Зображення, що містить текст

Автоматично згенерований опис


 

Розробники: Комар Олена Вікторівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

Затверджено «30» серпня 2022 р.

Зав. кафедри філософії та методології науки

 

_____________Ірина ДОБРОНРАВОВА

 

 

Протокол № 1 від «30» серпня 2022 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол № 2 від «31» серпня 2022 року

 

Голова науково-методичної комісії ­­­­__________________Ірина МАСЛІКОВА

 

«_____» _________________ 2022___ року

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією факультету інформаційних технологій

Протокол від «____» _____________ 2022___ року №___

 

Голова науково-методичної комісії__________________Ганна КРАСОВСЬКА

 

«_____» _________________ 2022___ року


 


ВСТУП

1. Мета дисципліни – забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

·        До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу, особливості наукового світогляду, що базуються на знаннях програми дисциплін «Українська та зарубіжна культура», «Науковий образ світу», а також дисциплін шкільної програми.

·        Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо явищ світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти;

·        Володіти елементарними навичками пошуку, сприйняття та аналізу інформації; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у 1-му семестрі бакалаврату 3-го року навчання при підготовці за галуззю знань «Інформаційні технології». Навчальна дисципліна «Філософія» дає можливість долучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції. Філософія  – це світоглядна і водночас методологічна основа, на базі якої відбувається засвоєння гуманітарних, загальноосвітніх, фундаментальних та прикладних дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості студентів за межі вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські цінності.

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї.

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних загальних компетентностей:

 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

ЗК 3. Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК 7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

 

 

5. Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Історію формування і розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи та їхніх представників

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, презентація, тестова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

1.2

Специфіку методології пізнавального і ціннісного освоєння людиною дійсності

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, тестова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

1.3

Понятійний апарат філософського знання

Лекція, самостійна робота

Тестова контрольна робота, екзаменаційна робота

7

1.4

Основні шляхи (способи) філософування

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, тестова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

1.5

Основні філософські проблеми (буття,  свідомість, людина, суспільство, природа, пізнання, мова, мораль, цінності тощо) та специфіку їхнього трактування у різних філософських школах і напрямах

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, дискусія, презентація, екзаменаційна робота

7

1.6

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні функції та задачі

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповіді, тестова контрольна робота, екзаменаційна робота

8

 

Вміти:

 

 

 

2.1

Самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їхній критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту, екзаменаційна робота

7

2.2

Порівнювати світоглядні парадигми, ідеологічні і релігійні конструкції, концепції,

виділяти їх сильні і слабкі сторони;

 

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, екзаменаційна робота

7

2.3

Оперувати понятійним апаратом філософії, розвивати абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

Презентація самостійних міркувань, тестова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

2.4

Обґрунтовувати і відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, брати участь у дискусії

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

7

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, тестова контрольна робота

6

2.6

Аналізувати історико-філософський процес,  предметну сферу різних філософських та природничих дисциплін.

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, екзаменаційна робота

7

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці до семінарських занять та написання самостійних робіт;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, аналіз філософського тексту

3

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

3

3.3

Вести полеміку стосовно філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом філософії

Семінари

Дискусії

3

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з різних джерел, орієнтуючись на рекомендовану літературу;

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

4

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження,

4

4.3

Самостійно приймати та  обґрунтовувати власні рішення

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, екзаменаційна робота

3

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

Результати

навчання дисципліни

Програмні

результати навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

Програмні результати навчання (Стандарт вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 125 «Кібербезпека», видання офіційне, 2018)

РН4.  - аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

РН6. критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності;

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

+

+

+

+

+

+

РН54. усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

7. Схема формування оцінки.

7.1. Форми оцінювання

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами виконання завдань семінарських занять (усна форма доповіді з презентацією або без, усна дискусія, змістовне доповнення), самостійної роботи (письмове опрацювання першоджерел, есе) та тестових контрольних робіт (тематичний бліц-контроль). Фінальне оцінювання відбувається у формі іспиту.

Оцінювання семестрової роботи:

 

1.      Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 25 / 40 балів

Самостійна робота (письмове опрацювання джерел, есе за обраною темою): РН 2.1, 2.2, 2.5, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  – 6 / 10 балів

Контрольна робота (тестовий зріз знань): РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2., 2.3, 3.1, 4.3 - 5 / 10 балів

Підсумкове оцінювання:

- форма оцінювання - екзамен

- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом на екзамені - 40 балів за 100-бальною шкалою;

- екзамен вважається таким, що був успішно складений, за умови, що студент отримав на екзамені мінімум 24 бали (60% від максимально можливої кількості балів, які студент може отримати за екзамен);

Екзаменаційна робота виконується у вигляді письмового завдання (відповідь на 2 теоретичних завдання та 1 практичне завдання) та оцінюється у 40 балів максимум. Мінімальна кількість балів для складання іспиту – 24 бали.

Перше теоретичне завдання має теоретико-інформативний характер і містить тестові запитання. Максимальна оцінка за правильну відповідь закритого питання – 1 бал, відкритого – 2 бали. Відповідь оцінюється у 9/15 балів.

Друге теоретичне питання має проблемно-орієнтований характер, вимагає демонстрації розуміння змісту і характеру основних проблем філософії. Відповідь оцінюється у 9/15 балів.

Третє питання є практичним і полягає у наданні самостійної інтерпретації конкретної філософської ідеї, поданої у вигляді цитати відомого філософа (цитата і автор зазначаються у питанні). Необхідно продемонструвати здатність до міркування, уміння висловити власну позицію і аргументовано її захищати. Відповідь оцінюється у 6/10 балів.

7.2 Організація оцінювання:

          Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

Письмові роботи можуть додатково перевірятися на плагіат. За результатами перевірки письмових відповідей за потреби проводиться усна співбесіда. Студенти зобов’язані дотримуватися норм академічної доброчесності.

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх частин та виконання самостійних робіт. Екзаменаційні бали виставляються за результатами письмової роботи або письмової роботи і усної співбесіди (за потреби).

Оцінювання за формами контролю:

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 36 балів

Max – 60 балів

Усна відповідь*

 

«2» х 6 = 12

«5» х 4 = 20

Доповнення, участь в дискусія

 

«1» х 6 = 6

«2» х 5 = 10

Самостійна індивідуальна робота

Дискусія з прочитаного філософського тексту (протягом семестру, не пізніше 30.11)

«6» х 1 = 6

«10» х 1 = 10

Аналіз філософського тексту або есе на тему тексту (термін складання – до 1.12)

«6» х 1 = 6

«10» х 1 = 10

Контрольний зріз знань: тестові бліц-контрольні на лекціях*

 

«6» х 1 = 6

«10» х 1 = 10

*У разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання відпрацьовуються у письмовій формі і захищаються усно.

У разі відсутності студента на семінарських заняттях (робота за індивідуальним графіком) виконуються тематичні презентації в електронному або письмовому вигляді.

 У разі відсутності студента на тематичних лекційних контрольних укладається тематичний індивідуальний термінологічний словник (тільки у письмовому вигляді) або виконується додаткова тестова робота.

Усі письмові відпрацювання потребують усного захисту для зарахування балів, у які оцінюють комунікативні навички.

Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 60% від семестрової кількості балів

 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається  у письмовій формі  та  оцінюється у максимум 40 балів. 

 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Екзамен

Підсумкова оцінка

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

 

 

 

 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до екзамену студент має виконати всі самостійні роботи і відпрацювати пропущені за поважних причин заняття у письмовій формі та підтвердити знання на усній співбесіді. Екзаменаційна оцінка не може бути меншою за 24 бали для отримання загальної позитивної оцінки за дисципліну.

 

Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

 

 

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

 

 

Лекції

Семінари

Самостійна робота

 

 

Змістовий модуль 1: Шляхи філософії

 

 

 

1

Вступ

Тема 1.  Філософська пропедевтика або вступ до філософії

 

2

2

14

 

 

2

Філософія в її історії

Тема 2. Філософія античності, середньовіччя та Відродження

2

2

8

 

 

3

Тема 3.  Західноєвропейська філософія Нового часу та доби Просвітництва. Німецька класична філософія

2

2

8

 

 

4

Тема 4. Напрями сучасної філософії

2

2

8

 

 

 

Змістовий модуль 2: Основні філософські проблеми. Теоретична та практична філософія

 

 

 

 

 

5

Тема 5. Основні питання онтології та метафізики

2 

2

8

 

 

6

Тема 6. Свідомість як філософська проблема. Самосвідомість і мова

2

8

 

 

7

Тема 7. Епістемологія, гносеологія і проблема пізнання

 8

 

 

8

Тема 8. Філософська антропологія: проблема людини у філософії

 

 

2

 

2

8

 

 

9

Тема 9. Соціальна і практична філософія: проблема індивіда, суспільства, держави та моралі

2

4

10

 

 

10

Консультація

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

18

20

80 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій                  – 18 год.

Семінари             – 20 год.

Консультації – 2 год.

Самостійна робота – 80 год.


 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна: (Базова)

 

1. Фюрст Марія, Тринкс Юрґен. Філософія /переклад. з нім. Вахтанґа

Кебуладзе. – Київ : Видавництво ДУХ I ЛIТЕРА, Інститут релігійних

наук св. Томи Аквінського, 2018.

2. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 463-508.

3. Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. У 2-х томах. – К: Видавництво «Київський університет», 2010.

4. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

5. Кунцман П., Буркард Ф. П., Відман Ф. Філософія: dtv-Atlas.. Київ: Знання-Прес, 2002.

6. Рассел Б. Історія західної філософії / Пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука. - К.: Основи, 1995.

7. Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К.: Ваклер, 1996.

 

 

Додаткова:

1.       Адо П'єр. Що таке антична  філософія. К.: Вид-во: Новий Акрополь. 2014.

2.      Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. - К.: Основи, 2000.

3.      Боецій. Розрада від філософії. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

4.      Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К.: Основи, 1995.

5.      Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К.: Всесвіт, 2003.

6.      Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К.: Видавництво Соломії Павличко, 2004.

7.      Гоббс Т. Левіафан. – К.: Дух і Літера 2000.

8.      Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

9.      Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

10.  Джеймс В. Що таке прагматизм. – К.: Альтернатива, 2000.

11.  Кант, І. Критика чистого розуму / Пер. з нім. та приміт. І. Бурковського. — К.: Юніверс, 2000.

12.  Кеннон К., Паттон М. Філософія. Наука у коміксах. – К., РІДНА МОВА, 2017.

13.  Конверський А.Є. Логіка: підручник. – 2‐ге вид. виправлене / А. Є. Конверський. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2017.

14.  Крічлі С. Вступ до континентальної філософії/ Пер. з англ. В. Менжуліна. - К.: ТОВ "Стилос", 2008.

15.  Леві-Строс К. Структурна антропологія. Пер. з французької З. Борисюк. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 1997.

16.  Лок Дж. Два трактати про правління / пер. з англ. Павло Содомора. — К. : Наш Фор- мат, 2020.

17.  Мак`явеллі Н. Державець. Переклав з італійської А. Перепадя. К.: Основи. 1998 .

18.  Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К.: "Основи", 1993.

19.  Платон. Діалоги. – К.: "Основи", 1995.

20.  Руссо, Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або принципи політичного права / Пер. з фр. та ком. О. Хома. - К: Port-Royal, 2001.

21.  Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – Хрестоматія "Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями". –  К.: Ваклер, 1996.

22.  Спіноза Бенедикт. Теологічно-політичний трактат. Пер. з латини В. Литвинов. – Київ: Основи, 2003.

23.  Фром Е. Втеча від свободи. Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019.