КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зам.декана

філософського факультету Неліпа Д.В.

______________________

«       »                       20   року

 

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Філософські проблеми сучасного природознавства

 

для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини»

 

галузь знань            10 Природничі науки

спеціальність          101 Екологія

освітній рівень         магістр

освітня програма      Екологічна безпека

вид дисципліни         обов’язкова

 

Форма навчання                  денна

Навчальний рік                     2017/2018

Семестр                                 2

Кількість кредитів ЕСТS                3

Мова викладання, навчання

та оцінювання                           українська

Форма заключного контролю          залік

 

 Викладач: проф. Сидоренко Л.І.

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

на 20__/20__ н.р. ________(___________) «__»___ 20__р.

 

 

 

КИЇВ – 2017

 

 

Розробник: проф. Сидоренко Л.І.

Затверджено «29» серпня 2017 р. 

 

Зав. кафедри  філософії та методології, проф.

___________________________ Добронравова І. С.

 

Протокол № 1 від «29» серпня 2022 р.

 

 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету

 

Протокол від « 31 » серпня 2017 року № 2

Голова науково-методичної комісії  _______________Маслікова І.І.

« 31 » серпня 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1.Мета дисципліни – надати студентам знання  проблематики філософського, світоглядного, методологічного та етичного характеру стосовно сучасної науки, зокрема біології та екології,  соціокультурного та цивілізаційного впливу науки та надати вміння аналізувати філософські виміри фундаментальних проблем науки та дослідницьких практик.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.      Успішне опанування курсів  «Філософія»,

2.      Знання теоретичних основ  фахових дисципліни ___________

3. Анотація навчальної дисципліни / референс:

Навчальна дисципліна«Філософські проблеми сучасного природознавства» є дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з 1,5 кредитів ECTS  та двох змістових модулів. Заключна форма контролю – іспит. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основними структурними підрозділами сучасної філософії науки та філософії біології, презентує сучасну науку як багатовимірний феномен, роль науки в пізнанні та суспільстві, висвітлює концептуальні структури сучасної науки, надає знання вагомих філософських проблем сучасної біології та біотехнологічних практик, проблем етики науки та біоетики.

4. Завдання (навчальні цілі) 

    -       познайомити студентів з концептуальним баченням науки в межах філософії науки

-  сформувати цілісне уявлення про науку в її пізнавальних, соціокультурних та культурно-цивілізаційних  площинах,

-   представити структуру сучасної філософії біології та її проблемний спектр,

-   надати знання з етики сучасної науки та етики біологічних досліджень     

-         сформувати уявлення про особливості наукового пізнання в межах класичної та сучасної науки

 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Основні аспекти філософського осмислення науки як багатовимірного феномена. Особливості сучасної науки як процесу пізнання. Поняття полідисциплінарності, міждисциплінарності та трансдициплінарності. Сучасні вияви практичної функції науки в її соціокультурниї та цівілізаційних впливах. Взаємовплив науки та культури. Світоглідні можливості фундаментальних результатів наукового пізнання

 

 

 

Лекція,

самостійна робота

Тест підготовка  реферату

3

1.2

Предмет сучасної філософії науки. Причини виникнення та проблематику класичної філософії науки. Трансформації предмету філософії науки у відповідь на нові проблеми в розвитку науки. Сучасні концептуальні варіанти філософії науки. Проблематику філософії науки (світові та вітчизняні дослідження)

лекція, самостійна робота

тест підготовка  реферату

3  

1.3

Предмет та проблематику сучасної філософії біології, сучасної філософії екології  як галузей філософії науки. Специфіку філософії екології як галузі знання про складні самоорганізованілюдиновимірні системи, що здатні до саморозвитку. Мету та дослідницькі завдання філософії біології. Особливості постнекласичного дослідження в екології.. Проблематику філософського  характеру в біології та екології в 21 ст.

Лекція, семінар, самостійна робота

підготовка  реферату

3

1.4

 

 

 

1.5

 

 

 

1.6

 

 

 

 

1.7

Центральні філософські проблеми теоретичної біології – проблему сутності живого та проблему еволюції живого.  Історичні та сучасні концептуальні варіанти їх розв’язання. Новітні філософсько-світоглядні проблеми біології та екології.

 

Предмет та проблематику етики науки. Основні поняття етики науки та етичні проблеми сучасної біології Поняття етосу науки, його вимоги. Етичні проблеми сучасновпізнанні екологічних систем. Біосфери. Предмет та принципи екологічної етики..

…………………………………….

Структуру науки як пізнавальної діяльності. Структуру наукових досліджень, поняття емпіричного та теоретичного, методи емпіричного та теоретичного дослідження та форми наукового знання. Факт, індукутивний закон, ідея, гіпотеза, теорія, концепція.

…………………………………….

Методологічні складові філософських проблем науки.

Сучасні проблеми біологічного пізнання методологічного характеру. Перспективні підходи екологічних досліджень: системний, голізм, еволюціонізм, синергетичний підходи в вивченні біологічних систем. Проблема побудови єдиної теоретичної екології та концептуально-методологічні варіанти її вирішення

лекція, семінар, самостійна робота

 

 

 

Лекція, семінар, самостійна робота

 

Лекція, семінар, самостійна робота

 

 

 

Лекція, семінар. Самостійна робота

Тест, підготовка  реферату

3

Вміти:

 

3

 2.1

виявляти філософську складову фундаментальних проблем сучасної науки, аргументовано представити основні функції науки в суспільстві,

виокремлювати особливості сучасної постнекласичної науки.

 

Лекція + семінар,

самостійна робота

 

 

2.2

розкрити філософські складові теоретичних проблем екології та її дослідницьких практик, філософські аспекти соціоцивілізаційних проблем, спричинених NBIC-системою технологій.

Лекція + семінар, самостійна робота

тест

2  

2.3

 

 

 

2.4

аргументувати роль етики науки в наукових дослідженнях, розкрити зміст та регулюючі впливи екологічної етики.………………………………………

 

Представити особливості наукового пізнання на постнекласичному етапі, характерні риси постнекласичної екології, проаналізувати особливості сучасних концептуальних варіантів теоретичного представлення сутності та розвитку живого, екологічних систем.

 Лекція, семінар. самостійна робота

 

 

Лекція, семінар, самостійна робота

тест

2

Автономність та відповідальність:

підготовка  реферату

2  

 4.1

здатність працювати автономно

лекція,

семінар, самостійна робота

 

 

4.2

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 

 

 підготовка  реферату

4  

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

 

Результати навчання дисципліни  (код)

Програмні результати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

 

1.5

1.6

1.7

 

2.1

 

2.2

 

2.3

2.4

 

4.1

 

4.2

 

 

Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень українською мовою

+

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

Демонструвати володіння принциповими положеннями основних концепцій в галузі філософії сучасної науки

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

Вміти застосовувати набуті знання у подальшому навчанні та професійній діяльності

+

 

 

+

 

 

+

+

+

 

 

+

 

+

+

+

+

 

+

Шляхом самостійного навчання освоїти нові проблемні ситуації теоретико-біологічних досліджень, що мають філософські аспекти, для оцінки перспектив цивілізаційних впливів біології

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

+

 

Демонструвати знання основних понять, принципів, проблем філософського характеру в сучасній філософії науки.

+

 

+

+

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

7. Структура курсу. Курс «Філософські проблеми сучасного природознавства» складається з 2-х частин. 1 – «Образ науки в сучасній філософії» 2 – «Структура та особливості наукового пізнання».. Аудиторні заняття у кількості 24 годин передбачені у формі  лекцій (14 год) та семінарів (14 год).  Форма контролю роботи – усні відповіді, експрес-контролі, тести.  Самостійна робота, запланована у обсязі 10 годин. Формою її контролю є підготовка реферату.

8. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

8.1  Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків)

- семестрове оцінювання:

1.  тести на лекціях     (мах. 4 балів, міn. 2)     

2.  усні відповіді на семінарах (мах. 6 балів за один, міn. 2 балів за один)  

3. підсумкова контрольна робота (мах. 20 балів, міn. 10)     

- підсумкове оцінювання (у формі заліку)  

Тести на лекціях проводяться у формі експрес-контролю або відповіді на відкриті питання. Усні відповіді готуються у відповідності з питаннями семінарів. Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених студентом на основі його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати інформацію та послуговуватися нею.

           Теми рефератів дані в інформаційному додатку, а також можуть бути сформульовані           студентом самостійно, виходячи з програми. Використання матеріалу з різних тем заохочується додатковими балами. Студент може підготувати більше, ніж один реферат.

            Підсумкова контрольна робота є письмовою відповіддю на питання тесту.

Залікова робота – у вигляді тесту.

 

 

-       Підсумкове оцінювання у формі заліку (підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 33 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру.Залік проводиться у формі письмових відповідей на питання тесту. Порядок та система оцінювання зазначається у робочих навчальних програмах дисципліни.) (Наприклад)

 

Семестрова кількість балів

ПКР(підсумкова контрольна робота)чи/абозалік

Підсумкова оцінка

Мінімум

 40

 20

60

Максимум

60

40 

100

 

8.2  Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням). 

 

Шкала відповідності

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail

35-59

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Fail

0-34

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 

 

 

Структура навчальної дисципліни: 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

 

лекції

семінари

С/Р

 

Змістовий модуль 1 Образ науки в сучасній філософії

 

1

 

Тема 1  Наука як предмет філософського осмислення 

4

2

2

2

 

2

Тема 2.  Філософія екологіїяк розділ сучасної філософії науки

2

2

 

3

Тема 3.Філософсько-світоглядні проблеми сучасної біології та екології

2

2

 

 

4

Тема 4. Етика науки та екологічна етика.

2

2

 

 

 

Модульна контрольна робота 1

 

2

 

 

 

 

 

 

5

Тема 5.  Структура наукового пізнання

2

2

4

 

6

Тема 6.  Методологічні виміри наукових проблем

2

2

2

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Підсумкова  модульна  контрольна  робота

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

14

14

10

 

Загальний обсяг год. в тому числі:

Лекцій – 14 год.

Семінари – 14  год.

Самостійна робота - 10 год.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

Кримський C. Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський; Під сигнатурою Софії. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 718 с. – С. 444 – 717.

Лук’янець В. Фундаментальна наука і науковий світогляд у перспективі ХХІ сторіччя / В. Лук’янець // Філософська думка. – 2006. - № 3. – С.3-

Сидоренко Л.І. Сучасна наука в контекстах свободи та відповідальності // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2015. - № 5.

Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред.. Л. В. Губерського; худож.-оформлювач О.Д.Кононученко. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с. (Добронравова І.С., Сидоренко Л.І., Петрущенков С.П., Руденко О.В., Шашкова Л.О. та ін. )

Теми: Філософія Людини; Філософія пізнання.

 

Додаткова:

 

          Рубанець О.М. Проблема клонування людини: про взаємодію когнітивного та трансцендентного//Практична філософія. -2003. - №4. - С.126-135..

           Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2012. - № 21. – С.43-48.

CurryPatricOn Ecological Ethics: A Critical Introduction[Електронний ресурс] / PatricCurry //The Campaing for Political Ecology. – 2008. –P.1-23.-

Режим доступу:

http://eco.gn.apc.org/pubs/ethics_curry.html

Sahtouris, Ellisabet. Earthdance: Living Systems in Evolution[Електронний ресурс]. – P.1- Режим доступу:http://www.ratical.org/LifeWeb/Erthdnce/chapter18.html

             .Sitko S.P. Physics of  Alive - the New Trend of Fundamental Natural Sienses// Physics of Alive. - 2000. - Vol.8, № 2. - P.5-13.