Питання до іспиту з курсу "Філософія". 2 курс (бакалаври), факультет кібернетики.

 1. Філософські проблеми як вічні та фундаментальні. Предмет філософії.
 2. Природні виміри людини. Душа й тіло.
 3. Проблема суб'єкту та об'єкту пізнання.
 4. Філософія в системі культури. Аксіологічний вимір.
 5. Логіка як філософська дисципліна. Основні формальнологічні закони.
 6. Форми чуттєвого і раціонального пізнання.
 7. Роль ідеї розуму в історії філософії. Логос, Раціо в античності й середньовіччі.
 8. Культурно-історичні передумови виникнення філософії.
 9. Категорія ідеального як основа осмислення свідомості.
 10. Соціальні виміри людини. Індивід і соціум.
 11. Загальні поняття та поняття категорії. Філософські категорії.
 12. Первинне розуміння мудрості та філософії. Духовні та соціальні чинники становлення філософії.
 13. Світ як ціле й проблема його граничних підвалин.
 14. Виникнення й початок світу як філософська проблема. Філософська ідея Бога.
 15. Проблема єдності та множинності світу.
 16. Проблема відношення людини та світу. Поняття світ.
 17. Погляд людини на світ як спосіб орієнтації у світі та смисложиттєва позиція. Поняття світогляду.
 18. Суспільство як феномен і як предмет наукового та філософського осмислення.
 19. Складові світогляду: знання, переконання, ціннісні орієнтації, ідеали, воля.
 20. Співвідношення світогляду та філософії. Історичні типи світогляду.
 21. Філософський зміст проблеми свідомості.
 22. Специфіка релігійного світогляду.
 23. Світовий філософський процес і проблема його періодизації.
 24. Філософська концепція істини та її критерії.
 25. Західна та східна традиції філософствування.
 26. Філософія та історія філософії: місце та значення історії філософії в освоєнні філософського знання.
 27. Духовний світ людини. Моральні цінності. Релігійні орієнтації.
 28. Поняття "діалектика" в історії філософії. Діалектика й метафізика.
 29. Поняття субстанції. Субстанція та акциденція. Модуси й атрибути субстанції.
 30. Філософське поняття субстанції. Монізм, дуалізм, плюралізм в історії філософії.
 31. Філософський смисл проблеми буття.
 32. Політика і мораль (на прикладі філософії Платона, Арістотеля й Макіавелі).
 33. Основи періодизації західноєвропейської філософії.
 34. Свідомість та самосвідомість. Мислення й мова.
 35. Доля людини й стратегія людської свободи.
 36. Розвиток уявлення та особливості розуміння буття в історії філософії.
 37. Знання та віра.
 38. Проблема співвідношення людини та Космосу.
 39. Різноманітність шляхів розуміння свідомості в європейській філософській думці.
 40. Емпіричні та теоретичні методи. Індукція та дедукція.
 41. Перехід від класичного до некласичного етапу розвитку західної філософії.
 42. Міфологічний погляд на світ та його особливості. Поняття міфу.
 43. Давньогрецька міфологія: загальна характеристика хтонічного та олімпійського періодів.
 44. Особливості розвитку та проблематика давньоіндійської філософії.
 45. Характерні риси давньокитайської філософії. Розбіжності між конфуціанством та даосизмом.
 46. Перші грецькі мудреці. Мілетська школа.
 47. Проблема першоначала в античній філософії.
 48. Сократ і поворот грецької філософії до проблем людини.
 49. Підходи до розуміння сутності людини у софістів і Сократа.
 50. Платон: погляди на суспільство та державу.
 51. Сократ і сократичні школи. Кінічна філософія.
 52. Вчення про душу і пізнання Арістотеля.
 53. "Матерія" та "форма" у Арістотеля.
 54. Філософія Геракліта.
 55. Еллінізм як філософське явище. Етика еллістичного періоду.
 56. Філософська школа скептиків.
 57. Філософська школа стоїків.
 58. Загальна характеристика філософії неоплатонізму.
 59. Скептицизм як філософська традиція та його значення у розвитку філософії (Основні представники).
 60. Слово й число, філософія та математика (піфагореїзм).
 61. Поняття "буття" у філософії елеатів.
 62. Філософія Епікура і епікуреїзм.
 63. Антична філософія. Основні етапи розвитку (загальна характеристика).
 64. Християнська апологетика.
 65. Основні проблеми філософії патристики.
 66. Номіналізм і реалізм у схоластичній філософії.
 67. Проблема людини в християнському світогляді.
 68. Філософія Августина.
 69. Період розквіту схоластики. Вчення Фоми Аквінського.
 70. Основні етапи розвитку та напрями середньовічної західноєвропейської філософії (загальна характеристика).
 71. Схоластична філософія (загальна характеристика).
 72. Головні проблеми філософської думки епохи відродження. Гуманістичні ідеали.
 73. Соціально-політичні утопії.
 74. Пантеїзм М. Кузанського.
 75. Натурфілософія епохи відродження. Космологічне вчення Д. Бруно.
 76. Філософія Нового часу (загальна характеристика).
 77. Проблема методу пізнання (на прикладі філософії Ф. Бекона).
 78. Раціоналізм і сенсуалізм як філософські концепції пізнання (Декарт, Локк, Берклі).
 79. Поняття субстанції, суб'єкту та об'єкту (Спіноза, Декарт, Кант, Гегель).
 80. Вчення про монади Лейбніца.
 81. Соціальнофілософське вчення про людину та державу у Новий час.
 82. Філософія Просвітництва (загальна характеристика).
 83. Французьке Просвітництво: смисл теорії природного права і суспільного договору.
 84. Загальна характеристика та відмінності представників німецької класичної філософії.
 85. "Коперніканський переворот" Канта у філософії. Вчення про апріорні форми чуттєвості, розсуду та розуму.
 86. "Річ в собі" та вчення про трансцендентальність І. Канта.
 87. Етичне вчення Канта. Категоричний імператив.
 88. Основні ідеї філософії Фіхте.
 89. Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.
 90. Філософська система Шелінга.
 91. Філософська система та діалектичний метод Гегеля.
 92. Основні риси українського менталітету (Д. Чижевський).
 93. Філософські погляди Г. С. Сковороди.
 94. Сутність концепції "філософії серця" П. Юркевича.
 95. Особливості та основні етапи розвитку філософської думки в Україні.