КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

 Кафедра  філософії та методології науки

 

ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Неліпа Д.В.      

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________20__ року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

( Змістовна частина 1 «Методологія та організація наукових досліджень»)

 для студентів ННІ Інститут геології

 

галузь знань 10 Природничі науки

спеціальність             103  Науки про Землю

освітнійрівень              Магістр

освітня програма  Геологія, Гідрогеологія, Геофізика, Геоінформатика, Геологія нафти і газу, Геохімія і мінералогія

вид дисципліни            обов’язкова

 

Форма навчання         денна

      Навчальний рік                2019/2020

     Семестр                       перший

Кількість кредитів ЕСТS    1

Мова викладання, навчання

та  оцінювання:  українська

Форма заключного контролю: залік

 

Викладач:  д.філос.н. проф. Сидоренко Лідія Іванівна

  

                                   Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

 

КИЇВ – 2022


Розробник   Сидоренко Лідія Іванівна,

 д.філос.наук, професор, професор кафедри філософії та методології науки

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри __ ___________

__________________    (Добронравова І.С. )

(підпис)                                        (прізвище та ініціали)

 

Протокол № _1_ від «27»   серпня _ 2022__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету ________________________________________________________________

 

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Маслікова І.І.)

(підпис)                                       (прізвище та ініціали)

 

«_____» _________________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВСТУП

 

1. Мета дисципліни – познайомити студентів із сучасною методологією науки, дати їм можливість засвоїти сукупність методологічних засобів науки взагалі та їхньої фахової дисципліни зокрема, надати студентам знання та вміння, що створюють необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті,

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.     Успішне опанування курсів  «Філософія»,

2.     Знання теоретичних основ  фахової дисципліни ___________

 Анотація навчальної дисципліни / референсНавчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів. Першим модулем є «Методологія та організація наукових досліджень». Для його викладання відведено 1 кредит (14 годин аудиторних занять, 36 годин самостійного засвоєння матеріалу). Заключна форма контролю – залік. В цьому модулі розкривається зміст понять «методологія», «метод», «методика», «методи дослідження», «множина методологічних систем», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. . Розглядаються особливості структури теоретичного та емпіричного дослідження. Висвітлюються методологічні проблеми нелінійної науки, які визначають стан сучасної методології науки.

 

4. Завдання (навчальні цілі) :

- ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

- забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

- вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, задач і висновків дослідження;

 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

поняття наукового методу та методології, основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові;

загальнонаукові методологічні принципи та їх зміну протягом розвитку науки,  

Лекція, семінар,

самостійна робота

Тест підготовка  реферату

3

1.2

сучасне методологічне представлення науки як складної системи та багатовимірного феномену.  Ознаки наукового дослідження та його особливості в класичній та сучасній науці. Поняття обєкту, субєкту, предмету наукового дослідження, істини та їх характеристики в постнекласичній науці.

лекція, семінар, самостійна робота

тест підготовка  реферату

4  

1.3

популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивну та емпіричну індуктивну,

поняття факту, гіпотези і теорії, поняття абстрактних об’єктів  теорії, процедури їхньої побудови (ідеалізація, конструювання). Роль фундаментальних і спеціальних теоретичних схем у дедуктивному розгортанні теорії. роль

емпіричних схем як необхідного посередника між теоретичною схемою і дослідом 

 лекція, семінар, самостійна робота

підготовка  реферату

5

1.4

складові системи засад науки:. наукову картину світу, ідеали і норми наукового дослідження, філософські засади  наукового дослідження.

ознаки класичного, некласичного та постнекласичного  типів наукової раціональності.

лекція, самостійна робота

Тест, підготовка  реферату

4

1.5

характеристику сучасної глобальної наукової  революції як становлення постнекласичної науки, а складних людиновимірних  систем як об’єктів дослідження постнекласичної науки;

зміну засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу від незмінності до глобального еволюціонізму та норм наукового дослідження.

складність, темпоральність, цілісність як риси нового нелінійного світобачення; конструктивну  роль динамічного  хаосу як єдності порядку і безладу  у становленні багатоманітності складних систем

 самостійна робота, семінар

Тест, підготовка  реферату

3

 

Вміти:

 

 

 

2.1

розрізняти науку як систему  знань, соціальний інститут та дослідницьку  діяльність,

розуміти історичну зміну  системи засад науки як зміну типів наукової раціональності  в процесі глобальних  наукових революцій;

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

4  

2.2

розрізняти метод, методологію, методику, техніку; усвідомлювати багаторівневість методології науки,різноманітність конкретно-наукових методологій, розуміти норми наукового дослідження як методологічні принципи; використовувати вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

5

2.3

розуміти роль наукової спільноти для функціонування науки;

розуміти методологічний контекст фундаментальних теоретичних проблем власної науки розуміти  проблему несумірності парадигм та теорій у роботах Т.Куна та П.Фейерабенда та її витоки;

 

підготовка  реферату

5  

2.4

розрізняти загальнонаукові та спеціальні, емпіричні та теоретичні, кількісні та якісні методи; розрізняти та застосовувати методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації; розрізняти експеримент і спостереження, застосовувати процедури переходу від даних спостереження до емпіричних залежностей і наукових фактів;

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

4

2.5

розуміти єдність багатоманітності у світі як генетичну єдність, структурну організацію матерії в світі як результат його самоорганізації; розуміти зміну ролі фундаментальних теорій у нелінійному природознавстві порівняно з класичним.

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

4

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

здатність працювати автономно

самостійна робота

 підготовка  реферату

4  

4.2

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 

самостійна робота

підготовка  реферату

5

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результатинавчаннядисципліни  (код)

Програмнірезультати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

 

1.5  

2.1

2.2

 

2.3

 

2.4

 

2.5

3.1

 

3.2

Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень українською мовою

+

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

Демонструвати володіння основними термінами в галузі методології науки

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

Вміти сформулювати методологічну та методичну частини наукового дослідження

+

+

+

+

 

+

+

+

 

 

 

+

 

Застосовувати вимоги авторського права при проведенні наукових досліджень

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

Вміти застосовувати набуті знання у подальшому навчанні та професійній діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та сучасні методи наукових досліджень для вирішення проблемних завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

Демонструвати знання основних принципів методології науки та основ інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Структура курсу. Курс «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» складається з двох частин. Викладачі кафедри філософії та методології науки забезпечують читання першої частини курсу «Методологія наукових досліджень». Аудиторні заняття з цієї частини курсу у кількості  14 годин передбачені у формі семи лекцій. Форма контролю роботи на лекціях – письмові експрес – тести.  Самостійна робота, запланована у обсязі 36 годин. Формою її контролю є підготовка реферату.

8. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

8.1           Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків)

- семестрове оцінювання:

1.  тести на лекціях     (мах. 15 балів, міn. 5)     

2.  реферати (мах. 12 балів за один, міn. 5 балів за один)  

3. підсумкова контрольна робота (мах. 6 балів, міn. 3)     

- підсумкове оцінювання (у формі заліку)  

Тести на лекціях проводяться у формі експрес-контролю з 10 питань на завершенні  лекції. Типові питання наведені у інформаційному додатку. Вони сформульовані таким чином, що мають відповіді або «так», або «ні». Статистично 60 відсотків відповідей може бути вгадано. Тому за 6 правильних відповідей студент отримує 0 балів, за 7 – 1 бал, за 8 – 2 бали, за 9 чи 10 правильних відповідей – 3 бали. 

           Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених студентом на основі його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати інформацію та послуговуватися нею.

           Теми рефератів дані в інформаційному додатку, а також можуть бути сформульовані           студентом самостійно, виходячи з програми. Використання матеріалу з різних тем заохочується додатковими балами. Студент може підготувати більше, ніж один реферат.

            Підсумкова контрольна робота є письмовою відповіддю на одне з випадково обраних питань програми. 

-       Підсумкове оцінювання у формі заліку (підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 33 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Порядок та система оцінювання зазначається у робочих навчальних програмах дисципліни.) (Наприклад)

 

Семестрова кількість балів

ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

20

 

20

Максимум

40

 

40

 

8.2           Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням). 

 

Шкала відповідності

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

 

лекції

С/Р

1

Тема 1. Сучасна наука: методологічний вимір

2

2

Тема 2. Наука як дослідження

2

6

3

Тема 3.  Методи та методологія

2

4

Тема 4.  Множина методологічних систем.

2

6

5

Тема 5.  Структура наукових досліджень

2

8

6

Тема 6. Динаміка наукового знання: глобальні наукові революції

2

6

7

Тема 7.  Методологічні проблеми нелінійного природознавства як феномену постнекласичної науки.

2

 

Консультація

1

 

 

Всього 

14/ 1

45

 

Загальний обсяг  60 год, в тому числі:

Лекцій – _14_ год.

Консультації - 1 год.

Самостійна робота - 45год.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:   

Методологія та організація наукових досліджень. Посібник для магістратури.

Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018

 http://www.philsci.univ.kiev.ua

Філософія: підручник для студентіввищихнавчальнихзакладів / кол. авторів; за ред.. Л. В. Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с.(співавтор)

Філософія та методологія науки. Підручник  для університетів. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008, 223с.  (співавтор)

 http://www.philsci.univ.kiev.ua

 

Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки.  К., 2009. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Додаткова:  

Добронравова  І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Добронраврва І.С. Теоретична реконструкція нелінійних феноменів: 

епістемологічні засади та науковий дискурс. // Філософії освіти. Philosophy of Education №1(20)-2017  http://www.philosopheducation.com/index.php/ua

Кун Т. Структура наукових революцій / Переклад О. Васильєва. - PORT-ROYAL - 2001–

Кримський C.Б. Запити філософських смислів. // Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 718с.  С.444-717.