Завдання для дистанційної роботи під час карантину

для Інституту високих технологій

на 14 травня  2020р.

Модульна контрольна робота № 2

 

 

 

Модульна контрольна робота № 2

 (оцінюється в 5 балів)

охоплює наступні теми:

 

 

Тема 8.  Онтологія як філософське вчення про буття 

Тема 9.  Свідомість як філософська категорія

Тема 10. Людина як предмет філософського аналізу

Тема 11. Епістемологія: основні проблеми теорії пізнання. Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

Тема 12.  Соціальна філософія: індивід, суспільство і держава.

Тема 13.  Культура і цивілізація

 

Рекомендована література:

 

1.     Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

2.     Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

3.     Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

4.     Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  с. 510.

5.     Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

6.     Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.