КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

 

Кафедра філософії та методології науки

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з науково-педагогічної роботи

ННЦ «Інституту біології та медицини»

                 Тетяна МАРИНЕНКО

  «____»____________2022 року

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

 

 

галузь знань            09 Біологія

спеціальність          091 біологія

освітній рівень       Бакалавр

освітня програма    Біологія

вид дисципліни      Обов'язкова

 

 

Форма навчання                          Заочна

Навчальний рік                            2022/2023

Семестр                                        7, 8

Кількість кредитів ЕСТS            4

Мова викладання                        Українська

Форма заключного контролю    Іспит

 

 

Викладачі: Павлов Юрій Валерійович, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

 

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. ________(_________) «__»___________ 20__р.

                                                                                           (підпис, ПІБ, дата)

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. ________(_________) «__»___________ 20__р.

                                                                                                              (підпис, ПІБ, дата)

 

КИЇВ – 2022


Розробник: Павлов Юрій Валерійович, к.філос.н., доцент кафедри філософії та 

                     методології науки

 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       Зав. кафедри філософії та методології науки

 

______________________ (Ірина Добронравова)

           (підпис)

 

Протокол № ___ від «     » __________2022 р.

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  __________________ (Наталія СКРИПНИК)

 

«_____» _________________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мета дисципліни – сформувати в студентів знання та уміння застосування філософських знань під час проведення наукових досліджень, а також уявлень про основні проблеми філософії, які завжди мали і мають світоглядну спрямованість; сприяти формуванню і розвитку у студентів теоретичного мислення, здатності творчо розглядати явища і процеси навколишньої дійсності, володіння методологією пізнання та практичної діяльності.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

 1. Успішне опанування наступних шкільних дисциплін: «Людина і Світ», «Етика», «Історія», «Суспільствознавство».

 2. Вміння отримувати, аналізувати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та аспектів буття світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти; працювати з навчальною, науковою та науково-методичною літературою.

3. Володіння елементарними навичками сприйняття та аналізу інформації; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

 

3. Анотація навчальної дисципліни:

Дисципліна «Філософія» є обов’язковим освітнім компонентом освітньої програми першого рівня вищої освіти підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр галузі знань 09 Біологія  за спеціальністю 091 – Біологія. Навчальна дисципліна «Філософія» дає можливість прилучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства. Філософія тут виступає світоглядною і водночас методологічною основою, на базі якої відбувається засвоєння гуманітарних, загальноосвітніх, фундаментальних та прикладних дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості студентів за межі вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські цінності.

4. Завдання (навчальні цілі):

Сформувати у здобувача освіти:

·        знання основних філософських напрямків, течій і шкіл;

·        знання базових принципів становлення світоглядних ідей та теорій та основних аспектів їх співвіднесеності з практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів; 

·        уявлення  про закономірності еволюції філософського знання, найбільш загальних світоглядних положень, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень вищої освіти галузі знань 09 Біологія  за спеціальністю 091-Біологія дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей:

-    інтегральної:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування законів, теорій та методів біологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

-   загальних:

ЗК1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та  закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК4.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК7.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК8.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

СК5. Здатність до критичного осмислення новітніх розробок у галузі біології і професійній діяльності.

 

ПР01. Розуміти соціальні та економічні наслідки впровадження новітніх розробок у галузі біології у професійній діяльності.

ПР04. Спілкуватися усно і письмово з професійних питань з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі, державною та іноземною мовами.

ПР07. Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Уміти проектувати траєкторію професійного росту й особистого розвитку, застосовуючи набуті знання.

ПР22. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на доброчесність, професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень. 

ПР23.  Реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства.   

   

5. Результати навчання за дисципліною:

 

Результат навчання

(згідно освітньої програми)

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Форми викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

11.1

Історичні етапи  розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь,

письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

11.2

Основні шляхи (способи) філософствування, функції та методи філософії як науки

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

11.3

Основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство, природа, практика, пізнання, цінності тощо) та специфіку їх трактування в різних філософських школах

Лекція, самостійна робота

Усна доповідь,

письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

11.4

Понятійно-категоріальний  апарат філософського знання

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

11.5

Особливості трактування онтологічних та гносеологічних проблем на різних етапах еволюції філософського знання

Лекція,

семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

8

 

 1.6

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні задачі

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота,

екзаменаційна робота

8

 

 

Вміти:

 

 

 

22.1

Самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їх критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

7

22.2

Порівнювати світоглядні та ідеологічні парадигми, релігійні концепції, виділяти їх сильні і слабкі сторони 

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь,

презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

6

22.3

Вільно оперувати понятійно-категоріальним апаратом філософії, розвивати творчо-абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь,

презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

22.4

Обґрунтовувати і відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати світоглядні проблеми

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту,

письмова

контрольна робота,

екзаменаційна робота

7

22.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту, письмова контрольна робота,

екзаменаційна робота

7

22.6

Аналізувати світоглядно-філософські ідеї в контексті проблематики різних філософських та природничих дисциплін

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту,

 письмова контрольна робота,

екзаменаційна робота

7

 

Комунікація:

 

 

 

33.1

Використовувати власне знання іноземних мов для роботи з інформаційними інтернет-ресурсами, читати філософські тексти та критичну літературу в процесі підготовки до семінарських занять  

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь,

презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

4

У3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь,

презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

3

43.3

Вести полеміку стосовно філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом філософії

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь,

 презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

3

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

44.1

Самостійно шукати та опрацьовувати тексти різних електронних та письмових джерел

Самостійна робота

Усна доповідь,

презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

4

44.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах

Самостійна робота

 Усна доповідь,

презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту,

екзаменаційна робота

3

24.3

Самостійно приймати та  обґрунтовувати власні рішення

Самостійна робота

Усна доповідь,

презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту,

екзаменаційна робота

3

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання:

 

Результати навчання

дисципліни

Програмні

результати навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

ПР01. Розуміти соціальні

та економічні наслідки

впровадження новітніх

розробок у галузі біології

у професійній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

+

+

ПР04. Спілкуватися усно

і письмово з

професійних питань з

використанням наукових

термінів, прийнятих у

фаховому середовищі,

державною та іноземною

мовами.

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

+

+

+

+

+

+

ПР07. Володіти

прийомами самоосвіти і

самовдосконалення.

Уміти проектувати

траєкторію професійного

росту й особистого

розвитку, застосовуючи

набуті знання.

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

ПР22. Поєднувати

навички самостійної та

командної роботи задля

отримання результату з

акцентом на

доброчесність,

професійну сумлінність

та відповідальність за

прийняття рішень.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

+

ПР23. Реалізувати свої

права і обов’язки як

члена суспільства.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

+

 

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1.      Підсумкова контрольна робота – РН 1.1-1.6,2.3 -2.6 – 20/10 балів.

2.      Усні доповіді – РН 1.1-4.3 – 10/5 балів.

3.      Презентація самостійного дослідження – РН 2.1-4.3 – 10/5 балів.

4.      Самостійна робота (аналіз філософського тексту) – РН 2.1-4.3 - 20/10 балів

- підсумкове оцінювання:

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту.

Форма проведення іспиту усно-письмова. Результатами навчання, які оцінюються на іспиті, є РН 1.1-2.6,4.2-4.3. Максимальна кількість балів, яка може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів.

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів.

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.

Умови допуску до іспиту: Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх семінарських робіт та написання модульної контрольної роботи. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів.

 

7.2 Організація оцінювання:

Підсумкова контрольна робота проводиться після завершення лекцій. Оцінювання усних відповідей, презентації самостійного дослідження і аналізу філософського тексту проводиться упродовж семестру під час проведення семінарських робіт.

 

7.3 Шкала відповідності оцінок

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

 


8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план

 

№ п/п

Назва  тем

Кількість годин

Лекції

 

Семінарські заняття

Консультації

Самостійна робота

 

 

 

1.

 

 

Змістовий модуль 1.

Філософська пропедевтика. Витоки європейської

філософії:  античність, середньовічна медієвістика

та новочасова філософія

 

 

 

    6

 

 

 

 

 

      4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   110

 

 

2.

 

Лекція 1.

Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини.

  2

 

 

 

3.

Лекція 2.

Античність як історично перший період

європейського філософування. Теологічний

характер середньовічної філософії.

  2

 

 

 

4.

Семінарське заняття № 1.

Підготовка доповідей по 1 -3 питанням семінарського заняття:

1. Передумови виникнення і специфіка функціонування античної філософії.

2.Основні школи досократичного етапу античності.

3. Філософські ідеї Платона та філософська система Арістотеля.

 

2

 

 

5.

Самостійна робота

Опрацювання уривку з пропонованих першоджерел:

Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

Геракліт. Про природу // Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – С. 12-16.

Платон. Держава /Пер. з давньогр. Д.Коваль.– К.: Основи,2000.– С.7-106.

 

 

 

71

6.

 

Лекція 3.

Філософія Нового часу.

2

 

 

 

7.

Семінарське заняття № 2.

Підготовка доповідей по 1-2 питанням семінарського заняття:

1. Емпіризм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Ф. Бекона, Т. Гобса, Дж. Локка.

2. Раціоналізм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Р. Декарта, Б. Спінози, Г. Лейбніца.

 

2

 

 

8.

Самостійна робота

Опрацювання уривку з пропонованих першоджерел

 Ґ’юм Д. Трактат про людську природу. – К.: Всесвіт. – 2003. – С. 94-127.

Декарт Р. Метафізичні розмисли / Перек. з фр. З. Борисюк та О. Жуковського.  – К.: Юніверс, 2000. – С. 21-71.

Лок Д. Про врядування // Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – С. 20-25.

Ляйбніц Г. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. – С. 25–43.

Паскаль Б. Думки. Філософська думка: український науково-теоретичний часопис.– К., 2009. – № 5. – С. 114–139.

Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. – К., 2005.

 

 

 

39

  9.

ВСЬОГО

 

6

4

 

110

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

 

Лекції6 год.

 

Семінарські заняття –  4 год.

 

Самостійна робота110 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Рекомендовані джерела:

Основна:

1.        Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 169с.

2.        Воронюк О.Л. Філософія: підручник / О.Л. Воронюк. – 3-є вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 216с.

3.        Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997. – 285с.

4.        Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVIIXVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – 368с.

5.        Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – 624с.

6.        Історія української філософії: Хрестоматія / М. В. Кашуба (упоряд.). – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 356 с.

7.        Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 774с.

8.        Історія філософії України. Навч. посібник / Упорядники М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – 416с.

9.        Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – 320с.

10.    Кушаков Ю. В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 572с.

11.    Методологія та та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І.Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 607с.

12.    Петрушенко В. Л. Філософія: підруч. для студентів вищ. закл. освіти. / 5-те вид. – Львів: Новий світ-2000, 2018. – 504 с.

13.    Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Новий світ–2000», 2021. – 504 с.

14.    Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – 624с.

15.    Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 592с.

16.    Рассел Б. Історія західної філософії /Пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука. - К.: Основи, 1995. – 759с.

17.    Рьод В. Шлях філософії : XIХ-ХХ століття : посібник / Вольфґанґ Рьод ; переклад з німецької М.Д. Култаєвої, В.І. Кебуладзе, В.М. Терлецького. – К.: Дух і літера, 2010. – 366с.

18.    Скринник М. Філософія : навчальний посібник / Михайло Скринник, Лілія Фльорко, Микола Фльорко.Львів: Ліга-Прес, 2015. – 477с.

19.    Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / Міжнародний фонд "Відродження" / С.Л. Удовік (ред.), В.В. Лях (упоряд.), В.С. Пазенок (упоряд.). –  К.: Ваклер, 1996. – 428с.

20.    Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528с.

21.    Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – 456с.

22.    Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510с.

23.    Філософія: підручник для студентів вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер, І.С. Добронравова, В.В. Ільїн // За ред. Л.В. Губерського. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків: Фоліо, 2018.– 620с.

24.    Філософія: підручник для студентів і курсантів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації / авт. кол.; за ред. О.В. Рябініної, Л.І. Юрченко. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021 . – 286с.

25.    Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009. – 624с.

26.    Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – 879 с.

27.    Філософська думка в Україні: Бібліографічний словник / В.С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. – К.: Пульсари, 2002. – 244с.

28.    Фюрст Марія, Тринас Юрген. Філософія / Пер. з нім. Вахтанга Кебуладзе. – К.: Дух і Літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2018. – 544 с.

29.    Шепетяк Олег, Шепетяк Оксана. Філософія: Підручник. – Львів: Місіонер, 2020. – 786 с.

30.    Philosophy and General Philosophy of Medicine: study guide. / I.V. Vasylieva, A.Yu. Vermenko. – Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2019. – 240 p.

 

Додаткова:

1.      Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія,

      методологія: Підручник для вищих навч. закл..3-тє вид., випр. та доп. К.: Генеза, 2006. –  

      656с.

2.      Баумейстер А. Вступ до філософських студій, або інтелектуальні подорожі до країни Філософії. – К.: Мала академія Наук України, 2017. – 238 с.

3.      Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – 1200с.

4.      Лой А. та ін. Основи практичної філософії: підручник [для студентів вищих навчальних

      закладів] / Анатолій Лой та інші. – К. : Меритократ, 2016. – 400с.

5.      Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу / Тарас Лютий. – К. : Темпора, 2019. 384с.

6.      Павлов Ю.В. Соціальне відчуження: історико-філософська ретроспекція і український контекст // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, Збірник наукових праць / Зб. наук. праць, випуск 25 / Відп. ред.: М.М.Бровко, О.Г.Шутов. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2012.– С.143-150.

7.      Павлов Ю.В., Турчин М.Я. Етика чесноти та теологія знання у творчості Аристотеля // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова). – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 34(47). – С. 229-234.

8.      Павлов Ю.В. Специфіка викладання соціогуманітарних дисциплін у вищий школі: сучасні реалії та примарні перспективи // Другі академічні читання пам’яті Г.І. Волинки: «Філософія, наука і освіта», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 квітня 2017 року. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 186 с. –  С. 174-177.

9.      Павлов Ю.В. Цінність людського життя як аксіологічний імператив сучасної медицини // Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті свт. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького). – К. НМУ ім. О.О. Богомольця, ВР ІФ ім. Г.С. Сковороди НАНУ, 2020. – 251 с. – С. 126-128.

10.  Павлов Ю.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем. К.: Філософський факультет, кафедра філософії та методології науки, 2020.

11.    Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак Г. І. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. – 576с.

12.    Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002.  – 408с.

13.    Філософія: підручник / В.С. Бліхар, М.М. Цимбалюк, Н.В. Гайворонюк, В.В. Левкулич, Б.Б. Шандра, В.Ю. Свищо // Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. – 440 с.

14.    Філософія: Підручник (Г. А. Заїченко,  В.М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г. А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995. – 455с.

15.    Філософський енциклопедичний словник / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін.; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори); І. О. Покаржевська (художнє оформлення).К.: Абрис, 2002.742 с.