КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Заст. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Неліпа Д.В.       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ____________2023 р.

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДОЗНАВСТВА

 

для студентів

 

галузь знань                 10 Природознавство               

спеціальність               103 Науки про Землю                    

освітній рівень             бакалавр

освітньо-професійна    Грунтознавство, управління земельними

програма                        ресурсами та територіальне планування     

                                      

вид дисципліни             обов’язкова

 

 

Форма здобуття освіти                  денна

Навчальний рік                     2023/2024

Семестр                                 7

Кількість кредитів ЕСТS      4

Мова викладання, навчання

та оцінювання                       українська

Форма заключного контролю  екзамен

 

Викладач: Сидоренко Лідія Іванівна, д.ф.н.., професор, професор кафедри філософії та методології науки

 

Пролонговано:  на 20__/20__ н.р. ________(_______) «__»___ 20__р.

 

на 20__/20__ н.р. __________(________) «__»___ 20__р.

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2023


 

 

Розробник: Сидоренко Лідія Іванівна, д.ф.н., професор, професор кафедри філософії та методології науки

 

 

Затверджено «___» _________________ 202 3 р.

 

                                                          Зав. кафедри філософії та методології науки

_______________________(Петрущенков С.П.)

 

 

Протокол № __ від «___» ___________ 2023 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «____» _____________  2023 року №_____

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«______» ____________ 2023 року

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1.      Мета дисципліни – забезпечити засвоєння основного епістемологічного

та методологічного смислу базових суча концепцій природознавства, їх практичних можливостей в сучасному науковому дослідженні.

2.      Вимоги до вибору навчальної дисипліни: 

·        До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу, що базуються на знаннях шкільної програми дисциплін з історії, людини і світу, етики.

·        Вміти збирати інформацію стосовно сучасного рівня розвитку науки, вагомих подій соціального життя, знати головні сфери культури. ·        Володіти елементарними навичками сприйняття та аналізу інформації, критичного ставлення стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Сучасні концепції природознавства» є обов’язковою дисципліною та викладається у 7 семестрі бакалаврата при підготовці за освітньо-професійною  програмою «Грунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування». Навчальна дисципліна «Сучасні концепції природознавства» дає можливість долучити студентів до методологічної культури, показати цілісну, інтегративну систему наукових знань, ознайомити з основними рівнями наукового дослідження, формами наукового знання. Вивчення дисципліни «Сучасні концепції природознавства» дозволяє набути важливі загальні та професійні компетентності, які дозволять використовувати базові підходи методологічного характеру в процесі власних наукових досліджень та соціально-професійних практичних дій.

 

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в методологічно продуктивних сучасних концепціях науки, розуміти пізнавальні можливості та особливості основних форм наукового знання, співвіднесення фактів та теорії, потужні можливості концептуалізації як сучасної форми побудови інтегративної картини наукових знань про складні самоорганізовано системи з нелінійною поведінкою.

      Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

                інтегральної

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у процесі навчання, в наукових дослідженнях та в  професійній діяльності в області ґрунтознавства із застосуванням сучасних міждисцпплінарних концептуальних підходів, перспективних теорій та методів наукового дослідження, сучасних соціотехнологічних практик, грунтуючись на цілісній        системі отриманих в навчанні знань природничих та соціогуманітарних наук.

          загальних компетентностей:

ЗК01. Здатність реалізовувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільства та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК11.Прагнення до збереження природного навколишнього середовища.

ЗК12. Здатність діяти на основі етичних міркувань

           спеціальних (фахових) 

СК13. Знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як комплексну природну систему

СК14. Здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні Землі та її геосфер

СК15. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів

СК21. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності

 

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Теоретичну структуру та методологічні засади сучасних продуктивних концепцій природознавства

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.2

Основні науково-пізнавальні

 традицій, що склалися в науці та їх сучасне значення.

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.3

Рівні концептуалізації результатів наукового дослідження та основні форми наукового знання.

Лекція,

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

7

1.4

Базові підходи, шляхи та методи, які обгрунтовані сучасними концепціями природознавства (системний підхід, голістичний підхід, синергетичний підхід тощо)

Лекція, семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

7

1.5

Продуктивні методологічні підходи та концепції в  науках про Землю. Міждисциплінарний характер таких концепцій.

Лекція,

семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

6

1.6

Особливості концептуального бачення сучасної нелінійної науки (синергетична методологія, нелінійне мислення)

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

8

 

Вміти:

 

 

 

2.1

Самостійно підбирати та опрацьовувати

навчальні джерела при підготовці до семінарів, написанні есе та доповідей.

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.2

Порівнювати зміст та методологічні засади певних концепцій природознавства,

оцінювати сильні та   слабкі сторони цих концепцій

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.3

Аргументовано пояснити потребу, значення та практико-пізнавальні можливості певних концепцій  для досліджень в науках про Землю

Семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

6

2.4

Обґрунтовувати та відстоювати власну наукову та методологічну позицію

в межах певної концепції природознавства.

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

7

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці розвитку власної науково-практичної та професійної сфери.

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії,

презентація самостійного дослідження,письмова контрольна робота

6

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої науково-навчальної літератури в підготовці до семінарських занять

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді

4

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

4

3.3

Вести діалог та дискусію

з методологічних, теоретичних, наукових питань, які презентовані в змісті  базових концепцій природознавства

Семінари

Дискусії

4

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з різних джерел та забезпечувати якість виконуваних робіт

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.3

Нести відповідальність за достовірність, обгрунтованість та самостійність  проведених досліджень

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження,

письмова контрольна робота, іспит

5

 

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання   

дисципліни

Програмні

результати

навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

 

 

 

1.5

1.6

 

 

 

2.1

 

 

 

2.2

 

 

 

2.3

2.4

 

 

 

2.5

 

 

 

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

3.3

 

 

 

4.1

 

 

 

4.2

 

 

 

4.3

ПР01. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в галузі наук про Земл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПР02. Використовувати усно і письмово професійну українську мову.

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

ПР06. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер, у тому числі педосфери.

 

+

+

+

+

+

+

ПР07. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку педосфери.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПР12.Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про Землю, зокрема у галузі ґрунтознавства.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПР14. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій в галузі наук про Землю, зокрема у питаннях ґрунтознавства

+

+

+

+

+

+

ПР15. Уміти обирати оптимальні методи для проведення досліджень,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

7. Схема формування оцінки:

7.1. Форми оцінювання

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1–2.5); (комунікація 3.1–3.3); (автономність та відповідальність 4.1–4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

Оцінювання семестрової роботи:

 

Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 15 / 25 балів

Самостійна робота №1 (есе відповідно до тем 2 - 6): РН 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  – 3 / 5 балів

Самостійна робота №2 (есе відповідно до теми 7): РН 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  – 3 / 5 балів

Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.5, 4.3 - 5 / 10 балів

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, отриманих за: 1) усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах, 2) самостійну роботу (2 есе до відповідних тем), 3) контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:

в максимальному вимірі 60 балів

в мінімальному вимірі 36 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент може відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі.

 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену:

Екзамен у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3 – 24 / 40 балів.

Іспит виконується у письмовій формі у вигляді тестового завдання.

Частина І.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість правильних відповідей – 1).

Частина ІІ.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість правильних відповідей – 1).

Частина ІІІ.

10 тестових завдань (кожне правильне завдання оцінюється в 2 бали, в кожному завданні декілька правильних відповідей).

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 36 балів.

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів.

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).

 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Екзамен

Підсумкова оцінка з дисципліни

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

7.2. Організація оцінювання:

 

Семестрова робота

Семестрова кількість балів

Min – 36 бали

Max – 60 балів

Усна відповідь

 Протягом семестру

«3» х 5 = 15

«5» х 4 = 20

Доповнення, участьв дискусіях

 Протягом семестру

«1» х 10 = 10

«2» х 10 = 20

Самостійна робота

Есе за обраним твором з тем 2-6  (наприкінці 1 модулю)

«3» х 1 = 3

«5» х 1 = 5

Самостійна робота

Есе за обраним твором теми 7  (наприкінці 2 модулю)

«3» х 1 = 3

«5» х 1 = 5

Підсумкова контрольна робота

 Наприкінці 2 модулю

«5» х 1 = 5

«10» х 1 = 10

 

Критерії оцінювання:

·        Усна доповідь

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу,. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

·        Доповнення / участь в дискусіях:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

·        Самостійна робота у вигляді есе:

5 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

4 бали - студент у достатньому обсязі розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

3 бали - студент у достатньому обсязі розкриває зміст поставленого завдання, але не демонструє самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну додаткову літературу, робота містить суттєві неточності.

1-2 бали – студент розкриває зміст поставленого завдання фрагментарно та поверхово. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

·        Підсумкова контрольна робота у письмовій формі:

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

8-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

1-5 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Не демонструє самостійність у виконанні завдань.

       

7.3. Шкала відповідності:

 

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Частина1: Традиції концептуалізації науки

1

Тема 1. Предмет, проблематика та змістова структура «Сучасних концепцій природознавства»

 

1

 

1

4

2

Тема 2.  Пізнання: традиційний шлях до концепцій.

Пізнання як відображення та конструювання світу

1

1

5

3

Тема 3. Чуттєве та раціональне: синтетичне представлення природи, соціуму, біосфери.

2

1

5

4

Тема 4. 

Основні проблеми  дослідницької діяльності на шляху концептуалізації наукового знання: істина та її презентації

2

   1

5

5

Тема 5. 

Продуктивні  методологічні підходи та базові концепції сучасної науки

(системний підхід, голістичний підхід, синергетична методологія).

 

2

1

5

 

6

Есе по проблемах теми (1-5)

 

6

Частина 2: Глобальні узагальнюючі концепції науки

10

Тема 6. 

Концепція комплексного бачення сучасної науки. Наука як багатовимірний феномен

 

2

 

1

4

11

Тема 7. 

Концептуалізації науки в галузі філософії науки

2

1

4

12

Тема 8.

Концепції структури наукового дослідження: емпіричне та теоретичне. Форми наукового знання

2

1

4

13

Тема 9. 

Концепція глобальних наукових революцій та типів наукової раціональності

2

1

4

14

Тема 10. 

Концепція нелінійної науки: складні самоорганізовані системи з нелінійною поведінкою.

.

2

1

4

16

Есе проблемах теми  (6-10)

 

 

6

17

Модульна контрольна робота

2

 

 

ВСЬОГО

20

10

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг      год., в тому числі:

Лекцій                                      – 20 год.

Семінари                        – 10 год.

Консультації                  –3 год.

Самостійна робота                 –  год.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1.             Методологія на організація наукових досліджень: підручник / Добронравова І.С., Сидоренко Л.І., Руденко О.В., Петрущенков С.П та ін. - К.: ВПЦ «Київський університет». – 2018.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

2.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки: підручник. Київ, 2008.  Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html.

3.      Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л. В. Губерського;. – Харків: Фоліо, 2-ге видання. - 2018.

4.      Олійник Я. Методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування / Я. Олійник // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Географія. – К., 2012. – Вип. 60. – С. 20–24.

5.      Чернов Б.О. Методологічна основа географії: закони і закономірності. Історіографія / Б.О. Чернов // Вісник аграрної історії: зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 3. – С. 203–208.

 

 

Додаткова:

1.      Добронравова І.С. 2019. Постнекласичний синтез знання. Філософія освіти. -2019. -  № - С.142-150. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2019-25-2-8

2.      Олещенко А.В. Геосистемний підхід як методологічна основа оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології / А.В. Олещенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвід. наук. зб. – К., 2009. – Вип. 55. – С. 43–49.

3.      Weizsäcker E.von, Wijkman A. (2018) Come on! A New Report to the Club of Rome by the Co-Presidents: https://www.clubofrome.org/2017/10/25/new-report-to-the-club-of-rome-come-on/

 

Інформаційні ресурси:

1.          http://www.univ.kiev.ua/ua/lib(Бібліотеки України)

2.         http://www.library.univ.kiev.ua/ (Наукова бібліотека імені М. Максимовича)

3.         http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html (Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки