КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

   «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                    Заступник декана 

                                                                                      філософського факультету

                                                                                       Дмитро Неліпа        

                                                                                     ______________________

                                                                                               «____» ________2022 року

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ З ОСНОВАМИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

 

для студентів

 

галузь знань                 22 «Охорона здоровя »

спеціальність               222 «Медицина»

освітній рівень             «Магістр»

освітня програма         «Медицина»

вид дисципліни             обов’язкова

 

Форма навчання                      денна

Навчальний рік                       2022/2023

Семестр                                              1

Кількість кредитів ЕСТS                  3

Мова викладання                              українська

Форма заключного контролю          залік

 

Викладачі: доц., к.філос.н. Ольга Руденко., проф., д.філос.н. Марія Рогожа асист., к.філос.н. Руслана Коперльос  

 

 

 

 

           Пролонговано: на 2023/2024 н.р. ________(_Д.Неліпа) 31.08.2023р.

)

           20__/20__ н.р. ________(_________) «__»___ 20__р.

 

 

 

 

КИЇВ – 2022

 

 


 

Розробники: Ольга РУДЕНКО, доцент, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки; Марія РОГОЖА, д.філос.н., професор кафедри етики, естетики та культурології, Руслана КОПЕРЛЬОС, к.філос.н., асистент кафедри філософії та методології науки

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                           Зав. кафедри філософії та методології науки

 

        _____________ (Ірина ДОБРОНРАВОВА)

 

Протокол № 1 від «26» серпня 2022 р.

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Протокол №2  від «31» серпня 2022 року

Голова науково-методичної комісії ____________________(Ірина МАСЛІКОВА)

 

«31» серпня 2022 року

 

 

Схвалено науково-методичною комісією ННЦ

«Інститут біології та медицини»

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол від _____________________ року №

 

Голова науково-методичної комісії  __________________ (Наталія СКРИПНИК)

 

«   »_____________2022 року

 

  

ВСТУП

 

1. Мета дисципліни – світоглядно-методологічна підготовка студентів-медиків, формування їх філософської культури як теоретичного підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів та актуалізація національної свідомості майбутньої лікарської еліти, забезпечення засвоєння специфіки культурного та філософського осягнення дійсності, ознайомлення із наявними культурологічними й філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм сучасного мислення, оволодіння методологією пізнання та практичної діяльності.

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

·        До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу, що базуються на знаннях шкільної програми дисциплін «Історії», «Людини і світ», «Художньої культури», «Етики».

·        Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти;

·        Володіти елементарними навичками сприйняття та аналізу інформації; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія з основами культурології» є обов’язковою дисципліною та викладається у 1 семестрі магістратури при підготовці за освітньою програмою «Медицина». Навчальна дисципліна «Філософія з основами культурології» дає можливість прилучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства. Вивчення філософії відіграє важливу роль у гуманітарній освіті сучасного лікаря, оскільки саме філософія виконує світоглядну, пізнавальну та методологічну функції забезпечуючи інтеграцію гуманітарних, фундаментальних та професійних дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості студентів за межі вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські цінності.

 

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі культурологічних та філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати вміння співвідносити культурні, філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї.

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:

інтегральної:

Здатність розв'язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

 

загальних:

ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.

ЗК 05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 06. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 07. Здатність працювати в команді.

ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.

ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 13. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 

 спеціальних (фахових, предметних):

СК 01. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.

СК 07. Здатність до діагностування невідкладних станів.

СК 09. Здатність до проведення лікувальноевакуаційних заходів.

СК 11. Здатність розв'язувати медичні проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

СК 20. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров'я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації.

СК.21. Зрозуміло і неоднозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

СК 24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами.

 

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

 Особливості становлення поняття «культура», основні підходи до її дослідження

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, підсумкова контрольна робота

8

1.2

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні функції та задачі

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповіді, експрес-опитування, підсумкова контрольна робота

8

1.3

Специфіку методології пізнавального і ціннісного освоєння людиною дійсності

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, експрес-опитування, підсумкова контрольна робота,

6

1.4

Понятійний апарат філософського знання

Лекція, самостійна робота

Підсумкова контрольна робота

4

1.5

Основні шляхи (способи) філософування

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, експрес-опитування, підсумкова контрольна робота

7

1.6

Основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство, природа, практика, пізнання, цінності тощо) та специфіку їх трактування в різних філософських школах

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, презентація самостійного дослідження, експрес-опитування, підсумкова контрольна робота

7

 

Вміти:

 

 

 

2.1

Самостійно опрацьовувати  культурологічні та філософські тексти, здійснювати їх критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, підсумкова контрольна робота

7

2.2

Порівнювати світоглядні парадигми, ідеологічні і релігійні конструкції, культурні концепції,

виділяти їх сильні і слабкі сторони;

 

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, експрес-опитування, підсумкова контрольна робота

7

2.3

Оперувати понятійним апаратом культурології та філософії, розвивати абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

Презентація самостійного дослідження, підсумкова контрольна робота

6

2.4

Обґрунтовувати і відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

7

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, підсумкова контрольна робота

6

 

комунікація:

 

 

 

3.1

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

7

3.2

Вести полеміку стосовно культурологічних та філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом

Семінари

Дискусії

6

 

автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з різних джерел;

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

4

4.3

Самостійно приймати та  обґрунтовувати власні рішення

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, підсумкова контрольна робота

5

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

 

Результати навчання   дисципліни

 

 

Програмні результати навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

ПРН 01. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності.

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

+

 

+

+

 

+

ПРН 02. Розуміння та знання фундаментальних і клінічних біомедичних наук, на рівні достатньому для вирішення професійних задач у сфері охорони здоров'я.

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

ПРН 3. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають наукові здобутки у сфері охорони здоров’я і є основою для проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері медицини та дотичних до неї міждисциплінарних проблем..

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

ПРН 21. Відшуковувати необхідну інформацію у професійній літературі та базах даних інших джерелах, аналізувати, оцінювати та застосовувати цю інформацію.

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

ПРН 23. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров'я людини для оцінки стану захворюваності населення.

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

ПРН 26. Управляти робочими процесами у сфері охорони здоров'я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів, організовувати роботу та професійний розвиток персоналу з урахуванням набутих навиків ефективної роботи в команді, позицій лідерства, належної якості, доступності і справедливості, забезпечення надання інтегрованої медичної допомоги.

 

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

ПРН 28. Приймати ефективні рішення з проблем охорони здоров'я, оцінювати потрібні ресурси, враховувати соціальні, економічні та етичні наслідки.

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

7. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

7.1 Оцінювання  семестрової  роботи:

1. Усна  доповідь на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,  3.1,  4.1, 4.2, 4.3  – 28/45 балів

2. Дискусії: РН 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 – 6/10 балів

3. Презентація самостійного дослідження: РН  1,6, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 – 12/20 балів

4. Експрес-опитування в тестовій формі:1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2 – 2/5 балів

5. Підсумкова  контрольна робота (Залік) : РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 4.3 - 12/20 балів.

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються.

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх форм семестрового оцінювання за умови успішного виконання завдань підсумкової контрольної роботи (не менше 50% правильних відповідей).

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.

 

7.2 Організація оцінювання:

Поточні контрольні роботи проводяться упродовж лекційного курсу. Підсумкова контрольна робота проводяться після завершення лекцій з усіх розділів робочої програми курсу. У разі відсутності студента при написанні контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на написання її в кінці семестру. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів за підсумкову контрольну роботу  дорівнює нулю.

Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей проводиться упродовж лекційного курсу та семінарських занять.

 

 Шкала відповідності:

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Частина1: Основи культурології

1

Культура: визначення, характеристики, функції.

2

2

6

2

Культурологічні підходи у дослідженні культури.

2

2

6

3

Сучасні тенденції розвитку культури

     2

4

8

Частина 2: Теоретична та практична філософія

 

6

Вступ до філософії. Загальні уявлення про філософію і філософування

4

4

4

7

Онтологія як філософське вчення про буття. Філософія свідомості

2

4

4

8

Людина як предмет філософського аналізу

2

2

4

9

Епістемологія: основні  проблеми  теорії  пізнання.  Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

2

2

4

10

Соціальна філософія: індивід, суспільство і держава. Культура і цивілізація.

4

2

4

11

Підсумкова  контрольна  робота

2

6

 

ВСЬОГО

20

24

46

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:

Лекцій                  – 20 год.

Семінари             – 24 год.

Самостійна робота       - 46 год.

 


 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Візуальні дослідження у контексті теорії та історії культури: навч. Посіб. / В. І. Панченко, І. І. Маслікова, О. Ю. Павлова, та ін. ; заг. ред. В. І. Панченко. К. : ВПЦ «Київський університет», 2022.

2. Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. колективу Л. Т. Левчук. 3-тє вид., перероб. і доп. К.: Центр учбової літератури, 2010.

3. Культурологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. А.Є. Конверського. Харків: Фоліо, 2013.

4. Філософія: Підручник для студентів  вищих  навчальних  закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2018.

5.Марія Фюрст, Юрген  Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.  

6.Філософія: хрестоматія (від  витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. К.: Знання, 2009.

7.Філософія: хрестоматія : для бакалаврів фіз.-мат. та природн. спеціальностей. У 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика / авт.-упоряд. І.С.Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С.Добронравова, О.В.Руденко. – 2-ге вид., дол. К.: ВПЦ «Київський університет», 2020.

8.Філософія: хрестоматія : для бакалаврів фіз.-мат. та природн. спеціальностей. У 2 т. Т.2. Теоретична та практична філософія / авт.-упоряд. І.С.Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін.; заг. ред. І.С.Добронравова, О.В.Руденко. – 2-ге вид., дол. К.: ВПЦ «Київський університет», 2020.

 

Додаткова:

Августин Сповідь http://194.44.152.155/elib/local/sk750294.pdf

Арістотель Політика. К., 2003.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/04/Aristotel-1.pdf

Арістотель. Метафізика (фрагменти)/ Читанка з філософії. К.: Довіра, 1992. Т.1: Філософія стародавнього світу. С. 149-164.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Aristotle/Metafizyka_frahmenty.pdf?

Боецій  Розрада від філософії https://javalibre.com.ua/java-book/book/2925043

Больнов О.Ф. Філософська антропологія та її методичні принципи / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – Київ: Ваклер, 1996.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/bolnov.htm

Вітгенштайн Л. Tractatus Logiko-Philosophicus. Філософські дослідження. Київ: Основи, 1995. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html

Вовк Х.К.Студії з української етнографії та антропології. К., 1995.

Вольтер Кандід: Філософські повісті (збірник). Харків :Фоліо, 2011.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/04/Kandid_Filosofski_povisti.pdf

Гайдеггер М. Вечірня розмова в таборі для військовополонених//Українські проблеми, 1998. №1. С.106-121.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Vechirnia_rozmova_v_tabora_dlia_viiskovopolonenykh.pdf

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. Л.: Литопис, 2007.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Shliakh_do_movy.pdf?

Гайдеггер М. Що це таке філософія? / https://stud.com.ua/42190/filosofiya/haydegger_take_filosofiya

Гадамер Г.-Г. Істина і метод. основи філософської герменевтики.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/gadamer.html

Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. К.: Основи, 2004.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Fenomenolohia_Dukhu-1.pdf

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. К., 1994.

https://chtyvo.org.ua/authors/Helvetsii_Klod_Adrian/Pro_liudynu_ii_rozumovi_zdibnosti_ta_ii_vykhovannia/

Герчанівська Π. Е. Культурологія: термінологічний словник / П.Е. Герчанівська. - К. : Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015.

https://drive.google.com/file/d/1-hwr0L3IwciodtsGVyl-cHyr0HgiwY-R/view?usp=sharing

Гірц К. Інтерпретація культур. Вибрані есе / Пер.з . англ. К.: Дух і літера, 2001. Передмова (с. 5-9).

https://drive.google.com/file/d/1wL7JUGqPa8ZTOlTJcgI_Xx3BgsAlCSvm/view?usp=sharing

Гуссерль Е. Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія// Філософська думка, 2002. №3. С134-149.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Husserl_Edmund/Kryza_yevropeiskykh_nauk.pdf?

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. К., 1996. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/diltej.html

Декарт Р. Міркування про метод. К.: Тандем, 2001.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/decart_metod.htm

Джексон Ф. Чого не знала Мері? / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Djekson.html

Добронравова І.С. Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. –Альманах. Випуск перший. / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ecology.htm

Дротянко, Л. Г. (2009). Масова культура в інформаційному суспільстві. https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15635/1/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.%202009.pdf

Камю А. Міф про Сізіфа.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3221&page=6

Кант І. Критика чистого розуму. К.: Юніверс, 2000.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Krytyka_chystoho_rozumu.pdf

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. К., 2005. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

Кононенко, О. В. (2013). Масова культура в дискурсі постмодерну. Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, (1), 144-148. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnau_f_2013_1_38.pdf

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krichli/index.htm

Комар О.В. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

Леві-Строс К. Структурна антропологія. К., 1997.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Levi-Strauss_Claude/Struktura_mifiv.pdf?

Лісовий В.С. Культура – ідеологія – політика. К.,1997.

Лок Д. Два трактати про правління. К.: Наш формат, 2020.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/government.pdf

Лютий, Т. (2019). Масова і популярна культура: проблема демаркації. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16634

Мак`явеллі Н. Державець. https://knigogo.com.ua/knigi/derzhavets/

Малахова О. М. Цінності культури в умовах глобалізації / О. М. Малахова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2014. Вип. 7. С. 116-121. http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_7_24

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. К., 1993.

https://chtyvo.org.ua/authors/Nietzsche_Friedrich/Tak_kazav_Zaratustra/

Після філософії: кінець чи трансформація? Рорті , Ліотар , Фуко, Деррида, Девідсон , Дамміт , Патнем, Апель, Габермас, Гадамер, Рикьор, Макінтайр, Блуменбера, Тєйлор/ Переклад за редакцією В. В. Ляха. К.: Четверта хвиля. 2000. 432 с.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Rorty_Richard/Pislia_filosofii_Kinets_chy_transformatsiia7.pdf?

Платон. Діалоги. К.: "Основи", 1995. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Dialohy/

Платон. Бенкет. Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2018. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Benket___vyd_2018_ukrhrets/

Попович М.В. Нарис історії культури України. К., 1999.

Рікер П. Про інтерпретацію https://shron1.chtyvo.org.ua/Riceur_Paul/Pro_interpretatsiu.pdf?

Роттердамський Е. Похвала Глупоті…

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3963

Руденко О.В. Погляд на науку як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Вип. 49 /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/statya_ukr.htm

Руденко О.В. Про необхідність та доцільність вивчення філософії у вищий школі/ http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko-pro.htm

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. К., 2001.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Russo_Zhan-Zhak/Pro_suspilnu_uhodu_abo_pryntsypy_politychnoho_prava.pdf

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. К., 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Buttia_i_nischo_frahmenty.pdf

Сидоренко Л.І. Філософське осмислення людини // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-phil-human.htm

Сторі, Джон. Теорія культури ті масова культура. " Acta" publishers, 2005. https://docs.google.com/document/d/16WNfbE5z2qKKi4Z26stnWkAznMB6WtFK/edit?usp=sharing&ouid=106328620633635852098&rtpof=true&sd=true

Фройд З. Вступ до психоаналізу.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Vstup_do_psykhoanalizu.pdf?

Фройд З. Три нариси з теорії сексуальності // Психологія і суспільство. 2008. N 4. С. 45-91.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Try_narysy_z_teorii_seksualnosti.pdf?

Фром Е. Мистецтво любові. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 192 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Mystetstvo_liubovi/

Фром Е. Втеча від свободи. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019.  288 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Vtecha_vid_svobody/

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html

Юнг К.Г. Архетипи колективного несвідомого (фрагменти) https://shron1.chtyvo.org.ua/Yung_Karl/Arkhetypy_kolektyvnoho_nesvidomoho_fr.pdf?

Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». Л., 1990. №3. https://chtyvo.org.ua/authors/Jaspers_Karl/Osiova_epokha_frahment/

Barker, Chris. The Cultural studies: Theory and practice. SAGE, 2005. https://drive.google.com/file/d/1nEv7wVZ6DC9EFgHu0Eg60fGz1rmqOuXP/view?usp=sharing

During, Simon, ed. The cultural studies reader. Psychology Press, 1999. https://drive.google.com/file/d/1z8rf_qST5uCMReBVpDHP2zCSAla88CIp/view?usp=sharing

May, Stephen. "Multiculturalism." A companion to racial and ethnic studies (2008): 124-144. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/b.9780631206163.2002.00016.x

Nelson, Cary, Paula A. Treichler, and Lawrence Grossberg. "Cultural studies: An introduction." Cultural studies 1.5 (1992): 1-19. https://www.academia.edu/download/33177671/carynelson2010.pdf

The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. C. 168-175.

https://drive.google.com/file/d/1qBCCW_5OFDlsdiD8NlW1GyRYkirre98u/view?usp=sharing

 

 

Інформаційні ресурси

 Сайт кафедри філософії та методології науки: http://www.philsci.univ.kiev.ua/