Епістемологічні засади методології наукового пізнання

Вибіркова дисципліна з переліку 3.2 «Епістемологічні засади методології наукового пізнання»

Анотація: Дисципліна «Епістемологічні засади методології наукового пізнання» знайомить студентів із сучасними методологічними концепціями, які було розроблено у філософії науки і є програмними для забезпечення основ методології наукового пізнання. Огляд сучасної теорії науки дозволяє виокремити базові методологічні категорії, які стали концептуальним каркасом методології наукового пізнання. Засвоєння цього методологічного каркасу наукового пізнання є належною умовою навернення студентів до дослідницької діяльності. В процесі навчання студенти познайомляться трьома основними підходи до аналізу методологічних проблем наукового дослідження, що склались в сучасній історії філософії науки: логіко-орієнтованим підходом, який пов'язують із традицією логічного емпіризму або логічного позитивізму; історичної школи (Т. Кун та П. Фейерабенд), завдяки якій було відкрито вагомість історичного виміру науки, внаслідок чого сформувався кросс-дисциплінарний регіон дослідження історії та філософії науки; сучасна філософія наук, найвиразнішою рисою якої є її суттєва прагматизованість, яка виявляється насамперед в орієнтації сучасних філософів науки на дослідження реальної практики науки.  Ми можемо дозволити собі лише загальний опис, деяку канву найбільш впливових методологічних традицій та  підходимо до матеріалу відповідно до мети курсу, а саме ознайомити студентів з методологічними концептами, методологічними категоріями, які були в цих традиціях розроблені.

Кількість кредитів: 3

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентностей, які дозволять їм здійснювати наукову діяльність в галузі філософї, надати знання про основні етапи розвитку  сучасногонауковогопізнання та йогофлософської інтерпретації.

Попередні вимоги:

Студент повинен знати:  основні етапи та характеристики розвитку світової науки та світової і вітчизняної філософії.

Студент повинен вміти: аналізувати та застосовувати філософську методологію до наукового пізнання, розуміти сутність наукових проблем, тем, ідей.

Основні теми курсу:

-       Наука як форма знання та епістемологічний дискурс.

-       Епістемологічні наслідки міждисциплінарної революції у науці.

-       Логіко-орієнтований підхід наукових досліджень.

-       Історична школа філософії науки та її вплив на методологію наукового пізнання.

-        Методологічна криза у філософії науки 70-80-х років ХХ століття і нові тенденції у сучасній філософії науки

 Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається в 6 семестрі ОПП «Філософія» першого освітнього рівня (бакалаврського) в обсязі 90 годин, у тому числі 30 годин аудиторних занять (30 год. – практичні заняття), 60 години самостійної роботи.

Форма контролю: залік

Викладач: к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки Ольга Руденко 

Інформація про викладача:

http://philsci.univ.kiev.ua/UKR/prepod/orudenko.htm

http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/285