КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Заст. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Неліпа Д.В.       

                                                                             ______________________

                                                                                     «____» ____________ 2022 р.

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

галузь знань                 10 Природничі науки

спеціальність                101 Екологія

освітній рівень             перший (бакалаврський)

освітня програма          Екологія

спеціалізація                  -

вид дисципліни             обов’язкова

 

 

Форма здобуття освіти                   денна

Навчальний рік                     2022/2023

Семестр                                 І

Кількість кредитів ЕСТS      4

Мова викладання, навчання

та оцінювання                        українська

Форма заключного контролю        іспит

 

Викладачі: Коперльос Руслана Юріївна, к.ф.н., асистент кафедри філософії та методології науки

 

Пролонговано:  на 20__/20__ н.р. ________(_______) «__»___ 20__р.

 

на 20__/20__ н.р. __________(________) «__»___ 20__р.

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2022


 

 

Розробники: Коперльос Руслана Юріївна, к.ф.н., асистент кафедри філософії та методології науки

 

 

Затверджено «___» _________________ 2022 р.

 

                                                          Зав. кафедри філософії та методології науки

_______________________(Добронравова І.С)

 

 

Протокол № __ від «___» ___________ 2022 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «____» _____________  2022 року №_____

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«______» ____________ 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1. Мета дисципліни – забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу, що базуються на знаннях шкільної програми дисциплін «Історії», «Людини і світ», «Етики».

2. Вміти збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти;

3. Володіти елементарними навичками сприйняття та обробки інформації; наукового дослідження для критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» належить до переліку дисциплін вибору Закладів вищої освіти та дає можливість долучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства.

 

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї; надати цілісну картину історико-філософського процесу. Програма курсу орієнтована на вивчення зарубіжної та вітчизняної філософії в контексті світових, загальноцивілізаційних вимірів.

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

ЗК03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК08. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК09. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Історію формування і розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.2

Основні шляхи (способи) філософування

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.3

Основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство, природа, практика, пізнання, цінності тощо) та специфіку їх трактування в різних філософських школах

Лекція,

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

7

1.4

Понятійний апарат філософського знання

Лекція, семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

7

1.5

Особливості трактування онтологічних та гносеологічних проблем на різних етапах еволюції філософського знання

Лекція,

семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

6

1.6

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні функції та завдання

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

8

 

Вміти:

 

 

 

2.1

Самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їх критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.2

Порівнювати світоглядні парадигми, ідеологічні і релігійні конструкції, концепції, виділяти їх сильні і слабкі сторони

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.3

Оперувати понятійним апаратом філософії, розвивати абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

6

2.4

Обґрунтовувати та відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

7

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії,

презентація самостійного дослідження, письмова контрольна робота

6

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці до семінарських занять

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді

4

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

4

3.3

Вести полеміку стосовно філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом філософії

Семінари

Дискусії

4

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з різних джерел та забезпечувати якість виконуваних робіт

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.3

Нести відповідальність за достовірність та політико-ідеологічну незаангажованість проведених досліджень

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження,

письмова контрольна робота, іспит

5

 

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання   

дисципліни

Програмні

результати

навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

 

 

 

1.5

1.6

 

 

 

2.1

 

 

 

2.2

 

 

 

2.3

2.4

 

 

 

2.5

 

 

 

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

3.3

 

 

 

4.1

 

 

 

4.2

 

 

 

4.3

Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень українською мовою

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Демонструвати вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що означає здатність до нестандартного розв'язання задач, самостійності міркувань та умовиводів, навички інтелектуального пошуку, вміння виявляти та розв'язувати проблеми

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Демонструвати  здатність до абстрактного мислення, аналізу та  синтезу,  здатність 

аналізувати значні масиви текстів, виявляти їх  загальну смислову  структуру,  виявляти слабкі місця, логічну чи смислову уразливість аргументації

+

+

+

+

+

+

Демонструвати вміння використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві філософській науці

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Усвідомлювати методологічну специфіку обраної спеціалізації та навички використання пізнавальних методів, релевантних відповідній проблематиці

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Демонструвати 

вміння аналізувати певну  наукову проблему, залучати необхідні для цього знання, методики, джерела і досягати в результаті самостійних пізнавальних результатів

+

+

+

+

+

+

Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації,  вміння 

 застосовувати для  вирішення пізнавальних задач ефективні стратегії і засоби

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

7. Схема формування оцінки:

7.1. Форми оцінювання

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1 – 2.5); (комунікація 3.1 – 3.3); (автономність та відповідальність 4.1 – 4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

Оцінювання семестрової роботи:

 

Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 25 / 40 балів

Самостійна робота (есе за обраною темою): РН 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  – 6 / 10 балів

Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.5, 4.3 - 5 / 10 балів

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, отриманих за: 1) усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах, 2) самостійну роботу (есе за обраною темою), 3) контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:

в максимальному вимірі 60 балів

в мінімальному вимірі 36 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент може відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі.

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3 – 24 / 40 балів.

Іспит виконується у письмовій формі у вигляді тестового завдання.

Частина І.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість вірних відповідей – 1).

Частина ІІ.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість вірних відповідей – 1).

Частина ІІІ.

10 тестових завдань (кожне правильне завдання оцінюється в 2 бали, в кожному завданні декілька вірних відповідей).

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 36 балів.

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів.

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).

 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Екзамен

Підсумкова оцінка з дисципліни

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

7.2. Організація оцінювання:

 

Семестрова робота

Семестрова кількість балів

Min – 36 бали

Max – 60 балів

Усна відповідь

 Протягом семестру

«3» х 5 = 15

«5» х 4 = 20

Доповнення, участь в дискусіях

 Протягом семестру

«1» х 10 = 10

«2» х 10 = 20

Самостійна робота

Есе за обраною темою  (наприкінці 2 модулю)

«6» х 1 =6

«10» х 1 = 10

Підсумкова контрольна робота

 Наприкінці 2 модулю

«5» х 1 = 5

«10» х 1 = 10

 

Критерії оцінювання:

·        Усна доповідь

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

·        Доповнення / участь в дискусіях:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

·        Самостійна робота у вигляді есе:

9-10 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

7-8 бали - студент у достатньому обсязі розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

5-6 бали - студент у достатньому обсязі розкриває зміст поставленого завдання, але не самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну додаткову літературу, робота містить суттєві неточності.

1-4 бали - студент розкриває зміст поставленого завдання фрагментарно та поверхово. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

·        Підсумкова контрольна робота у письмовій формі:

9-10 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

6-8 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

1-5 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

       

7.3. Шкала відповідності:

 

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Частина1: Філософська пропедевтика

1

Тема 1.  Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

2

2

4

2

Тема 2.  Антична філософія

2

2

5

3

Тема 3. Філософія Середньовіччя і Відродження

2

2

8

4

Тема 4. Філософія Нового часу

2

2

5

5

Тема 5.  Німецька класична філософія

2

2

5

6

Тема 6.  Сучасна філософія

2

2

8

7

Тема 7.  Українська філософська думка

4

Частина 2: Теоретична та практична філософія

8

Тема 8. Онтологія як філософське вчення про буття 

 

1

 

2

4

9

Тема 9. Свідомість як філософська категорія

2

2

4

10

Тема 10. Людина як предмет філософського аналізу

1

1

4

11

Тема 11. Епістемологія: основні проблеми теорії пізнання. Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

2

2

5

12

Тема 12. Соціальна філософія: індивід, суспільство і держава.

1

2

4

13

Тема 13. Культура і цивілізація

1

1

4

14

Есе за обраною темою

 

 

12

15

Модульна контрольна робота

2

 

 

ВСЬОГО

22

22

76

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій                                      – 22 год.

Семінари                        – 22 год.

Самостійна робота                  – 76 год.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1.     Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006.

2.     Історія філософії: Підручник / за ред. В.І. Ярошовця – К., 2006.

3.     Сидоренко Л.І. Сучасна екологія: наукові етичні та філософські ракурси. (Навчальний посібник.) // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Cidorenko/Cid-ekol.html

4.     Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003.

5.     Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006.

6.     Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

7.     Філософія:  Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

8.     Філософія: навч. посібник / Ю.М. Вільчинський, Л.В. Северин-Мрачковська, О.Б. Гаєва та ін. – К: КНЕУ, 2019.

9.     Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

10.                     Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.

11.                     Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В. Губерського. – Харків: Фоліо, 2013.

 

Додаткова:
Тема 1.  Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини.

1. Броннікова Л.В. Трансформаційні аспекти в сучасній науці / Актуальні проблеми філософії та соціології, (33), 2022 - С. 13-17.

2. Вiтгенштейн Л. Trаctatus logico-filosoficus. Фiлософськi дослiдження / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html

3. Мамардашвілі М.К. Як я розумію філософію / https://stud.com.ua/42192/filosofiya/mamardashvili_rozumiyu_filosofiyu

4. Мамардашвілі М.К. Картезіанські роздуми / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/mamar/index.htm

5. Ортега-і-Гассет X. Чиста філософія / https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3821

6. Руденко О.В. Про необхідність та доцільність вивчення філософії у вищий школі / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko-pro.htm

7. Туренко В.Е. Місце філософії у світовому освітньому просторі // Multiversum. Philosophical almanac., № 5-6, 2016. – С. 153-161

8. Хайдеггер М. Що це таке філософія? / https://stud.com.ua/42190/filosofiya/haydegger_take_filosofiya

Тема 2. Антична філософія.

1. Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

2. Ахутін А. Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому / А. Ахутін, А. Баумейстер, О. Білий, А. Васильченко, О. Гомілко, В. Жулай, В. Звіядковський, В. Козловський, М. Попович, С. Пролеєв // Філософська думка. - 2016. - № 5. - С. 6-26.

3. Аристотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

4. Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-106.

5. Туренко В.Е. Антична філософія любові. – К.: ВАДЕКС, 2017.

6. Ціцерон. Тускуланські бесіди. Про обов’язки. – Вид.: Апріорі, 2021.

Тема 3. Філософія Середньовіччя і Відродження.

1. Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

2. Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої «Політики». – К.: Основи. – 2003.

3. Боецій. Розрада від філософії. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

4. Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Л.: Свічадо, 2007.

5. Мак`явеллі Н. Державець. – К., 1998.

6. Монтень М. Проби. Книга 1. / https://chtyvo.org.ua/authors/Michel_Montaigne/Proby_Kn1/

7. Мор Т. Утопія / https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3752

8. Мусулін А. Микола Кузанський / https://newacropolis.org.ua/articles/mykola-kuzanskyi

9. Роттердамський Е. Похвала Глупоті – К., 1993. // http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

Тема 4. Філософія Нового часу.

1. Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

2. Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

3. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

4. Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

5. Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

6. Ляйбніц Ґ. В. Монадологія [Текст] / Ґ. В. Ляйбніц // Sententiae. – 2013. – № 1. – С. 151-177.

7. Ляйбніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. – С. 25–43.

8. Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

9. Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

10.        Спіноза Б. Етика. – Елект. видання, 2015.

Тема 5. Німецька класична філософія.

1. Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

2. Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець німецької класичної філософії // https://vpered.wordpress.com/2012/11/19/engels-ludwig-feuerbach/

3. Маркс К. Тези про Фоєрбаха // https://vpered.wordpress.com/2009/05/22/marx-feuerbach

4. Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005.

5. Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво // Мислителі німецького Романтизму. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 158-161.

6. Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

7. Фіхте Й.Г. Про оживлення та підвищення чистого інтересу до істини / Переклав з німецької В.Абашнік // Культура у філософії XX століття. Матеріали IV Харківських міжнародних Сковородинівських читань (30 вересня - 1 жовтня 1997 р.) - Харків: Університет внутрішніх справ, 1997. - С. 414-421.

8. Фіхте Й.Г. Про гідність людини / Переклав з німецької В.Абашнік // Проблема раціональності наприкінці XX .століття. Матеріали V Харківських міжнародних Сковородинівських читань (29-30 вересня 1998 р.) - Харків: Університет внутрішніх справ, 1998. - С. 361-363.

9. Фіхте Й. Г. Абсолютне обґрунтування права в дійсності / Переклав з німецької В.Абашнік // Практична філософія та правовий порядок. Збірка наукових статей. - Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2000. - С. 331-334.

Тема 6. Сучасна філософія.

1. Білоус Т.М. Натуралізм у сучасній філософії науки: когнітивні засади / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Tbilous.pdf

2. Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

3. Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

4. Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

5. Гейзінга Й. Homoludens. – К, 1994.

6. Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

7. Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

8. Добронравова І.С. Некласична раціональність для нелінійної науки / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr2.html

9. Добронравова І.С. Концепції наукової раціональності в сучасній філософії науки / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/pidr1.html

10. Камю А. Міф про Сізіфа. Бунтівна людина. – Вид.: Фоліо, 2022.

11.  Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

12. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

13. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

14. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

15. Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

16. Шопенгавер, А. Світ як воля і уявлення // Мислителі німецького романтизму. - Івано-Франківськ – Вид-во "Лілея-НВ", 2003.

17. Фройд З. Тлумачення сновидінь. – Вид.: Фоліо, 2019.

18. Фромм Е. Мистецтво любити., 2017.

19. Фуко М. Археологія знання. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003.

20. Фуко М. Історія сексуальності. - Т. 1: Жага пізнання. - Х.: ОКО, 1997.

21. Фуко М. Правила промови. — К.: Дух і літера, 1993.

22. Юнг К.Г. AION: нариси щодо символіки самості. – Вид.: Астролябія, 2016.

23. Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Л., 1990. – №3.

Тема 7. Українська філософська думка.

1. Іларіон Митрополит Київський Слово про закон і благодать //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 147-157.

2. Гізель І. Праця із загальної філософії. Метафізичний трактат //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 287-303.

3. Прокопович Ф. Суть, походження та види почуттів //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 310-322.

4. Сковорода Г. Розмова п’яти мандрівників про істинне щастя в житті //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 324-331 .

5. Юркевич П.Cepцe та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого// Юркевич, П.Д. Вибране. – К., 1993. – С.73-114.

6. Чижевський Д. Філософія і національність //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000.– С. 606-616.

Тема 8. Онтологія як філософське вчення про буття.

1. Дамміт М. Логічні основи метафізики. / Переклад з англ. В.Навроцького. – Київ: IRIS, 2001.

2. Джеймс В. Деякі метафізичні проблеми, розглянуті з погляду прагматизму. Єдність і множинність. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2000.

3. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

4. Тілліх П. Мужність бути. Небуття і тривога. // Часопис «Ї». – 2005. – №37.

5. Фромм Е. Мати або бути?. – Електронне вид., 2020.

Тема 9. Свідомість як філософська категорія.

1. Ойзерман Т.І. Хомо сапієнс долає свою видову обмеженість. / / Питання філософії. - 1988. - № 4.

2. Фройд З. По той бік принципу задоволення. Я і Воно. – Електронне видання, 2020.

3. Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

4. Шилков Ю. М. Гносеологічні основи розумової діяльності. - СПб., 1992.

5. Юнг К.Г. Проблема душі сучасної людини / Питання філософії. - 1989. - № 8.

6. Юнг К.Г. Архетипи і колективне несвідоме. – Вид.: Астролябія, 2012.

Тема 10. Людина як предмет філософського аналізу.

1. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання/К.А. Гельвецій. – К.: Основи, 1994.

2. Добронравова І.С. Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. –Альманах. Випуск перший. // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ecology.htm

3. Крисаченко В.С. Людина і біосфера / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krisachenko/krisa.html   

4. Людина в складному світі / за ред. Н. В. Кочубей,М. О. Нестерової; вступне слово В. П. Адрущенка // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/humen_2017_.pdf

5. Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

Тема 11. Епістемологія: основні проблеми теорії пізнання. Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен.

1. Джексон Ф. Чого не знала Мері? / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Djekson.html

2. Добронравова І.C. Некласична раціональність для нелінійної науки. // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.29. – К.: 1999.

3. Добронравова І.C. Ідеали і типи наукової раціональності. - К.: ВЦ "Київський університет". – К.: 1999 , с. 24-28.

4. Добронравова І.C. Практична філософія науки. Збірка наукових праць. //  http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dodr-phil-2017.pdf

5. Єдинак С.В.. Філософія: Онтологія. Теорія пізнання. Логіка. Етика:. - Суми: Видавництво СумДУ, 2007.

6. Комар О.В. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

7. Руденко О.В. Погляд на науку як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Вип. 49 //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/statya_ukr.htm

8. Руденко О.В. До проблеми співвідношення об’єкта та предмета наукового пізнання //Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського ф-ту-2005”. Матеріали доповідей та виступів. – Частина 2. // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/tezi.htm

9. Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки. - К., 2000

Тема 12. Культура і цивілізація.

1. Вебер М. Протестантска етика і дух капіталізму. – К.: 1994.

2. Гатальська С.М. Філософія культури /електронний ресурс:

http://pidruchniki.ws/15840720/filosofiya/filosofiya_kulturi_-_gatalska_cm

3. Гриценко В.С. Людина і Всесвіт у культурологічній аргументації // Практична філософія. — 2004, № 1.

4. Кримський С.Б. Діяльність та культура / Магістеріум. 2003. – Вип.12. Культурологія. – С.4-8.

5. Панченко В.І. Мистецтво в контексті культури. — К., 1998.

6. Сидоренко Л.І. Проблема сутності живого в історичній ретроспективі та науці ХХІ ст. //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-problema.html

7. Сидоренко Л.І. Філософське осмислення культури і цивілізаційних процесів (Навчальні матеріали для студентів та аспірантів природничих факультетів) //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-culture.htm

8. Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-з томах. / Пер. з англ. В. Шовкуна. – К.: Основи.1995.

9. Франко І. Що таке поступ? // Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1978. – T. 45.

10.        Шпенглер О. Падіння Європи // Основа. – 1996. – №8 (30).

 

Інформаційні ресурси:

1.          http://www.univ.kiev.ua/ua/lib (Бібліотеки України).

2.         http://www.library.univ.kiev.ua/ (Наукова бібліотека імені М. Максимовича).

3.         http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html (Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки).