Виконання індивідуальних завдань з курсу "Філософія"

на період карантину (з 12.03.2020 до 03.04.2020) для студентів

Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини"

 

Викладач – доцент кафедри філософії та методології науки Петрущенков С.П.

Усі виконані завдання подаються в електронній формі. Адреса корпоративної пошти викладача spetrushenkov@knu.ua

 

Самостійно відпрацювати теми №3 "Західноєвропейська філософія Нового часу та доби Просвітництва" та №4 "Визначальні риси німецької класичної філософії" (див. робочу програму курсу http://philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/rob-pr/ID_petr-biol.htm) .

Дати короткі письмові відповіді на наступні питання:

1. Сутність програми "великого відновлення наук" Ф.Бекона.

2. У чому полягає зв’язок філософії Нового часу з математикою й природознавством?

3. Пояснить тезу  "cogito ergo sum" Р. Декарта.

4. Яка система поглядів і чому отримала назву Просвітництва?

5. Чому своє пояснення процесу пізнання Кант називав "коперніканським поворотом у філософії"?

6. Що таке “абсолютна ідея” в філософії Гегеля?

 

Письмова робота "Аналіз філософського тексту".

Вимоги до роботи "Аналіз філософського тексту".

1. Вибір тексту: студент самостійно вибирає текст, керуючись програмою курсу та списком рекомендованої літератури. Остаточний вибір тексту повинен бути узгоджений з викладачем.

Критерії вибору:

- традиція та час створення: європейська філософія; від античності до середини ХХ століття;

- автор: основоположник чи видатний представник відомої філософської школи чи напрямку;

- текст: теоретична робота, що дає уявлення про філософську позицію автора; бажано цілісний текст або логічно завершений фрагмент;

- обсяг тексту: не менше 10 сторінок, бажано не більше 50 сторінок.

2. Порядок роботи.

Перший етап: ознайомлення з текстом.

Другий етап: вибір фрагмента для коментаря (погоджується з викладачем).

Третій етап: виконання й оформлення роботи.

3. Вимоги до оформлення.

Робота виконується письмово і складається з наступних частин:

1. Вступ (обсяг 1 стор.).

1.1. Точна вказівка автора, назви тексту та вихідних даних (книга, сайт й т.ін.).

1.2. Стисла довідка про автора тексту: дати життя, освіта, творчий шлях, внесок в історію філософської думки.

1.3. Стисла довідка про текст: історія створення, місце і час видання, роль даної роботи у творчості філософа та її місце в історії філософії.

2. Аналіз тексту (обсяг 3 стор.).

2.1. Формальна характеристика: структура (композиція), стиль, мова і т.п.

2.2. Змістовна характеристика: тема роботи, основні проблеми, засоби їх вирішення, аргументація, тощо.

2.3. Коментар фрагменту тексту: виконується у вільній формі, включає: обгрунтування вибору фрагменту, вказівку мети і методу коментарю, ключові цитати*, змістовний висновок.

* Посилання оформлюються відповідно до загальних вимог до цитування.

Головна вимога – чітка вказівка авторства конкретного висновку.

3. Есе – власні роздуми стосовно тексту (обсяг 1 стор.).