КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

Кафедра  філософії та методології науки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 Зам. декана  

філософського факультету

Неліпа Д.В

            «____» ____________2022  року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Філософія науки та інновацій

 

Для здобувачів освітньо - наукового рівню

Доктор філософії   

фізичного факультету  

галузь знань      10 Природничі науки,

спеціальність      104 Фізика та астрономія .

освітній рівень    Доктор філософії

ОНП Фізика та астрономія

 

                                                                              Вид дисципліни         обов’язкова

Форма навчання         денна

Навчальний рік           2022/2023

Рік  навчання              перший

Кількість кредитів ЕСТS     3

Мова викладання, навчання

та  оцінювання:            українська

Форма заключного контролю: іспит

 

Викладачі:  д.філос.н. проф. Добронравова Ірина Серафімівна

 

     Пролонговано: на 20123/2024 н.р. __________(___________) «__»___ 2023 р.

                                на 2024/2025 н.р. __________(___________) «__»___ 2024 р.

 

 

 

 

КИЇВ – 2022


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробник     Добронравова Ірина Серафімівна,

 д. філос. наук, професор, професор, зав. кафедри філософії та методології науки

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри __ ___________

__________________    (Добронравова І.С. )

 

Протокол № _1_ від «_30_»   серпня _ 2022 р.

 

 Схвалено науково - методичною комісією ________________________________________________________________

 

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Маслікова І.І.)

«_____» _________________ 20___ року

 

 

Схвалено науково - методичною комісією фізичного факультету ________________________________________________________________

 

 

Протокол від «__31__» __серпня__ 2022___ року №_2__

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (І.І.Маслікова)

«_____» _________________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 1 «Філософія науки»

 

 

 

ВСТУП

 

1.Анотація. Навчальна дисципліна «Філософія науки та інновацій» є складовою освітньо -наукової програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «доктор філософії». Дисципліна «Філософія науки та інновацій» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін аспірантури (ОНД.02) і викладається українською мовою на першому році навчання.

Дисципліна спрямована на формування загальнометодологічної культури аспіранта і забезпечує розвиток критичного рефлексивного мислення. Аналізуються філософські засади сучасного наукового знання, наукової раціональності, наукової картини світу; класичні та некласичні форми епістемологічних моделей сучасного наукового дискурсу. Особлива увага приділяється розкриттю міждисциплінарних взаємодій характерних для сучасної науки і філософії.

 

2. Мета навчальної дисципліни:

дати сучасні філософські і загальнометодологічні знання в галузі науково-дослідної роботи, навчити аспірантів практично застосовувати сучасні філософські знання у процесі виконання власного наукового дослідження при розв’язанні комплексних завдань.

 

3. Попередні вимоги:

Аспірант повинен знати: основні категорії теоретичної філософії, основні категорії і теорії предметної галузі знання, специфіку пізнавального відношення і структуру пізнавальної діяльності.

Аспірант повинен вміти: визначати основоположні поняття галузі знання, критично осмислювати проблеми галузі знання та проблеми на межі предметних галузей, виокремлювати і характеризувати теоретичний / емпіричний та фундаментальний / прикладний виміри галузі знання.

 

4. Результатами навчання постають загальні і спеціальні компетентності:

- здатність практично застосовувати сучасні філософські знання у процесі виконання власного наукового дослідження з метою розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності;

- вміння з нових дослідницьких позицій формулювати загальну методологічну базу власного наукового дослідження;

- здатність усвідомлювати актуальність і мету власного наукового дослідження,

- здатність усвідомлювати значення власного наукового дослідження для розвитку інших галузей науки, суспільно-політичного, економічного життя, національної чи світової духовної культури;

- здатність брати участь у міждисциплінарних проектах комплексного наукового дослідження складних систем, використовувати результати наукових досліджень інших галузей науки для досягнення цілей власного наукового дослідження;

- знання категоріальних засад вивчення процесів самоорганізації в природі та соціокультурному світі;

- вміння продукувати нові наукові ідеї з урахуванням етичних цінностей сучасної світової культури (екологічних, етико-моральних, міжнародно-правових,  релігійних тощо.);

- здатність розвивати фундаментальні гуманістичні цінності у власному науковому дослідженні;

- здатність усвідомлювати місце результатів власного наукового дослідження у суспільному житті на основі знання соціальної історії науки;

- знання і вміння застосовувати критерії наукової раціональності; вироблення стійкої моделі наукового знання, обґрунтування і істини;

- здатність розрізнення і використання у науковій практиці методологічних відмінностей природничого і гуманітарного наукових  дискурсів на основі знання їх парадигмальних зразків;

- знання актуальних проблем науки в епістемологічному ракурсі;

- знання моделей наукового дослідження.

 

  

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Ідеали науки Нового часу, їх співвідношення з цінностями техногенної цивілізації.

Принципи етики науки.

Філософські зсади концепції науки Нового часу як дослідження.

Лекція, практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

підготовка  реферату

3

1.2

Історичні типи наукової раціональності науки Нового часу і глобальні наукові революції як способи їх зміни.  

Лекція, практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті підготовка  реферату

3  

1.3

Сучасна глобальна наукова   революція як становлення нелінійної науки та постнекласичного типу наукової раціональності,  

Сучасні концепції самоорганізації цілісних складних систем. Транс дисциплінарність постнекласичних методологій, зокрема синергетичної.

 

Практичні заняття,

 самостійна робота

Виступ на практичному занятті підготовка  реферату

3

1.4

Епістемологічні моделі сучасного наукового дискурсу. Філософські концепції істини, які лежать у їх основі.

Лекція, практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті підготовка  реферату

3

1.5

Соціологічний поворот у філософії науки. Акторно-мережева концепція Б.Латура.

Лекція, практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті підготовка  реферату

3

 

Вміти:

 

 

 

2.1

Обирати ціннісні орієнтири дослідницької діяльності, розуміти співвідношення між науковими та поза науковими цінностями

Практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті підготовка  реферату

2  

2.2

Зіставляти методологічні принципи різних типів наукової раціональності та обирати методологію, адекватну  дослідницьким завданням, зважати на трансдисциплінарність методологій, готуючись до командної роботи з представниками різних дисциплін.

Виступ на практичному занятті самостійна робота

Виступ на практичному занятті підготовка  реферату

2

2.3

Виходячи зі специфіки людино вимірних об’єктів постнекласичної науки, випрацювати власну систему цінностей при роботі з такими об’єктами, усвідомлювати свою дослідницьку та людську позицію.

 

самостійна робота

Виступ на практичному занятті підготовка  реферату

2  

2.4

Розрізняти дескриптивні та нормативні епістемологічні моделі сучасного наукового дискурсу, інтегрувати за потреби їх настанови на основі відповідних концепцій істини.

Виробляти критичне ставлення до наукових текстів за допомогою досвіду дискурс – аналізу.

лекція, самостійна робота

Виступ на практичному занятті підготовка  реферату

2

2.5

Виявляти у власній дослідницькій діяльності роль мережі взаємозв’язків як у науковій спільноті, так і у соціальному контексті презентації наукових результатів.

, самостійна робота

Виступ на практичному занятті підготовка  реферату

2

Комунікація

3.1

Вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, науковою спільнотою.

Дискусія під час практичних занять, питання до лектора

Виступ на практичному занятті,

, участь в обговоренні

3.2

Використання академічної української мови у дискусії з про засади наукової діяльності, колективному обговоренні проблем наукової діяльності, місця науки в соціумі.

Дискусія під час практичних занять,

питання до лектора

Виступ на практичному занятті,

, участь в обговоренні

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Здатність працювати автономно,  рухаючись до самовдосконалення,

самостійна робота

 підготовка  реферату

4  

4.2

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, проявляти доброчесність при використанні джерел інформації. 

 

самостійна робота

підготовка  реферату

4

 

 

 

 

 

 

 

    Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

 

Результати навчання дисципліни

 

 

Програмні результати навчання

1.1

 1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

 здатність практично застосовувати сучасні філософські знання у процесі виконання власного наукового дослідження з метою розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вміння з нових дослідницьких позицій формулювати загальну методологічну базу власного наукового дослідження; 

+

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

 

 

 

здатність усвідомлювати актуальність і мету власного наукового дослідження, 

 

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

 

 

здатність усвідомлювати значення власного наукового дослідження для розвитку інших галузей науки, суспільно-політичного, економічного життя, національної чи світової духовної культури;  

 

+

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

+  

 

здатність брати участь у міждисциплінарних проектах комплексного наукового дослідження складних систем, використовувати результати наукових досліджень інших галузей науки для досягнення цілей власного наукового дослідження;  

 

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

знати категоріальні засади вивчення процесів самоорганізації в природі та соціокультурному світі; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вміння продукувати нові наукові ідеї з урахуванням етичних цінностей сучасної світової культури (екологічних, етико-моральних, міжнародно-правових,  релігійних тощо.); .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

 

 

Розуміти особливості сучасної наукової картини світу, її основні проблеми та суперечності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здатність розвивати фундаментальні гуманістичні цінності у власному науковому дослідженні;

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

здатність усвідомлювати місце результатів власного наукового дослідження у суспільному житті на основі знання соціальної історії науки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

знання і вміння застосовувати критерії наукової раціональності; вироблення стійкої моделі наукового знання, обґрунтування і істини; 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

знання актуальних проблем науки в епістемологічному ракурсі; знання моделей наукового дослідження.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

7. Структура курсу. Курс «Філософія науки та інновації» складається з двох частин. Викладачі кафедри філософії та методології науки забезпечують читання першої частини курсу «Філософія науки». Аудиторні заняття з цієї частини курсу у кількості 18 годин передбачені у формі лекцій  та практичних занять за п'ятьма темами. Самостійна робота, запланована у обсязі 72  годин. Формою її контролю є  виступи на практичних заняттях, підготовка реферату, есе .

8. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.

 

8.1  Форми оцінювання аспірантів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків)

- семестрове оцінювання:

1 виступи на практичних заняттях (мах. 5 балів, мін. 2)   

2.  реферати (мах. 10 балів за один, міn. 5 балів за один)  

3. есе (мах. 5 балів за один, мін. 2 балів за один

- підсумкове оцінювання (у формі іспиту)  

 

-       Підсумкове оцінювання у формі іспиту (підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 33 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру.

 

Семестрова кількість балів

Оцінка відповіді на іспиті

Підсумкова оцінка

Мінімум

18

12

30

Максимум

30

20 

50

 

8.2  Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням). 

          

            Виступи на практичних заняття оцінюються виходячи з компетентностей, проявлених аспірантом на основі його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати інформацію та послуговуватися нею, а також зі здатності презентувати здобуті знання та проявляти комунікативну компетентність (вести дискусію, обстоювати власні міркування, брати участь у командній роботі).

Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених аспірантом на основі його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати інформацію та послуговуватися нею. Реферат має включати план та список джерел.

           Теми рефератів дані в інформаційному додатку до програми, а також можуть бути сформульовані   аспірантом самостійно, виходячи з програми. Використання матеріалу з різних тем заохочується додатковими балами.

            Есе  готується аспірантом з одного з питань програми, має невеликий обсяг (1-3 сторінки тексту). Крім засвоєної інформації, може викладати власні міркування автора з обраної теми. Може бути написано кілька есе чи рефератів.

 

 

Шкала відповідності

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail

35-59

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Fail

0-34

 

 

Структура навчальної дисципліни: 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

практичні заняття

С/Р

Змістовий модуль 1 Філософія науки

1

Тема 1. Феномен науки.

2

15

2

Тема 2.  Система засад науки та історичні типи наукової раціональності.  

2

15

3

Тема 3 Сучасна глобальна наукова революція як становлення нелінійної науки та постнекласичного типу наукової раціональності.  

4

15

4

Тема 4. Епістемологічна модель сучасного наукового дискурсу.

2

14

5

Тема 5.  Соціологічний поворот в сучасній філософії науки.

2

13

 

 

12

4 

72

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення

 

Загальний обсяг _90____ год. В тому числі:

Лекцій – _12__ год.

Практичних занять  4 год.

Консультації - __2_ год.

Самостійна робота – 72 год.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:   

Філософія науки. Підручник для аспірантів. Київ: «Київський університет», 2018. http://www.philsci.univ.kiev.ua 

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для студ.-магістри усіх спец. / за ред. І.С.Добронравової (ч. 1), О.В.Руденко (ч. 2) К. : ВПЦ "Київський університет", 2018 http://www.philsci.univ.kiev.ua

 Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. – К., 2009. http://www.philsci.univ.kiev.ua  

Добронравова І.С. Теоретична реконструкція нелінійних феноменів: 

епістемологічні засади та науковий дискурс. // Філософії освіти. Philosophy of Education №1(20)-2017  http://www.philosopheducation.com/index.php/ua  

Кримський C.Б. Запити філософських смислів. // Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 718с.  С.444-717.  

Bruno Latour, Science in action. How to follow scientists and engineers through society. Harvard University Press, 1987.

Heidegger M. (1938) ‘The Age of the World Picture’ in The Question Concerning Technology and Other Essays, New York et al.: Harper Torchbooks, 1977.

Додаткова:

 Білоус Т.М. Натуралізм у сучасній філософії науки: когнітивні засади //  Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. - 2013, 246-252  http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Tbilous.pdf  

Добронравова  І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48. http://www.philsci.univ.kiev.ua  

Добронравова І.С. Практична філософія науки. – Суми : Університетська книга, 2017.http://www.philsci.univ.kiev.ua  

Комар О.В.  Гуманізація науки чи натуралізація філософії?  (PDF)// Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ, 2009, 82-86. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

 Сидоренко Л.І. Проблеми етики науки в постнекласичному дискурсі //Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. – 2010. - № 19. – С.121-125.      

       Сидоренко Л.І. Сучасна наука в контекстах свободи та відповідальності // Софія. Гуманітарно - релігієзнавчий вісник. – 2015.    

  The Handbook of Discourse Analysis / Edited by D.Tannen, H.E.Hamilton, and D.Schiffrin. — John Wiley & Sons, Inc.: Blackwell Publishers Ltd., 2015. Vol. I.     

      Experimental Philosophy, Rationalism, and Naturalism. (2015) E. Fischer and J. Collins (eds.) - London: Routledge

Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 718с.  С.444-717.

Кун Томас. Структура наукових революцій. - К.: Port - Royal, 2001. - 228 с.

Фейерабенд П. Проти методу. Київ: Темпора, 2022.

Mandelbrot B. Fractal Geometry of Nature. Publisher: W. H. Freeman and Company, 1982

Peitgen H-O, Richter H. The Beauty of Fractals. Images of Complex Dynamical Systems. Germany Springer. 1986.

Prigogine I., Stengers I. Order out of Chaos. Bantam Books, 1984 

Karl Popper Conjectures and Refutations. Routledge, 2002. Chapter 10.

Putnam H. Realism with a Human Face. Publisher: Harvard University Press, Year: 1992. Preface. Chapter 1.

Stepin V. Theoretical Knowledge. A C.I.P. Catalogue record for this book is available from the Library of Congress. Published by Springer, P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands. 2005. Chapters 2, 3, 5/