Теми рефератів для складання кандидатських іспитів з філософії:

Якщо Ви обрали тему реферату за однією з тем програми підготовки до іспиту, то можете отримати консультацію у викладачів кафедри відповідно до розділу, у який входить обрана тема:

І розділ - консультанти доц.Охріменко О.Г., доц.Пипич А.І., доц. Комар О.В.

ІІ розділ - консультанти проф.Добронравова І.С., доц.Пипич А.І., доц.Білоус Т.М.

ІІІ розділ - консультанти проф.Добронравова І.С., проф.Сидоренко Л.І.

З філософських питань фізики та філософії науки:

Консультант - проф.Добронравова Ірина Серафимівна

1. Сучасна наукова революція як становлення нелінійної науки.

2. Універсалізація еволюціонізму в нелінійному світобаченні.

3. Концепція множинності світів в сучасній космології, її філософські засади і природничі варіанти.

4. Проблема незворотності часу в класичній, некласичній та сучасній фізиці.

5. Проблема скінченності і нескінченності простору і часу в контексті класичних, релятивістських і сучасних космологічних уявлянь.

6. Проблема причинності в постнекласичній науці: ситуації біфуркації як ситуації формування причини; непередбачуванність причинно визначених процесів в детермінованому хаосі.

7. Динамічний хаос як єдність порядку і безладу.

8. Цілісність систем, що самоорганізуються.

9. Нелокальність квантових ефектів і обмеженість множинного підходу.

10. Складність, темпоральність, цілісність – риси нового світобачення (за І.Пригожиним).

11. Фрактальна геометрія як новий спосіб розуміння cкладності.

12. Когнітивно-комунікативні стратегії сучасного наукового пізнання.

 

ЛІТЕРАТУРА

Вайнберг С. Первые три минуты.- М.,1981.

Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. - М.: Наука, 1990.

Линде А.Д. Раздувающаяся вселенная. - Успехи физических наук, Т.144, вып.2,окт.1984.

Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. - К.:Лыбидь, 1990. - Гл.1,3.

Климонотович Н.Ю. Без формул о синергетике. - Минск: “Вышайша школа”,1986.

Князев Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение //Вопр. философии.1992.-№12.

Добронравова І.С. Нелінейне мислення//Філос. і соціологічна думка. – 1991. - №6.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.

Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996.

Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //Вопр.филос. - 1989. - N10. - С.3-18.

Раушенбах Б.В. Точные науки и науки о человеке //Вопр.филос. 1984. - N4. - С.110-113.

Моисеев Н.Н. Экология, нравственность, политика //Вопр.филос. - 1989. -N5. - С.3-25.

Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. - М., 1986.

Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации.- М. 1994.- с.3-80.

Микешина Л.А. Детерминация научного познания. Л.1973.

Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации.- К., 1974. С. 88-108.

Степин В.С. Структура и эволюция теоретических знаний. //Природа научного познания. - Минск. 1979.

Попович М.В. Рацiональнiсть i вимiри людського буття. -К.,1997.

Мякишев Г.Я. От динамики к статистике. - М., 1983.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М., 1986.

Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. - М., 1982.

Молчанов Ю.Б. Четыре концепции времени в философии и физике. - М.,1977.

Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М., 1990.

Рейхенбах Г. Направление времени. - М., 1982.

Уитроу Дж. Естественная философия времени. - М., 1964.

Пайтаген Х.-О., Рихтер П.Х. Красота фракталов. - М., 1993.

Шустер Г. Детерминированный хаос. - М., 1988.

Климонотович Н.Ю. Без формул о синергетике. - Минск: Вышайша школа,1986.

Крымский С.Б., Кузнецов В.И. Мировоззренческие категории в современном естествознании. - К., 1983.

Философия. Наука Цивилизация. М.,1999.: (Аршинов В.И., Буданов В.Г. Синергетика наблюдения как познавательный процесс. ; Пригожин И. Время - всего лишь иллюзия? ; Добронравова И.С. Идеалы и типы научной рациональности. ; Мамчур Е.А. Причинность как идеал познания ; и др. разделы).

Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997.

Гемпель К.Г. Логика объяснения. -М., 1998.

Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983 - С. 83.

Никитин Е.П. От идеологии к методологии. - Вопросы философии,

№ 10, 1998 - С. 77-87.

Романовская Т.Б. Рациональное обоснование вненаучного. - Вопросы философии, № 9, 1994 - С.23-32.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. — М., 1994.

Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. М.: “Прогресс – Традиция”, 2000.

Синергетическая парадигма. Когнитивно – коммуникативные стратегии современного научного познания. М.: “Прогресс – Традиция”, 2004.

Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Киев:Института социологии НАНУ, 2002, 436с.

Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления.

Киев, “Лыбидь”, 1990, текст представлен на сайте: http://www.philsci.univ.kiev.ua

Буданов В.Г. Принципы синергетики и язык. – В кн. Философия науки. М.: ИФРАН, 2002. С.341-354.

Добронравова І.С., Фінкель Л.С. Інтерпретаційна спроможність синергетики (на прикладі візуалізованої структури даних про вибори у Верхлану Раду України). // Актуальні пробдеми соціології, психології, педагогіки. Київ: Видавничий центр Київського університету ім.Т.Шевченка. Вип.1, 2003. С.4-12. Представлено на сайте: http://www.synergetics.org.ua

 

Література до тем “Динамічний халс як єдність порядку і безладу” та “Фрактальна геометрія як новий спосіб розуміння складності та багатоманітності”.

 1. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Киев: Институт социологии НАНУ, 2002, 436с.
 2. Бондаренко В.А.,Дольников В.Л. Фрактальное сжатие изображений по Барнсли-Слоану. // “Автоматика и телемеханика.”, N5, 1994. С.12-20.
 3. Божокин С.В., Паршин Д.А., Фракталы и мультифракталы, // R&C Dynamics, 2001, ст. 12-78
 4. Витолин Д. Применение фракталов в машинной графике, // Computerworld-Россия.-1995.-N15.-с.11.
 5. Глейк Дж. Хаос. Создание новой науки, Амфора, 2001, ст. 398
 6. Данилов Ю.А. Красота фракталов. – В кн. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов., М.: “Прогресс-Традиция”, 2000. С. 186-190.
 7. Данилов Ю. "Фрактальность", http://www.humans.ru/humans/69116
 8. Добронравова И.С., Финкель Л.С. Динамічний хаос у соціумі як середовище соціальної амоорганізації// “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”. №1, 2005, с. 168-180 Розміщено на сайтах: http://www.philsci.univ.kiev.ua ; http://www.synergetics.org.ua
 9. Жиков В.В. Фракталы // “Соросовский образовательный журнал”, №12, 1996, ст. 109-117
 10. Исаева В.В. Синергетика для биологов. Вводный курс. Владивосток: ДВГУ, 2003
 11. Капица С.П., Курдюмов С.П. и Малинецкий Г.Г. Синергетика: прогнозы будущего, М., “Наука”, 1997, 300с
 12. Кроновер Р.М. “Фракталы и хаос в динамических системах”, М. Постмаркет, 2000, ст. 9-45, 317-320
 13. Мандельброт Б.Фрактальная геометрия природы. – Москва: Институт компьютерных исследований, 2002, 656 с.
 14. Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы. – В кн. Регулярная и хаотическая динамика., Москва-Ижевск: НИЦ, 2003. 255 с.
 15. Мандельброт Б. Фракталы и возрождение теории итераций -- В. кн. Пайтген Х.О., Рихтер П. Х. Красота фракталов. М.: Мир, 1993. С. 131—140. http://fractalworld.xaoc.ru/article/tree3.html
 16. Морозов А.Д. “Введение в теорию фракталов”, М. Институт компютерных исследований, 2002, 163 с.
 17. Пайтген Х.-О., П.Х.Рихтер “Красота фракталов. Образы динамических систем”, М. Мир, 1993, 176с.
 18. Поздняков А.В., Лялин Ю.В., Тихоступ Д.М. Формирование поверхности равновесия и фрактальные соотношения в эрозионном расчленении // Самоорганизация геоморфосистем (Пробл. самоорганизации, вып. 3). – Томск, 1996. – С. 36 – 48.
 19. Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 1985.
 20. Пригожин И., Стэнгерс И. Порядок из хаоса. М.: “Прогресс”, 1986, 432с.
 21. Пайтген Х.-О, Рихтер П.Х. Красота фракталов: Образы комплексных динамических систем – М.: Мир, 1993. – 176 с
 22. Сандер Л.. Фрактальный рост, // "В мире науки", 1987, № 3.
 23. Смирнов Б.М., Фрактальные кластеры. // “Успехи физических наук”, т.149, вып.2, ст. 177-219
 24. Тарасенко В.В. Метафизика фрактала. – Інтернет видання http://synergetic.ru/
 25. Тарасенко В.В.Особенности введения понятия фрактала. – Інтернет видання http://www.iph.ras.ru/~vtar/
 26. Федер Е. Фракталы. – М.: Мир, 1991. – 254 стр.
 27. Фракталы в физике. М.: “Мир”, 1988, 672 с.
 28. Шабаршин А.А. Введение во фракталы, 1998. Екатеринбург.
 29. Шрёдер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая. – В. кн. Регулярная и хаотическая динамика, Москва -Ижевск: НИЦ 2001, 528 стр.
 30. Яновский В.В. Фракталы Возникновение новой парадигмы в физике. http://universitates.kharkov.ua/2003_3/fractals.htm

***

З філософських питань біології:

Консультанти: проф.Сидоренко Лідія Іванівна, канд.філос.наук Перова Ольга Євгенівна

 1. Наука як культурний і цивілізаційний феномен.
 2. Місце біології в сучасній культурі і цивілізації.
 3. Місце етичних принципів у біологічному пізнанні.
 4. Вплив сучасної біології на формування нового етносу науки.
 5. Філософські засади пізнання розвитку живого в біології.
 6. Проблема походження і сутності життя як центральна світоглядна проблема біології.
 7. Філософські аспекти генної інженерії.
 8. Варіанти методологічних моделей в біологічному пізнанні.
 9. Становлення ідеї розвитку в біології.
 10. Еволюціонізм як світоглядна і методологічна концепція біології.
 11. Проблема теоретичного синтезу біологічного знання і етапи її осмислення в біології.
 12. Проблема специфіки теоретико-біологічного знання.
 13. Можливості і обмеженість дедуктивної моделі теоретизації знання в біології.
 14. Світоглядні аспекти проблеми штучного біологічного світу.
 15. Співвідношення технологізації і гуманізації пізнання в сучасній біології.
 16. Світоглядні проблеми новітньої біотехнології.
 17. Системна методологія в біології.
 18. Парадигми пізнання сутності живого в історії біології.
 19. Синергетичний підхід в біології.
 20. Особливості біологічного пізнання в умовах постнекласичної науки.
 21. Методологія структурно-функціонального підходу в біології: можливості і обмеженість.
 22. Цілісний підхід як історико-методологічна основа біологічного пізнання.
 23. Філософські аспекти сучасної екології.
 24. Філософські засади біоетики.
 25. Предмет та основні ракурси біофілософії.
 26. Принципи системності і розвитку в концепції глобального еволюціонізму в сучасній біології.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алешин А.И. Методологические проблемы теоретического исследования в биологии. Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1973. 184 с.
 2. Алешин А.И. Теоретико-познавательные аспекты концепции глобальной эволюции // О современном статусе идеи глобальной эволюции. М., 1986. С. 16-35.
 3. Алешин А.И. Биологизаторство и социологизаторство: методологический статус // Биология в познании человека. М., 1989. С. 150-171.
 4. Об особенностях методологического осмысления развития современного естественно-научного знания / А.И. Алешин, В.И.Аршинов // Философия, естествознание, социальное развитие. М., 1989. С. 87-103.
 5. Алешин А.И. Феномен русского космизма (природа и исторические трансформации) // Русский космизм и современность. М., 1990. С.4-36.
 6. Алешин А.И. Междисциплинарные связи биологии как пространство возможностей теоретического поиска // Природа биологического познания. М., 1991. С. 163-178.
 7. Алешин А.И. Эволюционизм в биологии: посылка или вывод? //Глобальный эволюционизм (философский анализ). М., 1994. С.23-35.
 8. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем. М.: Наука, 1980
 9. Бернал Дж. Наука в истории общества. - М., 1956.
 10. Варапутин А.В. Методология познания жизни//Биофилософия. - М.,1997
 11. Галоян А.А. Редукционизм как парадигма в биологическом познании. - Ереван, 1990.
 12. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М., 1990.
 13. Добронравова И.С. Физика живого как феномен постнекласической науки.//Физика живого. - К., 2001. - Т.9. - №1.
 14. Зинченко В.П. Наука - неотъемлемая часть культуры?//Вопр. философии. - 1990.- №1.
 15. Естественнонаучное познание: изменение методологических ориентаций. - К., 1993.
 16. История биологии с древнейших времен до наших дней.-М., 1972.
 17. История биологии с начала ХХ в. и до наших дней. - М., 1975.
 18. Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П. Философия природы: коэволюционная стратегия. - М., 1995.
 19. Кисельов М. Екологія як чинник трансформації методології сучасної науки// Філос. дучка.- 1998.-№4-6.На пути к теоретической биологии.- М., 1970.
 20. Крисаченко В.С. Философский анализ эволюцонизма. - Киев: Наукова думка, 1990
 21. Найдыш В.М.. Концепции современного естествознания. М., 1999.
 22. Новая технократическая волна на Западе.-М., 1986.
 23. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок и хаос. Новый диалог человека с природой. - М., 1986.
 24. Природа биологического познания. - М., 1991.
 25. Рац М.В. Экология природы или экология Человека?// Вопр. философии. - 1999.-№3.
 26. Русская философия: Малый энциклопедический словарь / Отв. ред. А.И. Алешин. М.: Наука, 1995. 624 с.
 27. Рьюз М. Философия биологии. - М., 1976.
 28. Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды. М., 1987.
 29. Сидоренко Л.І.Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси.К., 2002.
 30. Сидоренко Л.И. Физика живого как наука о живом.//Физика живого. - К., 2001. - Т.9. - Вып. 2.
 31. Философия и методология науки /Под редакцией В.И.Купцова.- М., 1996.- Р. ХІІІ.
 32. Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. - М., 1986.
 33. Холтон Дж. Что такое "антинаука"?//Вопр. философии. - 1992. - №2.

***

З загальнофілософських питань:

Консультант - доц.Охріменко Олег Григорович

1. Особливості сучасного філософського розуміння цивілізації.

1. Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993.

2.Бердяев Н. Смысл истории.- М., 1990.

3.Ерасов Б.С. Социальная культурология. - М., 2000.

4.Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Сост. Б.С.Ерасов. - М., 1998.

5.Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.

6. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991.

7. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. - К., 1995.

8. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1994.

9. Культурология ХХ века: Антология. - М., 1995.

10. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М., 2003.

2. Аналіз співвідношення філософії та життя в концепції І.Ільіна.

 1. Ильин И.А. Философия и жизнь. //На переломе. Философия и мировозрение. - М., 1990.
 2. Ильин И.А. Путь к очевидности. - М., 1993.
 3. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М. 1989.
 4. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. - СПб., 1998.
 5. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. - М., 1991.
 6. Хайдеггер М. Что такое философия. // "ВФ", - М., 1993. №8.
 7. Унамуно М. де О трагическом чувстве жизни. - М., 1996.
 8. Сантаяна Дж. Прогресс в философии. // "ВФ", - М., 1992. №4.
 9. Хюбнер К. Рефлексия и саморефлексия метафизики.// "ВФ", - М., 1993. №3.

3. Тема абсурду в екзистенціалізмі А.Камю.

 1. Сарт Ж.-П. Стена. - М., 1992.
 2. Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.
 3. Сумерки богов. - М., 1990.
 4. Бердяев Н. Философия свободного духа. - М., 1994.
 5. Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. (Письмо о гуманизме).
 6. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. (Духовная ситуация времени).
 7. Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990.
 8. Аббаньяно Н. Введение в экзистенциализм. - СПб., 1998.

4. Проблема смерті та безсмертя в релігійній антропології М.Бедяєва.

 1. Бердяев Н.А. О назначении человека. - М.,1993. Ч. III.
 2. Бердяев Н.А. Царство Духа и царство кесаря. - М., 1995.
 3. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества - М., 1989.
 4. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990.
 5. Т. де Шарден. Феномен человека. - М., 1990.
 6. Шелер М. Избранные произведения. - М., 1994.
 7. Бубер М. Философия человека. - М., 1992.
 8. Зеньковский В.В. Принципы православной антропологии. //Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. - М., 1991.
 9. Фромм Э. Душа человека. - М., 1992.
 10. Дюркгейм Э. Самоубийство. - М., 1994.
 11. Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994.
 12. О человеческом в человеке. - М., 1991.
 13. Человек: образ и сущность. - М., 1991-1992.
 14. "Вопросы философии". - М., 1989. №2.(Статьи Агацци Э., Рикёра П., Хабермаса Ю.)

5. Своєрідність нігілізму Ф.Ніцше.

 1. Ницше Ф. Воля к власти. - М., 1994.
 2. Ницше Ф. Избранные произведения. - М., 1990. Книги 1,2.
 3. Шопенгауэр А. Избранные произведения. - М., 1992.
 4. Ясперс К. Ницше и христианство. - М., 1994.
 5. Делёз Ж. Ницше. - СПб., 1997.
 6. Кучевский В.Б. Философия нигилизма Ницше. - М., 1996.
 7. Лаврова А.А. Философия Ницше. //"Философские науки". - 1997. №1.
 8. Ястребов И.Б. Философия человеческой воли и деструктивности (Шопенгауэр, Ницше). - М., 1996.
 9. Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. ("Европейский нигилизм").

6. Етнос і пасіонарність як визначальні категорії філософії історії Л.Гумільова.

 1. Гумилев Л. От Руси к России. - М., 1992.
 2. Гумилев Л. Конец и вновь начало. - М., 1994.
 3. Гумилев Л. Этносфера: история людей и история природы. - М., 1993.
 4. Бердяев Н. Смысл истории.- М., 1990.
 5. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.
 6. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991.
 7. Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993.
 8. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1994.
 9. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М., 2003.

7. Сутність концепції колективного несвідомого К. Юнга.

 1. Юнг К. Коллективное бессознательное. - М., 1995
 2. Юнг К. Тэвистокские лекции. - К., 1995.
 3. Юнг К. Архетип и символ. - М., 1991.
 4. Юнг К. Психологические типы. - М., 1992.
 5. Фрейд З. Избранное. - М., 1991.
 6. Фромм Э. Психоанализ и этика. - М., 1993.
 7. Гловер Э. Фрейд или Юнг. - СПб., 1999.
 8. Лоренцер А. Археология психоанализа. - М., 1996.
 9. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. - К., 1995.
 10. Психоанализ и культура. - М., 1995.

8. Визначення меж зростання людської експансії на природу в концепції А.Печчеї.

 1. Печчеи А. Человеческие качества. - М., 1985
 2. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. - М., 1993.
 3. Лоренц К. Агрессия. - М., 1994.
 4. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок и хаос. Новый диалог человека с природой. - М., 1986.
 5. Хёсле В. Философия и экология. - М., 1993.
 6. Римский клуб. Миссия. // "ВФ", - М., 1995. №3.
 7. Панарин А.С. Искушение глобализмом. - М., 2000.
 8. Каталог биосферы. - М., 1991.
 9. Мартин Г.-П., Шуман Х. Западня глобализации. Атака на процветание и демократию. - М., 2001.

9. В.Соловйов: обгрунтування ідеалу цільного знання.

 1. Соловьев В.С. Философские начала цельного знания. - Минск, 1999.
 2. Соловьев В.С. Сочинения. В двух томах. - М., 1993.
 3. Соловьев В.С. Исторические дела философии. // "ВФ", - М., 1988. №8.
 4. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. -М., 1990. Т. 1-2.
 5. Франк С.Л. Религия и философия.//На переломе. Философия и мировоззрение. - М., 1990.
 6. Трубецкой А.Н. Свет фаворский и преображение ума. // "ВФ", - М., 1989. №12.
 7. Бердяев Н.А. О назначении человека. - М.,1993. Ч. I гл. 1, § 1.
 8. Булгаков С.Н. Свет Невечерний. - М., 1994. Введение. § 7.
 9. Ильин И.А. Путь к очевидности. - М.,1993. Ч. III, § 21.
 10. Акулинин В.Н. Философия всеединства. - Новосибирск, 1990.

10. Характеристика техніки в філософській концепції К.Ясперса.

 1. Ясперс К. Истоки истории и её цель.Вторая часть. Раздел І.//Смысл и назначение истории. - М., 1994.
 2. Бердяев Н.А. Человек и машина.//Вопр.философии. - 1989. - №2.
 3. Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993.(Ч.2, гл.4, п.7).
 4. Бердяев Н.А. Царство Духа и царство кесаря. - М., 1995. (Гл.2, с.301-305).
 5. Ортега-и-Гассет. Избранные труды. - М., 1997. ("Размышления о технике").
 6. Эллюль Ж. Технологический блеф.//Я человек. - М., 1996.
 7. Ленк К. Размышления о современной технике. - М., 1996.
 8. Философия техники в ФРГ. - М., 1989.
 9. Митчем К. Что такое философия техники. - М., 1995.
 10. Горохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники. - М., 1998.

Консультант - доцент Петрущенков С. П.

1. Мова філософії .

Бибихин В.В. Язык философии. М., 1993.

Брутян Г.А. Актуальные проблемы теории аргументации. // ФН, 1991, № 5.

Делез Ж. Логика смысла. М., 1995.

Диалог: теоретические проблемы и методы исследования. М., 1991.

Мамардашвили М.К. Философия – это сознание вслух. // Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992

Мамардашвили М.К. "Дьявол играет с нами, когда мы не мыслимо точно". // Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992

Мейзерский В.М. Философия и неориторика. Киев, 1991.

Общая риторика. М., 1986.

Пассмор Дж. Философское рассуждение. // Путь, № 8. М., 1995.

Поварнин С. Спор. // ВФ, 1990, № 3.

Проблемы эффективности речевой коммуникации. М., 1989.

Субботин М.М. Теория и практика нелинейного письма. // ВФ, 1993, № 3

Теория метафоры. М., 1990.

Философия, логика, язык. М., 1987.

Язык и текст. Онтология и рефлексия. СПб., 1992.

2. Філософія мови.

Ван Дейк Т.А. Язык, познание, коммуникация. М., 1989.

Гадамер Г.Г. Истина и метод. М., 1988.

Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.

Налимов В.В. Вероятностная модель языка. М., 1979.

Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1991.

Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994.

Свасьян К.А. Проблема символа в современной философии. Ереван, 1980.

Семиотика. М., 1983.

Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985.

Хайдеггер М. Путь к языку. // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

Философия языка: в границах и вне границ. Т.1-2. Харьков.1993-1994.

Язык, наука, философия. Вильнюс, 1986.

Язык и интеллект. М., 1995.

Язык и наука конца 20 века. М., 1995.

3. Текст і його інтепретація .

Барт Р. Избранные работы. М., 1989.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.

Гадамер Г.Г. Истина и метод. М., 1988.

Рорти В. Витгенштейн, Хайдеггер и гипостазирование языка. // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991.

Журавлев А.П. Звук и смысл. М., 1991.

Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х тт. Таллинн, 1992.

Подорога В.А. Выражение и смысл. М., 1995.

Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995.

Розанов В.В. О понимании. СПб., 1994.

Розеншток-Хюсси О. "Идет дождь", или Язык стоит на голове. // ФН, 1994, №№ 1-3, 4-6.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

Сонтаг С. Против интерпретации. // Иностранная литература, 1992, № 1.

Соломоник А. Язык как знаковая система. М., 1992.

Труды по знаковым системам. Вып.22, 23, Тарту, 1988, 1989.

4. Простір і час людського буття .

Аркадьев М.А. Временные структуры новоевропейской музыки. М., 1992.

Время и бытие человека. М., 1991.

Габричевский А.Г. Пространство и время. // ВФ, 1994, № 3.

Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. Киев, 1984.

Качанов Г.З. К поэтике обитаемого пространства. // Человек, 1995,№ 4.

Мерло-Понти М. Временность. // Историко-философский ежегодник-1990, М., 1991.

Молчанов Ю.Б. Проблема времени в современной науке. М., 1990.

Молчанов В.И. Время и сознание. М., 1988.

Потемкин В.И., Симанов А.Л. Пространство в структуре мира. М., 1990.

Пригожин И. Переоткрытие времени. // ВФ, 1989, № 8.

Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994.

Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. М., 1987.

Хайдеггер М. Время картины мира. // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993.

Цивьян Ю. Проксемика: язык пространства. // Наука и техника, 1988, № 8, 9.

5. Свідоме і несвідоме.

Бессознательное. Природа, функции, методы исследования. В 4-х тт. Тбилиси, 1978-1985.

Гарнцев М.А. Проблема самосознания в западноевропейской философии. М., 1987.

Гваттари Ф. Машинное бессознательное. // Архетип, № 1. М., 1995.

Гроф С. Области человеческого бессознательного. М., 1992.

Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Изучение высших психических функций и категория бессознательного. // ВФ, 1991, № 10.

Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема. // ВФ, 1990, № 10

Молчанов В. Парадигмы сознания и структуры опыта // Логос, № 3. М., 1992.

Налимов В.В. Спонтанность сознания. М., 1989.

Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. М., 1995.

Проблема онтологии в современной буржуазной философии. Рига, 1988.

Проблема сознания в современной западной философии. М., 1989.

Сартр Ж.-П. Основная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность. //

Симонов П.В. Неосознаваемое психическое: подсознание и сверхсознание. // Природа, 1983, № 3.

Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989.

Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994.

6. Форми й зміст мислення.

Автономова Н.С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1988.

Библер В.С. Мышление как творчество. М., 1975.

Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М., 1987.

Декарт Р. Правила для руководства ума. // Сочинения в 2-х тт. Т.1. М., 1990.

Иванов А.В. Сознание и мышление. М., 1994

Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М., 1977.

Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.

Мамардашвили М.К. Формы и содержание мышления. М., 1968.

Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М., 1993.

Мегрелидзе К.Р. Основные проблемы социологии мышления. Тбилиси.1973

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М., 1994.

Тихомиров О.К. Психология мышления. М., 1984.

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991.

Хайдеггер М. К вопросу о назначении дела мышления. // Философия сознания в XX веке: проблемы и решения. Иваново, 1994.

 

7. Основні форми позанаукового пізнання.

Астрология: век XX. М., 1991.

Вронский С.А. Астрология: суеверие или наука? М., 1990.

Заблуждающийся разум? М., 1990.

Знание за пределами науки. М., 1990.

Критический анализ ненаучного знания. М., 1989.

Магический кристалл. М., 1992.

Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.

Филатов В. П. Научное познание и мир человека. // М., 1989 г.

Человек: образ и сущность. Эзотеризм. История и современность. М., 1994.

Фейнберг Е.Л. Две культуры: интуиция и логика в искусстве и науке. М., 1992.

8. Аксіологія і її місце в сучасній філософії.

Бом Д. Наука и духовность. // Человек, 1993, № 1.

Витгенштейн Л. Культура и ценность. // Человек, 1991, № 5-6.

Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990.

Левинас Э. Философия, справедливость и любовь. // ФН, 1991, № 6.

Лем С. Этика технологии и технология этики. Модель культуры. Пермь-Абакан-Москва, 1993.

Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие. // ВФ,1996,№4.

Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993.

Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом. // Сочинения в 2-х тт. Т.2. М., 1990.

Рикер П. Герменевтика, этика, политика. М., 1995.

Риккерт Г. Ценности жизни и культурные ценности. // ЭОН. Альманах старой и новой культуры. Вып.1-П. М., 1994.

Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.

Человек и его ценности. Ч.1-2. М., 1988.

Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.

Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. М., 1992.

Хайдеггер М. Европейский нигилизм. // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

9. Футурологія і можливе майбутнє людства.

Генон Р. Царство количества и знамения времени. М., 1994.

Генон Р. Кризис современного мира. М., 1991.

Дугин А. Консервативная революция. М., 1994.

Зотов А.Ф. О прогнозах социального развития. // Социологические исследования, 1992, № 10.

Ильин В.В., Панарин А.С. Философия политики. М., 1994.

Мерло-Понти М. Философ и социология. // Вопросы социологии. Т.1, № 1. М., 1992.

Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.

Новая технократическая волна на Западе. М., 1986.

Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. // ВФ, 1989, № 3-4.

Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993.

Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992.

Современная западная социология. М., 1990.

Стефанов Ю.Н. Рене Генон и философия традиционализма. // ВФ, 1991, № 4.

Философия власти. М., 1993.

Фукуяма Ф. Конец истории? // ВФ, 1990, № 3.

Эвола Ю. Языческий империализм. М., 1994.

Эко М. Маятник Фуко. Киев, 1995.

 

***

З філософських питань геології:

Консультант - доц.Кравчук Андрій Андрійович

1. Проблема визначення об’єкта та предмета геологічного пізнанння.

2. Геологічна і біосферна форми руху матерії.

3. Історична природа геологічного часу.

4. Принцип і метод актуалізму в геології.

5. ”Системна” методологія геологічної науки.

6. Емпіричний та теоретичний рівні геологічних досліджень.

7. Методологічні настанови і орієнтири створення теоретичних побудов у геологічній науці.

8. Шляхи і перспективи математизації геологічного знання.

9. Геологія і науковий світогляд.

10. Екологічний обшир геологічної науки.

ЛІТЕРАТУРА

Основної:

Мороз С.А., Оноприенко В.И. Методология геологической науки. - Киев, Выща шк., 1985. - 199 с.

Мороз С.А., Оноприенко В.И. Пространственно-временные аспекты стратиграфии. - Киев, Выща шк., 1988. - 179 с.

Мороз С.А., Ларченков Е.П. Основы познавательного процесса в современной геологии. - Киев, Выща шк., 1989. - 352 с.

Назаров И.В. Методология геологического исследования. - Новосибирск, Наука, 1982. - 176 с.

Шарапов И.П. Метагеология. - М.: Наука, 1989. - 208 с.

Додаткової:

Бородкин В.В. Проблемы отрицания и развития. - М.: Наука, 1991. - 180 с.

Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. - М.: Прогресс, 1986. - 507 с.

Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Пространство и время в живой и неживой природе. - М.: Наука, 1975. - 174 с.

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М.: Наука, 1986. - 414 с.

Ворожцов, Москаленко А.Т. Методологические установки ученого: природа и функции. - Новосибирск, 1986. - 334 с.

Гайденко Н.П. Эволюция понятия науки. - М.: Наука, 1980. - 196 с.

Геросименко В.А. Личностное знание и научное творчтество. - Минск: Наука и техника, 1989. - 208 с.

Груза Б.В. Методологические проблемы геологии. - Л.: НЕдра, 1977. - 181 с.

Джеффрис Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии. - М.: Мир, 1981. - 204 с.

***

Консультант канд.філос. наук Руденко О.В.

Концепція еволюційної епістемології.

Література:

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. – М, 2001.(Електронний варіант знаходиться в бібліотеці Іхтіка і Артура)

Лоренц К. Восемь грехов цивилизованного человечества // в кн. Оборотная сторона зеркала. - Лоренц К. - М., “Республика” - с. 4-61.

Лоренц К. Так называемое зло. К естественной истории агрессии // в кн. Оборотная сторона зеркала. - Лоренц К. - М., “Республика” -1998.- с. 62-243.
Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. // в кн. Оборотная сторона зеркала. - Лоренц К. - М., “Республика” - 1998.-с. 244-467.

Микешина Л. А. Философия познания. Полемические главы. – М.:Издательство «Прогресс-Традиция», 2001.(Електронний варіант знаходиться в бібліотеці Іхтіка і Артура)

Микешина Л.А.Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования : учеб. пособие / Л.А. Микешина. — М. : Прогресс-Традиция : МПСИ : Флинта, 2005. — 464 с.(Електронний варіант знаходиться в бібліотеці Іхтіка і Артура)

Фоллмер Г. Эволюция и проекция - начала современной теории познания http://ru.philosophy.kiev.ua/iphras/library/evoluti.html#39

Фоллмер Г. Эволюционная теория познания http://ru.philosophy.kiev.ua/library/vollmer/vollmer.html

Суриков К. А., Пугачева Л. Г. Эпистемология. Шесть философских эссе. – М., Издательство: Эдиториал УРСС, 2002.

Фоллмер Г. “Эволюционная теория познания”, сб. “Эволюционная эпистемология…”).

Концепция знання та свідомості М. Мамардашвілі.

Література:

http://ru.philosophy.kiev.ua/library/catalog.html#11

Мамардашвили М.К. Беседы о мышлении

Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности

Мамардашвили М.К. Мысль в культуре

Мамардашвили М.К. Наука и культура

Мамардашвили М.К. Наука и ценности – бесконечное и конечное

Мамардашвили М.К. О сознании

Мамардашвили М.К. Проблема сознания и философское призвание

Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация

Мамардашвили М.К. Сознание – это парадоксальность...

Мамардашвили М.К. Философия – это сознание вслух

Мамардашвили М.К. Эстетика мышления

Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание

Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Три беседы о метатеории сознания (zip-файл))

Порівняльний аналіз понять “порожнеча” (Демокріт), “простір” (Платон), “місце” (Аристотель) та їх співвіднесеність з поняттям простору в сучасній квантовій механіці (за книгами П.П. Гайденко).

Література:

http://ru.philosophy.kiev.ua/library/catalog.html#11

Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой

Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой

Гайденко П.П. Проблема единого и многого и решение ее Платоном (в диалоге "Парменид")

Феноменологічна теорія пізнання (за роботами Р. Інгардена “Вступ до феноменологіїабо М. Хайдеггера “Пролегомени до історії поняття часу”).

Ингарден Р. Введение в феноменологию Э.Гуссерля (док. Word; zip-Word-файл) http://ru.philosophy.kiev.ua/library/ingarden/ingarden_phenomen.doc

Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени (zip-файл из библ. Елены Косиловой) http://ru.philosophy.kiev.ua/library/catalog.html#11

Філософська концепція емпіричного та теоретичного знання за В.С. Стьопіним.

http://ru.philosophy.kiev.ua/library/catalog.html#11

Степин В.С. Основания науки и их социокультурная размерность

Степин В.С. Парадигмальные образцы решения теоретических задач и их генезис

Степин В.С. Теоретическое знание

Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А.Философия науки и техники

Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации

Концепція фізики та математики Платона (фізика – за діалогом “Тімей”: математика – за текстом Прокла “Коментар до першої книги “Початків” Евкліда (див. цей текст на сайті (http://cyrill.newmail.ru/index2.html) “Библиотеки античной литературы” — http://cyrill.newmail.ru/procl_euclid_1.txt; http://cyrill.newmail.ru/procl_2.txt та див. книгу П.П. Гайденко “История греческой философии в ее связи с наукой”).

***

Теми рефератів з загальнофілософських питань.

Консультант – доц. Пипич А.І.

1. Витоки основних трансформацій сучасної західноєвропейської філософської думки: XIX – початок ХХ ст.

Літ.: 1.Джеймс І. Прагматизм. Київ:Україна, 1995.

2.Джеймс І. Многообразие религиозного опыта. С.-П.:Андреев и сыновья, 1982

3. Спенсер Г. Синтетическая философия. Киев: Ника центр, 1997

4. Дж. Реале и Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней, Т. С.-П.: Метрополис, 1997.

5. Рикерт Г. Науки о природе и науки о культуре: Пер. с нем. М.: Республіка, 1998.

6. Зотов А. Ф., Меловиель Ю. К. Западная философия ХХ века. Москва: Проспект, 1998.

Дильтей В. Собраниес очиненний в 6-ти тт.. Т.1: Введение в науки о духе. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000.

7. Нарский И. С. Западно-европейская философия ХІХ века. М.: Высшая школа, 1976.

8. Зарубіжна філософія ХХ століття. Київ: Довіра, 1993

9. Пасмор Дж. Сто лет філософії. Пер. с англ. – М.: „Прогресс – Традиции, 1998.

11. Татаркевич, Владіслав. Історія Філософії: Т.3. ХІХ століття і новітня. Пер. з пол. – Львів: Свічадо, 1999.

12. Западня философия: итоги тысячелетия. Екатеринбург: Деловая книга, Бишкек: Одиссей. – 1997.

2.Новітня онтологія в філософії ХХ ст..

Літ.: 1. учасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. К.: Ваклер

1996.

Западная философия: Итоги тысячелетия. Екатеринбург: “Деловая книга”, Бишкек: “Одиссей”: 1997.

Зарубіжна філософія ХХ століття. К.: Довіра, 1993.

Хайдеггер М. Бытие и время. М.: AD MARLINEM, 1997.

Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступление. М.: Республика, 1993.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т4. С-Пб.: Петрополис, 1997.

Зотов А. Ф., Мельвиль Ю. К. Западная философия ХХ века. М.: Проспект, 1998.

С. Татаркевич, Владіслав. Історія Філософії: Т.3. ХІХ століття і новітня\ Пер. з пол. – Львів: Свічадо, 1999.

10. Западня философия: итоги тысячелетия. Екатеринбург: Деловая книга, Бишкек: Одиссей. – 1997.

11. Гартман Н. К основоположенню онтологии. С.-Пб.: Наука, 2003.

3.Радикальний поворот до людини в сучасній філософії.

Літ.:1 Шеллер М. Избранные произведения. М.: Из-во Гнозис, 1994.

2. Проблема человека в западной философии: Переводы. М.: Прогресс, 1988.

3.Бакрадзе К. С. Избранные философские труды. Тбилиси: Из-во Тбилисского ун-та, 1973.

4.Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т4. С-Пб.: Петрополис, 1997.

5.Зотов А. Ф., Мельвиль Ю. К. Западная философия ХХ века. М.: Проспект, 1998.

6.Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М.: Наука, 1991.

7.Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М.: Весь мир, 1997.

8. Мунье Э. Манифест персонализма. М.: Республика, 1999.

4.„Лінгвістичний поворот”, аналітична традиція в філософії ХХ ст..

Літ.:1. Аналитическая философия. Избранные тексты. М: Из-во МГУ 1993

2. Аналитическая философия: становление и развитие. Антология. М: Прогресс-Традиция 1998

3. Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Санкт-Петербург: Пертополис 1997.

4. Пассмор Д. Сто лет философии. М: Прогресс-Традиция 1998

5.История философии: Запад-Россия-Восток. Книга третья: философия ХІХ-ХХ в. М:Греко-латинский кабинет 1999.

6. Остин Д. Избранное. М: Идея-Пресс 1999.

7. Райл Г. Понятие сознания. М:Идея-Пресс 1999.

8. Иринбаджаков Н. Критика метафизического разума. М: Прогресс 1983.

9.Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. М: Логос 1996

10. Философия, логика, язык. М.: Прогресс 1987

11.Философия и методология науки. М.: Аспект Пресс 1996

12.Степин В. С., Горохов В. Т., М. А. Розов. Философия науки и техники: Учеб. пособие. М.: Гардина, 1996

13.Кохановский В. П. Философия и методология науки. Ростов н/Д. Феникс, 1999

5. Соціальна теорія і філософія в ХХ ст..

Літ.:1.Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1990.

2. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.

3. М. Вебер. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994.

4. Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект- Пресс, 1997.

5. Западно-европейская социология ХІХ века: Тексты. 1998. М.: МУБиУ, 1996.

6. Западно-европейская социология ХХ века. Тексты. 1998. М.: МУБиУ, 1996.

7. Американская социологическая мысль. Тексты. М: МУБиУ, 1996.

8. История социологии в Западной Европе и США. М.: Норма- ИНФРА М., 1999.

9.Резник Ю. М. Введение в социальную теорию. Социальная епистемология. М.: РАН, 1999.

10.Резник Ю. М. Введение в социальную теорию. Социальная онтология. М.: РАН, 1999.

11.Кемеров В. Е. Введение в социальную философию. М.: Аспект- пресс, 1996.

12.Социальная философия. М.: Культура и спорт. ЮНИТИ, 1995.

13.Очерки социальной философии. С.-Пб.: Из-во С.-Пб. Ун-та, 1998.

14.Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії. К.: Либідь, 1996.

15.Гіденс Е. Соціологія. К.: Основи, 1999

16.Фурс В.Н. Контуры современной критической теории / Мн.:ЕГУ,

17. 2002. Скот Леш. Соціологія постмодернізму. Л.: Кальварія, 2003.

5.Філософія техніки як розділ філософського знання та напрям філософських досліджень.

Лит.: 1.Розин В.М. Философия техники. От египетских пирамид до

виртуальных реальностей. М.: NOTA BEHE. 2001.

2.Капп, Г. Кунов, Л. Нуаре, А. Еспинас. Роль орудия в развитии

человечества. Сборник статей. Л.: Прибой, 1925.

3.Нуаре Л. Орудие труда и его значение в истории развития

человечества. К.: Гос. Из-во Украины, 1925.

4.Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989.

5.Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

6.Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. М.: Гардарика, 1996.

7.Митчем К. Что такое філософія техники. М.: 1995

8.Ленк К. Размышления о современной технике. М.: 1996.

9.Эллюль Ж. Технологический блеф.\ Это человек. Антологія. М.: Высш.

шк. 1995.

10.Рабардель Пьер. Люди и технологии (когнитивный подход к анализу

современных инструментов). М.: Институт психологии РАН, 1999.

11.Юнгер Ф.Г. Совершенство техники. Машина и собственость. С.-

Пб.:Владимир даль. 2002.

12.Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники. М.:

ИНФРА-М, 2000.

13. Новая технократическая волна на западе. М.: Прогрес, 1986.

6.Філософія постмодерну.

Літ.: 1.Лук’янець В. С., Соболь О. М. Філософський постмодерн: Навчальний посібник для викладачів, аспірантів, студентів вузів, які спеціалізуються в галузі гуманітарних дисциплін. К.: Абрис, 1998.

2.Фуко М. Археология знания. К.: Ника-Центр, 1996.

3.Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.

4.Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: AD MARLINEM, 1999.

5.Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной социологии. Спб: Алетейя, 1998.

6.Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Из-во Новосибирского ун-та, 1997.

7.Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М.: Русское феноменологическое общество, 1996.

8.Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. М.: Традиция, 1997.

9.Делез Ж. Фуко М.: Из-во гуманитарн. лит., 1998.

10.Дельоз Ж., Гваттарі Ф. Капіталізм і шизофренія: Анти-Едіп. К.КАРМЕСІНТО, 1996.

11.Делез Ж. Логика смысла. М.: Изд. Центр “Академия”, 1995.

12.Делез Ж. Различие и повторение. М.: ТООКК “Петрополис”, 1998.

13.Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. М.: Институт экспериментальной социологии. Спб: Алетейя, 1998.

14.Эдмун Гуссерь. Начало геометрии. Введение Жака Деррида. М.: Ad Marginem, 1996.

15.Деррида Жак. Позиции. К.: ”ДЛ”, 1996.

16.Деррида Ж. Эссе об имени. М.: Институт экспериментальной социологии. Спб: Алетейя, 1998.

17.Деррида Ж. Голос и феномен. С.-Пб.: Алетейя, 1999.

18.Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только. Мн.: Современный литератор, 1999.

19.Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996.

20.Козловски П. Культура постмодерна: общественно-культурные последствия техн. развития. М.: Республика, 1997.

21.Скот Леш. Соціологія постмодернізму. Л.: Кальварія, 2003.

***

 

Теми рефератів з філософських проблем географії

Консультант - канд. філос. наук Павлов Ю. В.

 

 1. Антропоцентризм сучасного географічного знання.
 2. Міжпредметна інтеграція філософії та географії: варіанти взаємодії.
 3. Геософічні аспекти сучасного геополітичного положення України.
 4. Проблема філософського осмислення світових геопросторових процесів.
 5. Геополітика в контексті глобальних суспільних процесів сучасності.
 6. Цивілізаційний підхід до вивчення країн світу.
 7. Філософські аспекти сучасної географії.
 8. Взаємозв'язок географічного та філософського знання.
 9. Роль і місце географічних дисциплін в системі наукового знання.
 10. Філософський аналіз вітчизняної демографічної кризи.
 11. Поняття географічного та природного середовища.
 12. Принцип історизму в географії.
 13. Шляхи та перспективи розвитку сучасної географії.
 14. Методологія географічного знання.
 15. Аксеологічні виміри сучасної геоекології.
 16. Роль і значення моделей в структурі географічного знання.
 17. Синтез природничонаукового і соціогуманітарного знання в сучасній географії.
 18. Взаємозв'язок емпіричного і теоретичного рівня пізнання географічних дисциплін.
 19. Соціальні аспекти просторово-часової координації.
 20. Природні, соціальні та духовні виміри людського буття.
 21. Великі географічні відкриття XVI - XVII століть як чинник формування нових світоглядних орієнтирів.
 22. Вплив географічного фактора на суспільство у працях Г. Бокля, Е. Реклю, І.Мєчнікова.
 23. Географічний детермінізм Ш. Монтеск'є.
 24. Вичерпаність ресурсів літосфери в контексті глобальних проблеми навколишнього природного середовища.
 25. Стан екосистеми України та шляхи подолання кризових явищ.

 

Перелік рекомендованої літератури

 

З філософських питань математики:

Консультант - проф. Чуйко Вадим Леонідович

 1. Проблема існування математичних об'єктів.
 2. Нескінченність як філософська і математична проблема.
 3. Об’єкт та предмет математичного пізнання.
 4. Теоретичне пізнання та зв’язок з математикою.
 5. Методологічне значення семіотичних змін в математиці.
 6. Роль математики у становленні сучасної картини світу.
 7. Проблема стилів мислення у математиці.
 8. Філософський зміст парадоксів у математиці.
 9. Проблема єдності математичного знання.
 10. Математика як мова науки.
 11. Методологічний зміст програм обгрунтування математики.
 12. Програма логіцизму в математиці: методологічний аспект.
 13. Програма формалізму в математиці: методологічний аспект.
 14. Програма інтуїціонізму в математиці: методологічний аспект.
 15. Програма конструктивізму в математиці: методологічний аспект.
 16. Критерій істини в математиці та науці.
 17. Місце математики в системі наукового знання.
 18. Особливості зв'язку математики і логіки.
 19. Особливості математичного мислення.
 20. Кризи в історії математики: методологічний аналіз.
 21. Роль дедукції в математичному пізнанні.
 22. Потенціал математики в гуманітарній сфері.
 23. Математика та інформатика: методологічний аналіз.

Література

 1. Богомолов С.А. Актуальная бесконечность: Зенон Элейский и Георг Кантор. - Пс., 1923.- 82с.
 2. Больцано Б. Парадоксы бесконечного. - Одесса, 1911. - VI- 118с.
 3. Гейтинг А. Интуиционизм. Введение. - М. 1965.-200с.
 4. Гейтинг А. Тридцать лет спустя.//Математическая логика и ее применение. - М., 1965. - 341с.
 5. Клини С., Весли Р. Основания интуиционистской математики. - М., 1978.
 6. Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики: логические и формализация арифметики.- М., 1979. - С. 23-71.
 7. Гильберт Д. Основания геометрии.- М., 1948. - 492с.
 8. Бурбаки М. Элементы математики: очерки по истории математики.- М., 1963.- 292с.
 9. Тарский А. Истина и доказательство.//Вопросы философии. 1972.- №8.
 10. Виннер Н.Я. "Я - математик".-М., 1964.-355с.
 11. Глушков В.М., Капитонов Ю.В. Автоматизация поиска доказательства теорем математических теорий и интеллектуальные машины.//Кибернетика .1972.-№5.
 12. Колмогоров А.Н. О принципе tertium non datur//Мат.сб.,1925. Вып.32. - С.646-667.
 13. Беляев Е.А., Перминов В.Я. Философские и методологические проблемы математики. - Москва, 1981.
 14. Бесконечность в математике: философские и исторические аспекты (ред.А.Г.Барабашев). - М., 1997.
 15. Бурова И. Н. Развитие проблемы бесконечности в истории науки.-М., 1987.
 16. Бурова И. Н. Парадоксы теории множеств и диалектика. -М., 1976.
 17. Гильберт Д. О бесконечном // Гильберт Д. Основания геометрии. - М. -Л., 1948.
 18. Горолевич Т.А. Современные концепции бесконечности. -М., 1984.
 19. Клайн М. Математика: Поиск истины. - М., 1988.
 20. Кармин А.С. Познание бесконечного. - М., 1981.
 21. Маркс К. Математические рукописи. - М., 1968.
 22. Наан Г.И. Понятие бесконечности в математике, физике и астрономии - М., 1965.
 23. Рузавин Г.И. Философские проблемы оснований математики. - Москва, 1983.
 24. Хуцишвили Г.Ш. Проблема бесконечности в свете современной науки. - Тб., 1981.

З загальнофілософських питань:

Консультант - доц. Комар Олена Вікторівна

 1. Знання як еволюційний феномен (основні ідеї еволюційної епістемології).
 2. Конструктивістська теорія пізнання.
 3. Концепція об'єктивного знання К.Поппера.

Кезин А.В. Эволюционная эпистемология: современная междисциплинарная парадигма // Вестник МГУ. — Серия 7. Философия. — 1994. — №5. — C.18-31.

Кэмпбелл Д.Т. Эволюционная эпистемология // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 92-147.

Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. — М.: Республика, 1998. — 493 с.

Матурана У., Варела Ф. Древо познания. Пер. с англ. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 224 с.

Меркулов И.П. Когнитивная эволюция // Философия науки. – Вып. 2: Гносеологические и логико-методологические проблемы. — М.: ИФРАН, 1996. – С. 77-104.

Меркулов И.П. Эволюционная эпистемология: история и современные подходы // Эволюция, культура, познание / под ред. И.П. Меркулова. – М.: ИФРАН, 1996. – С. 6-22.

Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. Пер. с англ. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 384 с.

Поппер К. Эволюционная эпистемология // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 57-75.

Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. — М., 1998. – //http//www.philosophy.ru/library/vollmer/vollmer.html/.

Фолльмер Г. Эволюция и проекция // Эволюция, культура, познание / под ред. И.П. Меркулова. – М.: ИФРАН, 1996. – C. 39-58.

Хахлвег К., Хукер К. Эволюционная эпистемология и философия науки // Современная философия науки: знание, рациональность и ценности в трудах мыслителей Запада. — М.: Эдиториал УРСС, 1996. – С. 158-198.

Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма и теории познания в современной философии и теории познания. / С переводом оригинальных работ П.Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Ферстера, У.Матураны, Ф.Варелы, Г.Рота. — Mьnchen: Verlag, 2000. – 332 с.

Цоколов С.А. Радикальный конструктивизм: эпистемология без онтологии? // Вестник МГУ. — Серия 7. Философия. — 1999. — №2. — с. 105-117. — 1999. — №3. — С.71-84.

Штайндл Р. От науки к философии: эволюционная эпистемология // Познание в социальном контексте / под редакцией В.А.Лекторского и И.Т.Касавина. – М.: ИФРАН, 1994. – С. 141-174.

Глазерсфельд Э. фон. Введение в радикальный конструктивизм // Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма и теории познания в современной философии и теории познания./ С переводом оригинальных работ П.Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Ферстера, У.Матураны, Ф.Варелы, Г.Рота. — Mьnchen: Verlag, 2000. – С. 74-98.

 1. Критика метафізики у сучасній філософії науки.
 2. Логічний аналіз мови як засіб вирішення філософських проблем.
 3. Проблема природної та штучної мови.
 4. Концепція „мовних ігор” у філософії Л.Вітгенштейна.
 5. „Комп'ютерна метафора” і філософські засади теорії штучного інтелекту.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. Философские исследования. О достоверности // Философские работы. Часть І. / Пер. с нем. / Сост., вст. статья, примеч. М.С. Козловой. — М.: Гнозис, 1994. – 612 с.

Рассел Б. Логический атомизм // Аналитическая философия: Становление и развитие. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1998.

Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Аналитическая философия: Становление и развитие. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1998.

Карнап Р. Значение и необходимость. — М., 1959.

Стауд Б. Аналитическая философия и метафизика // Аналитическая философия. Избранные тексты. — М., 1993. — С. 159-174.

Грязнов А.Ф. Как возможна правилосообразная деятельность? // Философские идеи Людвига Витгенштейна. – М.: ИФРАН, 1996. – С. 25-36.

Козлова М.С. Идея “языковых игр” // Философские идеи Людвига Витгенштейна. – М.: ИФРАН, 1996. – С. 5-24.

Сокулер З.А. Проблема “следования правилу” и ее значение для современной философии математики // Философские идеи Людвига Витгенштейна. – М.: ИФРАН, 1996. – С. 37-53.

Маккинси М. Фреге, Рассел и проблема, связанная с понятием “убеждение” // Аналитическая философия: Становление и развитие. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. — С. 289-302.

Малкольм Н. Мур и Витгенштейн о значении выражения “я знаю” // Философия, логика, язык. / Пер. с англ. и нем./ Сост. В.В. Петров. – М: Прогресс, 1987. – С. 234-262.

Хакинг Я. Почему язык важен для философии? // Аналитическая философия: Становление и развитие. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. – С. 263-288.

Пассмор Дж. Современные философы. — М.: Идея-Пресс, 2002. – 189 с.

 1. Природа спостережень і проблема теоретичної навантаженості факту.
 2. Реалізм та антиреалізм у філософії науки.
 3. Проблема раціональності у сучасній філософії науки.

Патнэм Х. Реализм с человеческим лицом // Аналитическая философия: Становление и развитие. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. — С. 466-494.

Патнэм Х. Разум, истина и история. — М., 2002.

Патнэм Х. Введение к книге “Реализм и разум” // Современная философия науки: знание, рациональность и ценности в трудах мыслителей Запада. — М.: “Логос”, 1996. – С. 209-220.

Поппер К. Реализм и цель науки // Современная философия науки: знание, рациональность и ценности в трудах мыслителей Запада. — М.: “Логос”, 1996. – С. 92-106.

Рациональность как предмет философского исследования. / Под ред. Б.И.Пружинина, В.С. Швырева. – М.: ИФРАН. – 225 с.

Рорти Р. Философия и зеркало природы: Пер. с англ. — Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1997. – 297 с.

Рорті Р. Прагматизм і філософія // Після філософії: кінець чи трансформація?: Пер. з англ./ Упоряд.: К. Байнес та інші. – К.: Четверта хвиля, 2000. – С. 24-66.

Ферстер Х. фон. О конструировании реальности // Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма и теории познания в современной философии и теории познания. / С переводом оригинальных работ П.Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Ферстера, У.Матураны, Ф.Варелы, Г.Рота. — Munchen: Verlag, 2000. – С. 164-182.

Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. — М., 1998. – //http//www.philosophy.ru/library/vollmer/vollmer.html/.

Хакинг Я. Представление и вмешательство.

Бернайс П. О рациональности // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 154-163.

Фраассен Б., ван. Чтобы спасти явления // Современная философия науки: знание, рациональность и ценности в трудах мыслителей Запада. — М.: “Логос”, 1996. – С. 345-357.

З філософських питань фізики та філософії науки

Консультант - доц. Білоус Тетяна Миколаївна

 1. Проблема реалізму/антиреалізму в сучасній філософії фізики.
 2. Проблема редукціонізму в теоретичній реконструкції мікрореальності.
 3. Роль фундаментальних теорій в фізиці (сучасний етап).
 4. Вплив теоретичної фізики на розвиток сучасної математики
 5. Роль математичної гіпотези в формуванні наукової теорії
 6. Місце феноменологічних теорій в структурі наукового знання
 7. Пояснення та дескрипція наукової теорії в сучасній фізиці.
 8. Роль експерименту в фізиці.
 9. Роль мисленевого експерименту в науці.
 10. Інструменталізм в фізиці. Програма ефективних теорій.
 11. Конвенціоналізм як методологічна програма в сучасній фізиці.

Смирнов В.А. Генетический метод построения научной теории // Философские вопросы современной формальной логики. М., 1962. С. 269.

Косарева Л.М. Генезис научной картины мира (социокультурные предпосылки): Научно-аналитический обзор. М., 1985.

Мандельштам Л.И. Собр. соч. Т. 5. М., 1950.

Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическая биофизика. М.: Наука, 1984.

Эйнштейн А. Физика и реальность. М., 1965.

Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989.

Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994. С. 291.

Степин В.С.Системность теоретических модели и операции их построения// Философия науки, Вып.№1, М. 1995, с. 25-58

Жданов Г.Б. Выбор естествознания: 8 принципов или 8 иллюзий рационализма? // Философия науки, Вып.№1, М. 1995, с. 58-87.

Никитин Е.П. Нисходящий эмпиризм // Философия науки, Вып.№1, М.1995, с. 87-105.

Баженов Л.Б Иерархическая структура объяснения и статус феноменологических теорий Философия науки, Вып. № 4, М. 1998, с. 88-99.