Додаток до робочої програми навчальної дисципліни

Філософія

для здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня

спеціальності  112 статистика

галузь знань – 11 математика та статистика

 

1 семестр

 

Викладачі: к.ф.н., доц., доцент кафедри філософії та методології науки

Руденко О.В.

e-mail orudenko@knu.ua

ВСТУП

Дисципліна “Філософія” є нормативним курсом для студентів механіко-математичного факультету спеціальністі “статистика”, викладається на II курсі  у 3 семестрі в обсязі 120 години (4 кредитів), з них:

Лекції – 28 год.

Практичні – 28 год. у 2 академічних групах.

Самостійна робота студентів – 64 год.

Форма підсумкового контролю – іспит.

 

Мета і завдання навчальної дисципліни "Філософія":

Забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

 

Предмет навчальної дисципліни " Філософія":

Виходячи з того, що філософія вивчає граничні засади визначення місця людини в світі, можливостей людського пізнання і діяльності, сенсу людського життя предметом дисципліни виступають філософія як феномен культури, світовий історико-філософський процес, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставлення до неї.

 

Вимоги до знань та вмінь: розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми: підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Нормативна навчальна дисципліна “Філософія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю  “статистика”.

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти:

 

Оцінювання за формами контролю:а

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. Кількість балів, які необхідні для отримання допуску до іспиту становить 35.

При простому розрахунку отримаємо:

1 модуль

2 модуль

Самостійна робота

Іспит

Лекції

 

 

4

Практичні

 

 

14

Модульна контрольна робота            5

 

Лекції 

 

2

Практичні

 

 

16

Модульна контрольна робота         5

 

 

 

14

 

 

 

 

 

40

23

23

14

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість балів, які необхідні для отримання відповідної оцінки за кожний змістовий модуль впродовж семестру: І модуль – 15-23, ІІ модуль – 15-23, виконання самостійної роботи – 6-14 балів; кількість балів на іспит – 1-40.

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

Письмові модульні контрольні роботи (на семестр – 2 модульні контрольні роботи):

·           по результатах І модулю – від 1 до 5 балів;

·           по результатах ІI модулю – від 1 до 5 балів.

Експрес-контроль на лекціях (3):

·           від 0 до 2 балів.

 Робота на практичних заняттях:

·           повна відповідь з використанням першоджерел – від 1 до 4 балів;

·           повна відповідь без використанням першоджерел – від 1 до 2 балів;

·        групова відповідь з презентацією – від 3 до 5 балів;

·           змістовне доповнення –  1 бал.

Самостійна робота:

·           аналіз філософського тексту – від 6 до 14 балів;

·           відпрацювання пропущених занять за поважною причиною у вигляді есе – від 1 до 3 балів.

Підсумковий контроль у формі іспиту – від 0 до 40 балів.

 

Шкала оцінювання

В балах

Шкала університету

За шкалою ECTS

90 –100

відмінно – 5

А – відмінно

85 – 89

75 – 84

добре – 4

В – добре (дуже добре)

С – добре

65 – 74

60 – 64

задовільно – 3

D – задовільно

E – задовільно (достатньо)

1 – 59

незадовільно – 2

FX – незадовільно з можливістю повторно здавати

 

 

ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1. Філософська пропедевтика

 

Тема 1. Філософія і коло її проблем (14 г.)

Первинне розуміння філософії. Особливості філософського підходу до світу. Філософія та філософування.  «Вічний» характер філософських проблем. Місце філософії в культурі та освіті.

Духовні та соціальні чинники ставлення філософського світогляду. Світогляд як спосіб орієнтації людини в світі та смисложиттєва позиція. Світовідчуття і світорозуміння як рівні світогляду. Структура світогляду. Історичні типи світогляду. Предмет і проблеми філософії. Граничність філософських категорій. Співвідношення світогляду і філософії. Основні світоглядні орієнтації людини в світі. Особливості сучасного розуміння філософії.  

 

Тема 2. Філософія в її історії (44 г.)

Міфологія, зачатки наукового знання та буденне знання як передумова формування філософії. Особливості розуміння філософії в античну добу. Пошук субстанціональних основ речей в період "ранньої класики". Прагнення усвідомити сутність людини, її відносини з суспільством – визначальний напрям "середньої класики. Синтез філософського знання, його проблем і методів на етапі "високої класики". Мораль і свобода людини, пізнання, взаємини з Богом як головна проблема епохи еллінізму.

Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні ідеї та персоналіїСвоєрідність християнської середньовічної філософії. Основні ідеї і проблеми патристики і схоластики. Загальна характеристика філософії епохи Відродження: основні ідеї та персоналії. Предмет дослідження, світогляд, натурфілософія епохи Відродження.

Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники. Проблема методу у Новий час. Проблема субстанції у Новий час. Особливості пізнавальної проблематики філософії Нового часу. Просвітництво як течія філософії Нового часу. Проблема людини у філософії епохи Просвітництва.

Класичний характер німецької філософії ХVIII-поч.XIX ст., її найвідоміші представники. Два періоди наукової творчості Канта. Його “коперніканський поворот у філософії”. Гносеологічні, етичні та естетичні погляди Канта. Основні ідеї “Науковчення” Фіхте. Розвиток філософських поглядів Шеллінга. Абсолютна Ідея та розвиток як головні поняття філософії Гегеля. Сутність антропологічної концепції Фойербаха. Базові положення марксистської філософії.

Принципи та ідеали класичної та некласичної західної філософії. Причини переходу від класичного до некласичного філософування. Своєрідність волюнтаризму А.Шопенгауера та Ф.Ніцше. Розуміння філософування та екзистенції за С.К’єркегором. Основні тенденції розвитку сучасної західної філософії. Найбільш впливові напрямки сучасної філософії.

 

Змістовий модуль 2: Теоретична та практична філософія

 

Тема 3. Онтологія як філософське вчення про буття (12 г.)

Філософське розуміння проблеми буття. Уявлення про онтологію як вчення про буття. Історико-філософські варіанти розгляду проблеми буття. Особливості розуміння буття як засади виникнення різних філософських концепцій. Форми буття. Співвідношення категорій "буття", "субстанція", матерія". Функції категорії "матерія" у філософії. Спосіб і форми існування матерії.

 

Тема 4. Проблема свідомості (12 г.)

Філософський зміст проблеми свідомості та шляхи її розгляду в історії філософії. Основні підходи до пояснення феномену свідомості. Найбільш загальні властивості свідомості. Філософське визначення свідомості та її функції. Свідомість, самосвідомість, мова. Суспільна та індивідуальна свідомість. Феномен ілюзорної свідомості. Свідоме і несвідоме. Концепції несвідомого.

 

Тема 5. Людина як предмет філософського аналізу (12 г.)

Актуальність філософського дослідження людини. Основні філософсько-антропологічні проблеми: природа і сутність людини, антропогенез, сенс життя, смерть і безсмертя, спілкування і розуміння, людина і космос. Поняття про особу. Соціалізація особи.. Ціннісні орієнтації, свобода, відповідальність та криза особи в сучасному світі.

 

Тема 6. Проблема пізнання. Наука як соціокультурний та пiзнавальний феномен (14 г.)

Уявлення про знання і пізнання. Об'єкт і суб'єкт пізнання. Форми пізнання світу. Теорія пізнання, її предмет і метод. Чуттєве і раціональне пізнання. Характерні риси інтуїції. Співвідношення пізнання і розуміння. Проблеми істини у пізнанні.

Поняття про науку та особливості наукового пізнання. Основні види наукового пізнання. Виникнення науки. Принципи інтерналізму і екстерналізму. Періодизація історії науки. Рівні та структура наукового пізнання. Методи наукового пізнання. Сучасні оцінки науки. Поняття про етику науки. Визначення соціокультурних орієнтирів науки.

 

Тема 7. Культура і цивілізація (12 г.)

Поняття про культуру і цивілізацію. Матеріальна та духовна культура. Історичні моделі культури та цивілізаційні типи. Співвідношення культури і цивілізації. Сутність інформаційно-семіотичної концепції культури. Загальне уявлення про сучасну філософію культури. Передумови, прояви та проблема подолання кризи сучасної культури.

 


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

Керівн. самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1: Філософська пропедевтика

1

Філософія і коло її проблем

1.     Вступ до філософії

2.     Загальні уявлення про філософію і філософування  

 

2

 

 

2

 

 

2

 

4

 

2

Філософія в її історії:

1.     Основні ідеї класичної філософії (від античності до НКФ)

 

2.     Особливості переходу від класичного до некласичного філософування. Основні напрямки сучасної філософії

 3.     Українська філософська думка

 

 

 

 

4

 

 

 

  2

 

 

 

 

4

 

 

 

2

 

6

 

 

 

6

 

 

 

8

 

3

Модульна контрольна робота 1

 

 

 

Змістовий модуль 2: Теоретична та практична філософія

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фундаментальні філософські проблеми

1.     Онтологія як філософське вчення про буття

2.     Проблема свідомості

3.     Людина як предмет філософського аналізу

4.     Проблема пізнання. Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

5.       Культура і цивілізація

 

 

2

 

2

2

 

2

 

 

2

 

 

2

 

2

2

 

2

 

 

2

 

 

4

 

4

4

 

4

 

 

2

 

5

Модульна контрольна робота 2

 

 

 

6

Самостійна робота

 

 

20

 

 

ВСЬОГО

28

28

64

 

Змістовий модуль 1. Філософська пропедевтика

Тема 1. Філософія і коло її проблем

 

Лекція1. Вступ до філософіїПоняття світогляду.

Первинне розуміння філософії. Духовні та соціальні чинники ставлення світогляду. Світогляд як спосіб орієнтації людини в світі та смисложиттєва позиція. Світовідчуття і світорозуміння як рівні світогляду. Структура світогляду. Історичні типи світогляду. Особливості філософського підходу до світу.

 

Лекція 2. Загальні уявлення про філософію і філософування

Філософія та філософування.  «Вічний» характер філософських проблем. Місце філософії в культурі та освіті. Війна та філософія. Предмет і проблеми філософії. Граничність філософських категорій. Співвідношення світогляду і філософії. Основні світоглядні орієнтації людини в світі. Особливості сучасного розуміння філософії.  

Практичні заняття

Заняття 1. Поняття світогляду

1. Світогляд як спосіб орієнтації людини в світі.

2. Основні рівні світогляду. Світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння.

3. Природа та структура світогляду.

4. Історичні типи світогляду.

5. Співвідношення філософії та світогляду.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Чим характеризується людське ставлення до світу?

2. Що є основою єдності буденного та теоретичного світоглядів?

3. Яка головна функція будь-якого світогляду?

4. Які основні елементи світогляду?

5. Чи існують різні історичні типи світогляду?

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Які особливості людської діяльності викликають формування світогляду?

2. Чи усвідомлює людина процес формування власного світогляду?

3. Чи можливий світогляд без ідеалів?

4. Чи всі люди мають світогляди?

5. Чому виділяють декілька історичних типів світогляду?

 

Заняття 2. Сутність філософії та особливості філософування

1. Багатоманітність визначень філософії. Філософія та філософування.

2. Філософія як вид знання. Предмет філософії.

3. Структура і дисциплінарна будова філософського знання.

4. Методи філософування. Функції філософії.

5. Місце філософії в структурі культури.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1. Первинне розуміння філософії.

2. Рефлексія як основний метод філософії.

3. Філософія і наукова картина світу в ХХ ст.

4. Основні світоглядні орієнтації людини.

 

Контрольні запитання та завдання:

1. Як змінювались уявлення про мудрість? У чому полягає сутність мудрості?

2. Що означає перехід від “міфу” до “логосу”?

3. Що вивчає філософія?

4. Які методи використовуються в філософії і в чому їх специфічна характерність?

5. В чому полягає суспільна значущість філософії?

 

Проблемні теми для обговорення:

1. На що скероване філософське пізнання?

2. Які джерела філософської думки?

4. Культурні ролі філософії в історії людства.

5. Особистість філософа (філософія як образ життя).

6. Філософія: наука чи форма суспільної свідомості?

 

 Філософія у сучасному світі

https://www.youtube.com/watch?v=yHKf-H5OZlE

 

Завдання для написання есе:

Філософія і війна: особистий погляд.

Гайдеггер М. Вечірня розмова в таборі для військовополонених//Українські проблеми, 1998. №1. С.106-121.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Vechirnia_rozmova_v_tabora_dlia_viiskovopolonenykh.pdf

Панич Олексій. Філософія і війна//Філософська думка, 2015. №1. С.75-89.

https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/70/71

Кант І. До вічного миру.

https://anthologyforthelazy.webnode.com.ua/l/immanujil-kant-do-vichnogo-miru/

 

 

Література:

Основна:

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016. 504 с.

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018. 622 с. 9-23, 176-220

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

https://pidru4niki.com/1356061537692/filosofiya/volodimir_shinkaruk_1928-2001

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 848 с. 11-56

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 879 с. 11-57.

 

Додаткова:

Гайдеггер М. Вечірня розмова в таборі для військовополонених//Українські проблеми, 1998. №1. С.106-121.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Vechirnia_rozmova_v_tabora_dlia_viiskovopolonenykh.pdf?

Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво? // Мислителі німецького Романтизму. Івно-Франківськ, 2003. С. 158-161.

https://vpered.wordpress.com/2019/07/04/kant-erklarung/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D1%96,%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.

Кант І. До вічного миру.

https://anthologyforthelazy.webnode.com.ua/l/immanujil-kant-do-vichnogo-miru/

Ортега-і-Гассет Х. Чиста філософія // Вибрані твори. К., 1994.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3821

Панич Олексій. Філософія і війна//Філософська думка, 2015. №1. С.75-89.

https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/70/71

Шинкарук В.І. Філософія і культура // Доповідь на  II  Всеукраїнському філософському конгресі (27-29 червня 1995 p., м. Київ)// Філософська і соціологічна думка. 1995, № 9-10. С. 220-235.

Шинкарук В.І. Категоріальна структура наукового світогляду // Шикарук В.І Вибрані твори у 3-х т. К, 2003. Т.3. Ч.1. С.164-172.

 

Тема 2. Філософія в її історії

Лекція 3-5. Основні етапи та проблеми античної філософії, філософії Середньовіччя та Нового часу.

Міфологія, зачатки наукового знання та буденне знання як передумова формування філософії. Особливості розуміння філософії в античну добу. Пошук субстанціональних основ речей в період "ранньої класики". Прагнення усвідомити сутність людини, її відносини з суспільством – визначальний напрям "середньої класики. Синтез філософського знання, його проблем і методів на етапі "високої класики". Мораль і свобода людини, пізнання, взаємини з Богом як головна проблема епохи еллінізму.

Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні ідеї та персоналіїСвоєрідність християнської середньовічної філософії. Основні ідеї і проблеми патристики і схоластики. Загальна характеристика філософії епохи Відродження: основні ідеї та персоналії. Предмет дослідження, світогляд, натурфілософія епохи Відродження.

Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

Проблема методу у Новий час. Проблема субстанції у Новий час. Особливості пізнавальної проблематики філософії Нового часу. Просвітництво як течія філософії Нового часу. Проблема людини у філософії епохи Просвітництва.

 

Лекція 6-7. Від німецької класичної філософії до філософії сучасності

Класичний характер німецької філософії ХVIII-поч.XIX ст., її найвідоміші представники. Два періоди наукової творчості Канта. Його “коперніканський поворот у філософії”. Гносеологічні, етичні та естетичні погляди Канта.

Основні ідеї “Науковчення” Фіхте. Розвиток філософських поглядів Шеллінга.

Абсолютна Ідея та розвиток як головні поняття філософії Гегеля. Сутність антропологічної концепції Фойербаха. Базові положення марксистської філософії.

Принципи та ідеали класичної та некласичної західної філософії. Причини переходу від класичного до некласичного філософствування. Своєрідність волюнтаризму А.Шопенгауера та Ф.Ніцше. Розуміння філософствування та екзистенції за С.К’єркегором. Основні тенденції розвитку сучасної західної філософії. Найбільш впливові напрямки сучасної філософії.

 

Лекція 8. Філософська думка в Україні

 

Практичні заняття

Заняття 1. Основні етапи та проблеми античної філософії

1. Особливості виникнення філософії в Давній Греції.

2. Досократична філософія:

а) проблема першоначала: мілетська школа, Геракліт, піфагорійці;

б) проблема буття; елеати, Емпедокл і Анаксагор.

3. Атомізм Левкіппа і Демокріта.

4. Софісти і Сократ – антропологічний поворот в античній філософії..

5. Філософія Платона – загальна характеристика.

6. Філософія Аристотеля – загальна характеристика.

7. Елліністичний період: стоїки, скептики, епікурійці.

 

Заняття 1 (альтернативне - презентації)

1. Обґрунтуйте, чому філософія виникає в Давній Греції.

2. Натурфілософія Давньої Греції.

3. Класична Давньогрецька філософія: Платон та Аристотель

4. Специфіка елліністичного періоду.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем (за умов пропуску семінару)::

1. Розуміння філософії в античну добу.

2. Проблема першопричини світу в античній натурфілософії.

3. Проблема буття в античній філософії.

4. Сутність полеміки Сократа з софістами.

5. Основні ідеї філософії Платона.

6. Перша будова системи категорій Аристотеля.

 

Контрольні запитання та завдання:

1. Які етапи виділяють в розвитку античної філософії?

2. Чому представників філософії “ранньої класики” називали натурфілософами?

3. У чому полягає філософський сенс апорій Зенона?

4. Що означає вислів “антропологічний поворот в античній філософії” і з іменами яких мислителів він пов’язаний?

5. Якими рисами відрізнялось розуміння світу за Платоном?

6. Яким був науковий здобуток Аристотеля?

 

Література:

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка. К., 1997.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Рассел Б. Історія західної філософії. К.: "Основи", 1995.

https://chtyvo.org.ua/authors/Russell_Bertrand/Istoriia_zakhidnoi_filosofii/

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018. 622 с..

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

http://westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 848 с.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 879 с.

 

Додаткова:

Першоджерела для есе:

Арістотель Нікомахова етика. К., 2002.

http://am.history.univ.kiev.ua/Nikomakhova_etyka.pdf

Арістотель Політика. К., 2003.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/04/Aristotel-1.pdf

Арістотель. Метафізика (фрагменти)/ Читанка з філософії. К.: Довіра, 1992. Т.1: Філософія стародавнього світу. С. 149-164.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Aristotle/Metafizyka_frahmenty.pdf?

Геракліт Про природу // Тихолаз, А.Г. Геракліт. К. : Абріс, 1995. С.41-131.

Платон. Діалоги. К.: "Основи", 1995. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Dialohy/

Платон. Бенкет. Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2018. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Benket___vyd_2018_ukrhrets/

Сенека. Моральні листи до Луцілія. К., 2017. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Seneca/Moralni_lysty_do_Lutsiliia_vyd_2017/

Тіт Лукрецій Кар Про природу речей // Антична література: хрестоматія. К.; Дніпро, 1988.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Pro_pryrodu_rechei.pdf

 

Заняття 2. Головні ідеї філософії Середньовіччя й Відродження

1.Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні ідеї та персоналії.

2.Основні етапи розвитку середньовічної філософії:

a) патристика;

б) схоластика.

3. Головні теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські інтерпретації:

·         полеміка між номіналізмом і реалізмом;

·         проблема співвідношення віри і знання;

·         проблема людини: душа і тіло.

4. Загальна характеристика філософії епохи Відродження: основні ідеї та персоналії.

5. Гуманізм та новий ідеал людини. Італійська філософія як повернення до античних засад (Телезіо, Кампанелла, Помпонацці).

6. Філософія М.Кузанськго (Про вчене незнання).

7. Наука епохи Відродження (Л.да Вінчі, М.Коперник). Пантеїзм Дж.Бруно.

8. Відділення фізики від метафізики (Г.Галілей, Кеплер).

9. Основні ідеї Реформації (Лютер, Кальвін, Мюнцер).

 

Заняття  2  (альтернативне - презентації)

1. Від апологетики до пізньої схоластики – шлях розвитку філософії Середньовіччя.

2. Доведення буття Бога – головне питання філософії Середньовіччя.

3.Проблема співвідношення теології і філософії у схоластиці.

4.Епоха Відродження: від античних засад до ідей Реформації.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем (за умов пропуску семінару):

1.Філософія Середньовіччя ті її зв’язок з християнською релігією та теологією.

2.Спроби доведення буття Бога в середньовічній філософії.

3.Нова натурфілософія епохи Відродження.

4.Основні ідеї Реформації.

 

Контрольні запитання та завдання:

1. Яка головна особливість християнської середньовічної філософії?

2. Розкрийте зміст понять “апологетика”, “патристика”, “схоластика”.

3. Які головні теологічні проблеми Середньовіччя?

4. До якого знання відновлюється інтерес в епоху Відродження?

5. В чому полягає гуманістичний характер філософії доби Відродження?

6. Розкрийте зміст понять “теїзм”, “пантеїзм”, “космологія”.

 

Першоджерела для есе:

Августин Сповідь http://194.44.152.155/elib/local/sk750294.pdf

Боецій  Розрада від філософії https://javalibre.com.ua/java-book/book/2925043

Роттердамський Е. Похвала Глупоті…https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3963

Мак`явеллі Н. Державець. https://knigogo.com.ua/knigi/derzhavets/

 

 

 

Література:

Основна:

Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця. К., 2006.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка К., 1997.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Лубський В. І., Бурлак С. та ін. Релігієзнавство: Підручник. К. : Видавничий центр "Академія", 2000.

Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. К. : Академвидав, 2002.

Рассел Б. Історія західної філософії. К.: "Основи", 1995.

https://chtyvo.org.ua/authors/Russell_Bertrand/Istoriia_zakhidnoi_filosofii/

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018 622 с..

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.  848 с.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 879 с.

 

Додаткова:

Августин Святий. Сповідь. К.: Основи, 1996. http://194.44.152.155/elib/local/sk750294.pdf

Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». К.: Основи. 2003. (djvu) https://chtyvo.org.ua/authors/Akvinskyi_Toma/Komentari_do_Aristotelevoi_Polityky/

Біблія. В перекладі Івана Огієнка.  https://bibleonline.ru/bible/ubio/

Боецій. Розрада від філософії. К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. https://shron1.chtyvo.org.ua/Boetsii_Severyn/Rozrada_vid_filosofii.pdf?

Ваcилій Великий. Морально-аскетичні твори. Л. : Свічадо, 2007.

https://www.truechristianity.info/ua/books/st_vasily.php

Данте Аліг'єрі. Божественна комедія. https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=347

Мак`явеллі Н. Державець. К., 1998. https://knigogo.com.ua/knigi/derzhavets/

Роттердамський Е. Похвала Глупоті. К., 1993.

http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

 

Заняття 3. Західноєвропейська філософія Нового часу та доби Просвітництва

1. Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

2. Проблема методу в філософії Нового часу ( Ф.Бекон, Р.Декарт).

3. Проблема емпіризму в філософії Ф.Бекона (програма “великого відновлення наук”, концепція “ідолів”).

4. Проблема раціоналізму в філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву, теза “cogito ergo sum” , вчення про “вроджені ідеї”).

5. Англійська традиція в філософії Нового часу: ознаки та представники:

 а) філософія Т.Гоббсом. б) пізнавальна концепція Д.Локка. в) суб’єктивно-ідеалістичний підхід Дж.Берклі. г) агностицизм Д.Г’юма.

6. Загальна характеристика раціонального напрямку філософії Нового часу: ознаки та представники:  а) проблема субстанції у Новий час: Декарт, Спіноза, Ляйбніц. б) теорія пізнання Спінози. в) гносеологічна концепція Ляйбніца.

7. Загальна характеристика епохи Просвітництва: ознаки та представники.

8.  Проблема природи в філософії Просвітництва.

9.  Проблема людини у філософії епохи Просвітництва.

10.  Суспільно-соціальні теорії епохи Просвітництва.

 

Дискусія (з презентацією)

1.     Індукція (Бекон) чи дедукція (Декарт): який метод є правильним для пізнання?

2.     «Вроджені ідеї» (Декарт) чи «tabula rasa» Лок: що є основою пізнання?

3.     З чого складається світ: субстанційні концепції Нового часу.

4.     Просвітництво: проблеми, теорії, наслідки.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем:

1. Природознавство та філософія Нового часу.

2. Взаємозв’язок філософії й математики в добу Нового часу.

3. Соціальна концепція Т.Гоббса.

4. Проблема субстанції у Новий час: Декарт, Спіноза, Ляйбніц.

5. Людина як предмет філософського аналізу в добу Просвітництва.

6. Суспільно-соціальні теорії епохи Просвітництва.

 

Контрольні запитання та завдання:

1. У чому полягає зв’язок філософії Нового часу з математикою й природознавством?

2. Чому раціоналізм вважається протилежністю сенсуалізму?

3. У чому полягає сутність поглядів на субстанцію в новоєвропейській філософії?

4. Що означає поняття “скептицизм”?

5. Яка система поглядів і чому отримала назву Просвітництва?

6. У чому полягає сутність “механістичного принципу” філософії доби Просвітництва?

 

Література:

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця. К., 2006.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка К., 1997.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Рассел Б. Історія західної філософії. К.: "Основи", 1995.

https://chtyvo.org.ua/authors/Russell_Bertrand/Istoriia_zakhidnoi_filosofii/

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018 622 с..

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

http://westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.  848 с.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 879 с.

 

Доаткова:

Вольтер Кандід: Філософські повісті (збірник). Харків :Фоліо, 2011.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/04/Kandid_Filosofski_povisti.pdf

Гоббс Т. Левіафан. К.: Дух і Літера, 2000.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81.pdf

Г`юм Д. Трактат про людську природу. К., 2003.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. К., 1994.

https://chtyvo.org.ua/authors/Helvetsii_Klod_Adrian/Pro_liudynu_ii_rozumovi_zdibnosti_ta_ii_vykhovannia/

Декарт Р. Міркування про метод. К.: Тандем, 2001.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/decart_metod.htm

Декарт Р. Метафізичні розмисли. К.: Юніверс, 2000.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dekart/index.html

Лябніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. К., 2008. № 4. С. 25-43.

Лок Д. Два трактати про правління. К.: Наш формат, 2020.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/government.pdf

Паскаль Б. Думки. часопис. К.: Дух і Літера, 2009.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Pascal_Blaise/Dumky.pdf?

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. К., 2001.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Russo_Zhan-Zhak/Pro_suspilnu_uhodu_abo_pryntsypy_politychnoho_prava.pdf?

Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. К., 2005.

 

Заняття 4. Визначальні риси німецької класичної філософії

1. Загальна характеристика німецького ідеалізму ХVIII-XIX ст.

2.  Система критичної філософії Канта.

3. Вчення про розум у Канта.

4. Практична філософія Канта.

5. Естетична та соціальна філософія Канта.

6. Основні ідеї “Науковчення” Фіхте.

7. Натурфілософія Шеллінга.

8. Система трансцендентального ідеалізму Шеллінга.

9.  Діалектична логіка Гегеля.

10.  Філософія природи Гегеля.

11.  Система абсолютного ідеалізму Гегеля.

12.  Характеристика антропологічного матеріалізму Фойербаха.

13.  Філософська антропологія та філософія історії К.Маркса.

 

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.Сутність теорії пізнання І.Канта.

2. Натурфілософські концепції філософів німецької класики.

3. Проблеми етики в німецькій класичній філософії.

4. Своєрідність діалектики Гегеля.

5. Філософська характеристика людини за Л.Фойербахом.

6.Філософська антропологія та філософія історії К.Маркса.

 

Контрольні запитання та завдання:

1. Чому своє пояснення процесу пізнання Кант називав "коперніканським поворотом у філософії"?

2. Що означає поняття “суб’єкт” у Фіхте?

3. У чому полягає суть натурфілософії Шеллінга?

4. Що таке “абсолютна ідея” в філософії Гегеля?

5. З яких філософських позицій Фойєрбах критикував гегелівську філософію?

6. Які базові положення марксистської філософії?

 

Література:

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця К., 2006.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка К., 1997.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Кушаков Ю. Нариси з історії німецької філософії Нового часу. Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Рассел Б. Історія західної філософії. К.: "Основи", 1995.

https://chtyvo.org.ua/authors/Russell_Bertrand/Istoriia_zakhidnoi_filosofii/

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018 622 с..

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.  848 с.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 879 с.

 

Додаткова:

Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. К.: Основи, 2004.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Fenomenolohia_Dukhu-1.pdf

Кант І. Критика чистого розуму. К.: Юніверс, 2000.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Krytyka_chystoho_rozumu.pdf

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. К., 2005. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

Маркс К. Тези про Фойєрбаха https://vpered.wordpress.com/2009/05/22/marx-feuerbach/

Ортега-і-Гассет Хосе. Кант.  https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3818

Фіхте Й.Г. Промови до німецької нації // Мислителі німецького Романтизму. Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ", 2003. С. 110-134.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Fichte_Johann/Promovy_do_nimetskoi_natsii_fr1.pdf?

Шеллінг Ф.В. Про відношення образотворчих мистецтв до природи // Мислителі німецького Романтизму. Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ", 2003. С. 364-372. https://shron1.chtyvo.org.ua/Schelling_Friedrich/Pro_sut_nimetskoi_nauky_frahment.pdf?

 

 Заняття 5. Особливості переходу від класичного до некласичного філософування. Основні напрямки сучасної філософії

1. Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямків.

2. Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

3. Критичний раціоналізм та ірраціонально-екзистенційна філософія Сьорена К’єркегора.

4. Основні концепції “Філософії життя” (Ф.Ніцше, А.Бергсон, В.Дільтей).

5. Філософські засади психоаналізу, вчення про несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

6. Прагматизм як напрям сучасної філософії (Ч.Пірс, У.Джемс, Д.Дьюї).

7. Основні етапи розвитку позитивізму:

а) позитивізм О.Конта, Г.Спенсера, Дж.Мілля;

б) емпіріокритицизм Е.Маха та Р.Авенаріуса;

в) конвенціоналізм А.Пуанкаре та П.Дюгема;

г) неопозитивізм (М.Шлік, Р.Карнап);

д) аналітична філософія (Б.Расел, Л.Вітгенштейн);

є) критичний раціоналізм К.Поппера;

ж) історична школа філософії науки (Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейерабенд).

8. Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання (К.Леві-Стросс, М.Фуко).

9. Феноменологія Е.Гусерля.

10. Екзистенціальна філософія: К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр.

11. Сучасна філософська антропологія.

12. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, персоналізм).

13. Сучасна соціальна філософія.

14. Філософські концепції модерну та постмодерну.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем:

1. Порівняльний аналіз основних проблем класичної та сучасної західноєвропейської філософії.

2. Антропологізм і сцієнтизм як тенденції сучасної західної філософії.

3. Філософія і логіка: логічний позитивізм.

4. Структуралізм і постмодернізм: проблеми філософського осмислення культури.

5. Буття людини як проблема в екзистенціальній філософії.

6. Проблема Бога в традиційній і сучасній релігійній філософії.

 

Контрольні запитання та завдання:

1. Якими причинами був обумовлений перехід від класичного до некласичного філософствування?

2. Розкрийте зміст загальної назви “філософія життя”.

3. Якою є основна проблематика феноменологічної філософії?

4. Які історичні стадії розвитку та основні проблеми філософії позитивізму?

5. Чому структуралізм вважають методологічною основою гуманітарних наук?

6. Розкрийте зміст аналітичної філософії як однієї з провідних філософських методологій.

7. Що таке “постмодернізм” та які його філософські засади?

 

Література:

Основна:

Зарубіжна філософія XX століття. К., 1993.

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця К., 2006.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка К., 1997.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Рассел Б. Історія західної філософії. К.: "Основи", 1995.

https://chtyvo.org.ua/authors/Russell_Bertrand/Istoriia_zakhidnoi_filosofii/

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018 622 с..

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

http://westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.  848 с.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 879 с.

Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. К., 2004.

 

Додаткова:

Вітгенштайн Л. Tractatus Logiko-Philosophicus. Філософські дослідження. Київ: Основи, 1995. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. Л.: Литопис, 2007.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Shliakh_do_movy.pdf?

Гадамер Г.-Г. Істина і метод. основи філософської герменевтики.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/gadamer.html

Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. Київ: Юніверс, 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Batkivschyna_i_mova.pdf

Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. К., 1996.

Гуссерль Е. Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія// Філософська думка, 2002. №3. С134-149.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Husserl_Edmund/Kryza_yevropeiskykh_nauk.pdf?

Гейзінга Й. Homo ludens. К, 1994.

Джеймс В. Що таке прагматизм? К., 2000.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. К., 1996.

Камю А. Міф про Сізіфа.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3221&page=6

Леві-Строс К. Структурна антропологія. К., 1997.

Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація / Після філософії: кінець чи трансформація? К., 2000. С.71-90.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Sytuatsia_postmodernu.pdf

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. К., 1993.

Після філософії: кінець чи трансформація? Рорті , Ліотар , Фуко, Деррида, Девідсон , Дамміт , Патнем, Апель, Габермас, Гадамер, Рикьор , Макінтайр, Блуменбера, Тєйлор/ Переклад за редакцією В. В. Ляха. К.: Четверта хвиля. 2000. 432 с.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Rorty_Richard/Pislia_filosofii_Kinets_chy_transformatsiia7.pdf?

Рікер П. Конфлікт інтерпретацій / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Л., 1996.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. К., 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Buttia_i_nischo_frahmenty.pdf

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. К., 1995.

Фром Е. Мати чи бути. К., 2010.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Maty_chy_buty7.pdf

Шопенгавер, А. Світ як воля і уявлення // Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ", 2003.

Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». Л., 1990. №3.

 

Лекція 7. Філософська думка в Україні

Філософія Києво-Руської доби. Філософська освіта в Києво-Могилянській Академії. Філософська концепція Г.Сковороди. Філософські погляди П.Юркевича. Філософія в Україні кін.ХІХ – поч.ХХ століття. Сучасний стан філософії в Україні.

 

Заняття 5. Філософська думка в Україні

1.Зародження філософських учень у Київській Русі та їхні специфічні особливості.

2.Філософська освіта в братських школах та Києво-Могилянській Академії.

3.Філософські погляди Г.Сковороди.

4."Філософія серця" П.Юркевича.

5.Філософія "української ідеї" (І. Франко, М.Драгоманов, М.Грушевський, В.Винниченко, Д.Донцов).

6. Філософія в Україні радянської та пострадянської доби.

 

Індивідуальне завдання:

Подивитись відеолекцію за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YhsMcETtWgA

Спробуйте відповісти на такі запитання:

- Своєрідність української філософії

- Періодизація та представники української філософії

- Обрати найбільш цікаву для Вас працю українського філософа та визначити іі основну проблематику та Ваше розуміння цих ідей.

 

 Іларіон, Митрополит Київський. Слово про закон і благодать

http://litopys.org.ua/oldukr/ilarion.htm

Прокопович Ф. Суть, походження та види почуттів

http://litopys.org.ua/procop/proc110.htm#rozd1

Сковорода Г. Розмова п'яти мандрівників про істинне щастя в житті

http://sites.utoronto.ca/elul/Skovoroda/Rozmova5.pdf

Юркевич П. Серце та його значення в духовному житті людини згідно з ученням слова Божого

http://westudents.com.ua/glavy/94416-sertse-ta-yogo-znachennya-u-duhovnomu-jitt-lyudini-zgdno-z-uchennyam-slova-bojogo.html

Франко І. Що таке поступ?

https://shron2.chtyvo.org.ua/Franko/Scho_take_postup7.pdf?

Чижевський Д. Філософія і національність

http://litopys.org.ua/chyph/chyph02.htm

 

 

Контрольні запитання та завдання:

1. Який змістовний зв'язок існує між давньослов'янською міфологією та філософією Києво-Руської доби?

2. Який вплив виявило християнство на філософські ідеї мислителів Київської Русі?

3. У чому полягає специфіка філософських курсів професорів Києво-Могилянської Академії?

4. Що означає поняття "кордоцентризм" у філософії Г.Сковороди?

5. У чому полягає суть концепції "трьох світів" у філософії Г.Сковороди?

6. Що означає визначення "філософія серця" стосовно поглядів П.Юркевича?

 

Література:

Основна:

Горський B.C. Історія української філософії: Курс лекцій. К., 1996.

Горський B.C. «Слово про закон і благодать» - перша памятка Київської філософської думки.

https://core.ac.uk/download/pdf/149246025.pdf

Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні -

http://westudents.com.ua/knigi/620-storya-flosofsko-dumki-v-ukran-ogorodnik-v.html

Історія філософії України: Підручник / За ред. М.Ф.Тарасенка. К., 1994.

Історія філософії України: Хрестоматія / Упорядн. М.І.Тимошик. К., 1993.

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018 622 с..

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

http://westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 848 с.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 879 с.

Єрмоленко, А. Філософія як чинник духовної незалежності України// Філософська думка, 2021, №3, 47-63.

https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/545/506

 

Змістовий модуль 2: Теоретична та практична філософія

Лекція 9. Онтологія як філософське вчення про буття

Філософське розуміння проблеми буття. Уявлення про онтологію як вчення про буття. Історико-філософські варіанти розгляду проблеми буття. Особливості розуміння буття як засади виникнення різних філософських концепцій. Форми буття. Співвідношення категорій "буття", "субстанція", матерія". Функції категорії "матерія" у філософії. Спосіб і форми існування матерії.

 Лекція 10. Проблема свідомості

Філософський зміст проблеми свідомості та шляхи її розгляду в історії філософії. Основні підходи до пояснення феномену свідомості. Найбільш загальні властивості свідомості. Філософське визначення свідомості та її функції. Свідомість, самосвідомість, мова. Суспільна та індивідуальна свідомість. Феномен ілюзорної свідомості. Свідоме і несвідоме. Концепції несвідомого.

 

Лекція 11. Людина як предмет філософського аналізу

Актуальність філософського дослідження людини. Основні філософсько-антропологічні проблеми: природа і сутність людини, антропогенез, сенс життя, смерть і безсмертя, спілкування і розуміння, людина і космос. Поняття про особу. Соціалізація особи. Уявлення про "Я-концепцію". Ціннісні орієнтації, свобода, відповідальність та криза особи в сучасному світі.

 

Лекція 12-13. Проблема пізнання. Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

Уявлення про знання і пізнання. Об'єкт і суб'єкт пізнання. Форми пізнання світу. Теорія пізнання, її предмет і метод. Чуттєве і раціональне пізнання. Характерні риси інтуїції. Співвідношення пізнання і розуміння. Проблеми істини у пізнанні.

Поняття про науку та особливості наукового пізнання. Основні види наукового пізнання. Виникнення науки. Принципи інтерналізму і екстерналізму. Періодизація історії науки. Рівні та структура наукового пізнання. Методи наукового пізнання. Сучасні оцінки науки. Поняття про етику науки. Визначення соціокультурних орієнтирів науки.

 

Лекція 14. Культура і цивілізація

Поняття про культуру і цивілізацію. Матеріальна та духовна культура. Історичні моделі культури та цивілізаційні типи. Співвідношення культури і цивілізації. Сутність інформаційно-семіотичної концепції культури. Загальне уявлення про сучасну філософію культури. Передумови, прояви та проблема подолання кризи сучасної культури.


Практичні заняття

Заняття 1. Теоретичне усвідомлення проблеми буття:

філософська онтологія

1. Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської думки:

а) античність – космогонія, космологія та онтологія (Геракліт, Парменід, Платон, Аристотель, Епікур);

б) середньовіччя – релігійно-філософське тлумачення буття;

в) сцієнтифікація та субстанціоналізація проблеми буття у філософії Нового часу та німецькій класичній філософії;

г) марксистська діалектико-матеріалістична концепція буття;

д) проблема буття в російській релігійній філософії кінця ХІХ – початку XX ст.;

е) онтологічний поворот у західній філософії XX ст.

2. Поняття матерії та її структура:

а) проблема протилежності матерії та свідомості;

б) відмінність філософського поняття матерії від природничонаукового;

в) проблема самоорганізації та системності матеріального світу.

3. Проблема детермінізму як принципу філософського пояснення світу.

4. Простір і час як форми буття матерії. Субстанціональна і реляційна концепції простору і часу.

5. Рух як спосіб існування матерії:

а) багатоманітність форм руху матерії;

б) ідея розвитку;

в) прогрес як проблема;

г) діалектика як загальна теорія розвитку.

 

Заняття 1 (альтернативне)

1. Філософське вирішення проблеми буття як віддзеркалення світогляду епохи (античність, Середньовіччя, Новий час, XX ст.).

2. Еволюція поняття "матерія" у філософії і науці.

3. Порівняльний аналіз субстанційної та реляційної концепцій простору і часу.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем:

1. Порівняльний аналіз розуміння Абсолюту в Парменіда і в християнському вченні про Бога.

2. Проблема буття a філософії М.Гайдеггера.

3. Онтологічний поворот у філософії XX ст.

4. Синергетика: зміст і основні проблеми.

5. Детермінізм як принцип філософського осмислення світу.

6. Історико-філософський вимір ідеї розвитку.

7. Проблема прогресу та його критеріїв.

 

Контрольні питання та завдання:

1.  Коли і чому в філософії з'явилась проблема буття?

2.  У чому сутність парменідового розуміння буття?

3.  Хто з античних філософів не сприйняв парменідового тлумачення буття і чому?

4.  У чому полягає специфіка середньовічного тлумачення проблеми буття?

5.  Які зміни у розумінні проблеми буття відбулись у філософії Нового часу?

6.  Розкрийте зміст вислову "онтологічний поворот у філософії XX ст.".

8.  Чи є змістовний зв'язок між світоглядом людини XX ст. та філософським вирішенням проблеми буття, і якщо є – чому?

9.  Що таке матерія та яка її структура?

10. Які форми руху матерії Ви знаєте?

11. Як співвідносяться поняття "матерія" і "субстанція"?

12. Як співвідноситься природничонаукове і філософське розуміння матерії"?

13. Розкрийте зміст субстанційної та реляційної концепцій простору і часу.

14. Розкрийте зміст понять "детермінізм" та "індетермінізм".

15. Як співвідносяться поняття "рух", "розвиток", "прогрес"?

16. Які закони і категорії діалектики Ви знаєте і в чому полягає їхній основний зміст?

Література:

Основна:

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016. 504 с. https://xp4stm90bvzr.frontroute.org/s11/6/8/0/3/6/68036.pdf

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018. 622 с.

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/4/

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018 622 с.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

http://westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 431 с..

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 543 с.

 

Додаткова:

Гайдеггер М. Що таке метафізика? / Читанка з філософії: У 6 книгах.  К.: Довіра, 1993. Кн. 6: Зарубіжна філософія ХХ століття.  С. 83-100.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Scho_take_metafizyka_frahmenty.pdf?

Дамміт М. Логічні основи метафізики. Переклад з англ. В.Навроцького. – Київ: IRIS, 2001.

Джеймс В. Деякі метафізичні проблеми, розглянуті з погляду прагматизму. Єдність і множинність. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2000.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Sartre_Jean-Paul/Buttia_i_nischo_frahmenty.pdf?

Тілліх П.Мужність бути. Небуття і тривога// Часопис «Ї». – 2005. – №37.

Фромм Е. Мати чи бути?

https://hromadalib.files.wordpress.com/2015/12/fromm_2010_have.pdf

 

 

Заняття 2. Проблема духу і свідомості

1. Проблема духу і свідомості в історії філософської думки:

а) метафора свідомості в культурі та філософії античності;

б) християнська концепція внутрішнього духовного світу;

в) концептуальні зміни у розв'язанні проблеми свідомості у філософії Нового часу;

г) проблема духу і свідомості в німецькій класичній філософії;

д) діалектико-матеріалістична концепція свідомості К.Маркса;

е) сучасні філософські концепції свідомості.

2. Свідомість як філософська категорія. Джерела та витоки свідомості.

3. Структура свідомості. Свідомість та самосвідомість.

4. Свідомість та безсвідоме: К.Маркс та З.Фрейд.

5. Свідомість та мислення. Свідомість та мова.

6. Проблема ідеального та варіанти її вирішення.

7. Поняття суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості.

 

Заняття 2 (альтернативне)

 

1. Свідомість,  її структура, джерела та витоки.

2. Свідомість та безсвідоме: порівняльний аналіз концепцій Фройда та Юнга.

3. Історичні та сучасні варіанти вирішення проблеми ідеального.

http://westudents.com.ua/glavy/94325-evald-lnkov-1924-1979.html

 

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.  Суспільний та особистісно індивідуальний зміст свідомості: зв'язок та відмінність.

2.  Свідомість і особистість.

3.  Проблема свідомості в українській філософії.

4.  Проблема свідомості у філософії Сходу.

5. Свідомість та безсвідоме: порівняльний аналіз концепцій К.Маркса та 3.Фрейда.

6.  Фрейдівські ідеї безсвідомого в художній культурі XX ст.

7.  Проблема свідомості у сучасній філософії.

 

Контрольні питання та завдання

1. У чому полягають труднощі філософського вирішення проблеми свідомості?

2. Якою метафорою користувались давні греки для опису свідомості і чому?

3. У чому полягає зв'язок середньовічного розуміння свідомості з геоцентричним світоглядом?

4. Чому в релігійній філософії свідомість розуміється як тягар і "хрест"?

5. Які концептуальні зміни в розгляді проблеми свідомості відбулись у філософії Нового часу?

6. Яким є зміст і соціальні передумови марксової концепції свідомості?

7. У чому полягає подібність та відмінність марксової і фрейдової концепцій безсвідомого?

8. Що таке свідомість, які її структура, джерела і витоки?

9. Розкрийте зміст понять "самосвідомість", "ідеальне", "духовне".

10. Які історичні та сучасні варіанти вирішення проблеми ідеального Ви знаєте?

11. Що таке суспільна свідомість і яка її структура?

12. Які сучасні концепції свідомості Ви знаєте?

 

Література:

Основна:

Основна:

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016. 504 с. https://xp4stm90bvzr.frontroute.org/s11/6/8/0/3/6/68036.pdf

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018. 622 с.

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/4/

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018 622 с.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

http://westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 431 с..

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 543 с.

 

Додаткова:

Фром Е. Мистецтво любові. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 192 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Mystetstvo_liubovi/

Фройд З. Вступ до психоаналізу.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Vstup_do_psykhoanalizu.pdf?

Фройд З. Три нариси з теорії сексуальності // Психологія і суспільство. — 2008. — N 4. — С. 45-91.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Try_narysy_z_teorii_seksualnosti.pdf?

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html

Юнг К.Г. Архетипи колективного несвідомого (фрагменти)

https://shron1.chtyvo.org.ua/Yung_Karl/Arkhetypy_kolektyvnoho_nesvidomoho_fr.pdf?

 

 

 

Заняття 3. Людина як предмет філософського аналізу

1.Образи людини в історії філософської думки:

а) уявлення про природу людини в античній та середньовічній філософії;

б) концепція "природної людини" в добу Відродження;

в) натуралістичний антропологізм та його вплив на розвиток природознавства;

г) соціобіологічна інтерпретація проблеми співвідношення біологічного і соціального в "природі людини"; соціал-дарвінізм;

д) марксистська концепція людини;

е) сучасна філософська антропологія та антропологічний напрям у західноєвропейській філософії XX ст.

2. Проблема сутності людини:

а) людина як суб'єкт практичної діяльності;

б) людина як суб'єкт історичного процесу;

в) біопсихосоціальна цілісність людини.

3. Проблема антропосоціогенезу.

4. Діяльність як спосіб існування людини. Структура діяльності.

5. Поняття "індивід", "індивідуальність", "особистість" та їх співвідношення.

 

Заняття 3 (альтернативне)

1. Проблема сенсу людського існування та багатоманіття способів її розв'язання.

2. Свобода і відповідальність особи.

3. Поліфонія філософських версій місця людини у Всесвіті.

 

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем:

1. Психоаналіз і проблема людини.

2. Проблема людини в екзистенціалізмі.

3. Основні риси марксистського розуміння людини.

4. Расизм і проблема співвідношення біологічного та соціального в людині.

5. Значення і межі проблеми сенсу життя.

6. Специфіка розуміння особистості в різних типах культур.

7. Особистість та її свобода в поглядах світових релігій.

8. Проблема свободи й відповідальності особи на сучасному етапі розвитку світової цивілізації.

9. Проблеми життя та смерті наприкінці XX ст. і шляхи їх вирішення.

 

Контрольні питання та завдання

1. Які, на Ваш погляд, причини зростання інтересу до антропологічної проблематики?

2. Чому багато філософів і мислителів кажуть про людину як таємницю?

3. Які Ви знаєте основні риси пануючого розуміння людини в добу античності. Середньовіччя і в Нові часи?

4. Яка роль діяльнісної парадигми в розумінні людини?

5. Розкрийте зміст поняття "антропосоціогенез" та підходів до розуміння сутності антропосоціогенезу.

6.  У чому сутність проблеми співвідношення біологічного та соціального в людині? Які варіанти вирішення цієї проблеми Ви знаєте?

7. Розкрийте зміст понять "індивід", "індивідуальність", "особистість".

8. У чому полягає унікальність особистості людини?

9. У чому полягає парадоксальність феномену свободи oсобистості?

10. Що таке "самоцінність людини"?

11. Які типи ставлення до життя і смерті Ви знаєте?

12. У чому сенс безсмертя особи?

13.  Які шляхи подолання кризи особистості на межі XX та .XI ст. Ви можете запропонувати?

Література:

Основна:

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016. 504 с. https://xp4stm90bvzr.frontroute.org/s11/6/8/0/3/6/68036.pdf

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018. 622 с.

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/4/

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018 622 с.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

http://westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 431 с..

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 543 с.

 

Додаткова:

Больнов О.Ф. Філософська антропологія та її методичні принципи / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – Київ: Ваклер, 1996.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/bolnov.htm

Добронравова І.С. Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. –Альманах. Випуск перший. / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ecology.htm

Крисаченко В.С. Людина і біосфера / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krisachenko/krisa.html

Людина в складному світі / за ред. Н. В. Кочубей, М. О. Нестерової; вступне слово В.П. Адрущенка //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/humen_2017_.pdf

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844року /Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. – К.: ВПЛУ, 1973.

Сидоренко Л.І. Філософське осмислення людини // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-phil-human.htm

Табачковський В. Життєвий світ людини і пізнання: персоналістична інтерпретація / Філософська думка, 2006. – №2.

Фром Е. Втеча від свободи. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019.  288 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Vtecha_vid_svobody/

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html

 

 

Заняття 4. Проблема пізнання

1. Специфіка філософського аналізу пізнання:

а) предмет і структура пізнання;

б) поняття "об'єкт" і "суб'єкт" пізнання.

2. Істина та хиба:

а) поняття істини;

б) форми істини;

в) хиба, дезінформація, омана і проблема відмежування істини від омани.

3. Пізнавальні здібності людини:

а) чуттєве пізнання;

б) абстрактне мислення;

в) інтуїція.

4. Пізнання і практика.

5.Проблема творчості у пізнанні.

 

 Заняття 4 (альтернативне)

1.       Природничонаукове та соціогуманітарне пізнання: подібності і відмінності.

2.       Проблема критерію істини у філософії та науці.

3. Зміст екстерналістських та інтерналістських концепцій генези науки.

 

 

Заняття 5. Наука як соціокультурний та пiзнавальний феномен

1. Генеза науки.

а) Проблема виникнення науки.

б) Періодизація науки. Поняття класичної, некласичної та постнекласичної науки.

2. Наука як соціокультурний феномен.

а) Наука в системі техногенної цивілізації.

б) Наука як соціальний інститут і явище культури.

в) Світоглядно-етичні проблеми сучасної науки.

3. Наука як пiзнавальний феномен.

а) Наукове знання, його специфiка i будова.

б) Проблема iстини в науковому пiзнаннi.

в) Наукова рацiональнiсть. Iсторичнi типи рацiональностi.

г) Методологiя наукового пiзнання.

4. Основні проблеми філософії науки.

 

Заняття 5 (альтернативне)

11.  Структура наукової теорії та її основні функції.

12.  Класифікація наукових методів і рівні методології.

14.  Сенс і витоки наукових революцій.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Основні особливості діалектико-матеріалістичної теорії пізнання.

2.       Головні напрями розробки гносеологічних проблем у сучасній західній філософії.

3.       Структура, форми і функції практики в процесі пізнання.

4.       Проблема класифікації форм знання і пізнавальної діяльності.

5.       Пізнання та інтуїція.

6.       Проблема творчості в пізнанні.

7.       Критерії та еталони науковості.

8.  Проблема періодизації історії науки.

9.  Позанаукове знання і його форми.

 

Контрольні питання та завдання

1.       Що таке знання і пізнання?

2.       Які основні етапи розробки проблем пізнання в історії філософії Ви знаєте?

3.       Що є предметом гносеології та яка її відмінність від епістемології?

4.       Який зв'язок між пізнанням і практикою?

5.       Розкрийте зміст понять "об'єкт" ї "суб'єкт пізнання".

6.       Що таке істина, які її властивості та критерії?

7.       У чому полягає сутність хиби?

8.       Які пізнавальні здібності людини Ви знаєте? Розкрийте їх зміст.

9.       Як можуть співвідноситись пізнання і віра?

10.  Розкрийте основні аспекти поняття "наука".

11.  У чому полягають основні закономірності розвитку науки?

12.  Розкрийте специфіку рівнів та структури наукового пізнання.

13.  Розкрийте

 

Література:

Основна:

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016. 504 с. https://xp4stm90bvzr.frontroute.org/s11/6/8/0/3/6/68036.pdf

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018. 622 с.

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/4/

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018 622 с.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

http://westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 431 с..

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 543 с.

 

Додаткова:

Джексон Ф. Чого не знала Мері? / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Djekson.html

Добронравова І.C. Некласична раціональність для нелінійної науки. // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.29. – К.: 1999.

Добронравова І.C. Ідеали і типи наукової раціональності. - К.: ВЦ "Київський університет". – К.: 1999 , с. 24-28.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ideal.html

Саймон Крічлі Вступ до континентальної філософії/ Пер. з англ. Вадима Менжуліна. - Київ: ТОВ "Стилос", 2008. - 152 с. 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krichli/index.htm

Комар О.В. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

Руденко О.В. Погляд на науку як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Вип. 49 /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/statya_ukr.htm

Руденко О.В. До проблеми співвідношення об’єкта та предмета наукового пізнання //Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського ф-ту-2005”. Матеріали доповідей та виступів. – Частина 2. // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/tezi.htm

Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки. - К., 2000

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Chujko/index.html

 

 

Заняття 6. Філософський розгляд культури і цивілізації

1.       Уявлення про культуру і цивілізацію. Моделі культури і типи цивілізацій.

2.       Особливості сучасної культурної кризи. Проблеми її подолання.

 

Завдання для самостійної роботи.

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Філософське розуміння культури і цивілізації.

2.       Матеріальна та духовна культура.

3.       Співвідношення культури і цивілізації.

4.       Сутність інформаційно-семіотичної концепції культури.

5.       Класична модель культури.

6.       Сутність моральної культури.

7.       Елітарна та масова культура.

8.       Традиційна і сучасна культура.

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.       Як історично змінювалися уявлення про культуру?

2.       Якими способами передається культурна спадщина?

3.       Спектр уявлення про цивілізацію?

4.       На які типи поділяються цивілізації?

5.       Що таке "контркультура"? Яке її ставлення до масової культури?

6.       Яка визначальна причина кризи сучасної культури?

7.       У чому полягає специфіка філософського аналізу культури?

8.       Які найвідоміші концепції та визначення культури Ви знаєте?

9.       Чи існує прогрес у культурі?

 

Література:

Основна:

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. Львів, 2016. 504 с. https://xp4stm90bvzr.frontroute.org/s11/6/8/0/3/6/68036.pdf

Причепій Є.М., Черній А.М., В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009 .

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018. 622 с.

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/4/

Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. Харків: Фоліо, 2018 622 с.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

http://westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 431 с..

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 543 с.

 

Додаткова:

Гейзінга Й. Homo ludens. К, 1994.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-з томах. / Пер. з англ. В. Шовкуна. – К.: Основи.1995.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Toynbee.html

Шпенглер О. Падіння Європи // Основа. – 1996. – №8 (30).

Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Львів, 1990. – № 3.

https://chtyvo.org.ua/authors/Jaspers_Karl/Osiova_epokha_frahment/

 

Самостійна робота

(виконується 21 жовтня 2022)

 Письмова робота "Аналіз філософського тексту".

Вимоги до роботи "Аналіз філософського тексту".

1. Вибір тексту: студент самостійно вибирає текст, керуючись програмою курсу та списком рекомендованої літератури. Остаточний вибір тексту повинен бути узгоджений з викладачем.

Критерії вибору:

- традиція та час створення: європейська філософія; від античності до середини ХХ століття;

- автор: основоположник чи видатний представник відомої філософської школи чи напрямку;

- текст: теоретична робота, що дає уявлення про філософську позицію автора; бажано цілісний текст або логічно завершений фрагмент;

- обсяг тексту: не менше 10 сторінок, бажано не більше 50 сторінок.

2. Порядок роботи.

Перший етап: ознайомлення з текстом.

Другий етап: вибір фрагмента для коментаря (погоджується з викладачем).

Третій етап: виконання й оформлення роботи.

3. Вимоги до оформлення.

Робота виконується письмово і складається з наступних частин:

1. Вступ (обсяг 1 стор.).

1.1. Точна вказівка автора, назви тексту та вихідних даних (книга, сайт й т.ін.).

1.2. Стисла довідка про автора тексту: дати життя, освіта, творчий шлях, внесок в історію філософської думки.

1.3. Стисла довідка про текст: історія створення, місце і час видання, роль даної роботи у творчості філософа та її місце в історії філософії.

2. Аналіз тексту (обсяг 1-2 стор.).

2.1. Змістовна характеристика: тема роботи, основні проблеми, засоби їх вирішення, аргументація, тощо.

2.2. Коментар фрагменту тексту: виконується у вільній формі, включає: обґрунтування вибору фрагменту, вказівку мети і методу коментарю, ключові цитати*, змістовний висновок.

* Посилання оформлюються відповідно до загальних вимог до цитування.

Головна вимога – чітка вказівка авторства конкретного висновку.

3. Есе – власні роздуми стосовно тексту (обсяг 1 стор.).

 

Перелік тем та джерел для аналізу:

 Філософія у сучасному світі

Відеолекція

https://www.youtube.com/watch?v=yHKf-H5OZlE

Руденко О.В. Про необхідність та доцільність вивчення філософії у вищий школі / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko-pro.htm

Гайдеггер М. Що це таке філософія? / https://stud.com.ua/42190/filosofiya/haydegger_take_filosofiya

 

Філософія і війна: особистий погляд.

Гайдеггер М. Вечірня розмова в таборі для військовополонених//Українські проблеми, 1998. №1. С.106-121.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Vechirnia_rozmova_v_tabora_dlia_viiskovopolonenykh.pdf

Панич Олексій. Філософія і війна//Філософська думка, 2015. №1. С.75-89.

https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/70/71

Кант І. До вічного миру.

https://anthologyforthelazy.webnode.com.ua/l/immanujil-kant-do-vichnogo-miru/

 

Аналіз філософських  текстів

Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво? // Мислителі німецького Романтизму. Івно-Франківськ, 2003. С. 158-161.

https://vpered.wordpress.com/2019/07/04/kant-erklarung/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D1%96,%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0

Арістотель Нікомахова етика. К., 2002.

http://am.history.univ.kiev.ua/Nikomakhova_etyka.pdf

Арістотель Політика. К., 2003.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/04/Aristotel-1.pdf

Арістотель. Метафізика (фрагменти)/ Читанка з філософії. К.: Довіра, 1992. Т.1: Філософія стародавнього світу. С. 149-164.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Aristotle/Metafizyka_frahmenty.pdf?

Платон. Діалоги. К.: "Основи", 1995. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Dialohy/

Платон. Бенкет. Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2018. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Benket___vyd_2018_ukrhrets/

Сенека. Моральні листи до Луцілія. К., 2017. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Seneca/Moralni_lysty_do_Lutsiliia_vyd_2017/

Августин Сповідь http://194.44.152.155/elib/local/sk750294.pdf

Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». К.: Основи. 2003. (djvu) https://chtyvo.org.ua/authors/Akvinskyi_Toma/Komentari_do_Aristotelevoi_Polityky/

Боецій  Розрада від філософії https://javalibre.com.ua/java-book/book/2925043

Роттердамський Е. Похвала Глупоті… https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3963

Мак`явеллі Н. Державець. https://knigogo.com.ua/knigi/derzhavets/

Тіт Лукрецій Кар Про природу речей // Антична література: хрестоматія. К.; Дніпро, 1988.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Pro_pryrodu_rechei.pdf

Вольтер Кандід: Філософські повісті (збірник). Харків :Фоліо, 2011.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/04/Kandid_Filosofski_povisti.pdf

Гоббс Т. Левіафан. К.: Дух і Літера, 2000.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81.pdf

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. К., 1994.

https://chtyvo.org.ua/authors/Helvetsii_Klod_Adrian/Pro_liudynu_ii_rozumovi_zdibnosti_ta_ii_vykhovannia/

Декарт Р. Міркування про метод. К.: Тандем, 2001.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/decart_metod.htm

Декарт Р. Метафізичні розмисли. К.: Юніверс, 2000.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dekart/index.html

Лок Д. Два трактати про правління. К.: Наш формат, 2020.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/government.pdf

Паскаль Б. Думки. часопис. К.: Дух і Літера, 2009.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Pascal_Blaise/Dumky.pdf?

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. К., 2001.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Russo_Zhan-Zhak/Pro_suspilnu_uhodu_abo_pryntsypy_politychnoho_prava.pdf?

Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. К.: Основи, 2004.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Fenomenolohia_Dukhu-1.pdf

Кант І. Критика чистого розуму. К.: Юніверс, 2000.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Krytyka_chystoho_rozumu.pdf

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. К., 2005. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

Маркс К. Тези про Фойєрбаха https://vpered.wordpress.com/2009/05/22/marx-feuerbach/

Ортега-і-Гассет Хосе. Кант.  https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3818

Фіхте Й.Г. Промови до німецької нації // Мислителі німецького Романтизму. Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ", 2003. С. 110-134.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Fichte_Johann/Promovy_do_nimetskoi_natsii_fr1.pdf?

Шеллінг Ф.В. Про відношення образотворчих мистецтв до природи // Мислителі німецького Романтизму. Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ", 2003. С. 364-372. https://shron1.chtyvo.org.ua/Schelling_Friedrich/Pro_sut_nimetskoi_nauky_frahment.pdf?

Вітгенштайн Л. Tractatus Logiko-Philosophicus. Філософські дослідження. Київ: Основи, 1995. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. Л.: Литопис, 2007.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Shliakh_do_movy.pdf?

Гадамер Г.-Г. Істина і метод. основи філософської герменевтики.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/gadamer.html

Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. Київ: Юніверс, 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Batkivschyna_i_mova.pdf

Гуссерль Е. Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія// Філософська думка, 2002. №3. С134-149.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Husserl_Edmund/Kryza_yevropeiskykh_nauk.pdf?

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. К., 1996. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/diltej.html

Камю А. Міф про Сізіфа.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3221&page=6

Леві-Строс К. Структурна антропологія. К., 1997.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Levi-Strauss_Claude/Struktura_mifiv.pdf?

Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація / Після філософії: кінець чи трансформація? К., 2000. С.71-90.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Sytuatsia_postmodernu.pdf

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. К., 1993.

https://chtyvo.org.ua/authors/Nietzsche_Friedrich/Tak_kazav_Zaratustra/

Після філософії: кінець чи трансформація? Рорті , Ліотар , Фуко, Деррида, Девідсон, Дамміт , Патнем, Апель, Габермас, Гадамер, Рикьор, Макінтайр, Блуменбера, Тєйлор/ Переклад за редакцією В. В. Ляха. К.: Четверта хвиля. 2000. 432 с. (для аналізу можна обрати 1 статтю)

https://shron1.chtyvo.org.ua/Rorty_Richard/Pislia_filosofii_Kinets_chy_transformatsiia7.pdf?

Рікер П. Про інтерпретацію https://shron1.chtyvo.org.ua/Riceur_Paul/Pro_interpretatsiu.pdf?

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. К., 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Buttia_i_nischo_frahmenty.pdf

Фром Е. Мати чи бути. К., 2010.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Maty_chy_buty7.pdf

Фром Е. Мистецтво любові. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 192 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Mystetstvo_liubovi/

Фром Е. Втеча від свободи. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019.  288 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Vtecha_vid_svobody/

Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». Л., 1990. №3. https://chtyvo.org.ua/authors/Jaspers_Karl/Osiova_epokha_frahment/

Саймон Крічлі Вступ до континентальної філософії/ Пер. з англ. Вадима Менжуліна. - Київ: ТОВ "Стилос", 2008. - 152 с. 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krichli/index.htm

Фройд З. Вступ до психоаналізу.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Vstup_do_psykhoanalizu.pdf?

Фройд З. Три нариси з теорії сексуальності // Психологія і суспільство. — 2008. — N 4. — С. 45-91.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Try_narysy_z_teorii_seksualnosti.pdf?

Юнг К.Г. Архетипи колективного несвідомого (фрагменти)

https://shron1.chtyvo.org.ua/Yung_Karl/Arkhetypy_kolektyvnoho_nesvidomoho_fr.pdf?

Больнов О.Ф. Філософська антропологія та її методичні принципи / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – Київ: Ваклер, 1996.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/bolnov.htm

Добронравова І.С. Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. –Альманах. Випуск перший. / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ecology.htm

Крисаченко В.С. Людина і біосфера / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krisachenko/krisa.html

Людина в складному світі / за ред. Н. В. Кочубей, М. О. Нестерової; вступне слово В.П. Адрущенка //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/humen_2017_.pdf

Сидоренко Л.І. Філософське осмислення людини // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-phil-human.htm

Фром Е. Втеча від свободи. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019.  288 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Vtecha_vid_svobody/

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html

Джексон Ф. Чого не знала Мері? / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Djekson.html

Добронравова І.C. Некласична раціональність для нелінійної науки. // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.29. – К.: 1999.

Добронравова І.C. Ідеали і типи наукової раціональності. - К.: ВЦ "Київський університет". – К.: 1999 , с. 24-28.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ideal.html

Саймон Крічлі Вступ до континентальної філософії/ Пер. з англ. Вадима Менжуліна. - Київ: ТОВ "Стилос", 2008. - 152 с. 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krichli/index.htm

Комар О.В. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

Руденко О.В. Погляд на науку як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Вип. 49 /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/statya_ukr.htm

 

 

Типові завдання для підсумкової (модульної) контрольної роботи з курсу "Філософія"

Варіант 1

1.     Чим характеризується людське ставлення до світу?

2.     Які етапи виділяють в розвитку античної філософії?  Представники.

3.     Новизна гносеологічних І.Канта.

4.     Дайте визначення поняттям: аксіологія, досвід, пантеїзм.

5.     Хто є автором висловлювання "В розумі немає нічого, чого б не було у чуттях"? В чому сенс цього висловлювання. Локк

 

Варіант 2

1.     Визначення філософії: історичні форми і сучасність.

2.     Кого і чому представників філософії “ранньої класики” називали натурфілософами?

3.     Що означає поняття “суб’єкт” у Фіхте?

4.     Дайте визначення поняттям: аксіома, енциклопедисти, світогляд.

5.     Хто є автором висловлювання "Філософія – це епоха, схоплена думкою"? В чому сенс цього висловлювання. Гегель

 

Варіант 3

1.     З яких позицій підходять до визначення релігії та її місця у всесвітньому історичному процесі представники різних філософських напрямків?

2.     Етичні уявлення епікурейців і стоїків.

3.     Соціальна концепція Т.Гоббса.

4.     Дайте визначення поняттям: раціоналізм, філософія, схоластика.

5.     Хто є автором висловлювання "Філософія являє собою міркування про предмети, знання про які ще неможливе "? В чому сенс цього висловлювання. Рассел

 


Перелік питань, що виносяться на іспит

1.     Визначення філософії: історичні форми і сучасність.

2.     Форми існування філософського знання.

3.     Поняття і функції світогляду.

4.     Співвідношення світогляду та філософії.

5.     Філософія і наука.

6.     Роль філософії в сучасному житті суспільства.

7.     Культурно-історичні передумови виникнення філософії.

8.     Основи періодизації західноєвропейської філософії.

9.     Основні етапи розвитку давньогрецької філософської думки.

10.           Уявлення про сутність і першоначала світу в античній натурфілософії.

11.           Підходи до розуміння сутності людини у софістів і Сократа.

12.           Загальна характеристика філософії Платона.

13.           Загальна характеристика філософії Аристотеля.

14.           Етичні уявлення епікурейців і стоїків.

15.           Особливості, періоди розвитку та основні проблеми середньовічної філософії.

16.           Проблема співвідношення віри й знання у філософії Хоми Аквінського.

17.           Антропологічні та натурфілософські ідеї епохи Відродження.

18.           Філософія М. Кузанського

19.           Основні філософські проблеми в філософії Нового часу.

20.           Філософія Р.Декарта.

21.           Французьке Просвітництво: основні ідеї та персоналії.

22.           Класична німецька філософія: основні ідеї та персоналії.

23.           Новизна гносеологічних та етичних уявлень Канта.

24.           Своєрідність гегелівської діалектики.

25.           Антропологічний характер філософії Фейєрбаха.

26.           Марксистська філософія: вихідні положення й історичні форми.

27.           Перехід від класичного до некласичного етапу розвитку західної філософії.

28.           Ірраціоналізм ХІХ ст.: ключові філософські ідеї та персоналії.

29.           Основні тенденції і напрямки західної філософії ХХ ст.

30.           Особливості та основні етапи розвитку філософської думки в Україні.

31.           Філософський смисл проблеми буття.

32.           Розвиток уявлення й особливості розуміння буття в історії філософії.

33.           Категоріальний вираз буття.

34.           Філософський зміст проблеми свідомості.

35.           Різноманітність шляхів розуміння свідомості в історії філософії.

36.           Свідомість і самосвідомість.

37.           Поняттєве мислення й мова.

38.           Свідоме і несвідоме. Розуміння несвідомого в концепціях Фрейда та Юнга.

39.           Визначення знання в класичній філософії та некласичній філософії.

40.           Проблема суб'єкта й об'єкта пізнання.

41.           Теорія пізнання, її предмет і метод.

42.           Форми чуттєвого й раціонального пізнання.

43.           Співвідношення пізнання й розуміння.

44.           Філософські концепції істини та її критеріїв.

45.           Скептицизм як філософська позиція.

46.           Поняття про науку. Проблема виникнення науки.

47.           Періодизація історії науки: класична, некласична та постнекласична наука.

48.           Рівні наукового пізнання: емпіричний і теоретичний.

49.           Методологія та основні групи методів наукового пізнання.

50.           Проблема, гіпотеза, теорія як основні форми наукового пізнання.

51.           Наука як соціокультурний і цивілізаційний феномен.

52.           Проблема людини як вічна філософська проблема.

53.           Формування й історичний розвиток проблематики філософії людини.

54.           Проблема співвідношення природи й сутності людини в історії філософії.

55.           Філософські аспекти проблеми походження людини.

56.           Індивід і соціум. Поняття про особу.

57.           Проблема свободи.

58.           Духовний світ людини.

59.           Поняття культури. Історичні моделі культури.

60.           Уявлення про цивілізацію. Типи цивілізації.

 

 

Приклад тестового завдання для іспиту:

 

1. Аристотель був учителем:

А) Платона;                                                       Б) Філіпа Македонського;   

В) Олександра Македонського;                                 Г) Філона Олександрійського.

2. Чи вірні такі судження про розвиток науки?

2.1. Розвиток науки неможливий без опори на здобутки попередників.

2.2. Наукове знання неможливе без міфів та легенд.

А) Вірне тільки 2.1; Б) Вірне тільки 2.2; В) Вірні обидва судження; Г) Невірні обидва судження.

3. «Під рефлексивною філософією я взагалі маю на увазі спосіб мислення, який  бере початок від картезіанського Cogito та продовжений Кантом». Це сказав:

А) Рікер;             Б) Рассел;            В) Мамардашвілі;        Г) Ортега-і-Гассет.

4.Виконання популярної естрадної пісні є частиною:

А) народної культури;          Б) громадянської культури;   В) масової культури;   Г) елітарної культури.

5. Результатом чуттєвого пізнання, на відміну від раціонального, є:

А) узагальнене судження про предмет;   Б) поняття про предмет;    В) конкретний образ предмета;    Г) пояснення причин зміни предмета.

6. «Книга природи написана мовою математики». Цей вислів належить:

А) Декарту;                  Б) Лейбніцу;        В) Галілею;         Г) Паскалю.

7. Основною характерною ознакою людської свідомості є:

А) здатність відображати матеріальні предмети в ідеальній формі; Б) зведеність суто до функцій мозку та центральної нервової системи; В) відтворювальний характер; Г)  репродуктивний характер.

8. Чи вірні наступні судження про форми пізнання?

8.1. Уявлення як форма пізнання передбачає безпосередній вплив реальності на органи чуттів.

8.2. Сприйняття надає інформацію про форму предмета, і не більше.

А) Вірне тільки 2.1;  Б) Вірне тільки 2.2;  В) Вірні обидва судження;  Г) Невірні обидва судження.

9.     Релігійна віра передбачає:

А) бажання відкрити душу назустріч вірі, надії та любові; Б) віру в надприродне; В) віру в те, що світ наповнений смислом;  Г) віру в одухотвореність природи.

10.           Основною характеристикою часу вважають:

А) зворотність;   Б) тривалість;     В) симетричність;        Г) синхронність.

 

 

Internet-література

http://philsci.univ.kiev.ua/ Сайт кафедри філософії та методології науки.

http://plato.stanford.edu/ Філософська енциклопедія Станфордського університету. (Англійською мовою).

http://www.synergetics.org.ua/ Українське синергетичне товариство.

https://anthologyforthelazy.webnode.com.ua/istoriya-politichnoji-dumki/ Хрестоматія для лінивих. 

 https://anthologyforthelazy.webnode.com.ua/istoriya-politichnoji-dumki/ Е-бібліотека Академії політичних наук.

https://chtyvo.org.ua/ вільна онлайн-бібліотека україномовної літератури