Підсумкові завдання для студентів 3 курсу групи

«Молекулярна біологія»

(підсумковий контроль)

 

 

 

 

 

ПІБ студента

 

Питання для підготовки

1.

Балагутрак Тетяна

1. Структура філософського знання.

2. Загальна характеристика античної

філософії.

3. Філософські погляди Фоми

Аквінського.

4. Вчення про монади Г.Лейбніца.

5.«Філософія життя» як напрям

європейської філософії ХІХ ст.

2.

Васькова Настя

1. Місце і роль філософії в житті

суспільства і людини.

2. Софістична школа античності.

3. Специфіка середньовічної

схоластики.

4. Концепція “первинних” та

“вторинних” якостей Д. Локка.

5. Проблема людини та її свободи у

філософії Ж.П.Сартра.

3.

Волошин Іван

1. Основні функції філософії як науки.

2. Система категорій Арiстотеля. Вчення про матерію і форму.

3. Теорія «вроджених ідей» Р.Декарта.

4. Діалектичний метод Гегеля.

5. Основні етапи розвитку позитивізму.

4.

Дмитрук  Крістіна

1. Основні школи і представники досократичної філософії.

2. Патристика (східний і західний

варіанти). Вчення Августина Аврелія.

3. Теорія суспільного договору Т.

Гоббса.

4. Поняття волі, ірраціоналізм та

волюнтаризм філософії

А.Шопенгауера.

5. Загальна характеристика напрямків

світової філософії ХХ ст.

5.

Кочутенко Альона

1. Специфіка філософії як знання і світогляду.

2. Вчення Геракліта Ефеського про першоначала.

3. Християнство як світоглядна основа середньовічної філософії.

4. Дуалiзм фiлософiї Р.Декарта.

5. Програма перетворення філософії в пізнавальну науку в позитивізмі.

6.

Марцинюк Марко

1. Сутність і структура світогляду.

2. Платон: погляди на суспільство та державу.

3. Основні проблеми та особливості

новоєвропейської філософії.

4. Характеристика філософської

системи Гегеля.

5. Філософські погляди В. Дільтея та

Г. Зіммеля.

7.

Мизюк Ірина

1. Історичні типи світогляду.

 2. Діалектичний метод Сократа.

3. Індуктивний метод Ф.Бекона.

4. Етичне вчення Канта. Категоричний імператив.

5. Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму.

8.

Нєкрасова Валерія

1. Основні історичні етапи розвитку

філософії. Класична і некласична

філософія.

2. Вчення про “ідеї” Платона та їх співвідношення з реальним світом.

3. Проблема унiверсалiй в середньовiчнiй фiлософiї.

4. Основні положення теорії пізнання І.Канта.

5. Філософсько-психологічна теорія З.Фрейда.

9.

Овдієнко Владислав

1. Основні закони та принципи діалектики.

2. Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

3. Раціоналістичне вчення про метод Р.Декарта, правила методу.

4. Основні проблеми німецької класичної філософії.

5. Програма перетворення філософії в пізнавальну науку в позитивізмі.

10.

Крупник Катя

1. Проблема методу у філософії.

Діалектика і метафізика.

2. Вчення про буття у філософії

елейської школи.

3. Загальна характеристика

середньовічної філософії.

4. Натуралістичний і механістичний

характер філософії Нового часу.

5.Поняття "колективного несвідомого"

та "архетипу" в концепції К.Юнга.

11.

Оксьом Наталя

1.Основні етапи розвитку середньовічної філософії.

2.Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

3. Загальна характеристика

представників німецької класичної

філософії.

4. Проблеми та представники

«першого» позитивізму.

5. Головні ідеї творчості Ф.Ніцше.

12.

Сирко Мирослав

1. Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

2. Дуалiзм фiлософiї Р.Декарта.

3. Основні проблеми німецької класичної філософії.

4. Криза класичної філософії в ХІХ ст.і

становлення нових філософських

шкіл.

5. Поняття “екзистенція” в фiлософiї

екзистенцiалiзму. Історія еволюції

напряму.

13.

Шкода Микита

1. Діалектичний метод Сократа.

2.Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

3. Монізм у вченні про субстанцію

Б.Спінози.

4. Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.

5. Інтуітивізм А.Бергсона.