ИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

Кафедра  філософії та методології науки

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                          

 ________________________ 

 

Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Неліпа Д.В.

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ________2020_ року

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (

 

Змістова частина 1 «Методологія наукових досліджень»)

для студентів Факультету соціології  

 

Галузь знань:  спеціальність 054 Соціологія, освітня програма "Соціальні технології

.

 

освітній рівень    Магістр

освітні програми    

 

Вид дисципліни обов’язкова

Форма навчання         денна

Навчальний рік   022/ 2023

Семестр                   перший

Кількість кредитів ЕСТS 1 

   Мова викладання, навчання

та  оцінювання: українська

Форма заключного контролю: залік

 

Викладач:  д. філос. н. проф. Добронравова Ірина Серафімівна 

 

КИЇВ – 2022

 

 

 

 

 

 

Розробник: Добронравова Ірина Серафімівна,  

 д. філос. наук, професор, професор кафедри філософії та методології науки

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри _____________

__________________    (Добронравова І.С. )

 

Протокол № _1_ від «_28_»серпня_ 2023_р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету ________________________________________________________________

 

 

Протокол від «__31__» __серпня___ 2023_ року №_2__

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Маслікова І.І.)

«_____» _________________ 2023__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1.  Мета дисципліни – познайомити студентів із сучасною методологією науки, дати їм можливість засвоїти сукупність методологічних засобів науки взагалі та їхньої фахової дисципліни зокрема, надати студентам знання та вміння, що створюють необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті,

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Успішне опанування курсу  «Філософія»

2.  Знання теоретичних основ  фахової дисципліни 

Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів. Першим модулем є «Методологія наукових досліджень». Заключна форма контролю – залік. В цьому модулі розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної філософії науки. Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження. Висвітлюються методологічні проблеми нелінійної науки, які визначають стан сучасної методології науки.

4. Завдання (навчальні цілі) 

- ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

- забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження; - вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, задач і висновків дослідження;  

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

складові системи засад науки:. наукову картина світу, ідеали і норми наукового дослідження, філософські засади  наукового дослідження.

ознаки класичного, некласичного та постнекласичного  типів наукової раціональності.

 

Лекція,

самостійна робота

Тест, підготовка есе

  Виступ на семінарі

3

1.2

поняття наукового методу та методології, основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові;

загальнонаукові методологічні принципи та їх зміну протягом розвитку науки,  

лекція, самостійна робота

тест підготовка  есе

3  

1.3

характеристики відомих методологічних систем:

емпіризму та індуктивізму,

методології фальсифікаціонізму.

історичної школи у філософії науки, зокрема теорії наукових революцій Т.Куна, методології  науково-дослідницьких програм

І. Лакатоша, методологічного  анархізму П. Фойерабенда;

критики догматичної раціональності Л. Лаудана та Г. Патнема та розуміння раціональності і реалізму в сучасній філософії науки .

 

лекція, самостійна робота

Тест підготовка  реферату

3

1.4

популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивну та емпіричну індуктивну,

поняття факту, гіпотези і теорії, .

поняття абстрактних об’єктів  теорії, процедури їхньої побудови (ідеалізація, конструювання),  системну організацію. абстрактних об’єктів (теоретичні схеми), їх співвідношення з математичним  апаратом, роль фундаментальної і спеціальних теоретичних схем у дедуктивному розгортанні теорії.

емпіричні схеми як необхідний посередник між теоретичною схемою і дослідом

лекція, самостійна робота

Тест, підготовка  есе

3

1.5

характеристику сучасної глобальної наукової  революції як становлення постнекласичної науки, а складних людиновимірних  систем як об’єктів дослідження постнекласичної науки;

зміну засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу від незмінності до глобального еволюціонізму.

складність, темпоральність, цілісність як риси нового нелінійного світобачення; конструктивну  роль динамічного  хаосу як єдності порядку і безладу  у становленні багатоманітності складних систем, про принципову складність фракталів.

лекція, самостійна робота

Тест, підготовка  есе,

Виступ на семінарі

3

 

Вміти:

 

 

 

2.1

розрізняти науку як систему  знань, соціальний інститут та дослідницьку  діяльність.,

розуміти історичну зміну  системи засад науки як зміну типів наукової раціональності  в процесі глобальних  наукових революцій;

лекція, самостійна робота

підготовка  есе

Виступ на семінарі

2  

2.2

розрізняти метод, методологію, методику, техніку; усвідомлювати багаторівневість методології науки,різноманітність конкретно-наукових методологій, розуміти норми наукового дослідження як методологічні принципи; використовувати вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи

лекція, самостійна робота

підготовка 

Виступ на семінарі

2

2.3

розуміти роль наукової спільноти для функціонування науки; розуміти  проблему несумірності парадигм та теорій у роботах Т.Куна та П.Фейерабенда та її витоки;

 

п Виступ на семінарі підготовка  есе

2  

2.4

розрізняти загальнонаукові та спеціальні, емпіричні та теоретичні, кількісні та якісні методи; розрізняти та застосовувати методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації, абдукцію і висновок до найкращого пояснення; розрізняти експеримент і спостереження, застосовувати процедури переходу від даних спостереження до емпіричних залежностей і наукових фактів;

лекція, самостійна робота

підготовка  есе

Виступ на семінарі

2

2.5

розуміти єдність багатоманітності у світі як генетичну єдність, структурну організацію матерії в світі як результат його самоорганізації; розуміти зміну ролі фундаментальних теорій у нелінійному природознавстві порівняно з класичним.

лекція, самостійна робота

підготовка  есе

2

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

здатність працювати автономно

самостійна робота

 підготовка  реферату

4  

4.2

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 

самостійна робота

підготовка  реферату

4

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

 

Результати навчання дисципліни

             

Результати навчання дисципліни

 

 

Програмні результати навчання

 

1.1

 1.2

 1.3

 1.4

 

 

 1.5

 

 

 2.1

 

2.2

 

2.3

 2.4

 

2.5

4..1

 

4.2

ПРН04. Обирати і використовувати відповідні методи обробки та аналізу даних фізичних досліджень і оцінювання їх достовірності.

++

++

 

 

 

 

++

 ++

 

 

++

 ++

ПРН07. Оцінювати новизну та достовірність наукових результатів з обраного напряму фізики, оприлюднених у формі публікації чи усної доповіді.  

++

++

++

++

 

 

++

 +

++

++

 

 

ПРН08. Презентувати результати досліджень у формі доповідей на семінарах, конференціях тощо, здійснювати професійний письмовий опис наукового дослідження, враховуючи вимоги, мету та цільову аудиторію.

++

++

++

++

 

 

++

++

 

++

++

 

 

ПРН 12.Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

++

++

ПРН 15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

++

ПРН 19. Ефективно працювати з інформацією:

Добирати  необхідну інформацію з різних джерел,  зокрема  з  фахової  літератури  та 

 електронних  баз,  критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й

систематизувати.

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

7. Структура курсу. Курс «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» складається з трьох частин. Викладачі кафедри філософії та методології науки забезпечують читання першої частини курсу «Методологія наукових досліджень». Аудиторні заняття з цієї частини курсу у кількості 6 годин передбачені у формі лекцій за трьома темами. Форма контролю роботи на лекціях – письмові експрес - тести.  Самостійна робота, запланована у обсязі 20 годин. Формою її контролю є підготовка есе, реферату та підсумкова контрольна робота.

8. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

8.1  Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків)

- семестрове оцінювання:

1.  тести на лекціях     (мах. 21 балів, міn. 7)     

2. есе (мах. 6 балів за один, міn. 3 балів за один)

 реферати (мах. 12 балів за один, міn. 6 балів за один)

       3. підсумкова контрольна (max 6 ,балів,  min 3 бали)  

підсумкове оцінювання у формі заліку 

 

 

-       Підсумкове оцінювання у формі заліку (підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 33 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Порядок та система оцінювання зазначається у робочих навчальних програмах дисципліни.

 

Семестрова кількість балів

ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

20 -

 

20

Максимум

33

 

33

 

8.2  Організація оцінювання:

Тести на лекціях проводяться у формі експрес-контролю з 10 питань на початку та наприкінці лекції. Типові питання наведені у інформаційному додатку. Вони сформульовані таким чином, що мають відповіді або «так», або «ні». Статистично 60 відсотків відповідей може бути вгадано. Тому за 6 правильних відповідей студент отримує 0 балів, за 7 – 4 бали, за 8 – 5 балів, за 9  -  6, а за 10 правильних відповідей – 7 бали.

           Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених студентом на основі його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати інформацію та послуговуватися нею.

           Теми рефератів дані в інформаційному додатку, а також можуть бути сформульовані студентом самостійно, виходячи з програми. Використання матеріалу з різних тем заохочується додатковими балами. Студент може підготувати більше, ніж один реферат.

            Підсумкова контрольна робота є письмовою відповіддю на одне з випадково обраних питань програми.

 

Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail

35-59

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Fail

0-34

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 

 

 

Структура навчальної дисципліни: 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1 Методологія наукових досліджень.

1

Тема 1 Наука як дослідження.

2

 

4

2

Тема 2.  Множина методологічних систем.

2

 

 4

3

Тема 3.  Методологічні проблеми нелінійного природознавства як феномену постнекласичної науки.

2

 

 

 

 

6

 

8

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

Загальний обсяг_17_ год в тому числі:

Лекцій – _6___ год.

Семінарів    4 год

Самостійна робота - 7год.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:   

 

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для студ.-магістри усіх спец. / за ред. І.С.Добронравової (ч. 1), О.В.Руденко (ч. 2)І.С.Добронравової (ч. 1), О.В.Руденко (ч. 2)      К. : ВПЦ "Київський університет", 2018

Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. – К., 2009. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник.

Київ: «Київський університет», 2008. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Колесников О. В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб.  – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

Додаткова:  

Добронравова  І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Добронраврва І.С. Теоретична реконструкція нелінійних феноменів: 

епістемологічні засади та науковий дискурс. // Філософії освіти. PhilosophyofEducation №1(20)-2017  http://www.philosopheducation.com/index.php/ua

Добронравова І.С. Практична філософія науки. – Суми : Університетська книга, 2017.

Кун Т. Структура научных революций. –М.,1975.

Кримський C.Б. Запити філософських смислів. // Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 718с.  С.444-717.

Кун Томас. Структура наукових революцій. - К.: Port - Royal, 2001. - 228 с.

Фейерабенд П. Проти методу. Київ: Темпора, 2022.

Mandelbrot B. Fractal Geometry of Nature. Publisher: W. H. Freeman and Company, 1982

Peitgen H-O, Richter H. The Beauty of Fractals. Images of Complex Dynamical Systems. Germany^ Springer. 1986.

Prigogine I., Stengers I. Order out of Chaos. Bantam Books, 1984 

Karl Popper Conjectures and Refutations. Routledge, 2002. Chapter 10.

Putnam H. Realism with a Human Face. Publisher: Harvard University Press, Year: 1992. Preface. Chapter 1.