Матеріали та завдання для дистанційного навчання

магістрам географічного факультету

з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень

з основами інтелектуальної власності» (частина 1)

Викладач: професор Сидоренко Л.І.

Відповіді надіслати на адресу:

lidiasidorenko@knu.ua

 

Завдання:

1 Надіслати відповіді на контроль до семінару 1 (максимальний бал=12)

2 Надіслати відповіді на практичне завдання семінару 2 (максимальний бал=2)

3 Надіслати відповіді на підсумкові запитання (максимальний бал=18 балів)

   Максимальні сумарні бали в частині 1 = 34 бали

 

Частину 2 та 3 читають інші викладачі.

 

Семінар 1

Наука та її функції: методологічний вимір

1 Комплексне бачення науки в сучасній методології

2 Наука як дослідження

3Типи наукової раціональності та їх зміна в процесі глобальний наукових революцій

4 Постнекласична наука та нові методології наукового пізнання. Нелінійний стиль мислення та синергетика

 

Література

Методологія та організація наукових досліджень /ред.  Добронрвова І.С., Руденко О.В. – 2018 . – Розд.1.

http://www.philsci.univ.kiev.ua 

 

Завдання до семінару 1.

Відповісти на питання та надіслати lidiasidorenko@knu.ua

 

1.Яке визначення науки є результатом комплексного підходу? (позначити правильну відповідь):

--наука – система знань

--наука – основа цивілізаційного розвитку та культурний феномен

--наука – система знань, соціальний інститут, дослідницька діяльність та культурно-цивілізаційний феномен

2. Які функції виконує наука в суспільстві та пізнанні? (назвати)

3. Чи збігаються поняття «пізнання» та «дослідження»? (так-ні)

4.Коли наука стає дослідженням? (Доба)

5.Чи була наука дослідженням в античності? (Так-Ні)

6.Які періоди в історії науки виокремлюють методологи? (переднаука та власне наука)

7. Який науковий метод утвердився в науці Нового часу (назвати)

8. Які сутнісні риси науки визначає М.Гайдеггер? (Назвати)

9.Хто з названих філософів та учених вплинув на утвердження класичної науки:

Сократ, Гегель, Галілей, Декарт, Ньютон, Дарвін, Ейнштейн, Вернадський (Підкреслити)

10. Які типи наукової раціональності  виокремлює методологія науки (назвати)

11.Скільки глобальних наукових революцій відбулося протягом історії науки? (назвати)

12. Назвіть основні характеристики постнекласичного типу наукової раціональності.

 

Семінар 2. Методи та методологія

Питання для обговорення на семінарі

1.Поняття методології та методу

2.Методологія науки: методологічні концепції біологічного пізнання

3.Методологіяні можливості форм наукового знання

4 Методологія нелінійної науки: синергетична картина світу

Практичне завдання до семінару 2

В підручнику «Методології та організації наукових досліджень / за ред. І.С.Добронравової, О.В.Руденко. К.: 2018» прочитайте та проаналізуйте розд.2.1 «Поняття наукового методу».

 

Підготуйте короткі відповіді на такі запитання та надішліть:

1.Що таке методологія?

2.Визначте поняття «метод».

3.Як метод відрізняється від методики?

4.Як класифікують методи?

В цьому ж підручнику прочитайте розділ 4.1. «Загальнонаукові та спеціальні, емпіричні та теоретичні, кількісні та якісні методи».

 

Підготуйте відповідь на запитання:

Назвіть методи емпіричного дослідження та методи теоретичного дослідження.

 

Підручники:

Методологія та організації наукових досліджень: / за ред. І.С.Добронравової, О.В.Руденко. К.: 2018.

Режим доступу:   http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html.

 

Допоміжна література

Добронравова И.С. Нелинейное и сложное мышление. – В кн .«Философия мышления» – Одесса: «Печатный дом», 2013 – 442с. С. 91 – 104.

Морен Э. Семь принипов сложного мышления //http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html.

Мороз С.А., Опопрієнко В.І.. Бортник С.Ю. Методологія географічної науки. К.: Заповіт, 1997 

 

Підсумкові контрольні запитання з 1-ої частини МОНДОІВ

(18 балів)

 

1.  Чи збігаються поняття «пізнання» та «дослідження»?  Пояснити.

2.  Коли наука стає дослідженням? (Доба)

3.  Чи була наука дослідженням в античності? (Так-Ні)

4.  Методологія – це галузь знання, що вивчає:

--сукупність всіх можливих способів пізнання світу

--історію цивілізації та культури

--феномен методу, ознаки та вимоги його використання

   5. Метод – це

-- багатоманітні знання про світ

--усвідомлена система правил дослідницьких дій

-- повсякденний досвід людини

     6. Методологія науки вивчає

-- методи, процедури, форми наукового дослідження

-- взаємини природи та суспільства

-- глобальні проблеми людського існування

7. Ґенеза науки представлена такими стадіями:

- культури та цивілізації

-дисциплінарної науки та міждисциплінарної науки

-переднауки та власне науки

8.  Хто з названих філософів та учених вплинув на утвердження класичної науки:

Сократ, Гегель, Галілей, Декарт, Ньютон, Дарвін, Ейнштейн, Вернадський. (Підкреслити)

9.Засновником методологічної традиції емпіризму є:

--Сократ

--Копернік

--Бекон

10.Засновником методологічної традиції раціоналізму є

--Арістотель

--Фома Аквінський

--Декарт

11. Експеримент як метод наукового дослідження утвердився

-- в науці Нового часу

-- в науці ХIХ ст.

-- в науці ХХ ст.

12. Наукова проблема – це

--питання, яке цікавить людину в повсякденному житті

--питання, яке постає перед студентом в процесі вивчення наукової дисципліни

--питання, яке постало в процесі наукового дослідження та не має відповіді в сучасній науці

13. Вихідною формою емпіричного знання є

-теорія;   

-концепція;  

-емпіричний факт

14.Вищою формою теоретичного знання є:

-гіпотеза

- проблема

-теорія

15.Методами побудови теорії є:

--індуктивний

--моделювання

--дедуктивний

16.Методологічні особливості сучасного наукового пізнання пов’язані з:

-- накопиченням емпіричних фактів

--міждисциплінарністю та трансдисциплінарністю

-- недостатністю продуктивних гіпотез

17.Сучасна наукова картина світу ґрунтується на засадах

--механіки

-- філософії

-- синергетики

18. Глобальна наукова революція передбачає

--зміну ідеалів та норм дослідження

--зміну наукової картини світу

--зміну ідеалів, наукової картини світу та філософських засад  дослідження