КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Неліпа Д.В.         

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________2022 року

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

галузь знань                 16 «Хімічна та біоінженерія»

спеціальність               162 «Біотехнології та біоінженерія»

освітній рівень             бакалавр

освітня програма          Біотехнологія

вид дисципліни            обов’язкова

 

Форма навчання                      денна

Семестр                                    VI

Кількість кредитів ЕСТS        4

Мова викладання                     українська

Форма заключного контролю           іспит

 

 

Викладачі: КРАВЧУК Андрій Андрійович, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

 

КИЇВ – 2022


Розробник: Кравчук Андрій Андрійович, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Зав. кафедри філософії та методології науки

 

_________________    (Ірина ДОБРОНРАВОВА)

                                        

 

Протокол № ____ від «_____» ___________2022 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

Протокол від «_____» ________________  2022 року  № _____

 

Голова науково-методичної комісії  _______________________   (Ірина МАСЛІКОВА)

 

 

 

 

 

Погоджено з науково-методичною комісією ННЦ «Інститут біології та медицини»

 

 

Протокол №   _    від   ___________ 2022року

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Наталія СКРИПНИК)

                                                                                   

 


 

ВСТУП

1.Мета дисципліни – забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

·         До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу, що базуються на знаннях шкільної програми дисциплін «Історії», «Людини і світ», «Художньої культури», «Етики».

·         Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти;

·         Володіти елементарними навичками сприйняття та аналізу інформації; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» є обов’язковою дисципліною та викладається у 6 семестрі бакалаврата при підготовці за освітньою програмою «Біотехнологія». Навчальна дисципліна «Філософія» дає можливість прилучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства. Філософія для майбутніх фахівців зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» – це світоглядна і водночас методологічна основа, на базі якої відбувається засвоєння гуманітарних, загальноосвітніх, фундаментальних та прикладних дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості студентів за межі вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські цінності.

 

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї.

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:

загальних:

ЗК01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК02. Здатність до письмової та усної комунікації українською мовою (професійного спілкування)

ЗК11. Здатність реалізовувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку ведення здорового способу життя.

 

спеціальних (фахових, предметних):

ФК08. Розуміти методології проектування біотехнологічних виробництв і здатність їх використовувати

ФК13. Здатність оцінювати ефективність біотехнологічного процесу.

 

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

ККод

Результат навчання

11.1

Історію формування і розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, контрольна робота,сам.робота іспит

6

11.2

Специфіку методології пізнавального і ціннісного освоєння людиною дійсності

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, контрольна робота,іспит

6

11.3

Понятійний апарат філософського знання

Лекція, самостійна робота

Контрольна робота,іспит

7

11.4

Основні шляхи (способи) філософування

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, ,іспит самостійна робота

6

11.5

Основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство, природа, практика, пізнання, цінності тощо) та специфіку їх трактування в різних філософських школах

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, контрольна робота,іспит

7

11.6

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні функції та задачі

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповіді, контрольна робота,іспит

8

22.1

Самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їх критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, презентація самостійного дослідження,іспит

7

22.2

Порівнювати світоглядні парадигми, ідеологічні і релігійні конструкції, концепції, виділяти їх сильні і слабкі сторони

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, презентація самостійного дослідження,контр.роботаіспит

7

22.3

Оперувати понятійним апаратом філософії, розвивати абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

Презентація самостійного дослідження, контрольна робота,іспит

6

12.4

Обґрунтовувати і відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

7

12.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, дискусії

6

22.6

Аналізувати історико-філософський процес,  предметну сферу різних філософських та природничих дисциплін.

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, презентація самостійного дослідження,контрольна робота,іспит

7

33.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці до семінарських занять та написання самостійних робіт;

Семінари, самостійна робота

Усна доповідь, аналіз філософського тексту

3

33.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів;

Семінари, самостійна робота

Усна доповідь, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

3

23.3

Вести полеміку стосовно філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом філософії

Семінари

Усна доповідьДискусії

3

44.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з різних джерел

Самостійна робота

Усна доповідь, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

4

44.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах

Семінари, самостійна робота

Усна доповідь, дискусії, презентація самостійного дослідження

4

44.3

Самостійно приймати та  обґрунтовувати власні рішення

Семінари, самостійна робота

Усна доповідь, презентація самостійного дослідження,іспит

3

 

Структура курсу: лекційні заняття, семінари, самостійна робота студентів.

У курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна екзаменом.

Перша частина курсу «Філософська пропедевтика» присвячена розкриттю змісту понять філософія та світогляд, визначенню предмета, функцій, методів філософії, її історичному розвитку.

Друга частина курсу «Теоретична та практична філософія» розглядає основні фундаментальні проблеми філософії.

 

Результати навчання   дисципліни

 

 

Програмні результати навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

ПРН 1. Володіти загальними уявленнями про основи філософії, політології, шо сприяють розвитку культури, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній діяльності.

+

 

ПРН 21. Реалізовувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

+

+

 

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

 

+

 

+

+

ПРН 22. Зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку ведення здорового способу життя.

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 

+

+

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

7. Схема формування оцінки:

            Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

7.1 Оцінювання  семестрової  роботи:

1. Усна  доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах, експрес-опитування,: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 4.2 4.3–26 / 40 балів

2. Самостійна робота (Аналіз філософського тексту, есе): РН 1.1, 1.4, 2.1, 3.2, 4.2, 4.3   – 5 / 10 балів

3. Модульна контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2, 2.3, 2.6 - 5 / 10балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна  семестрова  оцінка  складаються  із  балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні  доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах, експрес-опитування), 2) самостійну роботу, 3) підсумкову  контрольну роботу. Всі  види  робіт в семестрі  мають в підсумку:

* в максимальному вимірі             60 балів

* в мінімальному вимірі                 36 балів

     У разі відсутності на  семінарському  занятті студент має  відпрацювати  завдання на семінар в письмовій  формі.

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:

Іспит у тестовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 4.3 – 24 / 40 балів.

Тестове завдання складається з закритих питань. Закриті питання оцінюються у 40 балів.

Студент не допускається до іспиту, якщо  під час семестру набрав менше, ніж 36 балів.

   Для отримання  загальної  позитивної  оцінки з дисципліни  оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової  оцінки (незалежно  від  кількості  балів, отриманих  під час навчального  періоду). В екзаменаційній  відомості у колонці «бали за іспит» ставиться «0», а в колонку «підсумкова  оцінка з дисципліни» переноситься лише  кількість  балів, отриманих  під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів

     Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Екзамен

Підсумкова оцінка

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

 

 

 

 

7.2  Організація оцінювання за формами контролю:

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 36 бали

Max – 60 балів

Усна відповідь

 Протягом семестру

«2» х 8 = 16

«5» х 6 = 30

Доповнення

 участь в дискусіях, експрес-опитування

 Протягом семестру

«1» х 6 = 6

 

 

«2» х 2= 4

«2» х 2= 4

 

 

«3» х 2= 6

Самостійна індивідуальна робота

Аналіз філософського тексту (до 15.04.2023)

«5 х 1 = 5

«10» х 1 = 10

Модульна контрольна робота

 Тема 1-4

«5 х 1 = 5

«10» х 1 = 10

*у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання відпрацьовуються у письмовій формі.

Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 60% від семестрової кількості балів

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: іспит відбувається в тестовій формі  та  оцінюється у 40 балів. 

Критерії оцінювання:

·        Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела, презентації.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

·        Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

·        Самостійна робота:

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, апелює до поглядів відомих філософів, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.

·        Підсумкова письмова робота:

Іспит виконується у вигляді тестового завдання та оцінюється у 40 балів:

Тестове завдання складається з закритих питань. Закриті питання оцінюються у 40 балів ( правильна відповідь на одне питання – 1 бал).

 

Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назви тем

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Змістовий модуль 1: Філософська пропедевтика

1

Філософія і коло її проблем. Загальні уявлення про філософію і філософствування

2

4

10

2

Філософія в її історії. Основні етапи та проблеми античної філософії

2

4

8

3

Головні ідеї філософії Середньовіччя й Відродження

 

2

2

5

4

Західноєвропейська філософія Нового часу та доби Просвітництва

 

2

5

5

Визначальні риси німецької класичної філософії

2

4

7

6

Філософія марксизму.

2

2

4

7

Філософська думка в Україні.

 

2

4

 

Тест 1

 

2

 

 

Змістовий модуль 2: Теоретична та практична філософія

8

Фундаментальні філософські проблеми: особливості переходу від класичного до некласичного філософствування

 

 

2

6

9

Онтологія як філософське вчення про буття. Основні напрямки сучасної філософії

2

2

6

10

Проблема свідомості

 

2

5

11

Людина як предмет філософського аналізу

2

2

5

 

Самостійна робота: Аналіз філософського тексту

 

 

10

 

ВСЬОГО

14

30

75

Загальний обсяг 120 год., у тому числі:

Лекцій                                    – 14 год.

Семінари                                – 30 год.

Консультація                         –  3 год.

Самостійна робота                – 73 год

 

 


РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна: (Базова)

1.      Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

2.      Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

3.      Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

4.      Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

5.      Філософія : Підруч. для студ. вузів / Георгій Антонович Заїченко (ред.). – К., 1995.

6.      Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

7.      Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

1.      Августин Сповідь http://194.44.152.155/elib/local/sk750294.pdf

2.      Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». К.: Основи. 2003. (djvu)

 https://chtyvo.org.ua/authors/Akvinskyi_Toma/Komentari_do_Aristotelevoi_Polityky/

3.      Арістотель Нікомахова етика. К., 2002. http://am.history.univ.kiev.ua/Nikomakhova_etyka.pdf

4.      Арістотель Політика. К., 2003.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/04/Aristotel-1.pdf

5.      Арістотель. Метафізика (фрагменти)/ Читанка з філософії. К.: Довіра, 1992. Т.1: Філософія стародавнього світу. С. 149-164.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Aristotle/Metafizyka_frahmenty.pdf?

6.      Боецій  Розрада від філософії

 https://javalibre.com.ua/java-book/book/2925043

7.      Больнов О.Ф. Філософська антропологія та її методичні принципи / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – Київ: Ваклер, 1996.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/bolnov.htm

8.      Вітгенштайн Л. Tractatus Logiko-Philosophicus. Філософські дослідження. Київ: Основи, 1995. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html

9.      Гайдеггер М. Вечірня розмова в таборі для військовополонених//Українські проблеми, 1998. №1. С.106-121.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Vechirnia_rozmova_v_tabora_dlia_viiskovopolonenykh.pdf

10.  Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. Л.: Литопис, 2007.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Shliakh_do_movy.pdf?

11.  Гайдеггер М. Що це таке філософія?  https://stud.com.ua/42190/filosofiya/haydegger_take_filosofiya

12.  Гадамер Г.-Г. Істина і метод. основи філософської герменевтики.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/gadamer.html

13.  Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. Київ: Юніверс, 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Batkivschyna_i_mova.pdf

14.  Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. К.: Основи, 2004.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Fenomenolohia_Dukhu-1.pdf

15.  Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. К., 1994.

https://chtyvo.org.ua/authors/Helvetsii_Klod_Adrian/Pro_liudynu_ii_rozumovi_zdibnosti_ta_ii_vykhovannia/

16.  Гоббс Т. Левіафан. К.: Дух і Літера, 2000.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81.pdf

17.  Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. К., 1996.

18.  Гуссерль Е. Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія// Філософська думка, 2002. №3. С134-149.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Husserl_Edmund/Kryza_yevropeiskykh_nauk.pdf?

19.  Декарт Р. Метафізичні розмисли. К.: Юніверс, 2000.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dekart/index.html

20.  Декарт Р. Міркування про метод. К.: Тандем, 2001.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/decart_metod.htm

21.  Джеймс В. Що таке прагматизм? К., 2000.

22.  Джексон Ф. Чого не знала Мері?

 http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Djekson.html

23.  Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. К., 1996.

 http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/diltej.html

24.  Добронравова І.C. Ідеали і типи наукової раціональності. - К.: ВЦ "Київський університет". – К.: 1999 , с. 24-28.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ideal.html

25.  Добронравова І.С. Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. –Альманах. Випуск перший. / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ecology.htm

26.  Камю А. Міф про Сізіфа.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3221&page=6

27.  Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво? // Мислителі німецького Романтизму. Івно-Франківськ, 2003. С. 158-161.

https://vpered.wordpress.com/2019/07/04/kant-erklarung/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D1%96,%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0

28.  Кант І. Критика чистого розуму. К.: Юніверс, 2000.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Krytyka_chystoho_rozumu.pdf

29.  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. К.,2005.

 http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

30.  Кант І. До вічного миру.

https://anthologyforthelazy.webnode.com.ua/l/immanujil-kant-do-vichnogo-miru/

31.  Крічлі С. Вступ до континентальної філософії/ Пер. з англ. Вадима Менжуліна. - Київ: ТОВ "Стилос", 2008. - 152 с. 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krichli/index.htm

32.  Крисаченко В.С. Людина і біосфера  http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krisachenko/krisa.html

33.  Комар О.В. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

34.  Леві-Строс К. Структурна антропологія. К., 1997.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Levi-Strauss_Claude/Struktura_mifiv.pdf?

35.  Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація / Після філософії: кінець чи трансформація? К., 2000. С.71-90.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Sytuatsia_postmodernu.pdf

36.  Лок Д. Два трактати про правління. К.: Наш формат, 2020.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/government.pdf

37.  Людина в складному світі / за ред. Н. В. Кочубей, М. О. Нестерової; вступне слово В.П. Адрущенка //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/humen_2017_.pdf

38.  Мак`явеллі Н. Державець. https://knigogo.com.ua/knigi/derzhavets/

39.  Маркс К. Тези про Фойєрбаха https://vpered.wordpress.com/2009/05/22/marx-feuerbach/

40.  Ніцше Ф. Так казав Заратустра. К., 1993.

https://chtyvo.org.ua/authors/Nietzsche_Friedrich/Tak_kazav_Zaratustra/

41.  Ортега-і-Гассет Хосе. Кант.  

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3818

42.  Панич Олексій. Філософія і війна//Філософська думка, 2015. №1. С.75-89.

https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/70/71

43.  Паскаль Б. Думки. часопис. К.: Дух і Літера, 2009.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Pascal_Blaise/Dumky.pdf?

44.  Після філософії: кінець чи трансформація? Рорті , Ліотар , Фуко, Деррида, Девідсон , Дамміт , Патнем, Апель, Габермас, Гадамер, Рикьор, Макінтайр, Блуменбера, Тєйлор/ Переклад за редакцією В. В. Ляха. К.: Четверта хвиля. 2000. 432 с. (для аналізу можна обрати 1 статтю)

https://shron1.chtyvo.org.ua/Rorty_Richard/Pislia_filosofii_Kinets_chy_transformatsiia7.pdf?

45.  Платон. Діалоги. К.: "Основи", 1995. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Dialohy/

46.  Платон. Бенкет. Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2018. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Benket___vyd_2018_ukrhrets/

47.  Рікер П. Про інтерпретацію 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Riceur_Paul/Pro_interpretatsiu.pdf?

48.  Роттердамський Е. Похвала Глупоті…

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3963

49.  Руденко О.В. Погляд на науку як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Вип. 49

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/statya_ukr.htm

50.  Руденко О.В. Філософія освіти, або чи потрібна освіті філософія//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. №1 (119). 2015. С.41-43.

https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/79/79

51.  Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. К., 2001.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Russo_Zhan-Zhak/Pro_suspilnu_uhodu_abo_pryntsypy_politychnoho_prava.pdf

52.  Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. К., 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Buttia_i_nischo_frahmenty.pdf

53.  Сенека. Моральні листи до Луцілія. К., 2017. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Seneca/Moralni_lysty_do_Lutsiliia_vyd_2017/?

54.  Табачковський В. Життєвий світ людини і пізнання: персоналістична інтерпретація / Філософська думка, 2006. – №2.

55.  Фіхте Й.Г. Промови до німецької нації // Мислителі німецького Романтизму. Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ", 2003. С. 110-134.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Fichte_Johann/Promovy_do_nimetskoi_natsii_fr1.pdf?

56.  Фройд З. Вступ до психоаналізу.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Vstup_do_psykhoanalizu.pdf?

57.  Фройд З. Три нариси з теорії сексуальності // Психологія і суспільство. 2008. N 4. С. 45-91.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Try_narysy_z_teorii_seksualnosti.pdf?

58.  Фром Е. Мати чи бути. К., 2010.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Maty_chy_buty7.pdf

59.  Фром Е. Мистецтво любові. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 192 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Mystetstvo_liubovi/

60.  Фром Е. Втеча від свободи. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019.  288 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Vtecha_vid_svobody/

61.  Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер, 1996.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html

62.  Шеллінг Ф.В. Про відношення образотворчих мистецтв до природи // Мислителі німецького Романтизму. Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ", 2003.С. 364-372.

 https://shron1.chtyvo.org.ua/Schelling_Friedrich/Pro_sut_nimetskoi_nauky_frahment.pdf?

63.  Юнг К.Г. Архетипи колективного несвідомого (фрагменти)

 https://shron1.chtyvo.org.ua/Yung_Karl/Arkhetypy_kolektyvnoho_nesvidomoho_fr.pdf?

64.  Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». Л., 1990. №3. https://chtyvo.org.ua/authors/Jaspers_Karl/Osiova_epokha_frahment/