О.Г. Охріменко, доцент

кафедри філософії та методології науки

Методичні рекомендації

до складання кандидатського мінімуму з філософії

(для аспірантів природничих факультетів).

Методичні рекомендації задають уявлення про основні аспекти екзаменаційних питань кандидатського мінімуму з філософії для аспірантів природничих факультетів. Наведення даних аспектів полегшує пошук певної інформації про них, послідовний виклад якої і виражає зміст відповіді на те чи інше питання.

Методичні рекомендації складені у відповідності до програми кандидатського мінімуму з філософії для аспірантів природничих факультетів, яка містить список літератури до кожного з екзаменаційних питань.

Особливості розвитку сучасної філософії

1. Уявлення про сучасну філософію

2. Найбільш загальні зміни філософського знання:

3. Нові ідеї в осягненні дійсності;

4. Нові підходи в дослідженні людини:

5. Формулювання нових питань, проблем, областей філософствування (герменевтика, людина і природа, філософія культури, філософія техніки тощо).

Iсторичний процес як предмет фiлософiї iсторiї.

1. Загальне уявлення про історичний процес.

2. Основний зміст сучасної філософії історії.

3. Визначальні теми сучасних філософських роздумів про історію.

4. Розробка питання про скерованість історичного процесу.

5. Найбільш відомі концепції сучасної філософії історії:

О. Шпенглер:

А.Тойнбі:

К.Ясперс:

Л.Гумільов:

Загальна характеристика фiлософiї культури.

1. Загальне уявлення про культуру.

2. Предмет філософії культури.

3. Напрямки досліджень філософії культури:

4. Представники:

Г.Зіммель:

А.Швейцер

Л.Леві-Брюль:

М.Вебер:

Головні категорiї фiлософiї життя - "життя" i "воля".

1. Уявлення про проблематику філософії життя, її ірраціональний характер.

2. Багатоваріантність розуміння категорій "життя" і "воля" (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше , А Бергсон, Г.Зiмель).

3. Представники:

А.Шопенгауер:

Ф.Ніцше:

А.Бергсон:

Г.Зіммель:

Пошуки нового змiсту духовних цiнностей у сучаснiй православнiй фiлософiї.

1. Зміст релігійного ренесансу в російській філософії на поч. ХХ ст.

2. Дві тенденції у православній філософії: інтелектуалістська та антиінтелектуалістська.

3. Проблематика і головні ідеї сучасної православної філософії.

4. Представники:

В.Соловйов:

П.Флоренський:

С.Булгаков:

Проблема свободи i вибору людини в екзистенціалізмі.

1. Ідейні витоки й проблематика екзистенціалізму.

2. Поняття "екзистенція".

3. Представники:

М.Хайдеггер:

К.Ясперс:

Ж.-П.Сартр:

М.Бердяєв:

Психоналiз та неофрейдизм: фiлософський змiст концепцiї несвiдомого.

1. Уявлення про проблему несвідомого і поняття "несвідоме".

2. Прагнення прояснити природу несвідомого.

3. Представники:

З.Фрейд (психоаналіз)

К.Юнг (неофрейдизм):

Е.Фромм (неофрейдизм):

Фiлософська позицiя постмодернiзму.

1. Уявлення про постмодернізм.

2. Пошук нестабільності як основна філософська установка постмодернізму.

3. Онтологічний та гносеологічний аспекти постмодернізму.

4. Оцінка результатів пізнання світу як інтерпретацій тексту.

5. Представники:

Ж.Дерріда:

Ж.Дельоз, Ф.Гваттарі:

Глобальнi проблеми сучасностi як предмет фiлософського осмислення.

1. Уявлення про глобалізацію та її причини.

2. Критерії визначення глобальних проблем сучасності.

3. Основні групи глобальних проблем сучасності:

4. Загальна характеристика діяльності Римського клубу.

5. Представники:

А.Печчеї:

К.Лоренц:

Суспільство як предмет сучасної соціальної філософії.

1. Характеристика суспільства як певної суперечливої цілісності.

2. Поняття "соціальне".

3. Основні історико-філософські інтерпретації суспільства.

4. Різноманітність сучасних підходів вивчення суспільства:

а) сукупне людське існування;

б) стійка ієрархічна система.

5. Взаємовідношення "індивід-суспільство" як фундаментальна засада існування і розвитку суспільства.

6. Новітні розуміння суспільства (М.Вебер, Е.Гуссерль, М.Фуко та ін.).

Типологія суспільства в сучасних концепціях соціальної філософії.

1. Залежність типології суспільства від особливостей його розгляду і розуміння.

2. Певні типології суспільства:

К.Поппер:

Р.Арон, Е.Белл, О.Тофлер:

Концепції соціальної дії (М.Вебер, Т.Поппер) та комунікативної дії (Ю.Хабермас) в сучасній соціальній філософії.

1. Необхідність дослідження та інтерпретації суб'єктивного смислу людських дій для розуміння соціальних інтересів, функцій і закономірностей.

2. Концепції соціальної дії:

М.Вебер:

Т.Парсонс:

Ю.Хабермас:

Фiлософська антропологiя.

1. Предмет дослідження фiлософської антропологiї.

2. Розуміння людини як філософська проблема.

3. Філософська характеристика "простору вибору" людини.

4. Представники:

М.Шеллер:

5. Характеристика основних різновидів сучасної фiлософської антропологiї:

Філософія техніки.

1. Роль техніки для життєдіяльності людства.

2. Початок (к. ХІХ - поч. ХХ ст.) і розгортання філософських досліджень техніки (60-70 рр. ХХст.).

3. Різноманітність філософських визначень техніки.

4. Основна проблематика досліджень у філософії техніки.

5. Необхідність нового філософського усвідомлення технічного прогресу і розвитку технічної цивілізації.

6. Моделі детермінізму в соціальному і технологічному розвитку суспільства.

7. Нормативні моделі розвитку техніки.

Основні тенденції в розвитку сучасної західної філософії

1. Антропологізм, сцієнтизм та повернення до основ містико-релігійної філософії як основні тенденції в розвитку сучасної філософії.

2. Специфіка тенденції антропологізму:

3. Особливості сцієнтизму:

4. Причини поширення модернізованих ірраціонально-містичних уявлень: