КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

  

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Заст. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Дмитро НЕЛІПА       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________2021 року

  

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Методика викладання філософії  у закладах вищої освіти

 

для студентів філософського факультету

 

галузь знань               03 Гуманітарні науки

спеціальність             033 Філософія

освітній рівень           другий (магістерський)

освітня програма       Філософія

вид дисципліни          обов’язкова

 

Форма навчання                         денна

Навчальний рік                           2021/2022

Семестр                                                    ІІ

Кількість кредитів ЕСТS                        4

Мова викладання                       українська

Форма заключного контролю   іспит

 

Викладач: Руденко Ольга Валентинівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки

                  

 

 

Пролонговано:     на 2022/2023 н.р. ________ (_________) «__»___ 2022 р.

на 2023/2024 н.р. ________ (_________) «__»___ 2024 р.

 

 

 

КИЇВ – 2021

 

 

Розробник: Руденко Ольга Валентинівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії

та методології науки.

 

 

Затверджено «31» серпня 2021 р.

Зав. кафедри філософії та методології науки

______________________ (Ірина ДОБРОНРАВОВА)

 

Протокол № 1 від «31» серпня 2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету

Протокол від «_____» __________2021 року №___

 

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Ірина МАСЛІКОВА)

 

«_____» ______________2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ВСТУП

1. Мета дисципліни полягає в ознайомлені студентів філософського факультету з теоретичними принципами та набутті фахових методичних навичок викладання дисципліни «Філософія» та інших дисциплін філософського циклу студентам всіх спеціальностей у закладах вищої освіти.

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають  знати  основи психології та педагогіки вищої школи, мати основні знання з дисциплін «Історія філософії». «Теоретична філософія», «Практична філософія, «Логіка», «Етика», «Естетика» тощо.

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти для подальшої передачі цих знань іншим студентам.

3. Володіти елементарними навичками сприйняття та аналізу інформації; педагогічної майстерності.

 

3. Анотація навчальної дисципліни «Методика викладання філософії у закладах вищої освіти» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін та викладається у 2 семестрі магістратури при підготовці за галуззю знань «Гуманітарні науки», спеціальність 033 - «Філософія». Навчальна дисципліна «Методика викладання філософії у закладах вищої освіти» належить до практично орієнтованих дисциплін і надає можливість студентам оцінити свої викладацькі здібності, зрозуміти свою майбутню професію та забезпечує отримання загальних і фахових компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових частин. У 1 частині розглядаються теоретичні та правові засади методики викладання філософських дисциплін, розкривається зміст понять «методика викладання», «дистанційне викладання», «болонський процес» тощо. У 2 частині розглядається система методичного забезпечення навчального процесу.

 

4. Завдання (навчальні цілі): Створення умов для формування у магістрів філософського факультету навичків і вмінь до професійної і самостійної роботи з підготовки та проведення лекцій та семінарських занять з філософії (філософських дисциплін) на різних факультетах ЗВО. Реалізація індивідуального творчого потенціалу та підвищення ефективності педагогічної діяльності. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками. Ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності. Аналізувати, оцінювати і прогнозувати соціальні, політичні, економічні та культурні процеси із застосуванням фахових знань та спеціалізованих навичок розв’язання складних філософських задач. Розробляти і викладати філософські дисципліни в закладах освіти.

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ФК 6. Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань.

ФК 8. Здатність викладати філософські дисципліни у закладах вищої освіти.

 

 

 

 

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Місце методики викладання в системі професійної підготовки

Лекція, самостійна робота

Есе, письмова контрольна робота, іспит

4

1.2

Специфіку методики викладання на рівні теоретичних моделей навчального процесу: інформаційний, діяльністний, комунікативний підходи.

Лекція, практичні заняття,  самостійна робота

Есе, письмова контрольна робота, іспит

5

1.3

Проблеми викладання філософських дисциплін в умова нових Законів Про вищу освіту (2014) та Про освіту (2017). Значення запровадження Болонського процесу для викладання дисциплін філософського циклу

Лекція, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

6

1.4

Основні проблеми інформаційного забезпечення курсу філософії.

Лекція, практичні заняття,  самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.5

Загальну логіку лекційного курсу з філософських дисциплін

Лекція, практичні заняття, самостійна робота

Есе, письмова контрольна робота, іспит

5

1.6

Особливості проведення семінару з філософії та інших філософських дисциплін

Лекція, практичні заняття,  самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

5

1.7

Основні види самостійної роботи з філософських дисциплін та надавати методичні поради з їх виконання

Лекція, практичні заняття,  самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

5

1.8 

Нові (дистанційні) форми та методи викладання філософії та філософських дисциплін в сучасних умовах

Лекція, практичні заняття,  самостійна робота 

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

4

 

Вміти: 

 

 

2.1

Аналізувати законодавчу базу освітнього процесу в Україні.

Лекція, самостійна робота

Презентація, іспит

4

2.2

Створювати матеріали лекцій з філософських дисциплін

Практичні заняття, самостійна робота

Усні доповіді, презентація, іспит

6

2.3

Створювати методичні розробки семінарських занять з філософських дисциплін

Практичні заняття, самостійна робота

Презентація, письмова контрольна робота, іспит

6

2.4

Обґрунтовувати і відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Практичні заняття, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація

4

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці сучасних методів викладання філософських дисциплін

Практичні заняття, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, письмова контрольна робота

5

2.6

Визначати критерії екзаменаційних оцінок з філософських дисциплін.

Практичні заняття, самостійна робота

Усні доповіді, презентація, іспит

5

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці розробок лекційних, семінарських занять та написання вимог до самостійної роботи;

Практичні заняття, самостійна робота

Усні доповіді, презентаційні матеріали, іспит

4

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів;

Практичні заняття, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація

6

3.3

Вести полеміку стосовно форм представлення матеріалів до філософських дисциплін;

Практичні заняття

Дискусії

5

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу  з різних джерел; готувати лекційні та семінарські розробки, презентаційні матеріали;

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація

7

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах;

Практичні заняття, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація

4

4.3

Самостійно приймати та  обґрунтовувати власні рішення

Практичні заняття, самостійна робота

Усні доповіді, презентація, іспит

4

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

 Результати навчання дисципліни 

 

 

Програмні результати

навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

ПРН 1. здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і критично осмислювати

актуальні проблеми сучасної філософської думки, розробляти їх в рамках власного

філософського дослідження;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 8. розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами філософського дискурсу та

іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 14. приймати ефективні рішення з питань управління складною професійною та/або

навчальною діяльністю у сфері філософії;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 15. Розробляти і викладати філософські дисципліни в закладах освіти;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 16. планувати і виконувати наукові дослідження з філософії та дотичних питань,

формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, презентувати результати

досліджень в різних формах наукової комунікації.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

7. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.8), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

Оцінювання семестрової роботи:

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях, підготовка та представлення презентацій на практичних заняттях: РН 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 20/30 балів

2. Самостійна робота: написання есе до тем 1-5 першого частини програми: РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.4, 3.1, 4.1, 4.3  – 10/20 балів

3. Підсумкова контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.5 - 6/10 балів 

 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях, підготовка та представлення презентацій на практичних заняттях), 2) самостійну роботу, 3) підсумкову контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:

* в максимальному вимірі             60 балів

* в мінімальному вимірі                 36 балів

     У разі відсутності на практичному занятті студент має відпрацювати завдання в письмовій формі.

 

 Підсумкове оцінювання у формі іспиту:

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 3.1, 4.3 – 24/40 балів

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).

 Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до екзамену студент має здати всі самостійні роботи . Екзаменаційна оцінка не може бути меншою за 24 бали для отримання загальної позитивної оцінки за дисципліну.

 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

7.2. Організація оцінювання:

 

Семестрова робота

Семестрова кількість балів

Min – 36 балів

Max – 60 балів

Усна відповідь

теми 6, 7 , 8, 9, 10, 11

«3» х 5 = 15

«5» х 5 = 25

Доповнення, участь у дискусіях

 теми 6, 7 , 8, 9, 10, 11

«1» х 5= 5

«1» х 5 = 5

Cамостійна робота

Написання 5 есе згідно інформаційного додатку

«2» х 5 = 10

«4» х 5 = 20

Підсумкова контрольна робота за всіма частинами

«6» х 1 = 6

«10» х 1 = 10

Загальна семестрова  оцінка дисципліни

 

36

60

 

Критерії оцінювання:

Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

Доповнення / дискусія:

1 бал  – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

  Самостійна робота (Написання 5 есе згідно інформаційного додатку):

4 бала - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, апелює до поглядів відомих філософів, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

3 бала - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

 2 бала - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.

Підсумкова контрольна робота за всіма частинами:

10-7 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи.

6-3 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

2-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх частин та виконання самостійних робіт

 

1.      Екзаменаційна робота виконується у вигляді письмової відповіді на 3 питання білета та оцінюється у 40 балів:

Білет складається з 3-х питань: 2 теоретичні і 3 – практичне завдання (аналіз статті):

Оцінювання теоретичних питань (кожне по 10 балів):

10-8 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи.

7-5 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності.

4-3 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

2-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.

Оцінювання практичного завдання (20 балів):

20-17 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи.

16-10 балів студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності.

9-5 балів  в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

4-0 балів не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.   

 

Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0 -59

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

№ п/п

Назва лекції

Кількість годин

 

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

 

Частина 1. Методика викладання

 як предмет дослідження

 

1.

Тема 1. Предмет, структура та завдання курсу

2

 

8

 

2.

Тема 2. Філософія в системі освіти

2

 

8

 

3.

Тема 3. Стан викладання філософії в Україні та проблеми методичного забезпечення

2

 

8

 

4.

Тема 4. Проблеми викладання філософських дисциплін в умова нових Законів Про вищу освіту (2014) та Про освіту (2017). Значення запровадження Болонського процесу для викладання дисциплін філософського циклу

2

 

8

 

5.

Тема 5. Проблеми та вимоги до викладання філософії в дистанційному форматі.

2

 

8

 

 

Частина 2. Система методичного забезпечення

навчального процесу 

 

6.

Тема 5. Інформаційне забезпечення курсу філософії

 

2

 

2

6

 

7.

Тема 6. Підготовка лекційного курсу

4

2

12

 

8.

Тема 7. Методика підготовки та проведення філософського семінару

4

2

6

 

9.

Тема 8. Організація та методичне забезпечення самостійної роботи студентів

2

1

6

 

 

 

10

Тема 9. Особливості системи контролю знань з філософії

2

1

2

 

 

 

11

Тема 10. Актуальні проблеми методики викладання філософії

2

2

8

 

12

Письмова контрольна робота

2

 

 

 

ВСЬОГО

28

10

80

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекції 28 год.

Практичні заняття  – 10год.

Консультація – 2 год.

Самостійна робота80 год.

  

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнародний благодійний фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова.  К.; Таксон, 2016. 234 с. Режим доступу: https://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09- 07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf

Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін). Тернопіль, 2003.

Буряк В. Керування самостійною роботою студентів/ Вища школа. 2001.  № 4-5.

Головко Л.Л. Активізація самостійної роботи студента під час лекційних занять/ Освіта і управління. 2002.  № 1.

Корміна Л. І. Методика викладання дисциплін за фахом у вищих навчальних закладах : методичні рекомендації до курсу / Л. І. Корміна.  Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 52 с. Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/153584854.pdf

Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: навч. посіб. / П.П.Шляхтун. К.: ВЦ «Академія», 2011. 224 с. 

 

Додаткова:

Бугров В. (2021). Інституціалізація наукових здобутків Інституту філософії в освітніх практиках: досвід «Київської філософської школи»/Філософська думка, 4, 27-37. https://doi.org/10.15407/fd2021.04.027

https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/567

Бойченко Михайло. (2013) Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна /Філософська думка. №5. С. 60-72.

http://www.journal.philosophy.ua/sites/default/files/issues/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0%202013%20%E2%84%965.pdf

Губерський Леонід (2013) Філософія і освіта: зустріч перспектив /Філософська думка. №5. С. 6-13.

http://www.journal.philosophy.ua/sites/default/files/issues/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0%202013%20%E2%84%965.pdf

Драйден Ґордон, Вос Джаннетг. Революція в навчанні / Перекл. з акта. М. Олійник. Львів: Літопис, 2005.  542 с.

http://school18.rv.sch.in.ua/Files/downloads/1drayden_gordon_vos_dzhannet_revolyutsiya_v_navchanni.pdf

Ідея університету: сучасний дискурс : матеріали Міжнародної наукової конференції, 26–27 травня 2011 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Київський університет імені Тараса Шевченка, Київський науковий клуб «Синергія».  К., 2011. 109 с.

Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво / Мислителі німецького Романтизму.  Івно-Франківськ, 2003.  С. 158-161.

Квєк Марек, Місце філософії в університеті. Минуле, теперішнє, майбутнє

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12969/1/Kwiek_Ukrainian_Philosophy_University.pdf

Конверський Анатолій (2013) «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету /Філософська думка. №5. С. 14-25.

http://www.journal.philosophy.ua/sites/default/files/issues/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0%202013%20%E2%84%965.pdf

Кулик О. Роль філософії в університеті/Вісник Львівського університету. Серія філос.-політ. студіїї. 2018, Випуск 21, с.46-51.

http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/21_2018/8.pdf

Одушкін Остап, Сократ, корупція і Болонський процес https://zn.ua/ukr/EDUCATION/sokrat,_koruptsiya_i_bolonskiy_protses.html

Ортега-і-Гассет Х. Місія університету.

https://www.management.com.ua/vision/vis009.html

Рашкевич Ю.М. Болонський процес: історія, стан та перспективи https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/5_16_Rashkevich.pdf

Рашкевич  Юрій  Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.

http://maidanua.org/static/mai/1245698905.html

Руденко О. Філософія освіти або чи потрібна освіті філософія?/Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. Вип. 1 (115).  С.41-43.

https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/79/79

Руденко О.В. Феномен кліпового мислення у контексті формування професійної компетентності майбутніх викладачів психолого-педагогічних дисциплін /«Перспективита інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2022. № 1(6) 2022. с.360-369. (у співавторстві Ходикіна Ю.Ю., Приймак В.М., Поленкова М.В.)
https://doi.org/10.52058/2786-4952 -2022-1(6)-360-369

Тихомірова Ф. А. (2021)  Дистанційне викладання філософії як виклик для класичного університету/Збірка наук.праць «УНІВЕРСИТЕТ ONLINE. ОСВІТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ». С.143-147.

http://liber.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/30928/1/143-147.pdf.

Draves William A. Teaching online. (Дрейвс Вильям А. Викладання он-лайн).

https://www.goodreads.com/book/show/2453298.Teaching_Online

Heidegger M. Selbstbehauptung der Deutschen Universität. (Гайдеггер М. Самоствердження німецького університету).

https://phil.hse.ru/data/2016/10/03/1122904343/Heidegger.pdf

Hegel G.W.F. Über den Philosophie-Unterricht auf der Universitäten (Гегель Г.В.Ф. Про викладання філософії в університетах).

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110878462-021/pdf

Kant I. Logik: Ein Handbuch für Vorlesungen.III. Der Begriff der Philosophie im Allgemeinen. (Кант І. Логіка: Посібник до лекцій. ІІІ. Поняття філософії взагалі). https://books.google.com.ua/books?id=efhDAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Kant I. Der Streit Der Fakultäten. (Суперечка факультетів)//

https://meiner-elibrary.de/media/upload/leseprobe/9783787314508.pdf

Rudenko, O., (2022). E-Learning in a Postmodern Society. Postmodern Openings, 13 (1Sup1), 447-464. (у співавторстві Yuskovych-Zhukovska V., Bogut O., Lotyuk Y., Kravchuk O., Vasylenko H.)
https://doi.org/10.18662/po/13.1Sup1/435

Rudenko, O., (2022). Axiological Aspects of Educational Activity in Postmodern
Philosophy. Postmodern Openings, 13(2), 334-344. (у співавторстві Pieshev, O., Lazareva, A., Sokolova, O., Maksiuta, M., Fesenko, G.)
https://doi.org/10.18662/po/13.2/457

Rudenko, O., (2022).  Philosophy of Education and Science in the Context of Digitalization of Society. WISDOM - Special Issue 3(4), 2022 Philosophy of Education. P.75-81. (У співавторстві Dmytro Maltsev, Alla Lazareva, Romana Dudyk, Zhanna Zvarychuk)

https://doi.org/10.24234/wisdom.v4i3.786

Нормативно-правові акти:

Болонський процес 2020 - Простір європейської вищої освіти у новому десятиріччі  https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/bolon/10.pdf

Болонська декларація. Спільна заява європейських міністрів освіти, 18–19 червня 1999 року, м. Болонья  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_525#Text

 

Велика Хартія Університетів, Болонья, 18 вересня 1988 р.  http://euroosvita.net/?category=17&id=1049.