КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

 

Кафедра філософії та методології науки

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана філософського факультету

Дмитро НЕЛІПА

___________________

«____»__________2023 року

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

 

 

галузь знань            17 Електроніка та телекомунікації

спеціальність          171 Електроніка

освітній рівень       Бакалавр

освітня програма    Електроніка (високі технології)

вид дисципліни      Обов'язкова

 

 

Форма навчання                          Денна

Навчальний рік                            2023/2024

Семестр                                        2

Кількість кредитів ЕСТS            4

Мова викладання                        Українська

Форма заключного контролю    Іспит

 

 

Викладачі: Петрущенков Сергій Петрович, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. ________(_________) «__»___________ 20__р.

                                                                                           (підпис, ПІБ, дата)

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. ________(_________) «__»___________ 20__р.

                                                                                                              (підпис, ПІБ, дата)

 

 

 

КИЇВ – 2023


Розробник: Петрущенков Сергій Петрович, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       Зав. кафедри філософії та методології науки

 

________________(Сергій ПЕТРУЩЕНКОВ)

           (підпис)

 

Протокол № __ від «___» _______ 2023 р.

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Голова науково-методичної комісії  __________________ (Ірина МАСЛІКОВА )

Протокол № __ від «___» _______ 2023 року

 

 

Схвалено науково-методичною комісією Навчально-наукового інституту високих технологій

 

Голова науково-методичної комісії ___________________ (Оксана ФУТУРНА) Протокол №___ від «____» _____________ 2023 р.

 


ВСТУП

1. Мета дисципліни – забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу, що базуються на знаннях шкільної програми дисциплін «Історії», «Людини і світ», «Етики».

2. Вміти збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти;

3. Володіти елементарними навичками сприйняття та обробки інформації; наукового дослідження для критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» належить до обов’язкових дисциплін освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Електроніка» та викладається у 2 семестрі в об’ємі 4 кредитів. Дисципліна дає можливість долучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства.

 

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї; надати цілісну картину історико-філософського процесу. Програма курсу орієнтована на вивчення зарубіжної та вітчизняної філософії в контексті світових, загально цивілізаційних вимірів.

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК7. Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й и використовувати інформацію з різних джерел

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності.

ЗК15. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 18. Здатність працювати автономно.

 

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Історію формування і розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.2

Основні шляхи (способи) філософування

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.3

Основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство, природа, практика, пізнання, цінності тощо) та специфіку їх трактування в різних філософських школах

Лекція,

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

7

1.4

Понятійний апарат філософського знання

Лекція, семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

7

1.5

Особливості трактування онтологічних та гносеологічних проблем на різних етапах еволюції філософського знання

Лекція,

семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

6

1.6

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні функції та завдання

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

8

 

Вміти:

 

 

 

2.1

Самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їх критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.2

Порівнювати світоглядні парадигми, ідеологічні і релігійні конструкції, концепції,виділяти їх сильні і слабкі сторони

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.3

Оперувати понятійним апаратом філософії, розвивати абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

6

2.4

Обґрунтовувати та відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

7

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії,

презентація самостійного дослідження,письмова контрольна робота

6

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці до семінарських занять

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді

4

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

4

3.3

Вести полеміку стосовно філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом філософії

Семінари

Дискусії

4

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з різних джерел та забезпечувати якість виконуваних робіт

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.3

Нести відповідальність за достовірність та політико-ідеологічну незаангажованість проведених досліджень

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження,

письмова контрольна робота, іспит

5

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання   

дисципліни

Програмні

результати

навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

 

 

 

1.5

1.6

 

 

 

2.1

 

 

 

2.2

 

 

 

2.3

2.4

 

 

 

2.5

 

 

 

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

3.3

 

 

 

4.1

 

 

 

4.2

 

 

 

4.3

ПРН13. Вміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації, знаходити нові нешаблонні рішення і засоби їх здійснення; відповідати вимогам гнучкості в подоланні перешкод та досягненні мети, раціонального використання та нормування часу, дисциплінованості, відповідальності за свої рішення та діяльність.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 22. Уміння представляти і захищати отримані наукові і практичні результати в усній та письмовій формі.

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1.      Модульна контрольна робота – РН 1.1-1.6, 2.3,2.5 – 20/10 балів.

2.      Усні доповіді – РН 1.1-1.2, 1.4-1.6, 2.1-2.2, 2.4-2.6, 3.1-3.2, 4.1-4.3 – 10/5 балів.

3.   Участь у дискусії – РН 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 – 10/5 балів.

4.  Самостійна робота (реферат, аналіз філософського тексту та презентація самостійного дослідження) – РН 1.1-2.4, 2.6-3.2, 4.1-4.3 – 20/10 балів.

 

- підсумкове оцінювання:

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту.

Форма проведення іспиту усно-письмова. Результатами навчання, які оцінюються на іспиті, є РН 1.1-2.6,4.1-4.3. Максимальна кількість балів, яка може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів.

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів.

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.

Умови допуску до іспиту: Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх семінарських робіт та написання модульної контрольної роботи і реферату. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів.

 

7.2 Організація оцінювання:

Підсумкова контрольна робота проводиться після завершення лекцій. Оцінювання усних відповідей, доповнень, участі в дискусіях і самостійної роботи проводиться упродовж семестру під час проведення семінарських занять           .

 

7.3 Шкала відповідності оцінок

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

 


8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять

 

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

 

Семінарські заняття

Консультації

Самостійна робота

 Змістовий модуль 1.  

Філософська пропедевтика

1.                   

Тема 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини.

2

1

 

 

2.                   

Написання міні-есе по обраному питанню лекції

 

 

 

6

3.                   

Тема 2. Антична філософія.

2

1

 

 

4.                   

Опрацювання уривку з першоджерела Платона чи

Аристотеля.

 

 

 

6

5.                   

Тема 3. Філософія європейського Середньовіччя.

2

1

 

 

6.                   

Порівняння основних етапів еволюції європейського світогляду від теологічного до наукового.

 

 

 

6

7.                   

Тема 4. Філософія Нового часу.

4

2

 

 

8.                   

Написання міні-есе з аналізом творчості обраного представника новоєвропейської філософії.

 

 

 

6

9.                   

Тема 5. Німецька класична філософія.

2

 

 

 

10.               

Опрацо  Опрацювання уривку з першоджерела І. Канта  чи

Г. Гегеля.

 

 

 

8

11.               

Тема 6. Некласична європейська філософія.

2

1

 

 

12.               

Написання міні-есе з аналізом творчості обраного представника некласичної філософії.

 

 

 

6

13.               

Тема 7. Філософська думка в Україні.

 

 

 

 

14.               

Написання міні-есе з аналізом творчості обраного представника української філософії.

 

 

 

8

 

Змістовий модуль 2. 

Фундаментальні проблеми філософії.

15.               

Тема 8. Основні аспекти філософської онтології.

2

1

 

 

16.               

Написання міні-есе по обраному питанню лекції

 

 

 

 

6

17.               

Тема 9. Філософський зміст проблеми свідомості.

2

 

 

 

18.               

Написання міні-есе по обраному питанню лекції

 

 

 

 

8

19.               

 

Тема 10. Антропологічні ракурси філософського знання.

2

1

 

 

20.               

Порівняння основних підходів до розуміння людини в рамках класичної і сучасної філософської думки.

 

 

 

6

21.               

Тема 11. Суспільство: основи філософського аналізу

2

 

 

 

22.               

Написання міні-есе по обраному питанню лекції

 

 

 

8

23.               

Тема 12. Гносеологія: проблема пізнання у філософії.

Закономірності та аспекти розвитку наукового пізнання.

4

2

 

 

24.               

Порівняння основних підходів до розуміння гносеологічних проблем в рамках класичної і сучасної філософської думки.

 

 

 

6

Підсумкова  модульна  контрольна  робота

2

 

 

 

Консультації

 

 

2

 

ВСЬОГО

28

10

2

80

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекції28  год.

Семінарські заняття –  10 год.

Консультації – 2 год.

Самостійна робота80 год.

 

9. Рекомендовані джерела:

Основна:

1.        Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 169с.

2.        Воронюк О.Л. Філософія: підручник / О.Л. Воронюк. – 3-є вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 216с.

3.        Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997. – 285с.

4.        Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVII – XVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – 368с.

5.        Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – 624с.

6.        Історія української філософії: Хрестоматія / М. В. Кашуба (упоряд.). – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 356 с.

7.        Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 774с.

8.        Історія філософії України. Навч. посібник / Упорядники М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – 416с.

9.        Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – 320с.

10.    Кушаков Ю. В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 572с.

11.    Методологія та та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І.Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 607с.

12.    Петрушенко В. Л. Філософія: підруч. для студентів вищ. закл. освіти. / 5-те вид. – Львів: Новий світ-2000, 2018. – 504 с.

13.    Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Новий світ–2000», 2021. – 504 с.

14.    Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – 624с.

15.    Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 592с.

16.    Рассел Б. Історія західної філософії /Пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука. - К.: Основи, 1995. – 759с.

17.    Рьод В. Шлях філософії : XIХ-ХХ століття : посібник / Вольфґанґ Рьод ; переклад з німецької М.Д. Култаєвої, В.І. Кебуладзе, В.М. Терлецького. – К.: Дух і літера, 2010. – 366с.

18.    Скринник М. Філософія : навчальний посібник / Михайло Скринник, Лілія Фльорко, Микола Фльорко.Львів: Ліга-Прес, 2015. – 477с.

19.    Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / Міжнародний фонд "Відродження" / С.Л. Удовік (ред.), В.В. Лях (упоряд.), В.С. Пазенок (упоряд.). –  К.: Ваклер, 1996. – 428с.

20.    Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528с.

21.    Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – 456с.

22.    Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510с.

23.    Філософія: підручник для студентів вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер, І.С. Добронравова, В.В. Ільїн // За ред. Л.В. Губерського. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків: Фоліо, 2018.– 620с.

24.    Філософія: підручник для студентів і курсантів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації / авт. кол.; за ред. О.В. Рябініної, Л.І. Юрченко. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021 . – 286с.

25.    Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009. – 624с.

26.    Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С. Добронравова, О.В. Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С. Добронравової, О.В. Руденко. – 2-ге вид., доп.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – 879 с.

27.    Філософська думка в Україні: Бібліографічний словник / В.С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. – К.: Пульсари, 2002. – 244с.

28.    Фюрст Марія, Тринас Юрген. Філософія / Пер. з нім. Вахтанга Кебуладзе. – К.: Дух і Літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2018. – 544 с.

29.    Шепетяк Олег, Шепетяк Оксана. Філософія: Підручник. – Львів: Місіонер, 2020. – 786 с.

30.    Philosophy and General Philosophy of Medicine: study guide. / I.V. Vasylieva, A.Yu. Vermenko. – Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2019. – 240 p.

 

Додаткова:

1.        Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закл.. – 3-тє вид., випр. та доп. – К.: Генеза, 2006. – 656с.

2.        Баумейстер А. Вступ до філософських студій, або інтелектуальні подорожі до країни Філософії. – К.: Мала академія Наук України, 2017. – 238 с.

3.        Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – 1200с.

4.        Лой А. та ін. Основи практичної філософії: підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Анатолій Лой та інші. – К. : Меритократ, 2016. – 400с.

5.        Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу / Тарас Лютий. – К. : Темпора, 2019. – 384с.

6.      Павлов Ю.В. Соціальне відчуження: історико-філософська ретроспекція і український контекст // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, Збірник наукових праць / Зб. наук. праць, випуск 25 / Відп. ред.: М.М.Бровко, О.Г.Шутов. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2012.– С.143-150.

7.      Павлов Ю.В., Турчин М.Я. Етика чесноти та теологія знання у творчості Аристотеля // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова). – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 34(47). – С. 229-234.

8.      Павлов Ю.В. Специфіка викладання соціогуманітарних дисциплін у вищий школі: сучасні реалії та примарні перспективи // Другі академічні читання пам’яті Г.І. Волинки: «Філософія, наука і освіта», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 квітня 2017 року. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 186 с. –  С. 174-177.

9.      Павлов Ю.В. Цінність людського життя як аксіологічний імператив сучасної медицини // Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті свт. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького). – К. НМУ ім. О.О. Богомольця, ВР ІФ ім. Г.С. Сковороди НАНУ, 2020. – 251 с. – С. 126-128.

10.  Павлов Ю.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем. К.: Філософський факультет, кафедра філософії та методології науки, 2020.

11.    Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак Г. І. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. – 576с.

12.    Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002.  – 408с.

13.    Філософія: підручник / В.С. Бліхар, М.М. Цимбалюк, Н.В. Гайворонюк, В.В. Левкулич, Б.Б. Шандра, В.Ю. Свищо // Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. – 440 с.

14.    Філософія: Підручник (Г. А. Заїченко,  В.М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г. А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995. – 455с.

15.    Філософський енциклопедичний словник / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін.; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори); І. О. Покаржевська (художнє оформлення). – К.: Абрис, 2002. – 742 с.