КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                        Дмитро Неліпа .       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________2022_ року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

галузь знань                 11 Математика та статистика

спеціальність                112 Статистика

освітній рівень              Перший (бакалаврський)

освітньо програма          Статистика

вид дисципліни             обов’язкова

 

 

Форма навчання                     денна

Навчальний рік                       2022/2023

Семестр                                   ІІІ

Кількість кредитів ЕСТS                  4

Мова викладання                      українська

Форма заключного контролю  іспит

 

Викладач: Руденко Ольга Валентинівна, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

Пролонговано:  на 2023/2024 н.р. ____(Д.Неліпа) 31.08.2023р.

на 20__/20__ н.р. ________(________) «__»___ 20__р.

 

КИЇВ – 2022


Розробники: Руденко Ольга Валентинівна, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

Затверджено «30» серпня 2022 р.

 

                                                          Зав. кафедри філософії та методології науки

__________________ (Добронравова І.С.)

 

 

Протокол № 1 від «30» серпня 2022 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

Протокол від «31» серпня  2022 року №_____

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«31» серпня  2022 року

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією механіко-математичного факультету

 

 

Протокол від «____» _____________  2022 року №_____

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (___________)

 

«____» ____________ 2022 року

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1. Мета дисципліни – забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

·        До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу, що базуються на знаннях шкільної програми дисциплін «Історії», «Людини і світ», «Художньої культури», «Етики».

·        Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти;

·        Володіти елементарними навичками сприйняття та аналізу інформації; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» належить до обов’язкових дисциплін освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та викладається у 3 семестрі бакалаврата при підготовці за галуззю знань «Математика та статистика». Навчальна дисципліна «Філософія» дає можливість прилучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства. Філософія для майбутніх математиків – це світоглядна і водночас методологічна основа, на базі якої відбувається засвоєння гуманітарних, загальноосвітніх, фундаментальних та прикладних дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості студентів за межі вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські цінності.

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї.

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

ЗК-1 Здатність реалізовувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

ЗК-3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

ЗК-5 Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності;

ЗК-6 Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово;

ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

ЗК-10 Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;

ЗК-11 Здатність приймати обґрунтовані рішення;

ЗК-12 Здатність працювати в команді

ЗК-14 Здатність працювати автономно;

ЗК-15 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;

ЗК-16 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;

ЗК-17 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

 

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Історію формування і розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.2

Специфіку методології пізнавального і ціннісного освоєння людиною дійсності

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.3

Понятійний апарат філософського знання

Лекція, самостійна робота

Письмова контрольна робота, експрес-опитування, іспит

7

1.4

Основні шляхи (способи) філософування

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, експрес-опитування, письмова контрольна робота, іспит

6

1.5

Основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство, природа, практика, пізнання, цінності тощо) та специфіку їх трактування в різних філософських школах

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, презентація самостійного дослідження, експрес-опитування,  письмова контрольна робота, іспит

7

1.6

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні функції та задачі

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

8

 

Вміти:

 

 

 

2.1

Самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їх критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту, іспит

7

2.2

Порівнювати світоглядні парадигми, ідеологічні і релігійні конструкції, концепції,

виділяти їх сильні і слабкі сторони;

 

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, експрес-опитування, іспит

7

2.3

Оперувати понятійним апаратом філософії, розвивати абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

презентація самостійного дослідження, письмова контрольна робота, експрес-опитування, іспит

6

2.4

Обґрунтовувати і відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

7

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, письмова контрольна робота

6

2.6

Аналізувати історико-філософський процес,  предметну сферу різних філософських та природничих дисциплін.

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці до семінарських занять та написання самостійних робіт

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, аналіз філософського тексту

3

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

3

3.3

Вести полеміку стосовно філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом філософії

Семінари

Дискусії

3

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з різних джерел;

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

4

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження,

4

4.3

Самостійно приймати та  обґрунтовувати власні рішення

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

3

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання   дисципліни

 

 

Програмні результати навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

ПРН 1.  Здійснювати професійну письмову й усну комунікацію українською мовою та, принаймні, однією з іноземних мов

+

 +

 +

+

+

 +

 

 +

 +

 +

+

 +

 

+

+

 

+

 +

ПРН 3.  Вміти використовувати правові та етичні норми поведінки в професійній діяльності .

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 

 

+

 +

 +

 

 +

 +

+

ПРН 4.  Вміти пояснювати математичні концепції та статистичні методи мовою, зрозумілою для нефахівців у галузі математики та статистики.

+

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

7. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

7.1 Оцінювання  семестрової  роботи:

1. Усна  доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах, експрес-опитування,: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 –26 / 40 балів

2. Самостійна робота (Аналіз філософського тексту, есе): РН 1.1, 1.4, 2.1, 3.2, 4.2, 4.3   –5 / 10 балів

3. Підсумкова  контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2, 2.3, 2.6 - 5 / 10балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна  семестрова  оцінка  складаються  із  балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні  доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах, експрес-опитування), 2) самостійну роботу, 3) підсумкову  контрольну роботу. Всі  види  робіт в семестрі  мають в підсумку:

* в максимальному вимірі             60 балів

* в мінімальному вимірі                 36 балів

     У разі відсутності на  семінарському  занятті студент має  відпрацювати  завдання на семінар в письмовій  формі.

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 4.3 – 24 / 40 балів

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з тесту, який оцінюється за шкалою у 30 білів  та одного відкритого питання (есе), що оцінюється у10 білів; в загальному підсумку це дає 40 балів за іспит. 

     Студент не допускається до іспиту, якщо  під час семестру набрав менше, ніж 36 балів.

   Для отримання  загальної  позитивної  оцінки з дисципліни  оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової  оцінки (незалежно  від  кількості  балів, отриманих  під час навчального  періоду). В екзаменаційній  відомості у колонці «бали за іспит» ставиться «0», а в колонку «підсумкова  оцінка з дисципліни» переноситься лише  кількість  балів, отриманих  під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів

     Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).

 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

7.2  Організація оцінювання за формами контролю:

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 36 бали

Max – 60 балів

Усна відповідь

 Протягом семестру

«2» х 8 = 16

«5» х 6 = 30

Доповнення, участь в дискусіях, експрес-опитування,

 Протягом семестру

«1» х 6 = 6

 

 

«2» х 2= 4

«2» х 2= 4

 

 

«3» х 2= 6

Самостійна індивідуальна робота

Особливості української філософії.

«5 х 1 = 5

«10» х 1 = 10

Підсумкова контрольна робота

 

«5 х 1 = 5

«10» х 1 = 10

*у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання відпрацьовуються у письмовій формі.

Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 60% від семестрової кількості балів

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: іспит відбувається в тестовій формі  та  оцінюється у 40 балів. 

Критерії оцінювання:

·        Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела, презентації.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

·        Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

·        Самостійна робота:

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, апелює до поглядів відомих філософів, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.

·        Підсумкова письмова робота:

10-8 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

7-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.

Іспит виконується у вигляді тестового завдання та оцінюється у 40 балів:

Тестове завдання складається з закритих питань та одного відкритого питання. Закриті питання оцінюються у 30 балів, відкрите питання тесту оцінюється у 10 балів.

Оцінювання відкритого питання тесту:

10-8 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, спирається на погляди відомих філософів, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, власну позицію.

7-5 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє достатній рівень самостійності.  Допускаються несуттєві неточності

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдання.

 

Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59


СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самостійна робота

Змістовий модуль 1: Філософська пропедевтика

1

Філософія і коло її проблем

1.     Вступ до філософії

2.     Загальні уявлення про філософію і філософування  

 

2

 

 

2

 

 

2

 

4

 

2

Філософія в її історії:

1.     Основні ідеї класичної філософії (від античності до НКФ)

 

2.     Особливості переходу від класичного до некласичного філософування. Основні напрямки сучасної філософії

 3.     Українська філософія

 

 

 

 

4

 

 

 

  2

 

 

 

 

4

 

 

 

2

 

6

 

 

 

6

 

 

 

8

 

Змістовий модуль 2: Теоретична та практична філософія

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фундаментальні філософські проблеми

1.     Онтологія як філософське вчення про буття

2.     Проблема свідомості

3.     Людина як предмет філософського аналізу

4.     Проблема пізнання. Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

5.       Культура і цивілізація

 

 

2

 

2

2

 

4

 

 

2

 

 

2

 

2

2

 

2

 

 

2

 

 

4

 

4

4

 

4

 

 

2

 

5

Підсумкова  контрольна  робота

 

 

 

6

Самостійна робота

 

 

20

 

 

ВСЬОГО

28

28

64

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій                  – 28 год.

Семінари             – 28 год.

Самостійна робота       - 64 год.


 


 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.  

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей. Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 848 с. 11-56

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020. 879 с. 11-57.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

 

Додаткова:

Августин Сповідь http://194.44.152.155/elib/local/sk750294.pdf

Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». К.: Основи. 2003. (djvu) https://chtyvo.org.ua/authors/Akvinskyi_Toma/Komentari_do_Aristotelevoi_Polityky/

Арістотель Нікомахова етика. К., 2002.

http://am.history.univ.kiev.ua/Nikomakhova_etyka.pdf

Арістотель Політика. К., 2003.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/04/Aristotel-1.pdf

Арістотель. Метафізика (фрагменти)/ Читанка з філософії. К.: Довіра, 1992. Т.1: Філософія стародавнього світу. С. 149-164.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Aristotle/Metafizyka_frahmenty.pdf?

Боецій  Розрада від філософії https://javalibre.com.ua/java-book/book/2925043

Больнов О.Ф. Філософська антропологія та її методичні принципи / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – Київ: Ваклер, 1996.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/bolnov.htm

Вітгенштайн Л. Tractatus Logiko-Philosophicus. Філософські дослідження. Київ: Основи, 1995. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html

Вольтер Кандід: Філософські повісті (збірник). Харків :Фоліо, 2011.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/04/Kandid_Filosofski_povisti.pdf

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. Л.: Литопис, 2007.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Shliakh_do_movy.pdf?

Гадамер Г.-Г. Істина і метод. основи філософської герменевтики.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/gadamer.html

Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. Київ: Юніверс, 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Batkivschyna_i_mova.pdf

Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. К.: Основи, 2004.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Fenomenolohia_Dukhu-1.pdf

Гейзінга Й. Homo ludens. К, 1994.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. К., 1994.

https://chtyvo.org.ua/authors/Helvetsii_Klod_Adrian/Pro_liudynu_ii_rozumovi_zdibnosti_ta_ii_vykhovannia/

Гоббс Т. Левіафан. К.: Дух і Літера, 2000.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81.pdf

Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. К., 1996.

Гуссерль Е. Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія// Філософська думка, 2002. №3. С134-149.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Husserl_Edmund/Kryza_yevropeiskykh_nauk.pdf?

Декарт Р. Метафізичні розмисли. К.: Юніверс, 2000.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dekart/index.html

Джеймс В. Що таке прагматизм? К., 2000.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. К., 1996. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/diltej.html

Декарт Р. Міркування про метод. К.: Тандем, 2001.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/decart_metod.htm

Джексон Ф. Чого не знала Мері? / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Djekson.html

Добронравова І.C. Некласична раціональність для нелінійної науки. // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.29. – К.: 1999.

Добронравова І.C. Ідеали і типи наукової раціональності. - К.: ВЦ "Київський університет". – К.: 1999 , с. 24-28.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ideal.html

Добронравова І.С. Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. –Альманах. Випуск перший. / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ecology.htm

Камю А. Міф про Сізіфа.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3221&page=6

Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво? // Мислителі німецького Романтизму. Івно-Франківськ, 2003. С. 158-161.

https://vpered.wordpress.com/2019/07/04/kant-erklarung/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D1%96,%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0

Кант І. Критика чистого розуму. К.: Юніверс, 2000.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Krytyka_chystoho_rozumu.pdf

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. К., 2005. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

Крічлі С. Вступ до континентальної філософії/ Пер. з англ. Вадима Менжуліна. - Київ: ТОВ "Стилос", 2008. - 152 с. 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krichli/index.htm

Крисаченко В.С. Людина і біосфера / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krisachenko/krisa.html

Комар О.В. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

Леві-Строс К. Структурна антропологія. К., 1997.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Levi-Strauss_Claude/Struktura_mifiv.pdf?

Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація / Після філософії: кінець чи трансформація? К., 2000. С.71-90.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Sytuatsia_postmodernu.pdf

Лок Д. Два трактати про правління. К.: Наш формат, 2020.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/government.pdf

Людина в складному світі / за ред. Н. В. Кочубей, М. О. Нестерової; вступне слово В.П. Адрущенка //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/humen_2017_.pdf

Мак`явеллі Н. Державець. https://knigogo.com.ua/knigi/derzhavets/

Маркс К. Тези про Фойєрбаха https://vpered.wordpress.com/2009/05/22/marx-feuerbach/

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844року /Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. – К.: ВПЛУ, 1973.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. К., 1993.

https://chtyvo.org.ua/authors/Nietzsche_Friedrich/Tak_kazav_Zaratustra/

Ортега-і-Гассет Хосе. Кант.  https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3818

Паскаль Б. Думки. часопис. К.: Дух і Літера, 2009.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Pascal_Blaise/Dumky.pdf?

Після філософії: кінець чи трансформація? Рорті , Ліотар , Фуко, Деррида, Девідсон , Дамміт , Патнем, Апель, Габермас, Гадамер, Рикьор, Макінтайр, Блуменбера, Тєйлор/ Переклад за редакцією В. В. Ляха. К.: Четверта хвиля. 2000. 432 с. (для аналізу можна обрати 1 статтю)

https://shron1.chtyvo.org.ua/Rorty_Richard/Pislia_filosofii_Kinets_chy_transformatsiia7.pdf?

Платон. Діалоги. К.: "Основи", 1995. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Dialohy/

Платон. Бенкет. Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2018. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Benket___vyd_2018_ukrhrets/

Рікер П. Про інтерпретацію https://shron1.chtyvo.org.ua/Riceur_Paul/Pro_interpretatsiu.pdf?

Роттердамський Е. Похвала Глупоті…

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3963

Руденко О.В. Погляд на науку як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Вип. 49 /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/statya_ukr.htm

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. К., 2001.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Russo_Zhan-Zhak/Pro_suspilnu_uhodu_abo_pryntsypy_politychnoho_prava.pdf

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. К., 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Buttia_i_nischo_frahmenty.pdf

Сенека. Моральні листи до Луцілія. К., 2017. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Seneca/Moralni_lysty_do_Lutsiliia_vyd_2017/?

Сидоренко Л.І. Філософське осмислення людини // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-phil-human.htm

Табачковський В. Життєвий світ людини і пізнання: персоналістична інтерпретація / Філософська думка, 2006. – №2.

Фіхте Й.Г. Промови до німецької нації // Мислителі німецького Романтизму. Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ", 2003. С. 110-134.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Fichte_Johann/Promovy_do_nimetskoi_natsii_fr1.pdf?

Фройд З. Вступ до психоаналізу.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Vstup_do_psykhoanalizu.pdf?

Фройд З. Три нариси з теорії сексуальності // Психологія і суспільство. 2008. N 4. С. 45-91.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Try_narysy_z_teorii_seksualnosti.pdf?

Фром Е. Мати чи бути. К., 2010.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Maty_chy_buty7.pdf

Фром Е. Мистецтво любові. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 192 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Mystetstvo_liubovi/

Фром Е. Втеча від свободи. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019.  288 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Vtecha_vid_svobody/

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html

Шеллінг Ф.В. Про відношення образотворчих мистецтв до природи // Мислителі німецького Романтизму. Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ", 2003. С. 364-372. https://shron1.chtyvo.org.ua/Schelling_Friedrich/Pro_sut_nimetskoi_nauky_frahment.pdf?

Юнг К.Г. Архетипи колективного несвідомого (фрагменти) https://shron1.chtyvo.org.ua/Yung_Karl/Arkhetypy_kolektyvnoho_nesvidomoho_fr.pdf?

Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». Л., 1990. №3. https://chtyvo.org.ua/authors/Jaspers_Karl/Osiova_epokha_frahment/