КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

з навчально-методичної роботи

філософського факультету

_______________Дмитро НЕЛІПА

«____» ______________2023 року

 

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ФІЛОСОФІЯ 

для студентів фізичного факультету

Галузь знань       12 Інформаційні технології

          

Спеціальність      125 Кібербезпека

освітній рівень    Бакалавр

спеціалізація       125 Кібербезпека

вид дисципліни   Обов’язкова

 

Форма навчання  денна

Навчальний рік 2023/2024

Семестр  5

Кількість кредитів ЕСТS  4

Мова викладання  українська

Викладач: Білоус Тетяна Миколаївна, кандидатка філософських наук, доцентка, доцента кафедри філософії та методології науки.

 

 

КИЇВ – 2023


Розробники:
Білоус Тетяна Миколаївна, кандидатка філософських наук, доцентка, доцента кафедри філософії та методології науки.

 

 

Затверджено «30» серпня 2023 р.

Зав. кафедри філософії та методології науки

 

_____________ Сергій ПЕТРУЩЕНКОВ

 

 

Протокол № 1 від «30» серпня 2023 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол №    від «  » серпня 2023 року

 

Голова науково-методичної комісії­­­­__________________Ірина МАСЛІКОВА

 

«_____» _________________ 2023___ року

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією факультету інформаційних технологій

Протокол від «____» _____________ 2023___ року №___

 

Голова науково-методичної комісії________________Ганна КРАСОВСЬКА

 

«_____» _________________ 2022___ року

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1. Мета дисципліни – забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

        До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу, особливості наукового світогляду, що базуються на знаннях програми дисциплін «Українська та зарубіжна культура», «Науковий образ світу», а також дисциплін шкільної програми.

        Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо явищ світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти;

        Володіти елементарними навичками пошуку, сприйняття та аналізу інформації; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у 1-му семестрі бакалаврату 3-го року навчання при підготовці за галуззю знань «Інформаційні технології». Навчальна дисципліна «Філософія» дає можливість долучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції. Філософія  – це світоглядна і водночас методологічна основа, на базі якої відбувається засвоєння гуманітарних, загальноосвітніх, фундаментальних та прикладних дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості студентів за межі вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські цінності.

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї.

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних загальних компетентностей:

 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

ЗК 3. Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК 7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

 

 

5. Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Історію формування і розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи та їхніх представників

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, презентація, тестова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

1.2

Специфіку методології пізнавального і ціннісного освоєння людиною дійсності

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, тестова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

1.3

Понятійний апарат філософського знання

Лекція, самостійна робота

Тестова контрольна робота, екзаменаційна робота

7

1.4

Основні шляхи (способи) філософування

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, тестова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

1.5

Основні філософські проблеми (буття,  свідомість, людина, суспільство, природа, пізнання, мова, мораль, цінності тощо) та специфіку їхнього трактування у різних філософських школах і напрямах

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, дискусія, презентація, екзаменаційна робота

7

1.6

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні функції та задачі

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповіді, тестова контрольна робота, екзаменаційна робота

8

 

Вміти:

 

 

 

2.1

Самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їхній критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту, екзаменаційна робота

7

2.2

Порівнювати світоглядні парадигми, ідеологічні і релігійні конструкції, концепції,

виділяти їх сильні і слабкі сторони;

 

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, екзаменаційна робота

7

2.3

Оперувати понятійним апаратом філософії, розвивати абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

Презентація самостійних міркувань, тестова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

2.4

Обґрунтовувати і відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, брати участь у дискусії

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

7

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, тестова контрольна робота

6

2.6

Аналізувати історико-філософський процес,  предметну сферу різних філософських та природничих дисциплін.

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, екзаменаційна робота

7

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці до семінарських занять та написання самостійних робіт;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, аналіз філософського тексту

3

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

3

3.3

Вести полеміку стосовно філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом філософії

Семінари

Дискусії

3

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з різних джерел, орієнтуючись на рекомендовану літературу;

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

4

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження,

4

4.3

Самостійно приймати та  обґрунтовувати власні рішення

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, екзаменаційна робота

3

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

Результати

навчання дисципліни

Програмні

результати навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

Програмні результати навчання (Стандарт вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 125 «Кібербезпека», видання офіційне, 2018)

РН4. - аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

РН6. критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності;

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

+

+

+

+

+

+

РН54. усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

7. Схема формування оцінки.

7.1. Форми оцінювання

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами виконання завдань семінарських занять (усна форма доповіді з презентацією або без, усна дискусія, змістовне доповнення), самостійної роботи(письмове опрацювання першоджерел, есе) та тестових контрольних робіт (тематичний бліц-контроль).Фінальне оцінювання відбувається у формі іспиту.

Оцінювання семестрової роботи:

 

1.      Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 25 / 40 балів

2. Контрольна робота № 1: РН 1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2  – 7 / 10балів

3. Підсумкова контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2, 2.3, 2.6 - 7 /10 0балів

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді, презентації, доповнення та участь в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу, 3) дві контрольні роботи. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:

* в максимальному вимірі  60 балів

* в мінімальному вимірі 36 балів

Критерії оцінювання:

Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

Самостійна робота:

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, апелює до поглядів відомих філософів, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Письмова контрольна робота:

8-6 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

6-2 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:

Іспит у письмовій формі -  РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 – 24 / 40 балів. Екзаменаційна робота виконується у вигляді письмового завдання (відповідь на 2 теоретичних питання та 1 практичне завдання) та оцінюється у 40 балів:Теоретичні питання відповідають питанням, що розглянуті на лекції та семінарах. Практичне завдання складається з аналізу філософського тексту. Теоретичні питання оцінюються у 26 балів, практичне питання оцінюється у 14 балів.

Оцінювання теоретичного питання:

13-11 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, спирається на погляди відомих філософів, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, власну позицію.

10-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє достатній рівень самостійності.  Допускаються несуттєві неточності

6-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдання.

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт

Структура курсу: у курсі передбачено вступ та 2 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна екзаменом.

Вступ «Філософська пропедевтика» присвячена розкриттю змісту понять філософія та світогляд, визначенню предмета, функцій методів філософії, її історичному розвитку.

Перша частина курсу  «Історія філософії в її зв’язку з розвитком науки»  розглядає основні філософські концепції з історії філософії в перспективі зв’язку філософії з наукою.

Друга частина курсу «Теоретична та практична філософія» розглядає основні фундаментальні проблеми філософії.

Оцінювання за формами контролю:

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 36 бали

Max – 60 балів

Усна відповідь

 

«2» х 6 = 12

«5» х 6 = 30

Доповнення, участь в дискусіях

 

«1» х 6 = 6

«2» х 3= 6

Самостійна індивідуальна робота

 

 

 

Аналіз філософського тексту

(1 тексти за програмою)

«6» х 1 = 6

«10» х 1 = 10

Письмова  контрольна робота 1

 наприкінці частини 1 –  середина жовтня

«5» х 1 = 5

«7» х 1 = 7

Письмова  контрольна робота

2

наприкінці частини 2 -

кінець листопада

«5» х 1 = 5

«5» х 1 = 7

*у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання відпрацьовуються у письмовій формі.

Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 40% від семестрової кількості балів

 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається в тестовій формі  та  оцінюється у 40 балів. 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Екзамен

Підсумкова оцінка

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

 

 

 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до екзамену студент має здати всі самостійні роботи . Екзаменаційна оцінка не може бути меншою за 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за дисципліну.

 Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59


СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Частина 1: Історія філософії в її зв’язку з розвитком науки

1

Філософська пропедевтика Тема 1.  Вступ до філософії

 

2

 

6

2

Тема 2. Антична філософія.

4

1

8

3

Тема 3 Головні ідеї філософії Середньовіччя й Відродження

2

 

8

4

Тема 4. Західноєвропейська філософія Нового часу та доби Просвітництва

2

1

8

5

Тема 5. Визначальні риси німецької класичної філософії

2

1

8

6

Тема 6. Західноєвропейська філософія від середини ХIХ по ХХ ст. Основні тенденції

2

1

8

7

Тема 7. Основні напрямки сучасної філософії

8

8

Підсумкова  контрольна  робота 1

 

 

Частина  2: Теоретична та практична філософія

9

Фундаментальні філософські проблеми

Тема 8. Метафізика: основні метафізичні поняття та проблеми.

 

2

 

1

10

10

Тема 9. Філософія свідомості.

2

1

10

11

Тема 10. Філософія пізнання: основні проблеми епістемології як філософської дисципліни.

2

1

10

12

Тема 11. Фiлософiя науки.

4

1

10

17

Підсумкова  контрольна  робота 2

 

 

 

ВСЬОГО

18

20

80

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій                  – 18 год.

Семінари             – 20 год.

Консультації – 2 год.

Самостійна робота – 80 год.


 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна: (Базова)

 

Основна:

  1. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2018.
  2. Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.  
  3. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.
  4. Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.
  5. Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.
  6. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .
  7. https://plato.stanford.edu/
  8. Кунцман П., Буркард Ф. П., Відман Ф. Філософія: dtv-Atlas.. Київ: Знання-Прес, 2002.
  9. Рассел Б. Історія західної філософії / Пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука. - К.: Основи, 1995.
  10. Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К.: Ваклер, 1996.

 

 

Додаткова:

1.       Адо П'єр. Що таке антична  філософія. К.: Вид-во: Новий Акрополь. 2014.

2.      Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. - К.: Основи, 2000.

3.      Боецій. Розрада від філософії. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

4.      Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К.: Основи, 1995.

5.      Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К.: Всесвіт, 2003.

6.      Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К.: Видавництво Соломії Павличко, 2004.

7.      Гоббс Т. Левіафан. – К.: Дух і Літера 2000.

8.      Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

9.      Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

10.  Джеймс В. Що таке прагматизм. – К.: Альтернатива, 2000.

11.  Кант, І. Критика чистого розуму / Пер. з нім. та приміт. І. Бурковського. — К.: Юніверс, 2000.

12.  Кеннон К., Паттон М. Філософія. Наука у коміксах. – К., РІДНА МОВА, 2017.

13.  Конверський А.Є. Логіка: підручник. – 2ге вид. виправлене / А. Є. Конверський. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2017.

14.  Крічлі С. Вступ до континентальної філософії/ Пер. з англ. В. Менжуліна. - К.: ТОВ "Стилос", 2008.

15.  Леві-Строс К. Структурна антропологія. Пер. з французької З. Борисюк. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 1997.

16.  Лок Дж. Два трактати про правління / пер. з англ. Павло Содомора. — К. : Наш Фор- мат, 2020.

17.  Мак`явеллі Н. Державець. Переклав з італійської А. Перепадя. К.: Основи. 1998 .

18.  Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К.: "Основи", 1993.

19.  Ніцше Ф. Ранкова зоря. Думки про моральні пересуди // Київ: Темпора. 2021

20.  Платон. Діалоги. – К.: "Основи", 1995.

21.  Руссо, Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або принципи політичного права / Пер. з фр. та ком. О. Хома. - К: Port-Royal, 2001.

22.  Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. –Хрестоматія "Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями". –  К.: Ваклер, 1996.

23.  Спіноза Бенедикт. Теологічно-політичний трактат. Пер. з латини В. Литвинов. – Київ: Основи, 2003.

24.  Фром Е. Втеча від свободи. Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019.