КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора НН інституту

з науково-педагогічної роботи

_____________Ігор МІНГАЗУТДІНОВ

_______________202_ року

 

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

 

для студентів

 

галузі знань                 29      Міжнародні відносини

напрям підготовки      292    Міжнародні економічні відносини

освітній рівень             Другий: магістр

освітня програма         Міжнародний  бізнес

 

 

вид дисципліни     обов’язкова

Форма навчання                                     денна

Навчальний рік                                       2023/2024

Семестр                                                    І

Кількість кредитів ЕСТS                   3

Мова викладання,

та оцінювання                                         українська

Форма заключного контролю               залік

Викладачі:             д.е.н., проф. Вергун В.А._, к.ф.н., доц. Руденко О.В.____________

     (Науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання даної дисципліни у відповідному навчальному році)

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

 (підпис, ПІБ, дата)

КИЇВ – 2023


Розробники:    д.економ.н., професор Вергун Володимир Антонович

                            к.філос.н., доцент Руденко Ольга Валентинівна

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри _______ (Дмитро РАСШИВАЛОВ)

                                 

Протокол № 10 від «11» травня 2023 р.

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією НН інституту міжнародних відносин

 

Протокол №___ від «____» __________ 202__ року

Голова науково-методичної комісії  ____________   (Олена ПРИЯТЕЛЬЧУК)

(підпис)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень у міжнародному бізнесі» за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» входить до дисциплін спеціальної професійної підготовки фахівців за освітнім рівнем «магістр» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» і вивчається студентами освітньої програми «Міжнародний бізнес» на І курсі магістратури впродовж першого семестру навчального року. Обсяг навчального  навантаження варіюється у кожному навчальному  році і включає лекції, семінарські заняття, самостійну роботу, підсумкову модульну контрольну роботу та письмовий залік.

У 2023-2024 начальному році обсяг лекційних занять складає – 18 годин, семінарських занять- 12 годин, самостійна робота – 60 годин. Загальний обсяг – 90 годин.

 

1. Мета та завдання дисципліни: на основі сучасних теоретико-методологічних підходів розкрити зміст та методологію наукових досліджень, їх організацію у світі та Україні, з’ясувати специфіку наукових досліджень у сфері міжнародного бізнесу, показати зв'язок даної навчальної дисципліни з іншими дисциплінами спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Цьому стратегічному завданню підпорядковані логіка і структура навчального процесу, підручників, посібників інших навчально-методичних матеріалів із даної дисципліни.

Питання начальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень у міжнародному бізнесі» згруповані у два змістових модульних блоки: перший розкриває теоретичні основи методології та організації науково-дослідної роботи як окремої, самостійної сфери суспільної діяльності, як складової магістерської підготовки та можливої майбутньої професії і виду заняття. У першому модулі аналізуються також структура, механізми та інструменти організації наукових досліджень  у сучасному світі та Україні. Другий модульний блок питань зорієнтовано на практичні аспекти застосування методології та організації науково-дослідної роботи у міжнародному бізнесі як сфері діяльності. У другому блоці поряд із питаннями особливостей і напрямів наукових досліджень міжнародної бізнес-проблематики, розкриваються механізми, інструменти науково-дослідної роботи в Україні, структура та організація наукових досліджень в економічній сфері в цілому та міжнародному бізнесі, зокрема. При цьому  стратегічним завданням є формування у студентів  чіткої, логічно послідовної і структурованої системи наукових знань щодо своєї майбутньої професійної підготовки.

 

2. Попередні вимоги до опануванням або вибору навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень у міжнародному бізнесі»:

·         поглиблені знання основ наукових досліджень, їх методології, методів та інструментів аналізу;

·         вміння вивчати, аналізувати, оцінювати та узагальнювати напрями розвитку наукових досліджень у міжнародному бізнесі, виокремлювати його найбільш актуальні проблеми, враховувати специфіку, їх прояву в окремих країнах, включаючи Україну;

·         оволодіння елементарними, базовими навичками науково-дослідної роботи, аналітичного дослідження, написання магістерської роботи, наукових  статей і тез;

·         набуття знань щодо організаційного забезпечення науково-дослідної діяльності.

3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень у міжнародному бізнесі» є складовою програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»  галузі знань - 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми – «Міжнародний бізнес». Вона базується на вивченні таких дисциплін як: «Економікс», «Вступ до спеціальності», «Мікроекономіка», «Міжнародний бізнес», «Макроекономіка», «Міжнародні економічні відносини» та пов’язана з вивченням таких дисциплін як «Основи наукових досліджень», «Філософія бізнесу», «Історія економічних вчень та економічного розвитку», «Менеджмент  і маркетинг».

Предметом навчальної дисципліни є сучасні  теоретичні, методологічні та методичні підходи до організації і техніка наукових досліджень у міжнародному бізнесі, актуальні проблеми  міжнародного бізнесу як самостійної науки, набуття практичних навичок у написанні магістерської та дисертаційної роботи.

4. Завдання. До основних завдань навчальної дисципліни відносяться поглиблення, систематизація теоретичних знань студентів з міжнародної бізнесової проблематики, формування практичних навичок щодо організації, методики та інструментарію науково-дослідної роботи, ознайомлення студентів з основними досягненнями вітчизняних і зарубіжних досліджень проблем міжнародного бізнесу.

5. Результати навчання за дисципліною.

Код

Результат навчання

(1.    знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток

 у підсумковій оцінці з дисципліни

1.1

теоретичні та методологічні принципи науки і наукових досліджень, методи теоретичних та експериментальних досліджень;

лекція, семінарське заняття

тест, опитування

 

 

 

 

40%

1.2

особливості, тенденції та проблеми розвитку сучасних світових  наукових економічних досліджень, основні джерела інформації, методики збору;

лекція, семінарське заняття

тест, опитування

1.3

основні етапи становлення і розвитку вітчизняної економічної науки, систему організації наукових досліджень у провідних країнах світу, України, КНУ імені Тараса Шевченка.

лекція, семінарське заняття

тест, опитування

2.1

підготувати наукові статті, тези виступу на наукових конференціях, круглих столах, симпозіумах;

обрати тему з наукового напряму, сформулювати наукову проблему;

семінарське заняття

тест, опитування, дискурс

 

 

 

 

 

 

40%

2.2

сформулювати актуальність, теоретичну і практичну значимість, мету, завдання, предмет і об’єкт, методологію і методи дослідження;

організувати роботу в науково-дослідницьких установах, інститутах, факультетах, кафедрах;

семінарське заняття

тест, опитування, дискурс

2.3

формувати оптимальні моделі взаємодії в міждисциплінарних наукових дослідженнях;

здійснювати моніторинг проблем міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу;

семінарське заняття

тест, опитування, дискурс

2.4

складати науково обґрунтовані прогнози розвитку суб’єктів міжнародного бізнесу, робити аналітичні оцінки;

презентувати результати наукових досліджень

семінарське заняття

тест, опитування

 

3.1

аргументація власної позиції щодо результатів досліджень тієї чи іншої проблеми міжнародного бізнесу

семінарське заняття

опитування, дискурс

 

10%

4.1

аналіз проблем, стану та рівня наукових досліджень міжнародної бізнесової проблематики в Україні;

семінарське заняття

опитування, дискурс

 

 

10%

 

4.2

Аналіз стану науково-дослідної роботи в КНУ імені Тараса Шевченка, в Інституті міжнародних відносин, пропозиції щодо підвищення її ефективності та практичної спрямованості

семінарське заняття

опитування, тест

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання.

Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.4

3.1

4.1

4.2

ПРН-1 Проводити пошук інформації і систематизацію даних, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції, викладати текст, виявляти ключові моменти, отримувати додаткові дані;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН-2 Визначати характеристики проблем у сфері зовнішньоекономічної діяльності із урахуванням цивілізаційних, регіональних та національних особливостей та обирати способи їх розв’язання;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН-3 Виступати з аналітичними доповідями, здійснювати прогнози з застосуванням різних математичних моделей;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН-4 Здійснювати комп’ютерне оброблення, компонування даних,перевіряти їх правильність, забезпечувати якість підготовлених документів;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН-5 Використовувати усне та письмове мовлення українською та іноземними мовами з використанням професійної термінології;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН-6 Формувати цілі та критерії оптимізації, генерувати рішення та у сфері міжнародного бізнесу в умовах невизначеності;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН-7 Застосовувати кореляційний аналіз, виявляти закономірності,здійснювати прогнозування за допомогою економіко-математичних методів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки.

        Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень у міжнародному бізнесі» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Форма контролю з даної дисципліни – залік. Кількість балів розраховується за накопичувальною системою.

7.1. Форми оцінювання студентів:

-          Семестрове оцінювання. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом в процесі засвоєння матеріалу всіх змістових модулів.

 

ЗМ

 

Min. –24

 

Max. –60

Усна відповідь

(14 семінарських занять)

2

3

Доповнення

1

1

Письмове завдання

3

8

Підсумкова модульна контрольна робота

4

10

 

 

-          Підсумкове оцінювання. Залік з дисципліни проводиться письмово(тест).

Якщо впродовж семестру студент набрав менше 40 балів, то він вважається таким, що не виконав навчальний план і не допускається до заліку.

Рекомендований мінімум, що допускає студента до заліку – 48 балів. Залік оцінюється максимально в 20 балів. За результатами семестру студент отримує максимально балів за підсумковою шкалою, яка складається з результатів двох модулів у семестрі та оцінки за залік.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.

Якщо студент отримав підсумкову оцінку з дисципліни від 1 до 59 балів йому виставляється за національною шкалою оцінка «не зараховано» і у студента виникає академічна заборгованість. Таким студентам, а також студентам, недопущеним до заліку, або таким, що не з’явилися на залік, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість відповідно до графіку ліквідації академзаборгованості.

 

Шкала відповідності

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

теми

 

Назва теми

 

 

Кількість годин

лекції

Семінарські

самостійна робота

 

Змістовий модуль І.  Теоретичні основи методології та організації науково-дослідної роботи

1

Наука й наукові дослідження у сучасному світі

2

2

7

2

Методологія, методика і методи наукового дослідження

2

2

7

3

Провідні методологічні концепції ХХ-ХХІ століття

2

2

7

4.

Структура, механізм та інструменти організації наукових досліджень у світі та Україні

2

 

7

Змістовий модуль ІІ. Практичне застосування методології та організації науково-дослідної роботи в міжнародному бізнесі

5.

Теоретико-методологічні засади та методика досліджень наукових проблем міжнародного бізнесу

2

2

8

6.

Наукові дослідження міжнародного бізнесу в роботах лауреатів Нобелевської премії

2

2

8

7

Вплив глобалізації на формування нової парадигми досліджень міжнародного бізнесу

2

2

8

8

Організація наукових досліджень та наукової роботи в КНУ імені Тараса Шевченка та Інституті міжнародних відносин

2

1

8

 

Модульна контрольна робота

 

1

 

Всього годин:

16

14

60

 

 

Загальний обсяг  90 год., в тому числі:

Лекцій18 год.

Семінари, практичні –  12 год.

Самостійна робота60 год.

Консультація – 2 год.

 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 

Тема 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі  (11 год.)

 

Лекція 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі (2 год.)

Виникнення та еволюція науки. Класифікація наук, академічна та вузівська. Види та ознаки наукового дослідження. Методологія і методи наукового дослідження. Категоріальний апарат науки. Об’єкт і предмет дослідження. Організація наукової діяльності у світі та Україні.

 

Семінарське заняття 1 (2 год.)

Питання для обговорення

1. Основні підходи до розуміння науки.

2. Особливості наукової діяльності.

3. Принципи, норми і критерії наукового знання.

4. Рівні методологічної організації науки.

5. Глобальні наукові революції і типи наукової раціональності.

 

Самостійна робота  (7 год.)

1.     Засвоїти основні поняття з теми.

2.     Науково-дослідна робота як сфера суспільної діяльності.

3.     Види та ознаки наукового дослідження.

4.     Теоретичні та методологічні принципи науки.

5.     Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

6.     Фундаментальні наукові дослідження.

 

Індивідуальне завдання №1

Виконати дослідження на тему «Чи є обрана мною галузь знання наукою?»

Структура роботи:

-         визначити основні ознаки науки;

-         за їх характерними особливостями розглянути обрану галузь знання;

-          зробити висновок щодо обраної галузі знання.

 

Тема 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження (11 год.)

 

Лекція 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження (2 год.)

Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій. Об'єктивна основа застосовності методів. Типологія методів. Філософські та загальнонаукові методи. Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання. Методологія як філософська дисципліна – історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції методології в сучасній науці.

 

Семінарське заняття 2 (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Поняття наукового методу. Метод, методологія, методика.

2. Основні етапи організації стандартного наукового дослідження.

3. Основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові.

4. Роль експерименту, індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

5. Популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивна і емпірична індуктивна.

6. Методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації.

 

Самостійна робота  (7 год.)

1. Методологія теоретичних досліджень.

2.Прикладні наукові дослідження

3. Формулювання теми наукового дослідження.

4. Постановка проблеми.

5. Застосування дедуктивного та індуктивного методів та методу системного аналізу.

 

 

 

 

Тема 3. Провідні методологічні концепції ХХ – ХХІ ст.  (11 год.)

 

Лекція 3. Провідні методологічні концепції ХХ ст.          (2 год.)

Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевіряємість, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості. Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічний анархізм як проблема. Методологічне забезпечення міждісциплінарних досліджень.

 

Семінарське заняття 3 (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Позитивізм і метод логічного аналізу мовних виразів. Вплив аналітичної філософії (Г.Фреге, Б.Рассел) та «Логіко-філософського трактату» Л.Вітгенштайна на розвиток логічного позитивізму. Діяльність Віденського гуртка. Індуктивізм і верифікаціонізм.

2. Критичний раціоналізм К.Поппера і методологія фальсифікаціонізму. Метод фальсифікації як критерій демаркації науки та метафізики. Еволюційна епістемологія.

3. Історицизм і методологічний анархізм. Зміна ставлення до історії науки. «Структура наукових революцій» Т.Куна. Принцип «все дозволено» (П.Фойєрабенд).

 

Самостійна робота  (7 год.)

1.     Трансформація чи модернізація науки?

2.     Особливості сучасних наукових революцій.

3.     Основні характеристики наукової школи.

4.     Еволюція поглядів і теоретичних підходів до історії науки.

 

 

Тема 4. Структура, механізм та інструменти організації наукових досліджень в Україні та в світі   (9 год.)

 

Лекція 4. Структура, механізм та інструменти організації наукових досліджень в Україні та в світ  (2 год.)

Система науково-дослідної діяльності у глобальному світі. Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на організацію наукових досліджень у світовому співтоваристві. НДДКР у структурі механізму сучасної наукової діяльності. Трансформація  інструментарію наукових досліджень в умовах глобалізаційних змін. Організація наукових досліджень в Україні, її структура, механізм та інструментарій. Особливості організації наукових досліджень в академічній та вузівській системах. Інтеграція наукових досліджень України у європейський та світовий науково-дослідний простір.

 

Самостійна робота  (7 год.)

1.     Тенденції розвитку науково-дослідної діяльності у сучасному світі.

2.     Інноваційна спрямованість наукової діяльності, види і форми її реалізації.

3.     Європейська інституційна система організації  наукових досліджень.

4.     Загальні риси та особливості організації наукових досліджень в Україні.

5.     Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 

Індивідуальне завдання №2

Написати критичне дослідження за темою: "Методологія і методика курсової роботи за 4-й курс ОР Бакалавра". Обсяг 2-3 друкарських сторінки. Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання курсової роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів.

Структура роботи:

- історія написання роботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапи дослідження;

- теоретична і методологічна основа роботи;

- предмет, об’єкт, цілі та задачі роботи;

- використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

- самооцінка курсової роботи: що і чому ви зробили б не так, якби виконували цю роботу зараз.

 

Модульна контрольна робота

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

 

 

Тема 5. Теоретико-методологічні засади та методика досліджень наукових проблем міжнародного бізнесу   (12 год.)

 

Лекція 5. Теоретико-методологічні засади та методика досліджень наукових проблем міжнародного бізнесу           (2 год.)

  Еволюція методологічних засад наукових досліджень міжнародного бізнесу. Теоретичний дискурс міжнародної бізнесової проблематики. Міжнародний бізнес як сфера господарської діяльності та наукова галузь.

Міжнародний бізнес як економічна категорія, місце в системі категорій економічної науки. Функції міжнародного бізнесу як науки. Теоретико-пізнавальна,           практична, прогностична, виховна та світоглядна функції, їх взаємодія. Становлення та еволюція теорій міжнародного бізнесу. Сучасні теорії міжнародного бізнесу.

 

Семінарське заняття 4. (2 год.)

Питання для обговорення:

1.     Принципи міждисциплінарності в економічних дослідженнях.

2.     Особливості методології економічної науки.

3.     Методи і техніка наукових досліджень у міжнародному бізнесі.

 

Самостійна робота (8 год.)

1.  Філософія як методологічна основа пізнання об’єктивної реальності.

2.  Логіка наукового дослідження.

3.  Категоріальний апарат науки.

4.  Організація і планування наукового дослідження.

 

Тема 6.  Наукові дослідження економічних проблем в роботах лауреатів Нобелівської премії (12 год.)

 

Лекція 6. Наукові дослідження економічних проблем в роботах лауреатів Нобелівської премії. (2 год.)

Макроекономічні проблеми в працях лауреатів Нобелівської премії. Мікроекономічний аналіз в сучасній нобелелогії. Мікроекономічні проблеми в працях лауреатів Нобелівської премії. Міждисциплінарні дослідження проблем міжнародного бізнесу в сучасній нобелелогії.

 

Семінарське заняття 5. (2 год.)

Питання для обговорення.

1.     Міждисциплінарні дослідження економічних проблем в нобелелогії.

2.     Проблеми міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу в роботах лауреатів Нобелівської премії.

3.     Теоретичні дослідження у роботах лауреатів Нобелівської премії  Д.Норта (неоінституціоналізм)  та Р.Талера (поведінкова економіка).

 

Самостійна робота (8 год.)

1.       Історія започаткування Нобелівської премії.

2.       Теорія трансакційних витрат Р. Коуза.

3.       Теорія людського капіталу Г. Бекера.

4.       Науковий доробок лауреатів Нобелівської премії 2020-2024 років.

 

 

Тема 7.  Формування нової парадигми досліджень міжнародного бізнесу

 

Лекція 7.  Вплив глобалізації на формування нової парадигми досліджень міжнародного бізнесу  у ХХІ ст. (2 год.)

Особливості глобалізації бізнесу ХХІ століття. Загрози і виклики міжнародного бізнесу як негативний наслідок розвитку глобалізації. Політичні, економічні, екологічні та фінансові виклики і загрози міжнародного бізнесу. Новітні тенденції у розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобальних викликів: формування навої парадигми міжнародного бізнесу, глобальні ТНК та глобальна фінансова безпека, інтелектуалізація міжнародного бізнесу, зміни в мікро- та макросередовищі міжнародного бізнесу. Становлення і розвиток нових форм міжнародного бізнесу: венчурний бізнес, лізинг, технопарки, торговельні мережі, франчайзинг, інжиніринг.

 

Семінарське заняття 6. (2 год.)

Питання для обговорення.

1.     Новітні інституційні та функціональні форми міжнародного бізнесу.

2.     Вплив інтеграції та дезінтеграції та розвиток міжнародного бізнесу.

3.     Наукові дослідження новітніх викликів і загроз міжнародного бізнесу.

 

Самостійна робота (8 год.)

1.  Причини, суть та наслідки глобалізації. Економічна і фінансова    глобалізація.

2.  Шанси і можливості розвитку міжнародного бізнесу у ХХІ столітті.

3.  Становлення постіндустріальної цивілізації та еволюція традиційних     структур міжнародного бізнесу.

4.  Перехід до інноваційної моделі бізнесової діяльності.

5.  Наукові дослідження трансформаційних змін у міжнародному бізнесі.

 

 

Тема 8.  Організація наукових досліджень в КНУ імені Тараса Шевченка та Інституті міжнародних відносин

 

Лекція 8.  Організація наукових досліджень в КНУ імені Тараса Шевченка та Інституті міжнародних відносин (4 год.)

          Науково-дослідна робота як складова навчального процесу в університеті. Система наукових досліджень в КНУ імені Тараса Шевченка та її організаційна структура. Науково-дослідна частина та її функції. Історичний процес становлення і розвитку економічних досліджень в Університеті Святого Володимира та КНУ імені Тараса Шевченка. Напрями наукових досліджень економічної і бізнесової проблематики. Організація і структура науково-дослідної роботи і Інституті міжнародних відносин. Спеціалізовані учені ради в ІМВ, напрями їх діяльності. Дисертаційні дослідження як результат наукової роботи в ІМВ.

 

Семінарське заняття 7. (1 год.)

Питання для обговорення.

1.     Проблематика  наукових досліджень економічного спрямування в КНУ імені Тараса Шевченка та ІМВ.

2.     Магістерські роботи як вид наукового дослідження.

3.     Науково-дослідна робота кафедри міжнародного бізнесу.

 

Самостійна робота (8 год.)

1.     Економічна освіта і наука в Імператорському Університеті Святого Володимира.

2.     Економічні дослідження в КНУ імені Тараса Шевченка.

3.     Науково-дослідна робота кафедр економічного спрямування в Інституті міжнародних відносин.

4.     Проблематика наукових досліджень на спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та освітній програмі «Міжнародний бізнес»

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

1.     Наукові дослідження як сфера суспільної діяльності.

2.     Становлення науки, зміст, принципи і критеріальні ознаки.

3.     Основні підходи до розуміння науки.

4.     Принципи та критерії наукового дослідження.

5.     Поняття наукової революції.

6.     Система наукових знань.

7.     Наукова діяльність. Види наукової діяльності.

8.     Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

9.     Основні етапи наукового дослідження.

10.          Класифікація наукових досліджень.

11.          Методологія, методика та організація наукового дослідження: порівняльний аналіз.

12.          Емпіричні методи науки.

13.          Теоретичні методи дослідження.

14.          Загальнонаукові методи.

15.          Гіпотетико-дедуктивна модель наукового дослідження.

16.          Методологічні процедури верифікації та фальсифікації.

17.          Роль індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

18.          Роль експерименту у методологічному розвитку науки.

19.          Метод системного аналізу в сучасній науці.

20.          Загальнонаукові методологічні принципи.

21.          Методологія позитивізму.

22.          Методологічне забезпечення міждисциплінарних досліджень.

23.          Роль та значення наукової та методологічної культури дослідника для розвитку науки.

24.          Поняття та принципи академічної доброчесності.

25.          Види порушень академічної доброчесності та академічна відповідальність.

26.          Міжнародний бізнес як інституційно-функціональна система.

27.          Міжнародний бізнес як сфера діяльності, економічна категорія і наука.

28.          Міжнародний менеджмент: суть та функції. Школи у міжнародному менеджменті.

29.          Тенденції та проблеми сучасних світових наукових економічних досліджень.

30.          Проблематики наукових досліджень в економічній нобелелогії.

31.          Етапи становлення і розвитку вітчизняної економічної науки.

32.          Системи організації наукових досліджень у сучасному світі.

33.          Наукові економічні дослідження в Україні: напрями, проблематика.

34.          Основні напрями, школи і теорії світової економічної науки.

35.          Теоретико-методологічні засади дослідження проблем міжнародного бізнесу.

36.          Питання міжнародного бізнесу у сучасному неоінституціоналізму.

37.          Теорії поведінкової економіки та їх значення для розвитку міжнародного бізнесу.

38.          Економічні дослідження в Київському університеті Св. Володимира.

39.          Економічна проблематика у наукових дослідженнях М.Х.Бунге та В.І.Вернадського.

40.          Організація наукових досліджень у Київському національному  університет імені Тараса Шевченка.

41.          Проблематика міжнародного бізнесу в наукових дослідженнях Інституту міжнародних відносин.

42.          Кафедри МЕВ, МБ та МФ Інституту міжнародних відносин у структурі КНУ імені  Тараса Шевченка.

43.          Магістерська робота як форма наукових досліджень.

44.          Тематика наукових досліджень у дисертаційних роботах Інституту міжнародних відносин.

45.          Організація наукових досліджень на кафедрі міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин.

 

 

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1:

Основна:

 

1. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

2. Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. К., 2009.

3. Історія та філософія наукиХрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІII– IV рівнів акредитації. Вінниця: Нова книга, 2009. https://books.google.com.ua/books?id=Xx_9CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

4. Коровайченко, Ю.М. Аlmamater, або як стати справжнім студентом. К.: "ВМУРоЛ", 2003.

5. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

6. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення та захисту. К., 1997.

8. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів. К.: "Центр учбової літератури", 2010.

9. Філософія науки. Підручник. Заг.ред. Добронравової І.С http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/PhN/zmist.htm

 

Додаткова:  

1.      Добронравова І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48.

2.      Добронравова І.С. Практична філософія науки. Суми: Університетська книга, 2017.

3.      Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1, 2. К.: Основи, 1994. 444/495 c.

4.  Виклики сучасного філософського знання //Сучасні аспекти науки: VI–ий том колективної   монографії. Київ-Братислава.,2021. C. 142-160.

5.  Kuhn,Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions.(Кун Т. Структура наукових революцій).  https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Kuhn-SSR-2ndEd.pdf

6.  Laudan LScience and Values. (Лаудан Л. Наука і цінності). https://www.academia.edu/39372139/Laudan_Science_Values

7.  Lakatos, Imre . Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. (Лакатос І. Фальсифікація та методологія науковоо-дослідних програм).

http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/pmo/eng/Lakatos-Falsification.pdf

8.  Rudenko O., (2021) Problems of humanitarian discourse in modern philosophies. AD ALTA JOURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH. 11/02- XXII, 143-147. https://doi.org/10.33543/11022

9. Rudenko O., (2018Methodological role of philosophy in scientific research// Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. Chernihiv : CNUT, 2018. Р. 381-382.

10.  Rudenko O., (2019) Postnonclassical science – vs –postmodernism. – Scientific achievements of modern society.  Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom.  P. 655-660.

11.           Rudenko O.V. Appointment of Methodologists Scientific Researches//International Scientific Conference "The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019", April 23-24, 2019: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center "Kyiv University", 2019.  – р.52.

12.           Rudenko O.V. Correlation of postmodernism and modern science//International Scientific Conference "The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020", April 22-23, 2020: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center "Kyiv University", 2020. – р.59-60.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2:

 

1.     Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – Київ, 2004.

2.     Intellectual challenges to economic globalistsm. Riga, 2020, 412p. [Ed. D.Lukianenko].

3.     Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. – Львів., 2001

4.     Розум, істина, історія. Пер. з англ. – К., 2003

5.     Історія Київського університету: монографія /Кол. авторів/ – ВПЦ «Київський університет», 2014.

6.     Вергун В.А., Приятельчук О.А., Ступницький О.І. Міжнародний бізнес: Підручник. К.: ВАДЕКС, 2020, 602 с.

7.     Новітні форми міжнародного бізнесу в умовах глобальних інституційних та технологічних змін: монографія (Д.П.Расшивалов та ін.). – К.: ВАДЕКС, 2019, 440с.

8.    Рогач О.І. Теорії міжнародного бізнесу: підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018, 687с.

9.     Світова економіка: Підручник / За ред. Шниркова О.І. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018, 616 с.

10.    Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: Історія. Теорія. Політика: Підручник. – К.: Либідь, 2019, 960 с.

11.    Geringer M. and others. International business. 2nd edition. McGraw-Hill Education, 2019, 572 p.

12.              Hill C., Hult T. Global Business Today. 10th edition. McGraw-Hill Education, 2017, 560 p

13.              Wild J., Wild K. International Business. The challenges of Globalization. 8th edition. Pearson, 2016.

14.              Жиленко К.М. Сучасні аспекти транс націоналізації: теорія, методологія, практика. Монографія. – Дніпро. 2018, 384с.

15.              Міжнародний бізнес: підручник / В.А.Вергун, О.А. Приятельчук, О.І.Ступницький / - К.: ВАДЕКС,2020, 602с.

16.              Якубовський В.В. Системные методы менеджмента в международном бизнесе: монография. К.: Освіта України, 2014, 844с.

17.              Офшоризація та деофшоризація міжнародної бізнес-діяльності у глобальному конкурентному просторі: монографія / В.А.Вергун, О.І.Ступницький, О.А.Приятельчук, Н.О.Мудрак/ - К.: ВАДЕКС, 2022, 462с.