Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

Філософія

для студентів природничих та фізико-математичних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі:

 

доц.Комар О.В.

доц.Кравчук А.А.

доц.Павлов Ю.В.

доц.Петрущенков С.П.

доц.Руденко О.В.

 

 

Загальна редакція доктора філософських наук, професора Добронравової І.С.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна «Філософія» є нормативним курсом для студентів природничих і фізико-математичних факультетів/інститутів, викладається в обсязі 3 кредитів (108 год.), з них:

Аудиторних – 54 год.

Самостійна робота студентів – 54 год.

Форма підсумкового контролю – іспит.

 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Філософія»:

Забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

Головним завданням курсу «Філософія» є формування вміння студентів системно й історично аналізувати основні етапи розвитку філософської думки, досліджувати особливості формування філософських концепцій враховуючи соціальні, економічні, культурні, політичні чинники, навчання роботі з науковою літературою і комплексом джерел з історії філософії. Програма курсу орієнтована на вивчення зарубіжної та вітчизняної філософії в контексті світових, загальноцивілізаційних вимірів.

У курсі передбачається забезпечити три рівні знання: актуальний, семантичний (зміст факту), прагматичний (оцінка історико-філософська і власне студента).

 

Предмет навчальної дисципліни «Філософія»:

Предметом дисципліни виступають філософія як феномен культури, світовий історико-філософський процес, включаючи дослідження граничних засад людської життєдіяльності.

Курс філософія включає вивчення сукупності подій, явищ, фактів (ретроспективу філософії), що сприяє формуванню науково обґрунтованих уявлень про головні тенденції становлення та розвитку філософії. При цьому основна увага приділяється вивченню філософських традицій та сучасних концепцій, формуванню культури філософського мислення, впливу наукової думки на філософське осягнення дійсності.

 

У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні:

Студент повинен знати основний зміст тем усіх розділів програми; визначення основних філософських категорій і понять, їх обумовленість, причинно-наслідковий контекст, зокрема орієнтуватися в традиціях філософського мислення, сформованих в контексті світових, загальноцивілізаційних вимірів.

Студент повинен вміти вільно володіти матеріалом з курсу філософії, розкривати суть будь-якого питання з тих, які розглядалися під час лекційних та семінарських занять, не лише викладати засвоєний матеріал, а й здійснювати його аналіз, обстоювати власну точку зору на дискусійні світоглядні проблеми, працювати з першоджерелами, застосовувати набуті філософські знання при аналізі світоглядно-методологічних проблем сучасного наукового пізнання, формувати та обґрунтовувати власну позицію щодо актуальних проблем сьогодення.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми: нормативна навчальна дисципліна «Філософія» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

·              поточний контроль – експрес-контроль на лекціях, модульні контрольні роботи, оцінка виступів на семінарських заняттях оцінка самостійної роботи студентів;

·              підсумковий контроль – підсумкова модульна контрольна робота;

·              семестровий контроль – іспит у письмовій формі.

 

 

Шкала оцінювання

В балах

Шкала університету

За шкалою ECTS

90 –100

відмінно – 5

А – відмінно

85 – 89

75 – 84

добре – 4

В – добре (дуже добре)

С – добре

65 – 74

60 – 64

задовільно – 3

D – задовільно

E – задовільно (достатньо)

1 – 59

незадовільно – 2

FX – незадовільно з можливістю повторно здавати


Змістовий модуль 1. Філософська пропедевтика

Тема 1. Філософія і коло її проблем

 

Лекція 1. Загальні уявлення про філософію і філософствування

Первинне розуміння філософії. Особливості філософського підходу до світу. Духовні та соціальні чинники ставлення філософського світогляду. Предмет і проблеми філософії. Граничність філософських категорій. Співвідношення світогляду і філософії. Основні світоглядні орієнтації людини в світі. Філософія і релігія. Філософія і наука. Особливості сучасного розуміння філософії. Роль філософії в сучасному житті суспільства.

 

Лекція 2. Поняття світогляду

Особливості ставлення людини до світу. Світогляд як спосіб орієнтації людини в світі та смисложиттєва позиція. Світогляд і наукова картина світу. Відношення «людина – світ» як основоположна проблема, світогляду. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу.

Світогляд як поліструктурне утворення. Рівні світогляду: світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння. Основні підсистеми світогляду: пізнавальна, ціннісна та поведінкова.

Соціально-історична сутність світогляду. Головні історичні системи світогляду: космоцентрична, теоцентрична, антропоцентрична. Історичні типи світогляду.

 

Практичні заняття

Заняття 1. Загальні уявлення про філософію і філософування

1.     Багатоманіття визначень поняття філософія.

2.     Проблеми і предмет філософії.

3.     Філософські категорії, вчення, школи, течії, напрямки.

4.     Методи філософствування та функції філософії.

5.     Світогляд і філософія. Світоглядні орієнтації людини.

6.     Роль філософії в сфері культури.

7.     Особливості сучасного розуміння філософії.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.     Первинне розуміння філософії.

2.     Проблеми і предмет філософії.

3.     Рефлексія як основний метод філософії.

4.     Філософія і наукова картина світу в ХХ ст.

5.     Основні світоглядні орієнтації людини.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.     Як змінювались уявлення про мудрість? У чому полягає сутність мудрості?

2.     Що означає перехід від «міфу» до «логосу»?

3.     Що вивчає філософія?

4.     Чи можна ототожнювати світогляд і філософію?

5.     Які методи використовуються в філософії і в чому їх специфічна характерність.

6.     В чому полягає суспільна значущість філософії?

 

Проблемні теми для обговорення:

1.                На що скероване філософське пізнання?

2.                Які джерела філософської думки?

3.                Основні складові філософії.

4.                Культурні ролі філософії в історії людства.

5.                Особистість філософа (філософія як образ життя).

6.                Філософія: наука чи форма суспільної свідомості?

 

Заняття 2. Поняття світогляду

1.     Особливості ставлення людини до світу.

2.     Поняття світогляду. Сутність та призначення світогляду.

3.     Світогляд як поліструктурне утворення. Рівні світогляду: світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння.

4.     Основні підсистеми світогляду: пізнавальна, ціннісна та поведінкова.

5.     Соціально-історична сутність світогляду. Головні історичні системи світогляду: космоцентрична, теоцентрична, антропоцентрична.

6.     Історичні типи світогляду.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.     Світогляд як спосіб орієнтації людини в світі.

2.     Основні рівні світогляду.

3.     Природа та структура світогляду.

4.     Історичні типи світогляду.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.     Чим характеризується людське ставлення до світу?

2.     Що є основою єдності буденного та теоретичного світоглядів?

3.     Яка головна функція будь-якого світогляду?

4.     Які основні елементи світогляду?

5.     Чи існують різні історичні типи світогляду?

 

Проблемні теми для обговорення:

1.     Які особливості людської діяльності викликають формування світогляду?

2.     Чи усвідомлює людина процес формування власного світогляду?

3.     Чи можливий світогляд без ідеалів?

4.     Чи всі люди мають світогляди?

5.     Чому виділяють декілька історичних типів світогляду?

 

 

Література:

Основна:

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. 3-тє видання, перероб. і доповн. Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. 506 с. Тема 1. – С.16-41.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.9-35.

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993 / http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/2/

Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. 6-те вид., випр. і доп. К.: Вікар, 2006. - Тема 1. С. 11-23.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009. – С.15-58; 150-186.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010. – С.11-56.

 

Додаткова:

Бибихин В. В. Философия и религия // Вопросы философии. – 1992. – № 7.

Библер В.С. Что есть философия// Вопросы философии – 1995 № 1.

Кримський С.Б. Філософія авантюра духу чи літургія смислу? // Кримський С.Б. Запити філософських смислів. К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. С. 8-21.

Лосев А. Ф. Дерзания духа. – М., 1988.

Никифоров А. А. Философия как личный опыт // Заблуждающийся разум? – М., 1990. – С.296-327.

Ортега-і-Гассет Х. Чиста філософія // Вибрані твори. – К., 1994.// http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__filosofia__ua.htm

Философия и мировоззрение. – М., 1990.

Франк С. Л. Культура и религия // Философские науки. – 1991. – № 7.

Шинкарук В.І. Мировозрение и философия // Шикарук В.І Вибрані твори у 3-х т. – К, 2003. – Т.3. – С.7-28.

Шинкарук В.І. Категоріальна структура наукового світогляду // Шикарук В.І Вибрані твори у 3-х т. – К, 2003. – Т.3. – Ч.1. – С.164-172.

Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначение истории. М., 1991.

 

Тема 2. Філософія в її історії

Лекція 3. Основні етапи та проблеми античної філософії, філософії Середньовіччя та Нового часу.

Міфологія, зачатки наукового знання та буденне знання як передумова формування філософії. Особливості розуміння філософії в античну добу. Пошук субстанціональних основ речей в період «ранньої класики». Прагнення усвідомити сутність людини, її відносини з суспільством – визначальний напрям «середньої класики. Синтез філософського знання, його проблем і методів на етапі «високої класики». Мораль і свобода людини, пізнання, взаємини з Богом як головна проблема епохи еллінізму.

Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні ідеї та персоналії. Своєрідність християнської середньовічної філософії. Основні ідеї і проблеми патристики і схоластики. Загальна характеристика філософії епохи Відродження: основні ідеї та персоналії. Предмет дослідження, світогляд, натурфілософія епохи Відродження.

Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

Проблема методу у Новий час. Проблема субстанції у Новий час. Особливості пізнавальної проблематики філософії Нового часу. Просвітництво як течія філософії Нового часу. Проблема людини у філософії епохи Просвітництва.

 

Лекція 4. Від німецької класичної філософії до філософії сучасності

Класичний характер німецької філософії ХVIII-поч.XIX ст., її найвідоміші представники. Творчість І.Канта, його «коперніканський поворот у філософії». Гносеологічні, етичні та естетичні погляди І.Канта.

Основні ідеї «Науковчення» І.Фіхте. Розвиток філософських поглядів Ф.Шеллінга.

Абсолютна Ідея та розвиток як головні поняття філософії Г.Гегеля. Сутність антропологічної концепції Л.Фойербаха. Базові положення марксистської філософії.

Принципи та ідеали класичної та некласичної західної філософії. Причини переходу від класичного до некласичного філософствування. Своєрідність волюнтаризму А.Шопенгауера та Ф.Ніцше. Розуміння філософствування та екзистенції за С.К’єркегором. Основні тенденції розвитку сучасної західної філософії. Найбільш впливові напрямки сучасної філософії. Ідеї російської філософської думки.

 

Лекція 5. Філософська думка в Україні

Філософія Києво-Руської доби. Філософія Києво-Могилянської академії – синтез ідей гуманізму, реформації, просвітництва та української барокової культури. Проблеми онтології, натурфілософії та ідеї гуманізму у творах вчених КМА. Поширення філософських здобутків Академії за межами України.

Феофан Прокопович: онтологія; гносеологія; теорія просвітницького абсолютизму.

Г.Сковорода та його філософське вчення. Принцип самопізнання.

Українська академічна філософія ХІХ ст. Філософія П.Юркевича, його вчення про ідею. Екзистенційні мотиви в творчості П.Юркевича.

Проблема людини та нації у творчості членів Кирило-Мефодіївського братства. Формування української національної ідеї.М.Костомаров про місце України у світі, про український народний характер. Філософські погляди Т.Шевченка.

Особливості української духовності на межі ХІХ-XХ ст. Філософія І.Франка, вплив на неї марксизму та позитивізму Проблема поступу, людини та свободи. Філософські погляди Л.Українки, П.Грабовського, М. оцюбинського. Соціально-філософські ідеї М.Драгоманова, їх вплив на розвиток слов’янського менталітету. Концепція національної еліти в історіософії В.Липинського та в політології Д.Донцова. Д.Чижевський про чинники формування української духовності. Вплив Д.Чижевського на європейську духовну культуру. Історіософія М.Грушевського. В.Вернадський про феномен життя, всесвіт, людство, ноосферу. Вплив ідей В.Вернадського на світову філософську думку. Сучасна українська філософська думка.

 

Практичні заняття

Заняття 1. Основні етапи та проблеми античної філософії

1. Особливості зародження і формування давньогрецької філософії:

а) витоки філософії в міфології Стародавньої Греції;

б) пошуки першопричини світу філософами Мілетської школи (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен);

в) натурфілософія та діалектичні ідеї Геракліта.

2. Проблема буття в піфагорійській школі та у філософії елеатів.

3. Натурфілософські побудови Емпедокла, Анаксагора та атомістика Левкіппа-Демокріта.

4. Антропологічний поворот в античній філософії (софісти і Сократ).

5. Ідеалістична філософія Платона:

а) вчення про ідеї;

б) вчення про душу і теорія пізнання;

в) етика і теорія держави;

г) філософія неоплатоніків.

6. Філософія Аристотеля:

а) основні ідеї "Метафізики";

б) теорія пізнання та логіка;

в) вчення про душу;

г) соціально-політичне вчення.

7. Елліністичний період: стоїки, скептики, епікурійці.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.     Розуміння філософії в античну добу.

2.     Проблема першопричини світу в античній натурфілософії.

3.     Проблема буття в античній філософії.

4.     Сутність полеміки Сократа з софістами.

5.     Основні ідеї філософії Платона.

6.     Перша будова системи категорій Аристотеля.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.     Які етапи виділяють в розвитку античної філософії?

2.     Чому представників філософії «ранньої класики» називали натурфілософами?

3.     У чому полягає філософський сенс апорій Зенона?

4.     Що означає вислів «антропологічний поворот в античній філософії» і з іменами яких мислителів він пов’язаний?

5.     Якими рисами відрізнялось розуміння світу за Платоном?

6.     Яким був науковий здобуток Аристотеля?

 

Література:

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005. – С.78-178.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. 3-тє видання, перероб. і доповн. Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. 506 с. Тема 3. – С.61-80.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.56-75.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: «Основи», 1995. – 759 с.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997. – Т.1 // http://www.i-u.ru/biblio/archive/reale_sapadnaja/

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009. – С.88-98.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К., 2010. – Т.1. – С.57-214.

 

Додаткова:

Антология мировой философии. – М., 1969. – Т. 1.

Арістотель Нікомахова етика. К., 2002. http://ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm

Арістотель Політика. – К., 2003.

Асмус В. Ф. Античная философия. – М., 1976.

Гегель Г. Лекции по истории философии. – СПб., 1993.

Герокліт Про природу // Тихолаз, А.Г. Геракліт. – К.: Абріс, 1995. – С.41–131.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979.

Кессиди Ф. X. От мифа к логосу. – М., 1972.

Лосев А. Ф. История античной философии. – М., 1989.

Платон. Діалоги. – К.: «Основи», 1995.

Секст Эмпирик. Соч. В 2 т. – М., 1975.

Сенека. Моральні листи до Луцілія. – К., 1996. http://ae-lib.org.ua/texts/seneca__ad_lucilium_epistularum_moralium__ua.htm

Тіт Лукрецій Кар Про природу речей // Антична література: хрестоматія. – К., 1968. – С.407-415. http://ae-lib.org.ua/texts/lucretius__de_rerum_natura_by

_zerov__ua.htm

Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1986.

 

Заняття 2. Головні ідеї філософії Середньовіччя й Відродження

1. Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні ідеї та персоналії.

2. Основні етапи розвитку середньовічної філософії:

a) патристика:

рання (апологетика) – Тертулліан;

пізня – Августин Аврелій;

б) перехідний період від патристики до схоластики (С.Боецій);

в) схоластика:

рання – П’єр Абеляр;

середня – Бонавентура, Р.Бекон, Хома Аквінський;

пізня – В.Оккам.

3. Головні теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські інтерпретації:

а) полеміка між номіналізмом і реалізмом;

б) проблема співвідношення віри і знання;

в) проблема людини: душа і тіло.

4. Загальна характеристика філософії епохи Відродження: основні ідеї та персоналії:

а) гуманізм та новий ідеал людини:

б) італійська філософія як повернення до античних засад (Телезіо, Кампанелла, Помпонацці);

в) філософія М.Кузанськго;

г) наука епохи Відродження (Л.да Вінчі, М.Коперник);

д) пантеїзм Дж.Бруно;

ж) відділення фізики від метафізики (Г.Галілей, Кеплер);

з) основні ідеї Реформації (Лютер, Кальвін, Мюнцер).

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Філософія Середньовіччя ті її зв’язок з християнською релігією та теологією.

2.       Спроби доведення буття Бога в середньовічній філософії.

3.       Проблема співвідношення теорії і філософії у схоластиці.

4.       Нова натурфілософія епохи Відродження.

5.       Основні ідеї Реформації.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       Яка головна особливість християнської середньовічної філософії?

2.       Розкрийте зміст понять «апологетика», «патристика», «схоластика».

3.       Які головні теологічні проблеми Середньовіччя?

4.       До якого знання відновлюється інтерес в епоху Відродження?

5.       В чому полягає гуманістичний характер філософії доби Відродження?

6.       Розкрийте зміст понять «теїзм», «пантеїзм», «космологія».

 

Література:

Основна:

Александрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. – К., 2002.

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005. – С.179-306.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. 3-тє видання, перероб. і доповн. Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. 506 с. Тема 4-5. – С.81-115.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.76-87.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: «Основи», 1995. – 759 с.

Реале Д.,  Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-т. – СПб., 1994-1997. – Т.2 // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks /Philos/Reale_ZapFil/Middle_Ages/Index.php

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009. – С.549-560.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К., 2010. – Т.1. – С.215-257.

 

Додаткова:

Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». – К.: Основи. – 2003.

Библия. Книги Священного писания Старого и Нового заветов. – М., 1968.

Боецій. Розрада від філософії. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002.

Бруно Дж. Диалоги. М., 1949.

Бруно Дж. О героическом энтузиазме. М., 1953.

Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Львів: Свічадо, 2007.

Горфункель А.X. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1991.

Данте Алигьери. Божественная комедия. – М., 1992.

Кузанский Н. Об ученом незнании. – Соч. 2-х т. – М., 1979 – Т.1 /http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/kuzanski.html

Леонардо да Винчи. Избранные естественнонаучные произведения. – М., 1955.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.

Маквеллі Н. Державець. – К., 1998.

Мор Т. Утопия. – М., 1978.

Роттердамський Е. Похвала Глупоті…– К., 1993. http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

Соколов В. В. Средневековая философия. – М., 1979.

Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

 

Заняття 3. Західноєвропейська філософія Нового часу та доби Просвітництва

1. Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

2. Проблема методу в філософії Нового часу (Ф.Бекон, Р.Декарт).

3. Проблема емпіризму в філософії Ф.Бекона (програма «великого відновлення наук», концепція «ідолів»).

4. Проблема раціоналізму в філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву, теза «cogito ergo sum» , вчення про «вроджені ідеї»).

5. Англійська традиція в філософії Нового часу: ознаки та представники:

а) філософія Т.Гоббсом.

б) пізнавальна концепція Д.Локка.

в) суб’єктивно-ідеалістичний підхід Дж.Берклі.

г) агностицизм Д.Юма.

6. Загальна характеристика раціонального напрямку філософії Нового часу: ознаки та представники:

а) проблема субстанції у Новий час: Декарт, Спіноза, Ляйбніц.

б) теорія пізнання Б.Спінози.

в) гносеологічна концепція Ляйбніца.

7. Загальна характеристика епохи Просвітництва: ознаки та представники:

а) проблема природи в філософії Просвітництва;

б) проблема людини у філософії епохи Просвітництва;

в) суспільно-соціальні теорії епохи Просвітництва.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Природознавство та філософія Нового часу.

2.       Взаємозв’язок філософії й математики в добу Нового часу.

3.       Соціальна концепція Т.Гоббса.

4.       Проблема субстанції у Новий час: Декарт, Спіноза, Ляйбніц.

5.       Людина як предмет філософського аналізу в добу Просвітництва.

6.       Суспільно-соціальні теорії епохи Просвітництва.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       У чому полягає зв’язок філософії Нового часу з математикою й природознавством?

2.       Чому раціоналізм вважається протилежністю сенсуалізму?

3.       У чому полягає сутність поглядів на субстанцію в новоєвропейській філософії?

4.       Що означає поняття «скептицизм»?

5.       Яка система поглядів і чому отримала назву Просвітництва?

6.       У чому полягає сутність «механістичного принципу» філософії доби Просвітництва?

Література:

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005. – С.307-390.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. 3-тє видання, перероб. і доповн. Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. 506 с. Тема 6. – С.116-140.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.88-119.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: «Основи», 1995. – 759 с.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997. – Т.3 // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ Reale

_ZapFil/Revival/Index.php

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009. – С.59-73; 561-573.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К., 2010. – Т.1. – С.358-498.

 

Доаткова:

Бэкон Ф. Великое восстановление наук //Соч.: В 2т. – М., 1972 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

Бэкон Ф. Новый Органон //Соч.: В 2т. – М., 1972.  /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

Лейбниц Г.В. Монадология // Соч. в 4 т. – М., 1982. – Т.1 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/leibnitz/mon.html

Лок Д. Два трактати про врядування. – К., 2001.

Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века. – М., 1974.

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. – М., 1957, – Т.2 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/spinoza/01/00.html

Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. – К., 2005.

 

Заняття 4. Визначальні риси німецької класичної філософії

1. Загальна характеристика німецького ідеалізму ХVIII-XIX ст.

2. Філософія І.Канта:

а) космогонічна гіпотеза;

б) основні положення теорії пізнання;

в) проблеми етики та поняття категоричного імперативу.

3. Основні ідеї філософських учень Й.Г.Фіхте та Ф.В.Й.Шеллінга.

4. Філософія Г.В.Ф.Гегеля:

а) філософська система, її основні складові та принципи формування;

б) учення про діалектичний метод.

5. Характеристика антропологічного матеріалізму Фойербаха.

6. Філософська антропологія та філософія історії К.Маркса.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Сутність теорії пізнання І.Канта.

2.       Натурфілософські концепції філософів німецької класики.

3.       Проблеми етики в німецькій класичній філософії.

4.       Своєрідність діалектики Гегеля.

5.       Філософська характеристика людини за Л.Фойербахом.

6.       Філософська антропологія та філософія історії К.Маркса.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       Чому своє пояснення процесу пізнання Кант називав «коперніканським поворотом у філософії»?

2.       Що означає поняття «суб’єкт» у Фіхте?

3.       У чому полягає суть натурфілософії Шеллінга?

4.       Що таке «абсолютна ідея» в філософії Гегеля?

5.       З яких філософських позицій Фойєрбах критикував гегелівську філософію?

6.       Які базові положення марксистської філософії?

 

Література:

Основна:

Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005. – С.391-534.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. 3-тє видання, перероб. і доповн. Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. 506 с. Тема 7. – С.141-161.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.120-145.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: «Основи», 1995.  – 759 с.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997. – Т. 3. – С.779-850; Т. 4. С.31-110; 120-136.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009. – С.99-122;194-205; 250-260; 311-320; 414-418; 480-490; 514-525.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. В 2-х т. – К., 2010. – Т.1. – С.499-597.

 

Додаткова:

Булатов М.А. Немецкая кассическая философия. Часть І. Кант. Фихте. Шеллинг. – К.: Стилос, 2003.

Гегель. Кто мыслит абстрактно? // Работы разных лет. В 2 т. – М., 1972. – Т.1.

Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

Гегель Г. Энциклопедия философских наук. В 3 т. – М., 1974-1977.

Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

Маркс К. Тезисы о Фейербахе //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.3.

Фейербах Л. Основные положения философии будущего //Избр. филос. произв.: В 2 т. – М., 1995. – Т.1.

Фихте И.Г. Наукоучение в его общих чертах // Фихте И.Г. Соч. в 2-х т. –СПб.: Мифрил, 1993. – Т.2. – С.771789.

Шеллинг Ф.В.Й. Натурфилософия // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т. – М.: «Мысль», 1989. – Т.2. – С.472-495.

 

Заняття 5. Особливості переходу від класичного до некласичного філософування. Основні напрямки сучасної філософії

1. Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямків.

2. Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

3. Критичний раціоналізм та ірраціонально-екзистенційна філософія Сьорена К’єркегора.

4. Основні концепції «Філософії життя» (Ф.Ніцше, А.Бергсон, В.Дільтей).

5. Філософські засади психоаналізу, вчення про несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

6. Прагматизм як напрям сучасної філософії (Ч.Пірс, У.Джемс, Д.Дьюї).

7. Основні етапи розвитку позитивізму:

а) позитивізм О.Конта, Г.Спенсера, Дж.Мілля;

б) емпіріокритицизм Е.Маха та Р.Авенаріуса;

в) конвенціоналізм А.Пуанкаре та П.Дюгема;

г) неопозитивізм (М.Шлік, Р.Карнап);

д) аналітична філософія (Б.Расел, Л.Вітгенштейн);

є) критичний раціоналізм К.Поппера;

ж) історична школа філософії науки (Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейерабенд).

8. Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання (К.Леві-Стросс, М.Фуко).

9. Феноменологія Е.Гусерля.

10. Екзистенціальна філософія: К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр.

11. Сучасна філософська антропологія.

12. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, персоналізм).

13. Сучасна соціальна філософія.

14. Філософські концепції модерну та постмодерну.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Порівняльний аналіз основних проблем класичної та сучасної західноєвропейської філософії.

2.       Антропологізм і сцієнтизм як тенденції сучасної західної філософії.

3.       Філософія і логіка: логічний позитивізм.

4.       Структуралізм і постмодернізм: проблеми філософського осмислення культури.

5.       Буття людини як проблема в екзистенціальній філософії.

6.       Проблема Бога в традиційній і сучасній релігійній філософії.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       Якими причинами був обумовлений перехід від класичного до некласичного філософствування?

2.       Розкрийте зміст загальної назви «філософія життя».

3.       Якою є основна проблематика феноменологічної філософії?

4.       Які історичні стадії розвитку та основні проблеми філософії позитивізму?

5.       Чому структуралізм вважають методологічною основою гуманітарних наук?

6.       Розкрийте зміст аналітичної філософії як однієї з провідних філософських методологій.

7.       Що таке «постмодернізм» та які його філософські засади?

 

Література:

Основна:

Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005. – С.535-1104.

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. 3-тє видання, перероб. і доповн. Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. 506 с. Теми 8-9. – С.162-212.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.146-204.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: «Основи», 1995. – 759 С.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997. – Т.4. – С.189-772 / http://www.gumer.info/bogoslov_Buks

/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К., 2010. – Т.1. – 598- 776.

Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К., 2004.

 

Додаткова:

Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

Джеймс В. Що таке прагматизм? – К., 2000.

Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник МГУ», сер. 7 «Философия», № 6, 1993, с. 11-26 /http://ru.philosophy.kiev.ua/

library/carnap/01.html#_ftn1

Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

Поппер К. логика и рост научного знания. – М., 1983.

Рікер П. Конфлікт інтерпретацій // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Л.,1996.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

Сумерки богов. М., 1989.

Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Теяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

Філософія сьогодні. Розмови з Ульрихом Беконом, Гансом-Георгом Гадамером, Юргеном Габермасом, Гансом Йонасом, Отфридом Гьофе, Віторіо Гьосле, Ричардом Рорті та іншими. За редакцією Ульриха Бьома. Пер. з нім. А.Л.Богачова. – К.: Альтерпрес, 2003.

 

Заняття 6. Українська та російська філософська думка

1. Зародження філософських учень у Київській Русі та їхні специфічні особливості.

2. Філософська освіта в братських школах та Києво-Могилянській Академії.

3. Філософські погляди Г.Сковороди.

4. «Філософія серця» П.Юркевича.

5. Філософські погляди І.Франка.

5. Філософія «української ідеї» (М.Драгоманов, М.Грушевський, Д.Донцов, Д.Чижевський).

6. Філософія «всеєдності» В.Соловйова.

7. Релігійний екзистенціалізм М.Бердяєва.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.            Філософські ідеї Києво-Руської доби, їх зв'язок із міфологією та християнською релігією.

2.            Києво-Могилянська Академія як осередок духовності українського народу.

3.            Філософські курси в Києво-Могилянській Академії.

4.            Філософська творчість Г.Сковороди.

5.            Ідея "серця" в українській філософії.

6.            Обґрунтування української національної ідеї в філософській творчості визначних українських мислителів (на вибір).

7.            Учення про доброчинність та мораль у філософії В.Соловйова.

8.            Людина як центральна проблема філософії з погляду М.Бердяєва.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.            Який змістовний зв'язок існує між давньослов'янською міфологією та філософією Києво-Руської доби?

2.            Який вплив виявило християнство на філософські ідеї мислителів Київської Русі?

3.            У чому полягає специфіка філософських курсів професорів Києво-Могилянської Академії?

4.            Що означає поняття "кордоцентризм" у філософії Г.Сковороди?

5.            У чому полягає суть концепції "трьох світів" у філософії Г.Сковороди?

6.            Що означає визначення "філософія серця" стосовно поглядів П.Юркевича?

7.            Розкрийте зміст поняття "всеєдність" у філософії В.Соловйова.

8.            Як визначається свобода в концепції М.Бердяєва?

 

Література:

Основна:

Горський B.C. Історія української філософії: Курс лекцій. К., 1996.

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії в Україні: В 3 т. / Гол. ред. В.І.Шинкарук. -К.,1987.

Історія  філософії  України: Підручник / За ред. М.Ф.Тарасенка. – К., 1994.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005. – С.1105-1183.

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. 3-тє видання, перероб. і доповн. Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. 506 с. Тема 10. – С.213-256.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.205-257.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К., 2010. – Т.1. – 777- 847.

 

Додаткова:

Багалій Д. Український мандрований філософ Г.Сковорода. - К,1992.

Бердяев H.A. Самопознание. М., 1991.

Бердяев H.A. Философия свободи. Смысл творчества. М., 1989.

Златоструй (Древняя Русь Х-ХШ вв.) / Сост. А.Г.Кузьмин, А.Ю.Карпов.М.,1990.

Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и eгo время. М., 1990.

Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991.

Ничик В. М. Феофан Прокопович. Киев, 1977.

Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца ХVII - начала ХVIII веков. Киев, 1978.

Попович М.В. Григоій Сковорода: філософія свободи. – К.: Майстерня Білецьких, 2007 – 256 с.

Прокопович Ф. Філософські твори: В 3 т. К., 1979-1981.

Сковорода Г.C. Повн. зібр. тв.: В 3 т. К, 1973.

Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. М., 1989.

Философская мысль в Киеве: историко-философский очерк / Отв. ред. В.И.Шинкарук. Киев, 1982.

Человек и история в средневековой мысли русского, украинского и белорусского народов / Отв. ред. В.С.Горский. Киев, 1987.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К, 1993.

Юркевич П. Философские произведения. М., 1990.

 

Рекомендована література для змістовного модуля 1

Основні джерела:

Александрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. – К., 2002.

Горський B.C. Історія української філософії: Курс лекцій. К., 1996.

Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.

Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.

Історія  філософії  України: Підручник / За ред. М.Ф.Тарасенка. – К., 1994.

Історія філософії в Україні: В 3 т. / Гол. ред. В.І.Шинкарук. -К.,1987.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

К., 2002.

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. 3-тє видання, перероб. і доповн. Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: «Основи», 1995.

Реале Д.,  Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-т. – СПб., 1994-1997.

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993 / http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/773/2/

Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. 6-те вид., випр. і доп. К.: Вікар, 2006.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. В 2-х т. – К., 2010. – Т.1.

Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К., 2004.

 

Додаткові джерела:

Антология мировой философии. – М., 1969. – Т. 1.

Аристотель. Сочинения в 4-х томах. – М.: «Мысль», 1976-1983.

Асмус В. Ф. Античная философия. – М., 1976.

Багалій Д. Український мандрований філософ Г.Сковорода. - К,1992.

Бердяев H.A. Самопознание. М., 1991.

Бердяев H.A. Философия свободи. Смысл творчества. М., 1989.

Библия. Книги Священного писания Старого и Нового заветов. – М., 1968.

Бруно Дж. Диалоги. М., 1949.

Булатов М.А. Немецкая кассическая философия. Часть І. Кант. Фихте. Шеллинг. – К.: Стилос, 2003.

Бэкон Ф. Сочинения в 2-х томах. – М: «Мысль», 1971-1972.

Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Львів: Свічадо, 2007.

Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

Гегель Г. Энциклопедия философских наук. В 3 т. – М., 1974-1977.

Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

Герокліт Про природу // Тихолаз, А.Г. Геракліт. – К.: Абріс, 1995. – С.41–131.

Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

Горфункель А.X. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1991.

Данте Алигьери. Божественная комедия. – М., 1992.

Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

Джеймс В. Що таке прагматизм? – К., 2000.

Златоструй (Древняя Русь Х-ХШ вв.) / Сост. А.Г.Кузьмин, А.Ю.Карпов.М.,1990.

Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005.

Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник МГУ», сер. 7 «Философия», № 6, 1993, с. 11-26.

Кессиди Ф. X. От мифа к логосу. – М., 1972.

Кримський С.Б. Філософія авантюра духу чи літургія смислу? // Кримський С.Б. Запити філософських смислів. К.: Вид. ПАРАПАН, 2003.

Кузанский Н. Об ученом незнании. – Соч. 2-х т. – М., 1979 – Т.1.

Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975.

Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

Лейбниц Г.В. Монадология // Соч. в 4 т. – М., 1982. – Т.1.

Леонардо да Винчи. Избранные естественнонаучные произведения. – М., 1955.

Лок Д. Два трактати про врядування. – К., 2001.

Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и eгo время. М., 1990.

Лосев А. Ф. Дерзания духа. – М., 1988.

Лосев А. Ф. История античной философии. – М., 1989.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.

Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991.

Маркс К. Тезисы о Фейербахе //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.3.

Мор Т. Утопия. – М., 1978.

Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века. – М., 1974.

Никифоров А. А. Философия как личный опыт // Заблуждающийся разум? – М., 1990. – С.296-327.

Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца ХVII - начала ХVIII веков. Киев, 1978.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

Платон. Діалоги. – К.: «Основи», 1995.

Попович М.В. Григоій Сковорода: філософія свободи. – К.: Майстерня Білецьких, 2007 – 256 с.

Поппер К. логика и рост научного знания. – М., 1983.

Прокопович Ф. Філософські твори: В 3 т. К., 1979-1981.

Рікер П. Конфлікт інтерпретацій // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів.,1996.

Роттердамський Е. Похвала Глупоті…– К., 1993.

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

Секст Эмпирик. Соч. В 2 т. – М., 1975.

Сковорода Г.C. Повн. зібр. тв.: В 3 т. К, 1973.

Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

Соколов В. В. Средневековая философия. – М., 1979.

Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. М., 1989.

Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. – М., 1957, – Т.2.

Сумерки богов. М., 1989.

Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Теяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

Фейербах Л. Избр. филос. произв.: В 2 т. – М., 1995.

Философия и мировоззрение. – М., 1990.

Философская мысль в Киеве: историко-философский очерк / Отв. ред. В.И.Шинкарук. Киев, 1982.

Фихте И.Г. Наукоучение в его общих чертах // Фихте И.Г. Соч. в 2-х т. –СПб.: Мифрил, 1993. – Т.2. – С.771789.

Філософія сьогодні. Розмови з Ульрихом Беконом, Гансом-Георгом Гадамером, Юргеном Габермасом, Гансом Йонасом, Отфридом Гьофе, Віторіо Гьосле, Ричардом Рорті та іншими. За редакцією Ульриха Бьома. Пер. з нім. А.Л.Богачова. – К.: Альтерпрес, 2003.

Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

Человек и история в средневековой мысли русского, украинского и белорусского народов / Отв. ред. В.С.Горский. Киев, 1987.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К, 1993.

Шеллинг Ф.В.Й. Натурфилософия // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т. – М.: «Мысль», 1989. – Т.2. – С.472-495.

Шинкарук В.І. Мировозрение и философия // Шикарук В.І Вибрані твори у 3-х т. – К, 2003. – Т.3. – С.7-28.

Юркевич П. Философские произведения. - М., 1990.

Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначение истории. М., 1991.

 

Змістовий модуль 2: Теоретична та практична філософія

Лекція 6. Онтологія як філософське вчення про буття

Філософське розуміння проблеми буття. Уявлення про онтологію як вчення про буття. Історико-філософські варіанти розгляду проблеми буття. Особливості розуміння буття як засади виникнення різних філософських концепцій. Форми буття. Співвідношення категорій «буття», «субстанція», матерія». Функції категорії «матерія» у філософії. Спосіб і форми існування матерії.

 

Лекція 7. Проблема свідомості

Філософський зміст проблеми свідомості та шляхи її розгляду в історії філософії. Основні підходи до пояснення феномену свідомості. Найбільш загальні властивості свідомості. Філософське визначення свідомості та її функції. Свідомість, самосвідомість, мова. Суспільна та індивідуальна свідомість. Феномен ілюзорної свідомості. Свідоме і несвідоме. Концепції несвідомого.

 

Лекція 8. Людина як предмет філософського аналізу

Актуальність філософського дослідження людини. Основні філософсько-антропологічні проблеми: природа і сутність людини, антропогенез, сенс життя, смерть і безсмертя, спілкування і розуміння, людина і космос. Поняття про особу. Соціалізація особи. Уявлення про «Я-концепцію». Ціннісні орієнтації, свобода, відповідальність та криза особи в сучасному світі.

 

Лекція 9. Проблема пізнання. Наука як соціокультурний та пiзнавальний феномен

Уявлення про знання і пізнання. Об'єкт і суб'єкт пізнання. Форми пізнання світу. Теорія пізнання, її предмет і метод. Чуттєве і раціональне пізнання. Характерні риси інтуїції. Співвідношення пізнання і розуміння. Проблеми істини у пізнанні.

Поняття про науку та особливості наукового пізнання. Основні види наукового пізнання. Виникнення науки. Принципи інтерналізму і екстерналізму. Періодизація історії науки. Рівні та структура наукового пізнання. Методи наукового пізнання. Сучасні оцінки науки. Поняття про етику науки. Визначення соціокультурних орієнтирів науки.

 

Лекція 10. Суспільство та культура як предмет філософського осмислення

Специфіка філософського осмислення суспільного буття. Методологічні принципи вивчення суспільства. Смисл історії та її осягнення в філософії історії К.Ясперса. Поняття про культуру і цивілізацію. Матеріальна та духовна культура. Історичні моделі культури та цивілізаційні типи. Співвідношення культури і цивілізації. Особливості Західної та Східної культури. Передумови, прояви та проблема подолання кризи сучасної культури. Глобальні проблеми сучасності.

 

Практичні заняття

Заняття 7. Теоретичне усвідомлення проблеми буття:

філософська онтологія

1.    Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської думки:

а) античність – космогонія, космологія та онтологія (Геракліт, Парменід, Платон, Аристотель, Епікур);

б) середньовіччя – релігійно-філософське тлумачення буття;

в) сцієнтифікація та субстанціоналізація проблеми буття у філософії Нового часу та німецькій класичній філософії;

г) марксистська діалектико-матеріалістична концепція буття;

д) проблема буття в російській релігійній філософії кінця ХІХ – початку XX ст.;

е) онтологічний поворот у західній філософії XX ст.

2. Поняття матерії та її структура:

а) проблема протилежності матерії та свідомості;

б) відмінність філософського поняття матерії від природничонаукового;

в) проблема самоорганізації та системності матеріального світу.

3. Проблема детермінізму як принципу філософського пояснення світу.

4. Простір і час як форми буття матерії. Субстанціональна і реляційна концепції простору і часу.

5. Рух як спосіб існування матерії:

а) багатоманітність форм руху матерії;

б) ідея розвитку;

в) прогрес як проблема;

г) діалектика як загальна теорія розвитку.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Порівняльний аналіз розуміння Абсолюту в Парменіда і в християнському вченні про Бога.

2.       Філософське вирішення проблеми буття як віддзеркалення світогляду епохи (античність, Середньовіччя, Новий час, XX ст.).

3.       Проблема буття a філософії М.Хайдеггера.

4.       Онтологічний поворот у філософії XX ст.

5.       Еволюція поняття «матерія» у філософії і науці.

6.       Синергетика: зміст і основні проблеми.

7.       Детермінізм як принцип філософського осмислення світу.

8.       Порівняльний аналіз субстанційної та реляційної концепцій простору і часу.

9.       Історико-філософський аспект ідеї розвитку.

10.  Проблема прогресу та його критеріїв.

 

Контрольні питання та завдання

1.       Коли і чому в філософії з'явилась проблема буття?

2.       У чому сутність парменідового розуміння буття?

3.       Хто з античних філософів не сприйняв парменідового тлумачення буття і чому?

4.       У чому полягає специфіка середньовічного тлумачення проблеми буття?

5.       Які зміни у розумінні проблеми буття відбулись у філософії Нового часу?

6.       Як вплинула специфіка російського світогляду на філософське вирішення проблеми буття?

7.       Розкрийте зміст вислову «онтологічний поворот у філософії XX ст.».

8.       Чи є змістовний зв'язок між світоглядом людини XX ст. та філософським вирішенням проблеми буття, і якщо є – чому?

9.       Що таке матерія та яка її структура?

10.  Які форми руху матерії Ви знаєте?

11.  Як співвідносяться поняття «матерія» і «субстанція»?

12.  Як співвідноситься природничонаукове і філософське розуміння матерії»?

13.  Розкрийте зміст субстанційної та реляційної концепцій простору і часу.

14.  Розкрийте зміст понять «детермінізм» та «індетермінізм».

15.  Як співвідносяться поняття «рух», «розвиток», «прогрес»?

16.  Які закони і категорії діалектики Ви знаєте і в чому полягає їхній основний зміст?

Література:

Основна:

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Князєв В.М. Філософія: Короткий курс / Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2.вид. – К., 1997.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія : Підруч. для студ. вузів / Георгій Антонович Заїченко (ред.). – К., 1995.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Аверьянов А. Н. Системное познание мира. – М., 1985.

Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени. – М., 1982.

Бутаков А.А. Основные формы движения материи и их связь в свете современной науки. – М., 1974.

Дамміт М. Логічні основи метафізики. Переклад з англ. В.Навроцького. – Київ: IRIS, 2001.

Джеймс В. Деякі метафізичні проблеми, розглянуті з погляду прагматизму. Єдність і множинність. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2000.

Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М., 1986. http://ru.philosophy.kiev.ua/library/catalog.html#5.

Ильенков Э. В. Диалектическая логика. – М., 1984.

Кедров Б.М. Научная концепция детерминизма // Современный детерминизм: Законы природы. – М., 1973.

Кедров Б.М. Эволюция понятия материи в философии и естествознании // Вопр. философии, – 1975. – № 8.

КучевскийЛ.Б. Анализ категории «материя». – М., 1983.

Марков Ю.Г. Функциональный подход в современном научном познании. – Новосибирск, 1982.

Молчанов В.И. Время и сознание. – М., 1988.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001.

Тілліх П.Мужність бути. Небуття і тривога. // Часопис «Ї». – 2005. – №37.

Хакен Г. Синергетика. – М., 1980.

Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М., 1978.

 

Заняття 8. Проблема духу і свідомості

1. Проблема духу і свідомості в історії філософської думки:

а) метафора свідомості в культурі та філософії античності;

б) християнська концепція внутрішнього духовного світу;

в) концептуальні зміни у розв'язанні проблеми свідомості у філософії Нового часу;

г) проблема духу і свідомості в німецькій класичній філософії;

д) діалектико-матеріалістична концепція свідомості К.Маркса;

е) сучасні філософські концепції свідомості.

2. Свідомість як філософська категорія. Джерела та витоки свідомості.

3. Структура свідомості. Свідомість та самосвідомість.

4. Свідомість та безсвідоме: К.Маркс та З.Фрейд.

5. Свідомість та мислення. Свідомість та мова.

6. Проблема ідеального та варіанти її вирішення.

7. Поняття суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Суспільний та особистісно індивідуальний зміст свідомості: зв'язок та відмінність.

2.       Свідомість і особистість.

3.       Проблема свідомості в українській філософії.

4.       Проблема свідомості у філософії Сходу.

5.       Свідомість та безсвідоме: порівняльний аналіз концепцій К.Маркса та 3.Фрейда.

6.       Фрейдівські ідеї безсвідомого в художній культурі XX ст.

7.       Проблема свідомості у сучасній філософії.

 

Контрольні питання та завдання

1.       У чому полягають труднощі філософського вирішення проблеми свідомості?

2.       Якою метафорою користувались давні греки для опису свідомості і чому?

3.       У чому полягає зв'язок середньовічного розуміння свідомості з геоцентричним світоглядом?

4.       Чому в релігійній філософії свідомість розуміється як тягар і «хрест»?

5.       Які концептуальні зміни в розгляді проблеми свідомості відбулись у філософії Нового часу?

6.       Яким є зміст і соціальні передумови марксової концепції свідомості?

7.       У чому полягає подібність та відмінність марксової і фрейдової концепцій безсвідомого?

8.       Що таке свідомість, які її структура, джерела і витоки?

9.       Розкрийте зміст понять «самосвідомість», «ідеальне», «духовне».

10.  Які історичні та сучасні варіанти вирішення проблеми ідеального Ви знаєте?

11.  Що таке суспільна свідомість і яка її структура?

12.  Які сучасні концепції свідомості Ви знаєте?

 

Література:

Основна:

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Князєв В.М. Філософія: Короткий курс / Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2.вид. – К., 1997.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія : Підруч. для студ. вузів / Георгій Антонович Заїченко (ред.). – К., 1995.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Анищенко А.И. Структура общественного сознания. – М., 1973.

Бондаренко Л. И. Основные этапы становления сознания. – Киев, 1979.

Донских О.А. Происхождение языка как философская проблема. – Новосибирск, 1984.

Дубровский Д.И. Информация, сознание, мозг. – М., 1980.

Дубровский Д. И. Проблема идеального. – М., 1983.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. – М., 1984.

Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопр. философии. -1979.-№6-7.

Клике Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. – М., 1983.

Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. -М.,1974.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975.

Лифшиц М. Об идеальном и реальном // Вопр. философии. -1984.-№10.

Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Вопp. философии. – 1990. – N 10.

Михайлов Ф. Т. Загадка человеческого Я. – М., 1976.

Общественное сознание и его формы / Отв. ред. В.И.Толстых. – М.,1986.

Сагатовский В.Н., Элентух И. П. Методологические основы решения проблемы идеальности сознания // Филос. науки. – 1984. -№4.

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972.

Франк С.Л. Духовные основы общества.М., 1992.

Фрейд З. Я и Оно //Избранное. – М., 1989.

Юнг К.Г. Коллективное бессознательное. – М., 1995.

 

Заняття 9. Людина як предмет філософського аналізу

1.    Образи людини в історії філософської думки:

а) уявлення про природу людини в античній та середньовічній філософії;

б) концепція «природної людини» в добу Відродження;

в) натуралістичний антропологізм та його вплив на розвиток природознавства;

г) соціобіологічна інтерпретація проблеми співвідношення біологічного і соціального в «природі людини»; соціал-дарвінізм;

д) марксистська концепція людини;

е) сучасна філософська антропологія та антропологічний напрям у західноєвропейській філософії XX ст.

2. Проблема сутності людини:

а) людина як суб'єкт практичної діяльності;

б) людина як суб'єкт історичного процесу;

в) біопсихосоціальна цілісність людини.

3. Проблема антропосоціогенезу.

4. Діяльність як спосіб існування людини. Структура діяльності.

5. Поняття «індивід», «індивідуальність», «особистість» та їх співвідношення.

6. Проблема сенсу людського існування та багатоманіття способів її розв'язання.

7. Свобода і відповідальність особи.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1. Психоаналіз і проблема людини.

2. Проблема людини в екзистенціалізмі.

3. Основні риси марксистського розуміння людини.

4. Расизм і проблема співвідношення біологічного та соціального в людині.

5. Значення і межі проблеми сенсу життя.

6. Поліфонія філософських версій місця людини у Всесвіті.

7. Специфіка розуміння особистості в різних типах культур.

8. Особистість та її свобода в поглядах світових релігій.

9. Проблема свободи й відповідальності особи на сучасному етапі розвитку світової цивілізації.

10. Проблеми життя та смерті наприкінці XX ст. і шляхи їх вирішення.

 

Контрольні питання та завдання

1.       Які, на Ваш погляд, причини зростання інтересу до антропологічної проблематики?

2.       Чому багато філософів і мислителів кажуть про людину як таємницю?

3.       Які Ви знаєте основні риси пануючого розуміння людини в добу античності. Середньовіччя і в Нові часи?

4.       Яка роль діяльнісної парадигми в розумінні людини?

5.       Розкрийте зміст поняття «антропосоціогенез» та підходів до розуміння сутності антропосоціогенезу.

6.       У чому сутність проблеми співвідношення біологічного та соціального в людині? Які варіанти вирішення цієї проблеми Ви знаєте?

7.       Розкрийте зміст понять «індивід», «індивідуальність», «особистість».

8.       У чому полягає унікальність особистості людини?

9.       У чому полягає парадоксальність феномену свободи oсобистості?

10.  Що таке «самоцінність людини»?

11.  Які типи ставлення до життя і смерті Ви знаєте?

12.  У чому сенс безсмертя особи?

13.  Які шляхи подолання кризи особистості на межі XX та .XI ст. Ви можете запропонувати?

Література:

Основна:

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Князєв В.М. Філософія: Короткий курс / Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2.вид. – К., 1997.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Проблема человека в западной философии / Сост. П.С.Гуревич. – М., 1988.

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія : Підруч. для студ. вузів / Георгій Антонович Заїченко (ред.). – К., 1995.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопр. философии. – 1989.- № 2.

Алексеев В. П. Становление человечества. – М., 1984.

Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М., 1982.

Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

Библер B.C. Культура. Диалог культур /У Вопр. философии. – 1989. – №6.

Больнов О.Ф. Філософська антропологія та її методичні принципи / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – Київ: Ваклер, 1996.

Григорьян Б. Т. Философская антропология. – М., 1982.

Григоръян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире. – М., 1986.

Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры. – М.,1980.

Злобин Н.С., Межуев В.М. Культура-человек-философия: к проблеме интеграции и развития // Вопр. философии. – 1982. – № 1.

Каган М.С. К вопросу о понимании культуры // Филос. науки. – 1989. –№12.

Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

Кон И. С. В поисках себя. – М., 1984.

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844року /Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. – К.: ВПЛУ, 1973.

Мысливченко А.Г. Человек как предмет философского познания. – М., 1972.

Рикер П. Человек как предмет философии // Вопр. философии. – 1989. – № 2.

Табачковський В. Життєвий світ людини і пізнання: персоналістична інтерпретація / Філософська думка, 2006. – №2.

Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1990.

Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. – М., 1987.

Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

 

Заняття 10. Проблема пізнання

1. Специфіка філософського аналізу пізнання:

а) предмет і структура пізнання;

б) поняття «об'єкт» і «суб'єкт» пізнання.

2. Істина та хиба:

а) поняття істини;

б) форми істини;

в) хиба, дезінформація, омана і проблема відмежування істини від омани.

3. Пізнавальні здібності людини:

а) чуттєве пізнання;

б) абстрактне мислення;

в) інтуїція.

4. Пізнання і практика.

5.Проблема творчості у пізнанні.

 

Заняття 11. Наука як соціокультурний та пiзнавальний феномен

1. Генеза науки.

а) Проблема виникнення науки.

б) Періодизація науки. Поняття класичної, некласичної та постнекласичної науки.

2. Наука як соціокультурний феномен.

а) Наука в системі техногенної цивілізації.

б) Наука як соціальний інститут і явище культури.

в) Світоглядно-етичні проблеми сучасної науки.

3. Наука як пiзнавальний феномен.

а) Наукове знання, його специфiка i будова.

б) Проблема iстини в науковому пiзнаннi.

в) Наукова рацiональнiсть. Iсторичнi типи рацiональностi.

г) Методологiя наукового пiзнання.

4. Основні проблеми філософії науки.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Основні особливості діалектико-матеріалістичної теорії пізнання.

2.       Головні напрями розробки гносеологічних проблем у сучасній західній філософії.

3.       Структура, форми і функції практики в процесі пізнання.

4.       Проблема класифікації форм знання і пізнавальної діяльності.

5.       Проблема критерію істини у філософії та науці.

6.       Пізнання та інтуїція.

7.       Проблема творчості в пізнанні.

8.       Критерії та еталони науковості.

9.       Природничонаукове та соціогуманітарне пізнання: подібності і відмінності.

10.  Проблема періодизації історії науки.

11.  Структура наукової теорії та її основні функції.

12.  Класифікація наукових методів і рівні методології.

13.  Позанаукове знання і його форми.

14.  Сенс і витоки наукових революцій.

 

Контрольні питання та завдання:

1.       Що таке знання і пізнання?

2.       Які основні етапи розробки проблем пізнання в історії філософії Ви знаєте?

3.       Що є предметом гносеології та яка її відмінність від епістемології?

4.       Який зв'язок між пізнанням і практикою?

5.       Розкрийте зміст понять «об'єкт» ї «суб'єкт пізнання».

6.       Що таке істина, які її властивості та критерії?

7.       У чому полягає сутність хиби?

8.       Які пізнавальні здібності людини Ви знаєте? Розкрийте їх зміст.

9.       Як можуть співвідноситись пізнання і віра?

10.  Розкрийте основні аспекти поняття «наука».

11.  У чому полягають основні закономірності розвитку науки?

12.  Розкрийте специфіку рівнів та структури наукового пізнання.

13.  Розкрийте зміст екстерналістських та інтерналістських концепцій генези науки.

 

Література:

Основна:

Аналитическая философия. Избранные тексты / Ред.сост. А.Ф.Грязнов.-М.,1993.

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія : Підруч. для студ. вузів / Георгій Антонович Заїченко (ред.). – К., 1995.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика. – М.,1991.

Башляр Г. Новый рационализм. – М., 1987.

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

Гносеология в системе философского мировоззрения / Отв. ред. В.А.Лекторский. – М., 1983.

Голдстейн М., Голдстейн И. Как мы познаем. – М., 1984.

Ильин В.В. Критерии научности знания. – М., 1989.

Карнап Р. Философские основания физики. – М., 1971.

Кедровский О.И. Методы построения теоретической системы знания: диалог философа и математика. – Киев, І 982.

Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. – М., 1985.

Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. -М.,1974.

Кун Т. Структура научных революций. – М., 2009.

Лакатос И. Доказательства и опровержения (Как доказывают теоремы). – М., 1967

Лекторский В. А. Субъект. Объект. Познание. – М., 1980.

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и некласическая. – М., 2001.

Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

Пуанкаре А. О науке. – М., 1983.

Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. – Киев, 1997.

Современные теории познания / Отв. ред. В.А.Лекторский. – М., 1992.

Степин B.C. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопр. философии. – 1989. – № 10.

Тулмин Ст. Человеческое понимание. – М., 1984.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986.

Фролов И. Т., Юдин Б.Г. Этика науки. – М., 1986.

Хилл Т. И. Современные теории познания. – М., 1965.

Чудинов Э.М. Природа научной истины. – М., 1977.

Швырев B.C. Научное познание как деятельность. – М., 1984.

Швырев B.C. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. – М., 1978.

 

Заняття 12. Суспільство та культура як предмет філософського осмислення

1. Багатозначність поняття «суспільство» (як відокремлена частина природи; як людина в структурі її відносин; як соціальна форма руху матерії; як людство в цілому).

2. Суспільство як система, що саморозвивається:

а) суспільне виробництво та його структура;

б) суспільно-економічна формація та її структура.

3. Людина в плині історії: проблема періодизації історичного процесу.

4. Суспільний прогрес, його історичні типи та проблема критеріїв.

5. Проблеми сучасного інформаційного суспільства та глобальні проблеми сучасності.

6. Поняття про культуру і цивілізацію. Історичні моделі культури та цивілізаційні типи.

7. Матеріальна та духовна культура. Співвідношення культури і цивілізації.

8. Передумови, прояви та проблема подолання кризи сучасної культури.

 

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1. Системи природи і суспільства: спільне та відмінне.

2. Криза світової цивілізації на межі тисячоліть та шляхи й вирішення.

3. Проблема людського початку в історії.

4. Специфіка соціального детермінізму.

5. Основні риси техногенної цивілізації.

6. Світова соціально-екологічна ситуація наприкінці XX ст.

7. Глобальні проблеми, їх сутність та шляхи розв'язання.

8. Співвідношення культури і цивілізації.

9. Сутність інформаційно-семіотичної концепції культури.

 

 

Контрольні питання та завдання:

1. Що відрізняє суспільство як систему від інших систем?

2. Якими є джерела саморозвитку суспільства?

3. Які моделі суспільства Ви знаєте?

4. У чому полягає сутність глобальних проблем сучасності та які шляхи їх вирішення на межі тисячоліть?

5. Що таке інформаційне суспільство та які перспективи його розвитку?

6. Розкрийте зміст понять "суспільне виробництво" та "суспільно-економічна формація".

7. У чому полягають труднощі вирішення проблеми періодизації історичного процесу?

8. Чим зумовлені труднощі визначення критеріїв суспільного прогресу?

9. Як історично змінювалися уявлення про культуру?

10. Якими способами передається культурна спадщина?

11. На які типи поділяються цивілізації?

12. Яка визначальна причина кризи сучасної культури?

 

Література:

Основна:

Андрущенко В.П., Михальченко M.I. Сучасна соціальна філософія. – 2-е вид. –К., 1996.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підручник для вищ. навч. закл. / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І.Михальченко. – Вид. 3-тє, випр. та доп. – К.: Генеза, 2006. – Розділ 3,  § 6. – С. 436-478.

Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф.Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – Тема 11, 12, 14. – С.212-224, 224-258, 279-304.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія : Підруч. для студ. вузів / Георгій Антонович Заїченко (ред.). – К., 1995.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Бергер П. Понимание современности // Социолог. исслед. 1990.-N7.

Вебер M. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произв. М., 1990.

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.,

Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991.

Франко І. Що таке поступ? // Зібр. тв.: У 50 т. К., 1978. T. 45.

Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986.

Гидденс Э. Устроение общества. – М.: Академический проект – 2005. – 528 с.

Keллe В.Ж., Ковальзон М.Я. История и теория. – М., 1981.

Киселев H.H. В гармонии c природой. – Киев, 1989.

Луман Н. Общество как социальная система. – М., 2004. – 232 с.

Моисеев H.H. Экология, нравственность и политика // Вопр.философии. – 1989. N5.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992 (електронний варіант за адресою http://www.socd.univ.kiev.ua/LOCAL/LIB/SOC/sorokin.pdf)

Волков Г.Н. Истоки и горизонты прогресса. - М., 1976.

Федотова В.Г. Цена прогресса // Вопр. философии. – 1988. – №9.

Формации или цивилизации (материалы "круглого стола") // Вопр. философии. – 1989. – №10.

Фролов И. Т. Перспективы человека. – М., 1983.

 

 

Рекомендована література для змістовного модуля 2

Основні джерела:

1.  Аналитическая философия. Избранные тексты / Ред.сост. А.Ф.Грязнов.-М.,1993.

2.  Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

3.  Князєв В.М. Філософія: Короткий курс / Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2.вид. – К., 1997.

4.  Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

5.  Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

6.  Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

7.  Проблема человека в западной философии / Сост. П.С.Гуревич. – М., 1988.

8.  Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

9.  Філософія : Підруч. для студ. вузів / Георгій Антонович Заїченко (ред.). — К., 1995.

10.           Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

11.           Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

12.           Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткові джерела

1.  Аверьянов А. Н. Системное познание мира. – М., 1985.

2.  Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопр. философии. – 1989.- № 2.

3.  Алексеев В. П. Становление человечества. – М., 1984.

4.  Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика. – М.,1991.

5.  Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М., 1982.

6.  Анищенко А.И. Структура общественного сознания. – М., 1973.

7.  Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени. – М., 1982.

8.  Башляр Г. Новый рационализм. – М., 1987.

9.  Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

10.           Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.

11.           Библер B.C. Культура. Диалог культур /У Вопр. философии. – 1989. – №6.

12.           Больнов О.Ф. Філософська антропологія та її методичні принципи / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – Київ: Ваклер, 1996.

13.           Бондаренко Л. И. Основные этапы становления сознания. – Киев, 1979.

14.           Бутаков А.А. Основные формы движения материи и их связь в свете современной науки. – М., 1974.

15.           Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

16.           Гносеология в системе философского мировоззрения / Отв. ред. В.А.Лекторский. – М., 1983.

17.           Голдстейн М., Голдстейн И. Как мы познаем. – М., 1984.

18.           Григоръян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире. – М., 1986.

19.           Григорьян Б. Т. Философская антропология. – М., 1982.

20.           Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Под редакцией докт.геогр.наук профессора В.С.Жекулина. 2-е изд. испр. и доп. – Л.: Издательство Ленинградского университета. – 1989.

21.           Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры. – М.,1980.

22.           Дамміт М. Логічні основи метафізики. Переклад з англ. В.Навроцького. – Київ: IRIS, 2001.

23.                          Джеймс В. Деякі метафізичні проблеми, розглянуті з погляду прагматизму. Єдність і множинність. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2000.

24.           Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М., 1986. http://ru.philosophy.kiev.ua/library/catalog.html#5.

25.           Донских О.А. Происхождение языка как философская проблема. – Новосибирск, 1984.

26.           Дубровский Д. И. Проблема идеального. – М., 1983.

27.           Дубровский Д.И. Информация, сознание, мозг. – М., 1980.

28.           Злобин Н.С., Межуев В.М. Культура-человек-философия: к проблеме интеграции и развития // Вопр. философии. – 1982. – № 1.

29.           Ильенков Э.В. Диалектическая логика. – М., 1984.

30.           Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопр. философии. -1979.-№6-7.

31.           Ильин В.В. Критерии научности знания. – М., 1989.

32.           Каган М.С. К вопросу о понимании культуры // Филос. науки. – 1989. –№12.

33.           Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

34.           Карнап Р. Философские основания физики. – М., 1971.

35.           Кедров Б.М. Научная концепция детерминизма // Современный детерминизм: Законы природы. – М., 1973.

36.           Кедров Б.М. Эволюция понятия материи в философии и естествознании // Вопр. философии, – 1975. – № 8.

37.           Кедровский О.И. Методы построения теоретической системы знания: диалог философа и математика. – Киев, І 982.

38.           Клике Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. – М., 1983.

39.           Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. – М., 1985.

40.           Кон И. С. В поисках себя. – М., 1984.

41.           Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. -М.,1974.

42.           Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. -М.,1974.

43.           Кун Т. Структура научных революций. – М., 2009.

44.           Лакатос И. Доказательства и опровержения (Как доказывают теоремы). – М., 1967

45.           Лекторский В. А. Субъект. Объект. Познание. – М., 1980.

46.           Лекторский В.А. Эпистемология классическая и некласическая. – М., 2001.

47.           Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975.

48.           Лифшиц М. Об идеальном и реальном // Вопр. философии. -1984.-№10.

49.           Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Вопp. философии. – 1990. – N 10.

50.           Марков Ю.Г. Функциональный подход в современном научном познании. – Новосибирск, 1982.

51.           Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844року /Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. – К.: ВПЛУ, 1973.

52.           Михайлов Ф. Т. Загадка человеческого Я. – М., 1976.

53.           Молчанов В.И. Время и сознание. – М., 1988.

54.           Мысливченко А.Г. Человек как предмет философского познания. – М., 1972.

55.           Общественное сознание и его формы / Отв. ред. В.И.Толстых. – М.,1986.

56.           Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

57.           Пуанкаре А. О науке. – М., 1983.

58.           Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. – Киев, 1997.

59.           Рикер П. Человек как предмет философии // Вопр. философии. – 1989. – № 2.

60.           Сагатовский В.Н., Элентух И. П. Методологические основы решения проблемы идеальности сознания // Филос. науки. – 1984. -№4.

61.           Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001.

62.           Современные теории познания / Отв. ред. В.А.Лекторский. – М., 1992.

63.           Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

64.           Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972.

65.           Степин B.C. Теоретическое знание. – М., 2000.

66.           Табачковський В. Життєвий світ людини і пізнання: персоналістична інтерпретація / Філософська думка, 2006. – №2.

67.           Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1990.

68.           Тілліх П.Мужність бути. Небуття і тривога. // Часопис «Ї». – 2005. – №37.

69.           Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-з томах. / Пер. з англ. В. Шовкуна. – К.: Основи.1995.

70.           Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. – М., 1987.

71.           Тулмин Ст. Человеческое понимание. – М., 1984.

72.           Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986.

73.           Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992.

74.           Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

75.      Фрейд З. Я и Оно //Избранное. – М., 1989.

76.           Фролов И. Т., Юдин Б.Г. Этика науки. – М., 1986.

77.           Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

78.           Хакен Г. Синергетика. – М., 1980.

79.           Хейзинга Й. Homo Ludens. – М., 1992.

80.           Хилл Т. И. Современные теории познания. – М., 1965.

81.           Чудинов Э.М. Природа научной истины. – М., 1977.

82.           Швырев B.C. Научное познание как деятельность. – М., 1984.

83.           Швырев B.C. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. – М., 1978.

84.           Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

85.           Шпенглер О. Падіння Європи // Основа. – 1996. – №8 (30).

86.           Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М., 1978.

87.           Юнг К.Г. Коллективное бессознательное. – М., 1995.

88.           Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.

89.           Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Львів, 1990. – № 3.

90.           Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

 


Письмова робота «Аналіз філософського тексту».

Форма контролю: співбесіда за результатами виконання письмової роботи.

Вимоги до роботи «Аналіз філософського тексту».

1. Вибір тексту: студент самостійно вибирає текст, керуючись програмою курсу та списком рекомендованої літератури. Остаточний вибір тексту повинен бути узгоджений з викладачем.

Критерії вибору:

- традиція та час створення: європейська філософія; від античності до ХХІ століття;

- автор: основоположник чи видатний представник відомої філософської школи чи напряму;

- текст: теоретична робота, що дає уявлення про філософську позицію автора; бажано цілісний текст або логічно завершений фрагмент;

- обсяг тексту: не менше 10 сторінок, бажано не більше 50 сторінок.

2. Порядок роботи.

Перший етап: ознайомлення з текстом.

Другий етап: вибір фрагмента для коментаря (погоджується з викладачем).

Третій етап: виконання й оформлення роботи.

3. Вимоги до оформлення.

Робота виконується письмово і складається з наступних частин:

1. Вступ (обсяг 1 стор.).

1.1. Точна вказівка автора, назви тексту та вихідних даних (книга, сайт й т.ін.).

1.2. Стисла довідка про автора тексту: дати життя, освіта, творчий шлях, внесок в історію філософської думки.

1.3. Стисла довідка про текст: історія створення, місце і час видання, роль даної роботи у творчості філософа та її місце в історії філософії.

2. Аналіз тексту (обсяг 3 стор.).

2.1. Формальна характеристика: структура (композиція), стиль, мова і т.п.

2.2. Змістовна характеристика: тема роботи, основні проблеми, засоби їх вирішення, аргументація, тощо.

2.3. Коментар фрагменту тексту: виконується у вільній формі, включає: обгрунтування вибору фрагменту, вказівку мети і методу коментарю, ключові цитати*, змістовний висновок.

* Посилання оформлюються відповідно до загальних вимог до цитування.

Головна вимога – чітка вказівка авторства конкретного висновку.

3. Есе – власні роздуми стосовно тексту (обсяг 1 стор.).

 

Типові завдання для підсумкової (модульної) контрольної роботи з курсу «Філософія»

Варіант 1

1.     Чим характеризується людське ставлення до світу?

2.     Які етапи виділяють в розвитку античної філософії?  Представники.

3.     Новизна гносеологічних І.Канта.

4.     Дайте визначення поняттям: аксіологія, досвід, пантеїзм.

5.     Хто є автором висловлювання «В розумі немає нічого, чого б не було у чуттях»? В чому сенс цього висловлювання.

 

Варіант 2

1.     Визначення філософії: історичні форми і сучасність.

2.     Кого і чому представників філософії «ранньої класики» називали натурфілософами?

3.     Що означає поняття «суб’єкт» у Фіхте?

4.     Дайте визначення поняттям: аксіома, енциклопедисти, світогляд.

5.     Хто є автором висловлювання «Філософія – це епоха, схоплена думкою»? В чому сенс цього висловлювання.

 

Варіант 3

1.     З яких позицій підходять до визначення релігії та її місця у всесвітньому історичному процесі представники різних філософських напрямків?

2.     Етичні уявлення епікурейців і стоїків.

3.     Соціальна концепція Т.Гоббса.

4.     Дайте визначення поняттям: раціоналізм, філософія, схоластика.

5.     Хто є автором висловлювання «Філософія являє собою міркування про предмети, знання про які ще неможливе «? В чому сенс цього висловлювання.

 


Перелік питань, що виносяться на іспит

1.     Визначення філософії: історичні форми і сучасність.

2.     Форми існування філософського знання.

3.     Поняття і функції світогляду.

4.     Співвідношення світогляду та філософії.

5.     Філософія і наука.

6.     Роль філософії в сучасному житті суспільства.

7.     Основи періодизації західноєвропейської філософії.

8.     Основні етапи розвитку давньогрецької філософської думки.

9.     Уявлення про сутність і першоначала світу в античній натурфілософії.

10.           Підходи до розуміння сутності людини у софістів і Сократа.

11.           Загальна характеристика філософії Платона.

12.           Загальна характеристика філософії Аристотеля.

13.           Етичні уявлення епікурейців і стоїків.

14.           Особливості, періоди розвитку та основні проблеми середньовічної філософії.

15.           Проблема співвідношення віри й знання у філософії Томи Аквінського.

16.           Антропологічні та натурфілософські ідеї епохи Відродження.

17.           Філософія М. Кузанського

18.           Основні філософські проблеми в філософії Нового часу.

19.           Філософія Р.Декарта.

20.           Французьке Просвітництво: основні ідеї та персоналії.

21.           Класична німецька філософія: основні ідеї та персоналії.

22.           Новизна гносеологічних та етичних уявлень Канта.

23.           Своєрідність гегелівської діалектики.

24.           Антропологічний характер філософії Фейєрбаха.

25.           Марксистська філософія: вихідні положення й історичні форми.

26.           Перехід від класичного до некласичного етапу розвитку західної філософії.

27.           Ірраціоналізм ХІХ ст.: ключові філософські ідеї та персоналії.

28.           Основні тенденції і напрямки західної філософії ХХ ст.

29.           Особливості та основні етапи розвитку філософської думки в Україні.

30.           Філософський смисл проблеми буття.

31.           Розвиток уявлення й особливості розуміння буття в історії філософії.

32.           Філософський зміст проблеми свідомості.

33.           Різноманітність шляхів розуміння свідомості в історії філософії.

34.           Свідомість і самосвідомість.

35.           Поняттєве мислення й мова.

36.           Свідоме і несвідоме. Розуміння несвідомого в концепціях Фрейда та Юнга.

37.           Визначення знання в класичній філософії та некласичній філософії.

38.           Проблема суб'єкта й об'єкта пізнання.

39.           Теорія пізнання, її предмет і метод.

40.           Форми чуттєвого й раціонального пізнання.

41.           Співвідношення пізнання й розуміння.

42.           Філософські концепції істини та її критеріїв.

43.           Скептицизм як філософська позиція.

44.           Поняття про науку. Проблема виникнення науки.

45.           Періодизація історії науки: класична, некласична та постнекласична наука.

46.           Рівні наукового пізнання: емпіричний і теоретичний.

47.           Методологія та основні групи методів наукового пізнання.

48.           Проблема, гіпотеза, теорія як основні форми наукового пізнання.

49.           Наука як соціокультурний і цивілізаційний феномен.

50.           Проблема людини як вічна філософська проблема.

51.           Формування й історичний розвиток проблематики філософії людини.

52.           Проблема співвідношення природи й сутності людини в історії філософії.

53.           Філософські аспекти проблеми походження людини.

54.           Індивід і соціум. Поняття про особу.

55.           Проблема свободи.

56.           Духовний світ людини.

57.           Багатозначність поняття «суспільство».

58.           Суспільство як система, що саморозвивається.

59.           Поняття культури. Історичні моделі культури.

60.           Уявлення про цивілізацію. Типи цивілізації.

 

 

Приклад тестового завдання для іспиту:

1. Термін «філософія» перекладається з грецької мови як:

А) «любов до мудрості»;

Б) «жага до пізнання»;

В) «бачення істини».

2. Первісне світоглядно-міфологічне вірування в першопредка має назву:

А)  фетишизм;

Б)  тотемізм;

В)  анімізм.

3. Філософія як теоретична основа світогляду ґрунтується на:

А) вірі в потойбічні сили;

Б) міркуваннях про всезагальні основи буття та пізнання;

В) естетично-почуттєвому осягненні дійсності.

4. Яка функція філософії перекладається з грецької мови як “ціннісна»:

А) гносеологічна;

Б) евристична;

В) аксіологічна.

5. Первинне (давньогрецьке) значення терміну “діалектика»:

А) усунення перешкод в логічному міркуванні;

Б) метод пошуку істини в процесі зіткнення різних точок зору;

В) розробка політичних правил життя давньогрецького полісу.

6. Який із наведених типів світогляду не є історичним:

А) релігійний;

Б) міфологічний;

В) буденний.

7. Який розділ філософії репрезентує онтологія:

А) вчення про буття;

Б)  теорію пізнання;

В) вчення про мораль.

8. Характерною рисою античної філософії є:

А) теоцентризм;

Б) наукоцентризм;

В) космоцентризм.

9. Засновником Академії в Давній Греції був:

А) Сократ;

Б) Аристотель;    

В) Платон.

10. Кому з античних мислителів належить вислів “Платон мені друг, але істина дорожча»:

А) Анаксімену;

Б) Аристотелю;

В) Піфагору.

11. Стихія вогню є першоосновою буття світу за ...:

А) Парменідом;

Б) Демокрітом;

В) Гераклітом.

12. Аристотель був учителем:

А) Платона;

Б) Олександра Македонського;

В) Філона Олександрійського.

13. Останній етап розвитку середньовічної філософії:

А) схоластика;

Б) патристика;

В) апологетика.

14. Універсалії існують до і поза речами і являють собою думки Бога – позиція середньовічних:

А) реалістів;

Б) матеріалістів;

В) номіналістів.

15. Схоластика вважає філософію:

А) царицею всіх наук

Б) служницею богослів’я

В) лженаукою.

16. Микола Кузанський пояснює за допомогою ідеї співпадіння максимуму і мінімуму тотожність:

А) Бога і Природи;

Б) душі і тіла;

В) матерії і духу.

17. Термін “гуманізм» як світоглядна настанова належить до філософії:

А) античності;

Б) Відродження;

В) середньовіччя.

18. Твердження «Бог усюди в світі, а не поза його межами», характеризує:

А) ідеалізм;

Б) пантеїзм;

В) агностицизм.

19. Основоположником емпіризму є:

А) Ф. Бекон;

Б)  Р. Декарт;

В) Дж. Локк.

20. Принцип “Cogito ergo sum» означає:

А) «Мислю, отже існую»;

Б) «Вірю, бо абсурдно»;

В) «Бути – значить бути сприйнятим».

21. Апріорними формами чуттєвого пізнання, на думку І.Канта, є:

А) простір і час;

Б) ідеї;

В) категорії.

22. Завершіть думку Гегеля: «Все розумне дійсне, все...»:

А) нерозумне ілюзорне;

Б) дійсне спотворене;

В) дійсне розумне.

23. Згідно вчення екзистенціалізму:

А) існування передує сутності;

Б) сутність передує існуванню;

В) існування і сутність співіснують в людині одночасно.

24. Який філософський напрям ХХ ст. ототожнював істину з корисним і практичним для людини :

А) позитивізм;

Б) фрейдизм;

В) прагматизм.

25. Автор концепції пізнання дійсності, більш відомої як «філософія серця»:

А) М. Смотрицький;

Б) Ф. Прокопович;

В) П. Юркевич.

26. Кого серед українських письменників вважають українським просвітником:

А) І.Франка;

Б) І. Нечуя-Левицького;

В) І.Котляревського.

27. Герменевтика розробляє метод:

А) експерименту;

Б) інтерпретації;

В) аналізу.

28. Доповніть вираз: «властивістю матеріальної субстанції є протяжність, а духовної...»:

А) мислимість;

Б) абстрактність;

В) тотожність.

29. Який філософський напрям визнає первинність свідомості над матерією:

А) матеріалізм;

Б) ідеалізм;

В) дуалізм.

30. Свідомість насамперед є ... властивістю людини:

А) суб’єктивною;

Б) об’єктивною;

В) інтерсуб’єктивною.

31. Знання, на відміну від правильної гадки, повинне бути:

А) логічним;

Б) емпіричним;

В) обґрунтованим.

32. Який із законів діалектики передбачає зміну сутнісних ознак внаслідок наявності критичної маси формальних:

А) закон подвійного заперечення;

Б)  закон взаємного переходу кількісних змін в якісні;

В) закон єдності і боротьби протилежностей.

33. Яке положення відповідає агностицизму:       

А) пізнання – це вічний процес отримання нової інформації про світ;

Б)  деякі речі ніколи не будуть пізнані взагалі і залишаться за межами людської свідомості;

В) пізнаваним є для людини лише те, що фіксується її органами відчуттів.

34. Всі види виробничої, суспільної та духовної діяльності людини й суспільства, а також усі їх результати загалом можна назвати:

А) наукою та технікою;

Б) історією;

В) культурою.

35. Людину як частину суспільства означує поняття:

А) соціум;

Б) особистість;

В) індивід.

36. Сукупність підтримуваних суспільною свідомістю норм та правил поведінки людини в суспільстві – це:

А) релігія;

Б) право;

В) мораль.

37. У понятті «ноосфера» фіксується:

А) співвідношення біологічного і соціального в людині;

Б)  взаємодія і взаємозалежність природного буття і буття соціуму;

В)  взаємоперехід і взаємозалежність природного і людського в світі.

38. Соціальною рисою людської поведінки є:

А) здатність до отримання і переробки чуттєвих вражень.

Б) здатність до мислення;

В) здатність до спілкування.

39. Унікальною рисою людини є:

А) здатність реагувати на зовнішній подразник зміною власних станів;

Б) використання вербалізованої (словесної) мови;

В) передавання інформації наступним поколінням.

40. Що, згідно марксизму, виступає основною умовою розподілу суспільства на класи:

А) наявність релігійних та політичних вподобань;

Б) невідповідність інтелектуальних та фізичних здібностей потребам часу;

В) наявність майнової і соціальної нерівності.

 

Internet-література

http://philsci.univ.kiev.ua/ Сайт кафедри філософії та методології науки.

http://www.philosophy.ru/ Зеркало в Киевском университете Філософія в Росії. Найбільш повне відображення філософії в інтернеті російською мовою.

http://ihtik.lib.ru/index.html Електронна бібліотека Іхтіка. Багато філософської літератури: книжки, автореферати, дисертації, статті, збірники матеріалів конференцій і дуже багато підручників по філософії.

http://www.i-u.ru/ Російський гуманітарний інтернет-університет.

http://plato.stanford.edu/ Філософська енциклопедія Станфордського університету. (Англійською мовою).

http://www.nietzsche.ru/ Сторінка присвячена Ф.Ніцше. Твори, біографія, бібліографія та ін.(Російською мовою)

http://rw.web.ur.ru/ph_main.html Словник термінів по філософії (Російською мовою)

http://www.uct.kiev.ua/~sofi/ Центр практичної філософії.

http://www.synergetics.org.ua/ Українське синергетичне товариство.

http://elenakosilova.narod.ru/l.html Підбірка посилань на філософські сайти і бібліотеки.