Виконання індивідуальних завдань з курсу «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальноївласності», модуль «Методологія та організаціянауковихдосліджень» на період карантину (з 12.03.2020 до 03.04.2020) магістрами Інституту філології.

Викладач – доцент кафедри філософії та методології науки Комар О.В.

Усі виконані завдання подаються в електронній формі. Існує два способи: 1) розміщення на гугл-диску групової пошти (за наявності); 2) пересиланняна адресу корпоративної пошти викладача okomar@knu.ua

Завдання 1. Опрацювання теоретичного матеріалу

Прочитати розділ 1.«Наука як дослідницька діяльність»посібника «Методологія та організація наукових досліджень» (за редакцієюІ.С.Добронравової і О.В.Руденко). Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

 

Дайте письмові відповіді на питання:

1.    Які основні аспекти науки виділяють сучасні дослідники?

2.    Як змінилося уявлення про науку протягом її існування?

3.    Що таке наукова революція? Які наукові революції називають глобальними і чому?

4.    Яка існує залежність між науковими революціями і типами наукової раціональності?

 

Обсяг роботи: 2-3 стор.

Терміни виконання завдання: з 12.03.20 по 18.03.20.

 

Завдання до теми 2. Побудова плану-проекту магістерської роботи

Використовуючи схему 1, здійснити методологічний аналіз своєї магістерської роботи, що відповідає першому етапу наукового дослідження – підготовчому. Продумати та спланувати, як буде виконуватися робота на наступних етапах (відповідно до схеми 1). Результати записати у таблицю. У якості теоретичного підґрунтя використайте підрозділ 11.1 «Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження» посібника «Методологія та організація наукових досліджень» (за редакцією І.С.Добронравової і О.В.Руденко). Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

 

Обсяг письмової роботи: 2-3 стор.

Терміни виконання завдання: з 18.03.20 по 25.03.20.

                                                      Схема 1

Етапи стандартного наукового дослідження

Перший етап Підготовчий (етап проектування)

Постановка проблеми і формулювання проблемного питання (усвідомлення наявності проблеми і звуження її до питання, яке може лягти в основу гіпотези)Попереднє вивчення літератури з питання (окреслення проблемної області дослідження)

Обґрунтування актуальності

Вибір теми

Формулювання мети із завдань дослідження

             ↓                                                                            ↓

        Визначення об’єкта                                    Визначення предмета

                                       

                               Висування пробної гіпотези – обґрунтованого припущення, яке буде перевірятися у дослідженні  (на основі попередніх досліджень або самостійного збору даних)

Вибір методів згідно

загальнометодологічних принципів

Узгодження методів на різних

етапах застосування (розподіл за критеріями: напр., загальнонаукові і спеціальні, емпіричні і теоретичні тощо)

Другий етап Дослідницький

Збір фактичних даних за допомогою методів (проведення серії експериментів, спостережень, опитувань, тестування, анкетування, бесіди тощо)

Опрацювання літератури з обраної теми

Порівняння з проведеними раніше дослідженнями

Формулювання основної гіпотези дослідження на основі обраних фактів

Третій етап

Обробка даних дослідження та інтерпретація

Кількісний та якісний аналіз

    аналіз кожного факту

    встановлення зв’язків «факт — гіпотеза»

    виокремлення повторюваних фактів, обрахунок частотності

    пошук винятків, аномалій

    статистична обробка даних

    класифікація, побудова графіків, схем, складання таблиць

Четвертий етап

Висновки та результати: оцінка дослідження

Встановлення істинності чи помилковості гіпотези, підтвердження чи спростування (верифікація, фальсифікація)

Співвіднесення результатів з наявними концепціями і теоріями, порівняльний аналіз

Формулювання висновків, оцінка проведеного дослідження

    практичне і теоретичне значення дослідження

    виокремлення недослідженої сфери проблеми

    окреслення перспектив майбутніх досліджень

 

Завдання 3.Праця з джерелами

Прочитати статтю В.Беньяміна «Завдання перекладача» (Беньямін В. Завдання перекладача / Вибрані твори. — Львів: Літопис, 2002. — С. 23-38). Виписати цитати, які підтверджують думку автора про те, яких помилок припускається перекладач художніх творів і якою має бути мета перекладача.Визначте, які методологічні настанови об’єднують автора з герменевтичною традицією.

 

Обсяг роботи: 1-2стор.

Терміни виконання завдання: з 25.03.20  по 03.04.20.