Підсумкові завдання для студентів 3 курсу групи «Біохімія»

(підсумковий контроль дисципліни)

 

 

 

 

 

 

ПІБ студента

Питання для підготовки

1.

Бавельська Настя

1. Сутність і структура світогляду.

2. Загальна характеристика античної філософії.

3. Патристика (східний і західний варіанти). Вчення Августина Аврелія.

4. Індуктивний метод Ф.Бекона.

5. Діалектичний метод Гегеля.

2.

Даниленко Ліза

1. Специфіка філософії як знання і світогляду.

2. Вчення про буття у філософії елейської школи.

3. Проблема унiверсалiй в середньовiчнiй фiлософiї.

4. Концепція “первинних” та “вторинних” якостей Д.Локка.

5.Етичне вчення Канта. Категоричний імператив.

3.

Заграй Яна

1. Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

2. Основні школи і представники досократичної філософії.

3.Специфіка середньовічної схоластики.

4.Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

5. Філософсько-психологічна теорія З.Фрейда.

4.

Квашук Костянтин

1. Основні функції філософії як науки.

2. Натурфілософські погляди філософів мілетської школи

3. Дуалiзм фiлософiї Р.Декарта.

4. Криза класичної філософії в ХІХ ст. і становлення нових філософських

шкіл.

5. «Філософія життя» як напрям європейської філософії ХІХ ст.

5.

Коршун Руслан

1. Історичні типи світогляду.

2. Система категорій Арiстотеля. Вчення про матерію і форму.

3. Християнство як світоглядна основа середньовічної філософії.

4. Основні проблеми німецької класичної філософії.

5. Головні ідеї творчості Ф.Ніцше.

6.

Кузів Юлія

1. Проблема методу у філософії. Діалектика і метафізика.

2. Діалектичний метод Сократа.

3. Основні етапи розвитку середньовічної філософії.

4. Поняття волі, ірраціоналізм та волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

5. Проблема людини та її свободи у філософії Ж.П.Сартра.

7.

Могильнікова Даша

1. Основні закони та принципи діалектики.

2. Загальна характеристика середньовічної філософії.

3. Вчення про монади Г.Лейбніца.

4. Основні етапи розвитку позитивізму.

5. Інтуїтивізм А.Бергсона.

8.

Прокопенко Наталя

1. Структура філософського знання.

2. Платон: погляди на суспільство та державу.

3. Теорія суспільного договору Т. Гоббса.

4. Основні положення теорії пізнання І.Канта.

5. Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму.

9.

Райнич Яна

1. Основні історичні етапи розвитку філософії. Класична і некласична філософія.

2. Вчення Геракліта Ефеського про першоначала.

3. Основні проблеми та особливості новоєвропейської філософії.

4. Програма перетворення філософії в пізнавальну науку в позитивізмі.

5. Поняття "колективного несвідомого" та "архетипу" в концепції К.Юнга.

10.

Шляхтова Наталя

1. Вчення про “ідеї” Платона та їх співвідношення з реальним світом.

2. Натуралістичний і механістичний характер філософії Нового часу.

3. Раціоналістичне вчення про метод Р.Декарта, правила методу.

4.Етичне вчення Канта. Категоричний імператив.

5. Загальна характеристика напрямків світової філософії ХХ ст.

 

11.

Юрєв  Богдан

1. Загальна характеристика середньовічної філософії.

2. Монізм у вченні про субстанцію Б.Спінози.

3. Загальна характеристика представників німецької класичної філософії.

4. Поняття “екзистенція” в фiлософiї екзистенцiалiзму. Історія еволюції

напряму.

5. Проблеми та представники «першого» позитивізму.