КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

 

галузь знань                 0401 «Природничі науки»

спеціальність               6.040103 – біологія

освітній рівень             бакалавр

вид дисципліни            обов’язкова

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОДАТОК

Виконання індивідуальних завдань на період карантину

( 4 курс, заочна форма навчання)

 

Загальна інформація

Під час вивчення дисципліни кожен студент заочної форми навчання у період до 20.05.2020 для допуску і складання іспиту з дисципліни «Філософія» повинен (мінімум) самостійно опрацювати будь-яку тему з першого і другого змістовних модулів навчальної програми з дисципліни «Філософія» і написати реферат з поданих у методичних рекомендаціях тем для рефератів. Студент самостійно обирає тематику для реферату з планів семінарських занять у частині «Завдання для самостійної роботи». Все, що стосується методики вибору теми і написання реферату детально представлено в розділі «Вимоги до реферату». Наявність даного реферату є умовою допуску для іспиту і отримання мінімальної задовільної оцінки. Також (як максимум, для покращення підсумкової оцінки на іспиті) він повинен написати текст власної доповіді (презентації) по будь-якому питанню з тем навчальної програми, але не пов’язаних з темою поданого ним реферату, а також прочитати та зробити 2 міні-конспекти першоджерел філософських творів. Студент самостійно обирає першоджерела з планів семінарських занять у частині «Завдання для самостійної роботи».  Вимоги щодо освоєння студентами цього пласту матеріалу представлені в розділі «Вимоги до опрацювання першоджерел».

 

Всі зазначені види самостійної роботи студента мають бути відповідно оформлені і у визначені терміни (до 20.05.2020 включно) їх  текстові версії повинні  бути надіслані на електронну адресу викладача Павлова Юрія Валерійовича yuripavlov@knu.ua .

 

    Вимоги до написання реферату

 

До кожного семінарського заняття пропонуються відповідні теми рефератів. Студенти вибирають їх самостійно – за власним бажанням. Студент має можливість вибрати заздалегідь тему реферату, що відноситься до одного з семінарських занять, і здати його на оцінювання викладачу у встановлені терміни. Також він має можливість самостійно вибрати тему для реферування поза пропонованою тематикою, обов'язково узгодивши її попередньо з викладачем.

Реферат має включати такі структурні блоки:

1.  Вступ.

2.  Основна частина (розділи, підрозділи).

3.  Висновки.

4.  Список використаної літератури.

За відсутності зазначених структурних блоків у рефераті він повертається студенту на доопрацювання.

В рефераті необхідно максимально повно розкрити тему, показати основні підходи до її осмислення, зв'язок з теорією і практикою. Бажано формулювати власне ставлення до питань, які розглядаються.

На титульній сторінці реферату мають бути вказані його тема; прізвище, ім'я, по-батькові студента; назва факультету; курс і група. Всі реферати пишуться українською мовою на аркушах формату А4. Обсяг – не менше 10 сторінок  тексту. Нумерація проставляється в верхньому правому кутку, починаючи з другої сторінки. Реферат повинен бути виконаний самостійно, без використання текстових запозичень та частин з різноманітних інтернет-ресурсів, з дотриманням принципів академічної доброчесності. При виявленні порушень цієї вимоги реферат повертається студенту на доопрацювання і бали не зараховуються.

   

Вимоги до написання тексту доповіді

 

Кожен студент, відповідно до обраного ним особисто питання з тієї чи іншої теми навчальної програми, складає власний план-конспект тексту доповіді по ньому, передбачаючи особисту презентацію власних знань, вмінь і навичок володіння даним матеріалом перед аудиторією. В доповіді необхідно максимально повно розкрити суть питання, показати основні підходи до його осмислення і розуміння, зв'язок з теорією і практикою. Бажано формулювати власне ставлення до проблем, концепцій, персоналій, які розглядаються.

На титульній сторінці доповіді мають бути вказані: тема, прізвище, ім'я, по-батькові студента; назва факультету; курс і група. Всі доповіді пишуться українською мовою. Обсяг – від 5 до 7 сторінок  тексту. Нумерація проставляється в верхньому правому кутку, починаючи з другої сторінки. Доповідь повинна бути виконана самостійно, без використання текстових запозичень та частин з різноманітних інтернет-ресурсів, з дотриманням принципів академічної доброчесності. При виявленні порушень цієї вимоги робота повертається студенту на доопрацювання і бали не зараховуються.

 

 

 

 

Вимоги до опрацювання першоджерел

 

Під час вивчення навчальної дисципліни “Філософія” кожен студент має можливість прочитати і законспектувати два філософських першоджерела. Назви цих праць вказані у рубриці “Опрацювання першоджерел”, що є структурним елементом теми того чи іншого семінарського заняття (частина “Завдання до самостійної роботи”). Це є складовою частиною самостійної роботи студента відповідно до навчального плану. Студент особисто обирає першоджерела для вивчення і складає міні-конспекти. При наявності особистої зацікавленості студента творчістю інших філософів, чиї тексти не представлені в рекомендованому переліку, він має змогу самостійно обрати і прочитати інші твори і зробити власні міні-конспекти, попередньо узгодивши тематику з викладачем. В ньому мають бути відтворені основні положення прочитаної роботи, а також представлене власне ставлення студента до засвоєного матеріалу. “Захист” конспекту не передбачається, проте, у разі виникнення у викладача питань до його змісту, студент має бути готовий дати на них відповіді. Дана робота повинна бути виконана самостійно, без використання текстових запозичень та частин з різноманітних інтернет-ресурсів, з дотриманням принципів академічної доброчесності.

На титульній сторінці конспекту вказуються назва першоджерела, його автор і вихідні дані книги; прізвище, ім'я і по-батькові студента; назва факультету; курс і група. Всі конспекти пишуться українською мовою. Обсяг міні-конспекту – приблизно 3-5 сторінок тексту. Нумерація сторінок проставляється в верхньому правому кутку, титульний аркуш не нумерується.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Філософія»

для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини»

(заочна форма навчання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2020

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

 

Змістовий модуль 1

Філософська пропедевтика. Витоки європейської філософії: античність, середньовічна медієвістика та новочасова філософія

 

ТЕМА 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини.

ТЕМА 2. Антична філософія.

ТЕМА 3. Філософія європейського Середньовіччя.

ТЕМА 4. Філософія Нового Часу.

 

Змістовий модуль 2

Західноєвропейська філософія XVIII – середини ХІХ сторіччя. Напрями пізнання сучасної філософії

ТЕМА 5. Німецька класична філософія.

ТЕМА 6. Некласична європейська філософія.

ТЕМА7. Варіативність напрямів сучасної філософії. Постнекласичний дискурс в філософії та науці.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Філософська пропедевтика. Витоки європейської філософії:    античність, середньовічна медієвістика та новочасова філософія

 

Тема 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

"Реальна" філософія і "вічні" питання людського життя. Місце філософії в культурі людства. Структура та основні характеристики філософського знання. Предмет філософії, її основні питання. Природа філософських проблем. Функції та методи філософії. Поняття “способу філософствування”. Проблема множинності філософських культур. Принципи класифікації філософських напрямків. Філософія як світогляд. Основні рівні світогляду - світовідчуття і світосприйняття. Історичні типи світогляду: художньо-образний, міфологічний, релігійний, філософський. Філософія і наука.

 

Семінар 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

План

 

1. Поняття філософії, її структура та особливості функціонування в житті суспільства і людини.

2. Сутність і структура світогляду.

3. Міфологія, релігія і наука як основні історичні типи світогляду.

 

 

Література

 

Основна

 

1.  Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 7-36. 

2. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 18-36.

3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 8-24.

4. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 9-35.

5. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. –  С. 11-22.

 

Додаткова

 

          Глядков В.А. Философское сознание / В.А. Глядков; Рос. акад. наук. Каф. философии. – М.: Б.и., 1998. 

          Келигов М. Ю. Философы о философии. – Ростов н/Дону: Свет, 1995.

          Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Необходимость себя. Введение в философию: доклады, статьи, философские заметки / Ю.П. Сенокосов (сост., общ. ред.). – М.: Лабиринт, 1996.

          Рассел Б. Проблемы философии. Пер. с англ. / Общ. ред., послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. – М.: Республика, 2000.

          Яковенко Б. В. Что такое философия // Мощь философии – СПб.:Наука, 2000.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1.     Структура філософського знання.

2.     Специфіка філософії як знання і світогляду.

3.     Проблема методу у філософії. Діалектика і метафізика.

4.     Основні функції філософії як науки.

5.     Сутність і основні функції світогляду.

6.     Міфологічний і релігійний світогляди.

 

Опрацювання першоджерел

 

  Библер В.С. Что есть философия// Вопросы философии – 1995 - № 1.

  Бибихин В. В. Философия и религия //Вопросы философии. – 1992.- № 7.

  Боецій. Розрада від філософії. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

  Виндельбанд В. Что такое философия // Виндельбанд В. Избранное: Дух и история / Пер. с нем. – М.: Юристъ, 1995.

  Маритен Ж. Философ в мире. – М.: Высшая школа, 1994.

  Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? – М.: Наука, 1991. – С. 51-192. 

  Рассел Б. Что такое философия? // Бертран Рассел. Искусство мыслить / Общ. ред., сост. и предисл. О.А. Назаровой; [Пер. с англ. Козловой Е.Н. и др.]. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.

  Хайдеггер М. Что такое философия? // Вопросы философии. – 1993.

 

Тема 2. Антична філософія

Антична філософія: досократичний, класичний та елліністично-римський етапи. Піфагорійський союз. Натурфілософія «фісіологів» та «метафізиків». Онтологія –  поняття ідея за Платоном та теорія пізнання як пригадування. Діалог як стиль написання текстів. Платонова академія – перша навчальна інституція. Аристотель та його «Метафізика». Антична софістика та античний гносеологічний ідеал. Основні школи елліністично-римського періоду: стоїки, скептики, епікурейці, неоплатоніки. «Сім вільних мистецтв».

 

Семінар 2. Антична філософія

 

План

 

1.     Передумови виникнення і специфіка функціонування античної філософії. Основні школи досократичного етапу античності.

2.     Філософські погляди Сократа.

3.     Філософська теорія Платона.

4.     Філософська система Арістотеля.

 

Література

 

Основна

 

1.  Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001. – С. 7-14, 68-124.

2.  Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – C. 78-178.

3. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003– С. 59-76.

4. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 29-39.

5.  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов.  – М.: Высшая школа, 1991. – С. 74-92.

 

Додаткова

 

          Адо П. Что такое античная философия / Перевод с французского В. П. Гайдамака. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999.

          Васильева Т. В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. – М.: Логос, 1999.

          Гомперц Т. Греческие мыслители. – СПб: Алетейя, 1999.

          Мамардашвили М. Лекции по античной философии. — М.: Аграф, 2002.

          Пролеев С.В. История античной философии. –М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 2001.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1.     Загальна характеристика античної філософії.

2.     Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

3.     Вчення про буття у філософії елейської школи.

4.     Софістична школа античності.

5.     Діалектичний метод Сократа.

6.     Сутність полеміки Сократа з софістами.

7.     Платон: погляди на суспільство та державу.

8.     Античне розуміння діалектики.

9.     Основні ідеї філософського вчення Платона.

10.    Система категорій Арістотеля.

 

Опрацювання першоджерел

 

  Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

  Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

  Арістотель. Нікомахова етика. К., Основи. 2002.

  Геракліт. Про природу // Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова.– К., 2010. –  С. 82-100.

  Кессиди Ф. X. От мифа к логосу. – М., 1972.

  Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль.– К.:Основи,2000.–С.7-106.

  Платон. Бенкет. – Л.: Видавництво Українського Католицького

Університету, 2005.

  Цицерон. Об обязанностях. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998.    

 

Тема 3. Філософія європейського Середньовіччя

Виникнення середньовічної філософії як зміна світоглядної орієнтації суспільства. Філософське обґрунтування християнства. Платонізм та неоплатонізм як античне підґрунтя середньовічної філософії. Періодизація середньовічної філософії - патристика і схоластика. Філософські ідеї Августина Аврелія. Буття і проблема волі. Теодицея. Відкриття “герменевтичного кола”. Ідея удосконалення людини. Теорія всесвітньо-історичного розвитку. Проблема універсалій як фундаментальна філософська проблема Середньовіччя. Систематика середньовічної філософії у вченні Хоми Аквінського. Вчення про Бога і світ, про людину, її душу, істину і можливості її пізнання. Проблема доказів буття Бога. Розум і свобода волі.

 

Семінар 3. Філософія європейського Середньовіччя

 

План

 

1.     Становлення середньовічної філософії, її релігійний характер функціонування.

2.     Патристичний етап Середньовіччя. Творчість Августина Аврелія.

3.     Схоластика як завершальний етап Середньовіччя. Філософія Фоми Аквінського.

Література

 

Основна

 

1. Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 16-81, 94-142.

2.  Колпстон Ф. История средневековой философии / Пер. с англ. И. Борисовой: Послесл. М. Гарнцева. – М.: Энигма, 1997. – С.72-103, 210-238, 253-333.

3. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – С. 79-117, 198-258.

4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 46-61.

5. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко

та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 39-46.

 

Додаткова

 

          Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – М.: Канон, 1996.

          Савельева М. Ю. Вера как способ познания действительности: постановка  проблемы // Філософська і соціологічна думка. – 1994. – № 3, 4.

          Стангене Д. Проблема соотношения разума и веры в средневековой философии // Вопросы философии. – 1999. – № 7.

          Суини М. Лекции по средневековой философии / А. К. Лявданский

пер. с англ.). — М.: Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 2001.

          Штекль А. История средневековой философии. – Репр. изд. – СПб.: Алетейя,

1996.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1.  Загальна характеристика середньовічної філософії.

2.  Патристичний етап Середньовіччя.

3. Августин Аврелій і Фома Аквінський – найвидатніші філософи

    Середньовіччя.

4. Особливості середньовічної схоластики.

 

Опрацювання першоджерел

 

  Августин А. Сповідь / Пер. з латини Ю. Мушака. – К.: Основи, 1996. – С.3-102.

  Боецій. Розрада від філософії / Пер. з лат. А. Содомора;  Передм. В.  Кондзьолки. – К.: Основи, 2002. – С. 45-137.

  Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки; Державець. / Пер. з іт. А. Перепадя. – К.: Основи, 1998. – С. 393-463.

  Роттердамський Е. Похвала Глупоті. Домашні бесіди Перекл. з латини В. Литвинова, Й. Кобова. – К.: Основи, 1993. – С. 13-106.

  Фома Аквинский. Доказательства бытия бога в «Сумме против язычников» и «Сумме теологии». – М.: ИФ РАН, 2000. – С. 33-77.

 

Тема 4. Філософія Нового часу

Філософія Нового часу та поява критеріїв науковості. Пошук універсального методу пізнання. Раціоналізм та емпіризм. «Метафізичні розмисли» Р. Декарта та поява суб’єкта пізнання. Чуттєве пізнання Ф. Бекона та Дж. Локка. Поняття «ідея» та «метод» пізнання. Індукція та дедукція. Передумови виникнення німецької класичної філософії. Монізм та плюралізм. Філософія Б. Спінози та  Г. Ляйбніца.

 

 Семінар 4. Філософія Нового часу

 

План

1. Загальна характеристика філософії Нового часу, основні проблеми і

     напрями.

2.     Емпіризм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Ф. Бекона, Т. Гобса, Дж. Локка.

3.     Раціоналізм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Р. Декарта, Б. Спінози, Г. Лейбніца.

 

 

Література

 

Основна

1. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 46-61.

2. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко

та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 39-46.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Загальна характеристика філософії Нового часу.

2. Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

3. Раціоналістична традиція новоєвропейської філософії.

4. Вчення про субстанцію Б. Спінози.

 

Опрацювання першоджерел

 

  Бекон Ф. Новый Органон // Бекон Ф. Сочинения: В 2-х т. – Т.2. –  М.: Мысль, 1972. – С. 7-82.

  Гобсс Т. Левиафан // Гобсс Т. Избр.произв: В 2 т. –  Т. 2. – М.: Мысль, 1965. – С. 192-378.

  Декарт Р. Метафізичні розмисли / Перек. з фр. З. Борисюк та О. Жуковського.  – К.: Юніверс, 2000. – С. 21-71.

  Лейбниц Г. Монадология // Лейбниц Г. Сочинения: В 4 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1982. – С.  413-429. 

  Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения: В 2-х томах. – Т. 2. – СПб.: Наука, 1999. – С. 251-478. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Західноєвропейська філософія XVIII – середини ХІХ сторіччя. Напрями пізнання сучасної філософії

Тема 5. Німецька класична філософія

Особливості і соціально-культурні передумови німецької класичної філософії. Творчість І. Канта. “Критика чистого розуму” І.Канта. Структура і рівні пізнання. Явище і “річ у собі”. Практичний розум і категоричний імператив. Автономність “Я” як вихідний пункт філософії І. Фіхте. “Практичне” і “теоретичне” науковчення. Система теоретичної філософії Шеллінга. Природничі науки і натурфілософія. Тотожність мислення і буття. Естетичний ідеалізм Ф. Шеллінга. Основні принципи філософської системи Г. Гегеля. Філософія як самосвідомість абсолютної ідеї. Етапи саморозвитку ідеї. Ідея прогресу. Дух епохи і світова історія. Діалектика свободи та історичної необхідності. Антропологізм Л. Фейєрбаха. Людина як єдиний предмет філософії. Критика релігії. Філософія майбутнього як “вічна” релігія.

 

Семінар 5. Німецька класична філософія

 

План

 

1. Загальна характеристика німецької класичної філософії.

          2. Філософська теорія І. Канта.    

          3. Філософська система Г. Гегеля. Теорія діалектики.

          4. Антропологічний матеріалізм Л. Фейербаха.

 

Література

 

Основна

 

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 93-107. 

2. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 333-353, 387-407.

3. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия: Учеб. / В.Н. Кузнецов. –2 изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2003. – С. 9-68, 215-295, 306-357.

4. Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 53-176, 313-371, 515-539.

5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – C. 141-160.

 

Додаткова

 

                   Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – М: Мысль, 1986.

                   Гулыга А. В. Философские биографии: (Кант, Гегель, Шеллинг). – 3-е изд., испр. – М.: Соратник, 1994.

                   Овсянников М. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1971.

                   Суслова Л.А. Философия Иммануила Канта. – М.: Просвещение, 1991.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Німецька класична філософія як вершина філософського раціоналізму.

2. Особливості гносеології І. Канта.

3. Філософські концепції І. Фіхте і Ф. Шеллінга.

4. Діалектика  Г. Гегеля.

5. Антропологізм філософського вчення Л.Фейербаха.

 

Опрацювання першоджерел

 

  Гегель Г. Кто мыслит абстрактно? // Гегель Г. Работы разных лет. В 2-х томах.  – Т.1. – М.: Мысль, 1970.

 Гегель Г. Наука логики. В 3 томах. – Т.1– М.: Мысль, 1970. – С. 95-138.

  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Переклад з нім., вступ. ст., комент. і примітки В.Терлецького. –  К.: ППС-2002, 2005.

  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии: С приложением: К.Маркс "Тезисы о Фейербахе". – М.: Политиздат, 1981.

  Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Фейербах Л.  Избр. философ. произв. В 3 т. – Т.1. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 134-204.

 

Тема 6. Некласична європейська філософія

 

 Емпірична метафізика А. Шопенгауера. Світ як сукупність явищ. Сенс індивідуального існування у філософії С. К”єркегора. Критика традицій  раціоналізму. Екзистенціальні аспекти повсякденного життєвого розуму. Періодизація творчості Ф. Ніцше, його основні теми. “Життя”, “воля до влади”, ідея “надлюдини”, “імморалізм”, нігілізм, “вічне повернення”. Радикальна переоцінка цінностей. Поняття «життя» в ірраціоналістичній картині світу. Життя як метафізичний космічний процес (А. Бергсон). Культурно-історична інтерпретація «життя» (В.Дільтей, Г.Зіммель, О.Шпенглер). Екзистенціальна філософія та її різновиди. Проблеми і попередники філософії екзистенціалізму. Дійсність людського буття. Ідеї екзистенціалізму у творчості М. Хайдеггера. Екзистенціальні проблеми у творчій спадщині А. Камю, Ж.-П. Сартра. Релігійний екзистенціалізм К. Ясперса. Людське буття як “ризик волі”. Фрейдизм і неофрейдизм як філософсько-антропологічна доктрина. Теорія особистості З. Фрейда. Несвідоме і його роль у культурі. Ідеї “аналітичної психології” К.Г. Юнга. Архетипи несвідомого. Антропологічна концепція Е. Фромма: синтез марксизму і психоаналізу. Загальна характеристика філософських вчень позитивізму. Критика спекулятивної метафізики у філософії позитивізму і неопозитивізму. Позитивістські ідеї в спадщині О. Конта, Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля. Принцип “найменшої витрати сил” і кумулятивна модель розвитку наукового знання в теорії Р. Авенаріуса та Э. Маха. Релігійний напрям (неотомізм, персоналізм).

 

 

Семінар 6. Некласична європейська філософія

 

План

 

1. Класична і некласична парадигми в філософії, їх порівняльна характеристика.

2. Сцієнтична модель філософування: позитивізм і неопозитивізм.

3.Антропологічний напрям (волюнтаризм, «філософія життя», фрейдизм, екзистенціалізм).

4. Релігійний напрям (неотомізм, персоналізм).

 

 

Література

 

Основна

 

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 116-128. 

2. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 537-568.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – C. 163-204.

4. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 78-121.

5 Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 232-271, 284-308, 342-355.

 

Додаткова

 

     Автономова Н. С. Фрейд в Европе и в России: парадоксы «второго пришествия» // Вопросы философии. – 1999. –  № 3.  

     История современной зарубежной философии: Компаративистский подход: Учебное пособие. – СПб: Лань, 1997. 

     Руткевич А. М. Научный статус психоанализа // Философские науки. – 2000. – № 2.

     Современная западная философия: Словарь / Сост. и отв. ред. В.С. Малахов, В.П. Филатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТОН-Остожье, 1998.

     Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / Міжнародний фонд "Відродження" / С.Л. Удовік (ред.), В.В. Лях (упоряд.), В.С. Пазенок (упоряд.). –  К.: Ваклер, 1996.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Раціоналізм та ірраціоналізм як філософські парадигми.

2. Основні характеристики “філософії життя”.

3. Філософський контекст вчення З. Фрейда.

4. Екзистенційні пошуки Ж-П. Сартра і А. Камю.

5. Позитивістські варіанти розвитку філософії як “справжньої” науки.

 

Опрацювання першоджерел

 

  Бергсон А. Творческая эволюция / Пер. с франц.  – М.: Канон-пресс, Кучково поле, 1998. – С. 33-193.

  Кьеркегор С. Страх и трепет. – М.: Республика, 1993.  

  Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / Пер. з нім. А. Оношко. – Львів: Літопис, 2002. – С. 5-184.

  Фрейд З. Введение в психоанализ // Психоаналитические этюды / Составление Д. И. Донского, В. Ф. Круглянского. Послесловие В. Т. Кондрашенко. – Минск.: ООО «Попурри», 1998. – С. 5-179. 

  Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность / Общ. ред. А.А. Гусейнова и А. П. Скрипника. – М.: Республика, 1992. – С. 46-259.

 

Тема 7.  Варіативність напрямів сучасної філософії ХХ-ХІХ ст.

Посткласичний дискурс в філософії та науці 

 

Філософська антропологія М. Шелера, Г. Плеснера та А. Гелена. Феноменологія: критика психологізму, ідеал строгої наукової філософії, поняття «життєсвіт». Філософія мови (Л. Вітгенштайн) та логічний позитивізм (Віденське коло). Поняття «факт» та роль логічного пізнання у філософії та математиці. Прагматична філософія (В. Джеймс, Р.Рорті). Структуралізм та поняття тексту (Ж. Дерріда). «Археологія знання М. Фуко». Сучасний томізм та філософська антропологія.

 

 Семінар 7.  Варіативність напрямів сучасної філософії ХХ-ХІХ ст.

Посткласичний дискурс в філософії та науці 

 

1.     Антропологічний, онтологічний та лінгвістичний повороти в філософії.

2.     Філософська антропологія та підходи до вивчення людського буття.

3.     Філософія мови Л. Вітгенштайна. Прагматизм В. Джеймса.

4.     Позитивізм та логічний позитивізм.

5.     Структуралізм та постмодерний дискурс.

6.     Неосхоластика та сучасний томізм.

 

 

Література

 

Основна

 

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 116-128. 

2. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 537-568.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – C. 163-204.

4. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 78-121.

5 Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 232-271, 284-308, 342-355.

 

Додаткова

 

     Автономова Н. С. Фрейд в Европе и в России: парадоксы «второго пришествия» // Вопросы философии. – 1999. –  № 3.  

     История современной зарубежной философии: Компаративистский подход: Учебное пособие. – СПб: Лань, 1997. 

     Руткевич А. М. Научный статус психоанализа // Философские науки. – 2000. – № 2.

     Современная западная философия: Словарь / Сост. и отв. ред. В.С. Малахов, В.П. Филатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТОН-Остожье, 1998.

     Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / Міжнародний фонд "Відродження" / С.Л. Удовік (ред.), В.В. Лях (упоряд.), В.С. Пазенок (упоряд.). –  К.: Ваклер, 1996.

 

Завдання для самостійної роботи

1.     Спробувати надати визначення філософії з огляду на різноманітність течії та напрямів ХХ ст.

2.     Сучасний розвиток марксизму: неомарксизм.

3.     Екзистенційна філософія та «філософія життя»: доцільність порівняння.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 

Основні джерела

 

1.       Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

2.       Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001.

3.       Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997.

4.       Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVII – XVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000.

5.       Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008.

6.       Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

7.       Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006.

8.       Історія філософії України. Навч. посібник / Упорядники М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994.

9.       Колпстон Ф. История средневековой философии / Пер. с англ. И. Борисовой: Послесл. М. Гарнцева. – М.: Энигма, 1997.

10.  Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001.

11.  Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия: Учеб. / В.Н. Кузнецов. –2 изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2003.

12.  Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

13.  Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1974. 

14.  Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003.

15.  Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006.

16.  Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

17.  Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / Міжнародний фонд "Відродження" / С.Л. Удовік (ред.), В.В. Лях   (упоряд.), В.С. Пазенок (упоряд.). –  К.: Ваклер, 1996.

18.  Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005.

19.  Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

20.  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов.  – М.: Высшая школа, 1991.

 

Додаткові джерела

 

1.       Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закл.. – 3-тє вид., випр. та доп. – К.: Генеза, 2006.

2.       Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Генеза, 1996.

3.       Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003.

4.       Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій – К.: Либідь, 1997.

5.       Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учебник для высших учебных заведений. – Ростов-н / Д.: Феникс, 1999.

6.       Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации: Учебное пособие для вузов. М.: Издательство «ПРИОР», 2001.  

7.       Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак Г. І. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994.

8.       Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002.

9.       Філософія: Підручник (Г. А. Заїченко,  В.М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г. А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

10.  Філософський енциклопедичний словник / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / В.І. Шинкарук (голова редкол.). – К.: Абрис, 2002.

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 

1.       Специфіка філософії як знання і світогляду.

2.       Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

3.       Основні функції філософії як науки.

4.       Структура філософського знання.

5.       Сутність і структура світогляду.

6.       Історичні типи світогляду.

7.       Проблема методу у філософії. Діалектика і метафізика.

8.       Основні закони та принципи діалектики.

9.       Основні історичні етапи розвитку філософії. Класична і некласична

     філософія.

10.  Загальна характеристика античної філософії.

11.  Основні школи і представники досократичної філософії.

12.  Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

13.  Вчення Геракліта Ефеського про першоначала.

14.  Вчення про буття у філософії елейської школи.

15.  Софістична школа античності.

16.  Діалектичний метод Сократа.

17.  Вчення про “ідеї” Платона та їх співвідношення з реальним світом.

18.  Платон: погляди на суспільство та державу.

19.  Система категорій Арiстотеля. Вчення про матерію і форму.

20.  Загальна характеристика середньовічної філософії.

21.  Християнство як світоглядна основа середньовічної філософії.

22.  Основні етапи розвитку середньовічної філософії.

23.  Патристика (східний і західний варіанти). Вчення Августина Аврелія.

24.  Специфіка середньовічної схоластики.

25.  Проблема унiверсалiй в середньовiчнiй фiлософiї.

26.  Філософські погляди Фоми Аквінського.

27.  Натуралістичний і механістичний характер філософії Нового часу.

28.  Основні проблеми та особливості новоєвропейської філософії.

29.  Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

30.  Індуктивний метод Ф.Бекона.

31.  Концепція “первинних” та “вторинних” якостей Д.Локка.

32.  Теорія суспільного договору Т. Гоббса.

33.  Дуалiзм фiлософiї Р.Декарта.

34.  Теорія «вроджених ідей» Р.Декарта.

35.  Раціоналістичне вчення про метод Р.Декарта, правила методу.

36.  Монізм у вченні про субстанцію Б.Спінози.

37.  Вчення про монади Г.Лейбніца.

38.  Загальна характеристика представників німецької класичної філософії.

39.  Основні проблеми німецької класичної філософії.

40.  Основні положення теорії пізнання І.Канта.

41.  Етичне вчення Канта. Категоричний імператив.

42.  Характеристика філософської системи Гегеля.

43.  Діалектичний метод Гегеля.

44.  Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.

45.  Криза класичної філософії в ХІХ ст. і становлення нових філософських

      шкіл.

46.  Поняття волі, ірраціоналізм та волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

47.  Філософсько-психологічна теорія З.Фрейда.

48.  Поняття "колективного несвідомого" та "архетипу" в концепції К.Юнга.

49.  Програма перетворення філософії в пізнавальну науку в позитивізмі.

50.  Основні етапи розвитку позитивізму.

51.  Проблеми та представники «першого» позитивізму.

52.  «Філософія життя» як напрям європейської філософії ХІХ ст.

53.  Головні ідеї творчості Ф.Ніцше.

54.  Філософські погляди В. Дільтея та Г. Зіммеля.

55.  Інтуітивізм А.Бергсона.

56.  Загальна характеристика напрямків світової філософії ХХ ст.

57.  Поняття “екзистенція” в фiлософiї екзистенцiалiзму. Історія еволюції

      напряму.

58.  Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму.

59.  Проблема людини та її свободи у філософії Ж.П.Сартра.

60.  Релігійний напрям у некласичній філософії (неотомізм, персоналізм).