КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

 

галузь знань                 0401 «Природничі науки»

спеціальність               6.040103 – біологія

освітній рівень             бакалавр

вид дисципліни            обов’язкова

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОДАТОК

Виконання індивідуальних завдань на період продовження карантину

3.04.2020 до 24.04.2020)

 

Під час вивчення дисципліни кожен студент у період продовження карантину (з 03.04.2020 до 24.04.2020) повинен самостійно опрацювати 5 тему другого змістовного модуля навчальної програми з дисципліни «Філософія» і виконати індивідуальні завдання з неї. Формами виконання цих завдань є написання тексту власної доповіді (презентації) по конкретним темам для кожного студента, що надіслані викладачем, а також опрацювання самостійно обраного першоджерела з пропонованих в переліку до 5 теми і написання його міні-конспекту. Написання міні-конспектів після ознайомлення з філософськими першоджерелами – текстами, авторами яких є видатні європейські мислителі виступає важливою складовою оволодіння студентами навчальною дисципліною. Вимоги щодо освоєння студентами цього пласту матеріалу представлені в розділі «Вимоги до опрацювання першоджерел».

 

Всі зазначені види самостійної роботи студента мають бути відповідно оформлені і у визначені терміни (до 24.04.2020 включно) їх  текстові версії повинні  бути надіслані на електронну адресу викладача Павлова Юрія Валерійовича yuripavlov@knu.ua (для групп «Біохімія» та «Молекулярна біологія») та на електронну адресу Загороднюка В'ячеслава Валерійовича zagorodniukvv@gmail.com  (для всіх інших груп даного лекційного потоку).

 

Методика оцінювання зазначених видів самостійної роботи студента в період продовження карантину з 03.04.2020 до 24.04.2020 наступна:

Доповідь:  задовільно – 3 бали         Першоджерело:  задовільно – 3 бали

                  добре          – 4 бали                                        добре         –  4 бали

                  відмінно   –   5 балів                                       відмінно    – 5 балів 

 

Після закінчення дії карантинного періоду по даній темі буде проведена тестова контрольна робота. Дати і час проведення даної роботи будуть повідомлені додатково.

 

Тема 5. Некласична європейська філософія

 

 Емпірична метафізика А. Шопенгауера. Світ як сукупність явищ. Сенс індивідуального існування у філософії С. К”єркегора. Критика традицій  раціоналізму. Екзистенціальні аспекти повсякденного життєвого розуму. Періодизація творчості Ф. Ніцше, його основні теми. “Життя”, “воля до влади”, ідея “надлюдини”, “імморалізм”, нігілізм, “вічне повернення”. Радикальна переоцінка цінностей. Поняття «життя» в ірраціоналістичній картині світу. Життя як метафізичний космічний процес (А. Бергсон). Культурно-історична інтерпретація «життя» (В.Дільтей, Г.Зіммель, О.Шпенглер). Екзистенціальна філософія та її різновиди. Проблеми і попередники філософії екзистенціалізму. Ідеї екзистенціалізму у творчості М. Хайдеггера. Екзистенціальні проблеми у творчій спадщині А. Камю, Ж.-П. Сартра. Релігійний екзистенціалізм К. Ясперса. Людське буття як “ризик волі”. Фрейдизм і неофрейдизм як філософсько-антропологічна доктрина. Теорія особистості З. Фрейда. Несвідоме і його роль у культурі. Ідеї “аналітичної психології” К.Г. Юнга. Архетипи несвідомого. Антропологічна концепція Е. Фромма: синтез марксизму і психоаналізу. Загальна характеристика філософських вчень позитивізму. Критика спекулятивної метафізики у філософії позитивізму і неопозитивізму. Позитивістські ідеї в спадщині О. Конта, Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля. Принцип “найменшої витрати сил” і кумулятивна модель розвитку наукового знання в теорії Р. Авенаріуса та Э. Маха. Релігійний напрям (неотомізм, персоналізм).

 

 

Семінар 5. Некласична європейська філософія

 

План

 

1. Класична і некласична парадигми в філософії, їх порівняльна характеристика.

2. Сцієнтична модель філософування: позитивізм і неопозитивізм.

3.Антропологічний напрям («філософія життя», фрейдизм, екзистенціалізм).

4. Релігійний напрям (неотомізм, персоналізм).

 

Література

 

Основна

 

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 116-128. 

2. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 537-568.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – C. 163-204.

4. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 78-121.

5.  Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 232-271, 284-308, 342-355.

 

Додаткова

 

·     Автономова Н. С. Фрейд в Европе и в России: парадоксы «второго пришествия» // Вопросы философии. – 1999. –  № 3.  

·     История современной зарубежной философии: Компаративистский подход: Учебное пособие. – СПб: Лань, 1997. 

·     Руткевич А. М. Научный статус психоанализа // Философские науки. – 2000. – № 2.

·     Современная западная философия: Словарь / Сост. и отв. ред. В.С. Малахов, В.П. Филатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТОН-Остожье, 1998.

·     Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / Міжнародний фонд "Відродження" / С.Л. Удовік (ред.), В.В. Лях (упоряд.), В.С. Пазенок (упоряд.). –  К.: Ваклер, 1996.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Раціоналізм та ірраціоналізм як філософські парадигми.

2. Основні характеристики “філософії життя”.

3. Філософський контекст вчення З. Фрейда.

4. Екзистенційні пошуки Ж-П. Сартра і А. Камю.

5. Позитивістські варіанти розвитку філософії як “справжньої” науки.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Бергсон А. Творческая эволюция / Пер. с франц.  – М.: Канон-пресс, Кучково поле, 1998. – С. 33-193.

v  Кьеркегор С. Страх и трепет. – М.: Республика, 1993.  

v  Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / Пер. з нім. А. Оношко. – Львів: Літопис, 2002. – С. 5-184.

v  Фрейд З. Введение в психоанализ // Психоаналитические этюды / Составление Д. И. Донского, В. Ф. Круглянского. Послесловие В. Т. Кондрашенко. – Минск.: ООО «Попурри», 1998. – С. 5-179. 

v  Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность / Общ. ред. А.А. Гусейнова и А. П. Скрипника. – М.: Республика, 1992. – С. 46-259.

 

 

Вимоги до опрацювання першоджерел

 

Під час вивчення 5 теми з другого модуля навчальної дисципліни “Філософія” кожен студент повинен прочитати і законспектувати одне першоджерело. Назви цих праць вказані у рубриці “Опрацювання першоджерел”, що є структурним елементом теми семінарського заняття (частина “Завдання до самостійної роботи”). Це є складовою частиною самостійної роботи студента відповідно до навчального плану. Студент особисто обирає першоджерела для вивчення і складає міні-конспект. При наявності особистої зацікавленості студента творчістю інших філософів, чиї тексти не представлені в рекомендованому переліку, він має змогу самостійно обрати і прочитати інші твори мислителів 19-20 століття і зробити власний міні-конспект, попередньо узгодивши тематику з викладачем. В ньому мають бути відтворені основні положення прочитаної роботи, а також представлене власне ставлення студента до засвоєного матеріалу. “Захист” конспекту не передбачається, проте, у разі виникнення у викладача питань до його змісту, студент має бути готовий дати на них відповіді. Дана робота повинна бути виконана самостійно, без використання текстових запозичень та частин з різноманітних інтернет-ресурсів, з дотриманням принципів академічної доброчесності.

На титульній сторінці конспекту вказуються назва першоджерела, його автор і вихідні дані книги; прізвище, ім'я і по-батькові студента; назва факультету; курс і група. Всі конспекти пишуться українською мовою. Обсяг міні-конспекту – приблизно 2-3 сторінки тексту. Нумерація сторінок проставляється в верхньому правому кутку, титульний аркуш не нумерується.

 

    Вимоги до написання тексту доповіді

 

Кожен студент, відповідно до отриманого ним особисто завдання (теми), складає власний план-конспект тексту доповіді по ньому, передбачаючи особисту презентацію власних знань, вмінь і навичок володіння даним матеріалом перед аудиторією. В доповіді необхідно максимально повно розкрити суть питання, показати основні підходи до його осмислення і розуміння, зв'язок з теорією і практикою. Бажано формулювати власне ставлення до проблем, концепцій, персоналій, які розглядаються.

На титульній сторінці доповіді мають бути вказані: тема, прізвище, ім'я, по-батькові студента; назва факультету; курс і група. Всі доповіді пишуться українською мовою. Обсяг – від 5 до 7 сторінок  тексту. Нумерація проставляється в верхньому правому кутку, починаючи з другої сторінки. Доповідь повинна бути виконана самостійно, без використання текстових запозичень та частин з різноманітних інтернет-ресурсів, з дотриманням принципів академічної доброчесності. При виявленні порушень цієї вимоги робота повертається студенту на доопрацювання і бали не зараховуються.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 

Основні джерела

 

1.       Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

2.       Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001.

3.       Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997.

4.       Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVIIXVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000.

5.       Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008.

6.       Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

7.       Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006.

8.       Історія філософії України. Навч. посібник / Упорядники М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994.

9.       Колпстон Ф. История средневековой философии / Пер. с англ. И. Борисовой: Послесл. М. Гарнцева. – М.: Энигма, 1997.

10.  Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001.

11.  Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия: Учеб. / В.Н. Кузнецов. –2 изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2003.

12.  Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

13.  Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1974. 

14.  Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003.

15.  Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006.

16.  Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

17.  Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / Міжнародний фонд "Відродження" / С.Л. Удовік (ред.), В.В. Лях   (упоряд.), В.С. Пазенок (упоряд.). –  К.: Ваклер, 1996.

18.  Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005.

19.  Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

20.  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов.  – М.: Высшая школа, 1991.

 

Додаткові джерела

 

1.       Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закл..3-тє вид., випр. та доп. К.: Генеза, 2006.

2.       Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Генеза, 1996.

3.       Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003.

4.       Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій – К.: Либідь, 1997.

5.       Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учебник для высших учебных заведений. – Ростов-н / Д.: Феникс, 1999.

6.       Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации: Учебное пособие для вузов. М.: Издательство «ПРИОР», 2001.  

7.       Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак Г. І. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994.

8.       Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002.

9.       Філософія: Підручник (Г. А. Заїченко,  В.М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г. А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

10.  Філософський енциклопедичний словник / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / В.І. Шинкарук (голова редкол.). – К.: Абрис, 2002.