Відкриті питання на іспит з Філософії (2023)

Оцінювання відкритого питання:

10-8 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, спирається на погляди відомих філософів, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, власну позицію.

7-5 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє достатній рівень самостійності.  Допускаються несуттєві неточності

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдання.

 

1.      В чому полягає особливість філософських проблем? Чому їх називають «вічними»? Чи є вони такими для Вас? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

2.      Які особливості людської діяльності викликають формування світогляду? Поясніть Вашу позицію.

3.      За якими принципами визначається історичність світогляду? Які історичні типи світогляду Вам відомі? Обґрунтуйте Ваше твердження.

4.      Чи є актуальним сьогодні релігійний світогляд? Поясніть свою позицію. Наведіть приклади.

5.      У чому полягає відмінність між релігійним і науковим світоглядами? Обґрунтуйте Вашу позицію.

6.      Чи можна ототожнювати світогляд і філософію? Обґрунтуйте Вашу думку.

7.      Що вивчає філософія? Як історично змінювались уявлення про філософію? Поясніть свою відповідь прикладами.

8.      Філософія: наука чи форма суспільної свідомості? Поясніть свої погляди.

9.      На що скероване філософське пізнання? Обґрунтуйте власну позицію.

10. В чому полягає суспільна значущість філософії? Обґрунтуйте Вашу позицію.

11. Чому представників філософії «ранньої класики» називали натурфілософами? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

12. Спробуйте пояснити особливість доказової сили апорій Зенона та вказати переваги та недоліки такого способу аргументації.

13. Що означає вислів “антропологічний поворот в античній філософії” і з іменами яких мислителів він пов’язаний?

14. Покажіть на прикладі античної філософії зміну предмета й методу філософії.

15. Яка головна особливість християнської середньовічної філософії? Аргументуйте.

16.  Як можуть співвідноситись пізнання й віра? Поясніть на прикладах.

17.  Як схоластична філософія вирішує проблему універсалій? Як сучасна філософія ставиться до проблеми загальних понять? Порівняйте підходи.

18. В чому полягає гуманістичний характер філософії доби Відродження? Обґрунтуйте свою позицію.

19. У чому полягає сутність поглядів на субстанцію в новоєвропейській філософії? Чиї погляди Ви поділяєте та чому?

20. У чому полягає зв’язок філософії Нового часу з математикою й природознавством? Наведіть приклади.

21. Яка система поглядів і чому отримала назву Просвітництва? Обґрунтуйте.

22. Чому своє пояснення процесу пізнання Кант називав «коперніканським поворотом у філософії»? Обґрунтуйте.

23. Якими причинами був обумовлений перехід від класичного до некласичного філософування? Аргументуйте.

24. Розкрийте зміст аналітичної філософії як однієї з провідних філософських методологій. Наведіть приклади.

25. Як розуміється поняття "матерія" у філософії та науці? Поясніть Вашу позицію.

26. У чому полягають труднощі філософського вирішення проблеми свідомості? Обґрунтуйте.

27.  Які існують підходи до проблеми істини? Наведіть приклади таких підходів.

28.  Чим скептицизм відрізняється від агностицизму? Яка позиція поділяється Вами?

29. Чому багато філософів і мислителів кажуть про людину як таємницю? Яке Ваше розуміння людини?

30. У чому сутність проблеми співвідношення біологічного та соціального в людині? Які варіанти вирішення цієї проблеми Ви знаєте і які поділяєте?

31. Чи дійсно існування людини в світі є унікальним? Обґрунтуйте власну позицію.

32. У чому полягає парадоксальність феномену свободи особистості? Ваше розуміння свободи.

33. Які типи ставлення до життя і смерті Ви знаєте? У чому сенс безсмертя особи? Поясніть свою позицію.

34. У чому специфіка екзистенціалістського підходу до проблеми сенсу життя? Наведіть приклади такої позиції.

35. Соціальні утопії та антиутопії. Чи можна побудувати досконале суспільство?

36.  Що є предметом гносеології та яка її відмінність від епістемології? Поясніть Вашу відповідь.

37. Наука — це єдина істинна форма знання чи успішна ідеологія? Аргументуйте свою позицію.

38. Які методи використовуються в філософії і в чому їх специфічна характерність?

39. У чому полягає специфіка філософського аналізу культури? Поясніть Вашу позицію.

40. Яка визначальна причина кризи сучасної культури? Поясніть Вашу відповідь.