КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

Інститут права

Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права

Навчально-науковий інститут філології

Кафедра стилістики та мовної комунікації

Кафедра української мови та прикладної лінгвістики

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                Заступник директора

з навчально-методичної роботи

денної та заочної форм навчання

                                                                                                ______________________

                                                                                           «____»____________2022 р.

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ з основами інтелектуальної власності»

 

для студентів

галузь знань          03 «Гуманітарні науки»

спеціальність        035.01 Філологія (українська мова та література) Українська філологія та західноєвропейська мова; (спеціальності 035 «Філологія» та 034 «Культурологія»);

01 «Освіта»

(спеціальність 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)»)

освітній рівень      другий (магістерський)

вид дисципліни   обов’язкова

 

Форма навчання                              денна

Навчальний рік                                2022 /2023

Семестр                                            перший

Кількість кредитів ЕСТS                3

Мова викладання, навчання         

та оцінювання                                  українська

(іноземна – відповідно до ОП)

Форма заключного контролю        залік

 

Викладачі:

Комар Олена Вікторівна, к. філол. н., доцент кафедри філософії та методології науки,

Кронда Ольга Юріївна, к. юрид. н., доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права,

Материнська О. В., д-р філол. н., професор кафедри германської філології та перекладу;

Мосенкіс Ю. Л., д-р філол. н., професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Дядищева-Росовецька Ю. Б., к. філол. н., доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

 

КИЇВ – 2022


 

Розробники:

Комар Олена Вікторівна, к. філос. н., кафедра філософії та методології науки філософського факультету;

Кронда Ольга Юріївна, к. юрид. н., доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права;

Материнська Олена Валеріївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германської філології та перекладу;

Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна, к. філол. н., доцент кафедри стилістики та мовної комунікації Навчально-наукового інституту філології

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри філософії та методології науки

__________________________    (Добронравова І. С.)

Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права

____________________________  (Кодинець А. О.)

Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри германської філології та перекладу

____________________________  (Іваницька М. Л.)

Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації

__________________________  (чл.-кор. Шевченко Л. І.)

Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

 

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Маслікова І. І.)

«_____» _________________ 20___ року

 

Схвалено науково-методичною комісією Інституту права

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ____________________  (Дідич Т. О.)

«_____» _________________ 20___ року

 

Схвалено науково-методичною комісією Інституту філології

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ____________________  (Зубань О. М.)

«_____» _________________ 20___ року

1. Мета дисципліни – надати студентам знання та вміння, що створюють необхідне організаційне та правове підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті, захисту і комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності на її результати; формування у студентів навичок розв’язувати різноманітні дослідницькі завдання, вибудовувати систему дослідницького пошуку, орієнтуватися в напрямах сучасних філологічних студій, використовувати різні методи лінгвістичних та/або літературознавчих (відповідно до специфіки конкретної ОП) досліджень; формування належного рівня теоретичної підготовки студентів для подальшого здійснення дослідження в межах магістерської роботи.

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: загальна теоретична підготовка, здобута в межах бакалаврських освітніх програм.

1. До початку вивчення цього курсу магістранти мають знати: основні методи лінгвістичних досліджень відповідно до базового рівня випускників бакалаврату.

 

2. Вміти пояснити специфіку основних загальнонаукових та вузькофахових лінгвістичних методів дослідження, передбачених курсом бакалаврату.

 

3. Володіти елементарними навичками організовувати та здійснювати самостійні наукові дослідження, дотримуючись вимог збереження інтелектуальної власності.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни:

«Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною для магістрантів усіх освітніх програм Інституту філології. Дисципліна викладається у першому або другому семестрі (відповідно до навчального плану певної освітньої програми) в обсязі 90 навчальних годин (з них 16 год. лекцій, 14 год. семінарських занять і 60 год. самостійної роботи). Її предметом є сучасна методологія науки, сукупність методологічних засобів науки, зокрема філології, також право інтелектуальної власності та комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності. Дисципліна складається з трьох змістових частин. Частина «Теоретичні засади філологічних досліджень» формує в студентів знання щодо чільних мовознавчих та/або літературознавчих (залежно від специфіки конкретної ОП) напрямів та їх розвитку на вітчизняних і зарубіжних теренах, уявлення про розмаїття методологічних підходів у філології на сучасному етапі в цілому; сприяє засвоєнню навичок розпізнавання загальнонаукових аналітичних підходів; демонструє послідовну зміну домінанти головних наукових парадигм в історії філології.  Частина «Методологія наукових досліджень» формує розуміння науки як дослідження, розкриває зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», знайомить з конкретно-науковим, загально-науковим та філософським рівнями методології. Частина «Основи інтелектуальної власності» розкриває роль інтелектуальної власності як інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвиткові суспільства та її місце в гуманітарній науці, ознайомлює з основними формами і механізмами комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності.

4. Завдання (навчальні цілі):

 

– ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

– сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

– забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

– вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, завдань і висновків дослідження;

– надати найважливішу інформацію про напрями розвитку сучасного вітчизняного і зарубіжного мовознавства та/або літературознавства (залежно від специфіки конкретної ОП);

– сформувати науково-дослідницьку компетентність у межах найбільш репрезентативних методів аналізу мовних (мовленнєвих, літературних) явищ із використанням різних пошукових систем, електронних баз даних, бібліотечних каталогів, теоретичної літератури та лексикографічних джерел;

– розвивати вміння готувати й презентувати наукову доповідь за результатами власних наукових пошуків;

– дати знання про об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності, ознайомити студентів із нормами законодавства у цій сфері, основами охорони та захисту прав інтелектуальної власності;

– ознайомити студентів з проблемами комерціалізації результатів наукових досліджень, забезпечити оволодіння методикою обліку та оцінки результатів інтелектуальної діяльності.

 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей.

Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК. 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 11Здатність проведення досліджень на належному рівні.

 

Цілі навчальної дисципліни спрямовані на досягнення таких компетентностей випускника (за описом ОПП «Українська філологія та західноєвропейська мова»): загальні компетентності (ЗК): 1, 3, 4, 7, 8, 11; фахові компетентності:

 

Фахові компетентності

ФК4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

ФК 5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.

ФК 9. Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

 

5. Результати навчання за дисципліною:

 

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумк. оцінці з дисц.

Код

Результати навчання

 

 

 

 

1. Знати:

 

 

 

РН

1.1

Знати основні методологічні системи сучасної філософії науки, основні методи наукового пізнання, методи та прийоми аргументації. Розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого.

 

 

 

 

 

 

 

Лекції, семінарські заняття, сам. робота

 

Усна відповідь, конспектування, реферування, тестування для самоперевірки, інтерактивні завдання, МКР

10

РН

1.2

Знати базову модель процесу наукового дослідження, зокрема філологічного, сучасні ідеали та норми наукового дослідження. Розуміти систему підготовки й атестації наукових кадрів в Україні та світі.

10

РН

1.3

Знати основні напрями сучасних філологічних досліджень.

Конспектування, реферування, тестування для самоперевірки, інтерактивні завдання.

10

РН

1.4

Знати права та обов’язки власників прав інтелектуальної власності, способи цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності, основні форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Усна відповідь, конспектування, реферування, тестування для самоперевірки, інтерактивні завдання, МКР.

10

 

2. Уміти:

 

 

 

РН

2.1

Обирати методологічну основу дослідження, формувати комплекс методик для дослідження обраного предмету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінарські заняття, сам. робота

Усна відповідь, МКР

 

 

 

 

5

РН

2.2

Обирати та формулювати проблему дослідження; перевіряти наукові гіпотези; збирати емпіричні дані; проводити їх обробку та інтерпретацію; аргументувати інтерпретацію отриманих даних; представляти результат дослідження у наукових публікаціях. Уміти розрізняти правильні і неправильні форми аргументації, виявляти помилки у міркуваннях, вміти здійснювати оцінку успішності наукового дослідження.

10

РН

2.3

Характеризувати основні стадії розвитку сучасної філологічної парадигми.

 

 

 

Фронтальне опитування, презентації, реферати з теми

5

РН

2.4

Аналізувати мовні, мовленнєві та / або літературні явища із застосуванням різних методів філологічного аналізу; самостійно вирішувати поставлені дослідницькі завдання, використовуючи різні пошукові системи, електронні бази даних, бібліотечні каталоги, теоретичну літературу та лексикографічні джерела.

10

РН

2.5

Поважати та захищати авторське право, характеризувати загальні підходи щодо правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, здійснювати трансфер технологій у процесі комерціалізації результатів наукових досліджень.

Усна відповідь, МКР

 

10

 

3. Комунікація

РН

3.1

Виступати з доповіддю; дискутувати за обраною науковою темою з опорою на теоретичний та емпіричний матеріал (на основі підготовлених презентацій, рефератів)

Лекції, семінарські заняття, сам. робота.

Усна відповідь, доповідь, дискусія.

10

 

4. Автономність та відповідальність

РН

4.1

Самостійно приймати рішення науково-дослідницького та практичного характеру і нести за них повну відповідальність.

Семінарські заняття, сам. робота.

Усна відповідь.

10


 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання.

Результати навчання

дисципліни (код)

Програмні результати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

 

 

1.4

2.1

2.2

 

 

2.3

 

 

2.4

2.5

3.1

4.1

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в галузі філології.

+

+

 

 

+

+

 

 

+

+

+

ПРН 18. Презентувати результати свого дослідження науковій спільноті в наукових публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо.

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 


 

7. Схема формування оцінки

 

7.1. Форми оцінювання навчання студентів:

            Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.7), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.

 

Оцінювання семестрової роботи:

Навчальна дисципліна складається з трьох змістових частин. Форми поточного та підсумкового контролю із зазначенням оцінюваних результатів навчання (РН) та максимальну /мінімальну кількість балів при оцінюванні наведено в таблиці:

 

Форми контролю, РН,

кількість балів

ЗЧ 1

(max./min.)

ЗЧ 2

(max./min.)

ЗЧ 3

(max./min.)

Разом

(max./min.)

Усні відповіді: усі РН

25

15

30

18

25

15

 

 

Підсумкова контрольна робота ЗЧ-2: РН 1.2, 1.1, 2.1, 2.2.

 

 

10

4

 

 

 

 

Презентація (доповідь), реферати ЗЧ-1:

5

4

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота ЗЧ-3: РН 1.4, 2.5.

 

 

 

 

5

4

 

 

Бали: max./min.

30

19

40

22

30

19

100

60

 

Самостійна робота студентів з першої частини навчальної дисципліни («Теоретичні засади філологічних досліджень») передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу курсу, що вивчається, в межах підготовки до наступних занять. Вона складається з:

-          опрацювання рекомендованої теоретичної літератури;

-          написання доповідей та міні-рефератів за запропонованим переліком тем (відповідно до специфіки конкретної ОП);

-          презентації міні-проєктів (доповіді) за темами курсу з використанням мультимедійного забезпечення.

 

Перелік тем для рефератів та доповідей.

Лінгвістика:

1.         Застосування структурного методу в лінгвістичних дослідженнях.

2.         Зіставний метод та його основні прийоми.

3.         Основні критерії добору матеріалу дослідження. Обмеження матеріалу дослідження, вимоги до термінології.

4.         Теорія мовної відносності або гіпотеза Сепіра-Уорфа.

5.         Сучасні перекладознавчі студії.

6.         Дослідження мовних концептів. Наївна картина світу.

7.         Гендерний аспект лінгвістичних досліджень.

8.         Дослідження лексичної семантики у синхронії та діахронії.

9.         Когнітивна лінгвістика.

10.     Генеративна граматика Н. Хомського.

11.     Постулати П Грайса.

12.     Мовна та наукова картини світу.

13.     Метод компонентного аналізу.

14.     Трансформаційний метод.

15.     Дистрибутивний аналіз. Аналіз за безпосередніми складниками.

16.     Соціолінгвістичні та психолінгвістичні методи дослідження мовних явищ.

17.     Базові принципи здійснення лінгвістичного дослідження.

18.     Принципи роботи з емпіричним матеріалом у лінгвістичних студіях.

19.     Представлення та обробка статистичних даних у лінгвістичних студіях.

20.     Концептуалізація світу носіями різних мов.

 

Літературознавство:

1.        Літературознавча компаративістика.

2.        Психоаналітичні дослідження в українському літературознавстві.

3.        Сучасна генологія в українському літературознавстві.

4.        Дискурсологія та наратологія.

5.        Неоміфологічний напрям у літературознавстві.

6.        Постструктуралізм у контексті найновіших літературознавчих досліджень.

7.        Феміністична критика.

8.        Постколоніальна критика.

9.        Рецептивна естетика.

10.    Літературознавча феноменологія.

11.    Базові принципи здійснення літературознавчого дослідження

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстами, дослідження цінностей, написання тексту рекомендацій). Всі види робіт за семестр мають у підсумку:

-    в максимальному вимірі                  80 балів

-    в мінімальному вимірі                      48 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінарі в письмовій формі.

 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі (у 1 та 2 частинах) -   РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4 – 12 / 20 балів

 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням контрольних робіт. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття. Студенти повинні скласти заборгованість за тиждень до початку екзаменаційної сесії.

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів).

 

 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

(складається з трьох змістових частин)

Підсумкова контрольна робота

(у кожній з трьох змістових частин)

Підсумкова оцінка з дисципліни

Мінімум

48 =  (15 (ЗЧ-1)+18 (ЗЧ-2)+15 (ЗЧ-3))

12 = (4 (ЗЧ-1)+4 (ЗЧ-2)+4 (ЗЧ-3))

60

Максимум

80  =  (25 (ЗЧ-1)+30 (ЗЧ-2)+25 (ЗЧ-3))

20 =  (5 (ЗЧ-1)+10 (ЗЧ-2)+5 (ЗЧ-3))

100

 

7.2 Організація оцінювання:

Упродовж семестру здійснюється оцінювання відповідно до видів робіт та форми контрою, описаних у п. 7.1. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання. Студенти, які набрали мінімально позитивну кількість балів - 60, отримують - "зараховано". Студенти, які не набрали мінімально позитивну кількість балів - 60, отримують - "незараховано". Студентам, які за семестр набрали сумарно менше ніж 60 балів, для складання заліку необхідно скласти матеріал за темами, за якими виникла заборгованість, у вигляді написання самостійних та лабораторних робіт, рефератів або ж за потреби написати контрольну роботу.

У курсі передбачено три змістові частини. Оцінювання теоретичних знань та вмінь відбувається систематично, упродовж семестру, відповідно до тематичного плану занять. У кінці першої та третьої частини проводяться контрольні роботи (загалом 2) з теоретичними та практичними завданнями на знання методологічного підґрунтя наукового дослідження (КР 1) та на знання цивільно-правового законодавства у сфері інтелектуальної власності (КР 3). Проведення КР 1 та КР 2 можливе у формі тестів. При підсумковому оцінюванні (залік) враховується опанування студентом дисципліни на всіх рівнях, зокрема оцінюється теоретична підготовка (РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) та практична підготовка (РН 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1).

 

Семестрова робота

Семестрова кількість балів

Min – 48 балів

Max–80 балів

Аудиторна робота: усна доповідь на семінарі, доповнення, участь в дискусіях

Протягом семестру, згідно з графіком навчальних занять. У разі відсутності студента на занятті, теми необхідно відпрацювати в письмовому вигляді

ЗЧ-1: 5

ЗЧ-2: 6

ЗЧ-3: 5

 

ЗЧ-1:  10

ЗЧ-2: 15

ЗЧ-3: 10

 

Самостійна робота

До теми 1:  Самостійна робота – опрацювати тему «Загальнонаукові та вузькофахові традиційні філологічні методи вивчення матеріалу: порівняльно-історичний, зіставний, статистичний, описовий, культурологічний» та підготувати повідомлення за нею (Додаток самостійної роботи студента) до кінця жовтня

ЗЧ-1: 3

ЗЧ-2: 2

ЗЧ-3: 2

 

ЗЧ-1: 4

ЗЧ-2: 3

ЗЧ-3: 3

 

До теми 2: Опрацювати тему та підготувати наукове повідомлення або реферат «Контент-аналіз, дискурс-аналіз, конверсаційний аналіз, критичний дискурс-аналіз. Специфіка» (Додаток самостійної роботи студента) до середини листопада

ЗЧ-1: 3

ЗЧ-2: 4

ЗЧ-3: 3

 

ЗЧ-1: 5

ЗЧ-2: 5

ЗЧ-3: 5

 

До теми 2: Опрацювання теми «Когнітивна лінгвістика та її методи вивчення мовного матеріалу» (Додаток самостійної роботи студента) кінець листопада

ЗЧ-1: 4

ЗЧ-2: 6

ЗЧ-3: 5

 

ЗЧ-1: 6

ЗЧ-2: 7

ЗЧ-3: 7

 

Підсумкова контрольна робота

До тем 1-2

ЗЧ-1: 4

ЗЧ-2: 4

ЗЧ-3: 4

ЗЧ-1: 5

ЗЧ-2: 10

ЗЧ-3: 5

 

Підсумкова оцінка з дисципліни

Підсумкове оцінювання у формі заліку

ЗЧ-1: 19

ЗЧ-2: 22

ЗЧ-3: 19

 

60

ЗЧ-1: 30

ЗЧ-2: 40

ЗЧ-3: 30

 

100

 

Критерії оцінювання:

1.      Аудиторна робота:

Усна доповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді

Доповнення / участь в дискусіях:

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,

2 бали – доповнення змістовне

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію

2.      Самостійна робота (конспект першоджерел):

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними зауваженнями та поясненнями

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень

3.      Самостійна робота (текст рекомендацій):

 15-13 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження

12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності

9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота містить суттєві неточності

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

4.      Самостійна робота  (дослідження цінностей) та підсумкова контрольна робота:

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються несуттєві неточності

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

 

7.3. Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Failed

0-59

 


 

Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних і семінарських занять

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

лекції

семінари

сам. робота

Змістова частина 1. Теоретичні засади філологічних досліджень

1.

Ознайомлення з програмою курсу. Міждисциплінарний характер сучасних філологічних досліджень.  

2 год.

2 год.

4 год.

2.

Основні методи та напрями сучасних лінгвістичних та/або літературознавчих досліджень (залежно від специфіки конкретної ОП). Специфіка методології: порівняльно-історична парадигма, структуралістська, комунікативно-функціональна, когнітивна, синергетична.

2 год

2 год

3 год

 

Змістова частина 2. Методологія та організація наукових досліджень

1.

Наука як дослідження та основні підходи до розуміння науки. Організація наукового дослідження: від 17 століття до сьогодення. Етика науки. Міждисциплінарні моделі наукового дослідження.

2 год.

2 год.

5 год.

2.

Методи наукового дослідження. Емпірична індуктивна і гіпотетико-дедуктивна методологічні моделі науки.

2 год.

1 год.

5 год.

3.

Множина методологічних систем. Поняття наукової парадигми. Роль наукового співтовариства у розвитку науки.

1 год.

1 год.

5 год.

4.

Методологічні особливості соціогуманітарних наук. Організація дослідницької роботи. Кваліфікаційні роботи: структура магістерського дослідження й вимоги до нього. МКР 1.

 

1 год.

5год.

Змістова частина 3. Основи інтелектуальної власності

1.

Поняття інтелектуальної, творчої діяльності та її роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Види інтелектуальної діяльності. Поняття інтелектуальної власності. Права людини на результати інтелектуальної діяльності.

2 год.

 

4 год.

2.

Поняття авторського права. Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному значенні. Об’єкти авторського права.

1 год.

 

4 год.

3.

Винахід, корисна модель, промисловий зразок як об’єкти патентного права. Винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці. Роботодавці.

1 год.

 

4 год.

4.

Специфіка результатів інтелектуальної діяльності як об’єктів комерціалізації.

1 год.

2 год.

4 год.

5.

Порядок і методика оцінки результатів інтелектуальної діяльності. Облік результатів інтелектуальної діяльності. МКР-2

 

1 год.

2 год.

4 год.

 

ВСЬОГО

16

14

60

 

Загальний обсяг 90 год., зокрема:

Лекцій 16 год.

Семінарські заняття – 14 год.

Самостійна робота 60 год.

Ще треба додати в юридичну частину 1 год. лекц. та 1 год. сем. занять.

Також треба додати у юридичну години самостійної роботи (загалом має бути 33 год.): у мене 7 год. (за навантаженням 0,5 кредита, тобто разом 15 годин; із них 4 лекц. год., 4 сем. 7 сам. А разом у нас – 3 кредита, тобто 90 годин).


 

9. Рекомендовані джерела.

До змістової частини 1:

 

 

Основні:

1.    Борисенко Н. Д. Методика проведення наукових досліджень: Навчально-методичний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2010. 64 с.

2.    Компанцева Л.Ф. Інтернет-лінгвістика. Навчальний посібник. Київ: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2009.

3.    Левицький В. В. Квантитативні методи в лінгвістиці. Вінниця: Нова книга, 2007.

4.    Мазур О. В., Подвойська О. В., Радецька С. В. Основи наукових досліджень. Вінниця: Нова книга, 2013. 119 с.

5.    Материнська О. В. «Основи наукових досліджень»: конспект лекцій. Донецьк: ДонНУ, 2007. 60 с.

6.    Материнська О. В. Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Основи наукових досліджень». Донецьк: ДонНУ, 2007. 30 с.

7.    Мельничук О. С. Аспекти методології лінгв. досліджень. Мовознавство, 1986, № 1.

8.    Перебийніс В. І. Статистичні методи для лінгвістів (посібник). Вид. 2-ге, доп. і виправл. Вінниця: Нова книга, 2013.

9.    Радзієвська Т. В. Дискурсивні простори: історико-лінгвістичний вимір. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. 323 с.

 

Додаткові:

1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. Львів : Літопис, 2002. 832 с.

2.  Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.

3. Джеймс Лалл. Медіа, комунікації, культура. Глобальний підхід. Пер. з англ. Київ: К.І.С., 2002.

4. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: стилістика та культура мови. Київ: Довіра, 1999. 431 с.

5. Жанри і стилі в історії української літературної мови. Київ: Наукова думка, 1989.

6. Зарицький М. С. Актуальнi проблеми українського термiнознавства: Пiдручник. Київ: НТУ КПІ, 2004. 56 с.

7. Кійко С., Левицький В. Статистичні дослідження полісемії дієслів сучасної німецької мови. Проблеми квантитативної лінгвістики. Чернівці: Рута, 2005. С. 210-244.

8. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту. Київ: Знання, 2008.

9. Кочан І. М. Українська наукова лексика: навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 294 с.

10. Левицький В. В. Лексична полісемія та квантитативні методи її дослідження. Мовознавство. 2003. № 4. С. 17–25.

11. Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови. Харків, 1997.

12. Огуй О. Д. Системно-квантитативні аспекти семантики та полісемії. Чернівці: Рута, 1998. 118 с.

13. Проблеми української термінології : [Зб. наук. пр.]. Львів: Ліга-Прес, 2004. 228 с.

14. П`ятецька О. В. Юридичний термін у лінгвістичному аналізі: навч. посібник. Київ: Азимут-Україна, 2020. 101 с.

15. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля, 2006.

16. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття: на матеріалі засобів масової інформації. 2-ге вид., перероб. Київ: Пугач, 2005.

17. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи: антологія / за заг. ред. Д. Наливайка. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. 487 с.

18. Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела / За ред. проф. С.Я.Єрмоленко. Київ: Грамота, 2007.

19. Українська мова: Енциклопедія. 4-те вид. Київ: Українська енциклопедія, 2013.

20. Чемеркін С.Г. Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньоструктурні процеси. Київ: Інститут української мови НАН України, 2009. 240 с.

21. Шевченко Л.І. Тенденції розвитку української термінології в контексті проблеми мовного планування. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. пр. Київ: ІВЦ Держкомстату України. 2002. Вип. 2. С. 11–18.

22. Яцимірська М.Г. Медіатекст з погляду сучасної лінгвістичної парадигми. Зб. наук. праць Науково-дослідного центру періодики. Львів, 2003, Вип. 11. С. 489 – 497.

 

Електронні джерела:

1. Вимоги до підготовки та написання навчально-наукових і кваліфікаційних робіт (для студентів-філологів): методичні рекомендації. Київ, 2019. 92 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1ybQZwbRd6U2uGzxXR1BC5IMNhrCTt7EL/view

2. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / МОН України. Полтава: Довкілля, 2008. 711 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001849

 

 

До змістовоої частини 2:

 

Основні:

1.        Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін.; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. 607 с. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

2.        Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2010. URL: http://www.immsp.kiev.ua/postgraduate/Biblioteka_trudy/Konversky_osn_metod_ta_org_nayk_dosl.2010.pdf

3.        Gauch, H.G. Jr. (2012) Sciennific Method in Brief. Cambridge University Press.

4.        Staddon, J. (2018) Scientific method. How Science Works, Fails to Work, and Pretends to Work. Routledge, New York, London.

 

Додаткові:

5.        Беньямін В. Завдання перекладача. Вибрані твори. Львів: Літопис, 2002. С. 23-38.

6.        Богачов А. Можливість перекладу. До герменевтичної феноменології перекладу. Філософська думка. 2010. №3. С. 5-21.

7.        Ґадамер Г.Ґ. Істина і метод. Т. 1. Київ: Юніверс, 2000.

8.        Класики філософії мови від Платона до Ноама Хомського. Київ: Курс, 2008.

9.        Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Кондор, 2006. 206 с.

10.    Evans V., Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction. Routledge, 2006.

11.    Fulk, (2016) R.D. Philological methods / The Cambridge handbook of English historical linguistics / Edited by M.Kyto and P.Pahta. Cambridge University Press.

12.    Gauch, H.G. Jr.  Scientific Method in Brief. Cambridge University Press, 2012.

13.    Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. University of Chicago Press, 2003.

14.    Lakoff G., Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. University of Chicago Press, 1987.

15.    Varela F., Thompson E., Rosh E. The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press, 1986.

 

Електронні:

16.    Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. Київ, 2009. URL: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dobr-bil-kom.htm

17.    Добронравова І. С., Сидоренко Л. І. Філософія та методологія науки. Київ, 2008. URL: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-sidor.pdf

18.    Комар О. Концептуальна схема і екстерналістські семантики. Мовні і концептуальні картини світу. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2012. C. 359-365: URL: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/komar-st.htm

19.    Andersen, H., Hepburn, B. Scientific method URL: https://plato.stanford.edu/entries/scientific-method/ 

 

До змістовоої частини 3:

Основні:

1.    Капіца Ю. М., Ступак С. К., Жувака О. В. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія. Київ: Логос, 2012. 696 с.

 

Додаткові:

1.    Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія. Київ: КНТ, 2007. 240 с.

2.    Право інтелектуальної власності: акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. 696 с.

3.    Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність: підручник для студентів неюридичних факультетів. Львів: Галицький друкар, 2015. 280 с.

Електронні джерела: