета та завдання лекції.

3. Вступ: перше речення, основні тези, час.

4. Розгорнутий план, його обов'язкові елементи: визначення базових понять, цитати, приклади, висновки.

5. Висновки лекції в повному обсязі.

6. Література, яка була використана при підготовці.

 

Підготувати рецензію на лекцію (обсяг – 1 ст.). Предметом рецензування може стати як лекція студента, так і лекція будь-якого викладача.

1. Автор; назва лекції (тема); назва навчального курсу; де, кому, коли була прочитана лекція.

2. Самооцінка успішності: принципове досягнення мети й виконання завдань.

3. Самооцінка ораторського мистецтва: характеристики мовлення,робота з аудиторією, керування часом, контроль за динамікою та ритмікою змістовного навантаження.

4. Аналіз розкриття складних питань: рівень сприйняття, вдалість прикладів, можливі альтернативні підходи до проблеми.

5. Аналіз проблемних ситуацій, які виникли підчас лекції (причини й способи розв'язання): психологічних, змістовних, комунікативних.

6. Аналіз помилок: змістовне наповнення лекції, форма представлення, способи пояснення, робота з аудиторією.

7. Авторські здобутки.

8. Завдання на майбутнє.

 

Заняття 3. Методика підготовки та проведення філософського семінару.

1. Підготовка викладача до конкретного семінарського заняття.

2. Особливості семінарського заняття в умовах кредитно-модульної системи.

3. Проблема проведення семінарського заняття в умовах низького рівня підготовки студентів.

 

Проблемні питання.

1. Яка форма проведення семінару з філософії є найбільш ефективної? В яких умовах?

2. В яких ситуаціях викладач повинен зупинити виступ студента?

3. Які прийоми активізації роботи студентів є найбільш ефективними?

 

Презентація:

Підготувати методичну розробку "Семінарське заняття"

1. Автор; назва семінару (тема); назва навчального курсу; де, для кого буде проведене семінарське заняття.

2. Мета та завдання семінару.

3. Форма проведення і система оцінювання.

3. План семінару: перелік питань з коротким поясненням та посилання на рекомендовану літературу (номер джерела й сторінки).

4. Вступне слово (обсяг 0,5 с.).

5. Заключне слово (обсяг 0,5 с.).

6. Ключові терміни (глосарій): дати робоче визначення поняттям (3-7).

7. Проблемні питання: мінімум одне до пункту плану.

8. Список літератури.

9. Оцінка результату: рівень підготовки та активності студентів, проблемні ситуації, недоліки. 

 

Заняття 4. Організація та методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

1. СРС в умовах болонського процесу.

2. Основні форми СРС: підготовка до аудиторних занять, виконання завдань, підготовка письмових робіт.

3. Проблеми підготовки методичних матеріалів для СРС: варіабельність завдань, індивідуальний підхід, постійне оновлення.

4. Робота над філософськими текстами як основа СРС.

5. Консультація як форма забезпечення ефективності СРС.

6. Науково-дослідницька діяльність студентів як елемент СРС.

 

Проблемні питання.

1. Як на методичному рівні забезпечити самостійність виконання письмових робіт (наприклад, рефератів)?

2. Як реалізувати індивідуальний підхід в роботі зі студентами в умовах комунікативного перевантаження (наприклад, викладач працює з 7-ю групами по 25 студентів)? 

 

Презентація:

Підготувати методичну розробку "Аналіз філософського тексту".

1. В межах програми курсу з філософської дисципліни обрати філософський текст для самостійного вивчення.

2. Сформулювати мету завдання, обрати форму представлення результатів (письмова робота, усна доповідь, співбесіда) і підготувати:

2.1. Методичні поради (0,5 с.);

2.2. Перелік завдань;

2.3. Вимоги до оформлення.

3. Підготувати контрольні питання для перевірки якості виконання завдання. 

 

Заняття 5. Актуальні проблеми методики викладання філософії

Заняття проводиться в формі обговорення результатів виконання практичних завдань.

 

Практичні завдання:

Варіант 1. Аналіз публікації

1. В сучасній філософській періодиці знайти публікацію, яка присвячена проблемам викладання філософських дисциплін.

2. Представити позицію автора.

3. Дати критичний аналіз цієї позиції.

4. Запропонувати свій варіант розв'язання проблеми.

Варіант 2. Інтерв’ю

1. Підготувати питання до інтерв’ю.

2. Взяти інтерв’ю у викладача філософського факультету з приводу його поглядів на проблему викладання філософських дисциплін.

3. Висловити власну думку стосовно отриманих відповідей.

 

Питання на іспит:

 Теоретичні:

 

1. Методика викладання в системі професійної підготовки.

2. Багатоманіття моделей викладання філософії.

3. Статус філософії як навчальної дисципліни в сучасній Україні.

4. Болонський процес як формування єдиного європейського освітнього простору.

5. Болонський процес: проблеми впровадження модульно-кредитної системи.

6. Проблеми та вимоги до викладання філософії в дистанційному форматі

7. Проблема методичного забезпечення філософських дисциплін в умовах болонського процесу.

8. Основні форми та функції методичного забезпечення.

9. Методичне забезпечення навчального курсу з Філософії.

10. Підготовка лекцій з філософських дисциплін: основні етапи та особливості.

11. Читання лекції: зв’язок змістовних елементів і форми подання матеріалу.

12. Методика підготовки семінару.

13. Прийоми активізації роботи студентів на семінарі.

14. Основні форми СРС.

15. Робота над оригінальними філософськими текстами як основа СРС.

16. Науково-дослідницька діяльність студентів як елемент СРС.

17. Основні типи, форми та рівні контролю в учбовому процесі.

18. Залік: організація, форми проведення, вимоги.

19. Іспит: вимоги, підготовка, форми.

20. Критерії екзаменаційних оцінок з філософських дисциплін.

21.Особливості підготовки та проведення письмового іспиту.

22.Проблема проведення семінарського заняття в умовах низького рівня підготовки студентів.

23. Особливості підготовки тестових завдань з філософії.

24. Проблема комунікативної взаємодії між студентом та викладачем під час іспиту.

25. Специфіка проведення онлай оцінювання.

26. Проблеми методичної самоосвіти викладача.

27.Проблема збереження методичної спадщини.

28.Проблема пошуку нових форм та методів викладання філософії.

29 Особливості підручників з філософії.

30.Проблема створення підручника з філософії.

31.Методика використання Інтернет-ресурсів.

32.Проблема проведення семінарського заняття в умовах низького рівня підготовки студентів.

33.Вдосконалення методики викладання як вимога системи освіти та внутрішня потреба викладача.

34.Методичне забезпечення в умовах інформаційної революції: нові можливості та проблеми їх реалізації.

35. Графічне моделювання у викладанні філософії

36. Діалог культури, науки та технології.

37. Аудіовізуальність та вербальність у формуванні філософських переконань.

38. Дистанційне навчання: утопія і реальність.

 

Практичні:

 

1. Аналіз статті: Рашкевич Ю.М. Легенди та міфи Болонського процесу.

2. Що таке ECTS?

3. Аналіз статті: Кант І. Логіка: Посібник до лекцій. ІІІ. Поняття філософії взагалі.

4. Аналіз статті: Гегель Г.В.Ф. Про викладання філософії в університетах.

5.Аналіз статті: Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво?

6.Аналіз статті: Конверський А. Є. «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету.

7.Аналіз статті:  Юрій Рашкевич: Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.

8.Аналіз статті: Губерський Л.В. Філософія і освіта: зустріч перспектив.

9.Аналіз статті: Михайло Бойченко Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна.

10. Підготувати питання до інтерв’ю, що присвячене проблемам викладання філософських дисциплін (до 10 питань).

11. Аналіз статті: Остап Одушкін Сократ, корупція і Болонський процесс.

12. Аналіз статті: Тихомірова Ф. А. Дистанційне викладання філософії як виклик для класичного університету

13. Аналіз статті: Володимир Бугров: Інституціалізація наукових здобутків Інституту філософії в освітніх практиках: досвід «Київської філософської школи».

14. Аналіз статті: Квєк Марек, Місце філософії в університеті. Минуле, теперішнє, майбутнє

15. Аналіз статті: Руденко О. Філософія освіти або чи потрібна освіті філософія?

16. Аналіз статті: Дрейвс Вильям А. Викладання он-лайн

17. Аналіз статті: Гайдеггер М. Самоствердження німецького університету

18. Аналіз статті: Кулик О. Роль філософії в університеті

19. Аналіз статті: Ортега-і-Гассет Х. Місія університету.

20. Аналіз статті: Кант І. Суперечка факультетів.