КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Неліпа Д.В.

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________2023 року

 

галузь знань           20 «Аграрні науки та продовольство»

спеціальність         206 «Садово-паркове господарство»

освітній рівень       бакалавр

освітньо-професійна

програма                 «Ландшафтний дизайн та озеленення»

вид дисципліни       обовязкова

     

 

Форма навчання                      денна

Навчальний рік                       2023/2024

Семестр                                              5

Кількість кредитів ЕСТS                  4

Мова     

викладання                              українська

Форма заключного контролю          екзамен

 

Викладач: Сидоренко Лідія Іванівна, д.ф.н., професор, професор кафедри філософії та методології науки.

 

Пролонговано:  на 20__/20__ н.р. ________(_________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(________) «__»___ 20__р.

  

 

 

КИЇВ – 2023

 

 Розробник: Сидоренко Лідія Іванівна, д.ф.н., професор, професор кафедри філософії та методології науки

 

 

 

 

Затверджено «___» ________20__ р.

 

                                                          Зав. кафедри філософії та методології науки

_________________(Петрущенков С.П.)

 

 

Протокол №__від «___» ________20__ р.

 

 

 

 Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол №___ від «   »             20__ року №

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«   »_____________20__ року

 

 

Схвалено науково-методичною комісією

ННЦ «Інститут біології та медицини»

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Протокол від «        »                 20         року за №      

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Скрипник Н.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

1.Мета дисципліни забезпечити засвоєння специфіки філософського пізнання світу, представити базові філософські концепції та підходи, які істотно вплинули на культуру, соціум, пізнання світу та людини..

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

·        До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу, що базуються на знаннях шкільної програми дисциплін з історії, людини і світу, етики.

·        Вміти збирати інформацію стосовно сучасного рівня розвитку науки, вагомих подій соціального життя, знати головні сфери культури. ·        Володіти елементарними навичками сприйняття та аналізу інформації, критичного ставлення стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» є обов’язковою дисципліною та викладається у 5 семестрі бакалаврата при підготовці за освітньою програмою «Ландшафтний дизайн та озеленення». Навчальна дисципліна «Філософія» дає можливість долучити студентів до світоглядної та методологічної культури, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ та місце людини в ньому, підкреслити важливість для особистості світоглядного самовизначення, вибору самостійної критичної життєвої позиції. Курс Філософії дозволяє аргументовано та раціонально показати виключну важливість шляху істини та добра для розбудови сучасних цивілізаційних трендів нашої держави. Вивчення Філософії дає можливість майбутнім фахівцям мислити сучасно та масштабно, розуміти не лише міждисциплінарні взаємини в межах науково-професійної та практично-професійної діяльності, а й важливість особистого включення в сучасні соціальні практики за її  межами.

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в сучасних філософських напрямах, течіях і школах; сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя. Процес навчання орієнтовані на формування навичок та компетентностей, які дозволяють особистості використовувати головні ідеї, категорії та принципи філософії для осмислення власного життя та подій, які відбуваються в суспільстві, державі.

 Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» та у відповідності з ОПП «Ландшафтний дизайнта озеленення», дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:

     інтегральної компетентністі:

Здатність розв'язувати складні задачі та вирішувати практичні проблеми власної професійної діяльності, що характеризуються екологічною невизначеністю та потребують комплексного підходу на основі використання всього масиву отриманих в навчанні знань та підходів й методів філософського аналізу складних ситуацій, базуючись на нелінійному мисленні.

       загальних компетентностей:

ЗК1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

ЗК2.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння. історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3.Здатність их

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 

       спеціальних (фахових, предметних):

СК6. Здатність оцінювати, інтерпретувати та синтезувати теоретичну інформацію і практичні, виробничі й дослідні дані у галузі садовопаркового господарства.

СК11. Здатність зберігати та охороняти біологічне різноманіття на об’єктах садово-паркового господарства, підвищувати їх екологічний потенціал. СК12. Здатність розробляти концептуальні та інноваційні проектні рішення з планування комплексних зелених зон міста, об’єктів ландшафтної архітектури та дизайну зовнішнього середовища.

 

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Історію формування і розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.2

Основні шляхи (способи) філософування

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.3

Основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство, природа, практика, пізнання, цінності тощо) та специфіку їх трактування в різних філософських школах

Лекція,

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

7

1.4

Понятійний апарат філософського знання

Лекція, семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

7

1.5

Особливості трактування онтологічних та гносеологічних проблем на різних етапах еволюції філософського знання

Лекція,

семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

6

1.6

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні функції та завдання

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

8

 

Вміти:

 

 

 

2.1

Самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їх критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.2

Порівнювати світоглядні парадигми, ідеологічні і релігійні конструкції, концепції, виділяти їх сильні і слабкі сторони

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.3

Оперувати понятійним апаратом філософії, розвивати абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

6

2.4

Обґрунтовувати та відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

7

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії,

презентація самостійного дослідження,письмова контрольна робота

6

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці до семінарських занять

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді

4

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

4

3.3

Вести полеміку стосовно філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом філософії

Семінари

Дискусії

4

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з різних джерел та забезпечувати якість виконуваних робіт

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.3

Нести відповідальність за достовірність та політико-ідеологічнунезаангажованість проведених досліджень

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження,

письмова контрольна робота, іспит

5

 

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання   

дисципліни

Програмні

результати

навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

 

 

 

1.5

1.6

 

 

 

2.1

 

 

 

2.2

 

 

 

2.3

2.4

 

 

 

2.5

 

 

 

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

3.3

 

 

 

4.1

 

 

 

4.2

 

 

 

4.3

ПР01. Аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку для формування громадянської позиції, національної гідності та патріотизму.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПР02. Прагнути до амоорганізації та самоосвіти

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

ПР03. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовами і аналізувати отриману інформацію

+

+

+

+

+

+

 

ПР07. Володіти навичками працювати самостійно та як лідер, отримувати результат за обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

ПР13. Результативно працювати у колективі.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

ПР16. На основі поглиблених знань з природничих наук формувати уявлення про збереження біологічного різноманіття

+

+

+

+

+

+

 

7. Схема формування оцінки:

7.1. Форми оцінювання

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1–2.5); (комунікація 3.1–3.3); (автономність та відповідальність 4.1–4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

Оцінювання семестрової роботи:

 

Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 15 / 25 балів

Самостійна робота №1 (есе за обраним твором з тем 2 - 6): РН 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  – 3 / 5 балів

Самостійна робота №2 (есе за обраним твором з теми 7): РН 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  – 3 / 5 балів

Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.5, 4.3 - 5 / 10 балів

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, отриманих за: 1) усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах, 2) самостійну роботу (2 есе за обраним твором), 3) контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:

в максимальному вимірі60 балів

в мінімальному вимірі36 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент може відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі.

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3 – 24 / 40 балів.

Екзамен виконується у письмовій формі у вигляді тестового завдання.

Частина І.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість правильних відповідей – 1).

Частина ІІ.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість правильних відповідей – 1).

Частина ІІІ.

10 тестових завдань (кожне правильне завдання оцінюється в 2 бали, в кожному завданні декілька правильних відповідей).

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 36 балів.

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів.

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).

 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Екзамен

Підсумкова оцінка з дисципліни

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

7.2. Організація оцінювання:

 

Семестрова робота

Семестрова кількість балів

Min – 36 бали

Max – 60 балів

Усна відповідь

 Протягом семестру

«3» х 5 = 15

«5» х 4 = 20

Доповнення, участь в дискусіях

 Протягом семестру

«1» х 10 = 10

«2» х 10 = 20

Самостійна робота

Есе за обраним твором з тем 2-6  (наприкінці 1 модулю)

«3» х 1 = 3

«5» х 1 = 5

Самостійна робота

Есе за обраним твором теми 7  (наприкінці 2 модулю)

«3» х 1 = 3

«5» х 1 = 5

Підсумкова контрольна робота

 Наприкінці 2 модулю

«5» х 1 = 5

«10» х 1 = 10

 

Критерії оцінювання:

·        Усна доповідь

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

·        Доповнення / участь в дискусіях:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

·        Самостійна робота у вигляді есе:

5 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

4 бали - студент у достатньому обсязі розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

3 бали - студент у достатньому обсязі розкриває зміст поставленого завдання,але не самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну додаткову літературу, робота містить суттєві неточно сті.

1-2 бали - студентрозкриває зміст поставленого завданняфрагментарно та поверхово. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

·        Підсумкова контрольна робота у письмовій формі:

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

8-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

1-5 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

       

7.3. Шкала відповідності:

 

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Частина1: Філософська пропедевтика

1

Тема 1.  Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

1

2

6

2

Тема 2.  Антична філософія

1

3

5

3

Тема 3. Філософія Середньовіччя й Відродження

1

3

5

4

Тема 4. Філософія Нового часу

1

3

5

5

Тема 5.  Німецька класична філософія

1

2

5

6

Тема 6.  Сучасна філософія

1

4

8

7

Тема 7.  Українська філософська думка

1

4

8

Есе за обраним твором

 

6

Частина 2: Теоретична та практична філософія

9

Тема 8. Онтологія як філософське вчення про буття 

 

1

 

2

4

10

Тема 9. Свідомість як філософська категорія

1

2

6

11

Тема 10. Людина як предмет філософського аналізу

1

3

4

12

Тема 11. 

Теорія пізнання. Наука як систем а знань, соціокультурний та пізнавальний феномен

1

3

6

13

Тема 12. Культура і цивілізація

1

3

4

14

Модульна контрольна робота

2

 

 

ВСЬОГО

14

30

73

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій                                      – 14 год.

Семінари                        – 30 год.

Консультації                  –3 год.

Самостійна робота                 – 73 год.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л. В. Губерського;. – Харків: Фоліо, 2-ге видання. - 2018.

2. Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.  

3.Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

4. Петрушенко В. Філософія : навчальний посібник. 2-ге вид. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019.

 

Додаткова:

1.     Платон, Апологія Сократа //Платон. Діалоги. – К.: Основи, 1995.

2.     Арістотель. Нікомахова етика

file:///C:/Users/Lidia/Downloads/d09fd0b5d180d188d0bed0b4d0b6d0b5d180d0b5d0bbd0be.pdf

3.     Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

4.     Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

5.     Декарт Р. Метафізичні розмисли.  Maditations Metaphisiques

file:///C7. :/Users/Lidia/Downloads/d094d0b5d0bad0b0d180d182-2%20(1).pdf

 

6. Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

7. Шопенгавер, А. Світ як воля і уявлення // Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківсь. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003.

8. Кримський С. Філософія – авантюра духу чи літургія смислу?

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5776/Filosofiia_avantiura.pdf?sequence=1&isAllowed=y

9. Weizsäcker E.von, Wijkman A. (2018) Come on! A New Report to the Club of Rome by the Co-Presidents: https://www.clubofrome.org/2017/10/25/new-report-to-the-club-of-rome-come-on/

 

.

 

Інформаційні ресурси:

1.          http://www.univ.kiev.ua/ua/lib(Бібліотеки України)

2.         http://www.library.univ.kiev.ua/ (Наукова бібліотека імені М. Максимовича)

3.         http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html (Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки