Виконання індивідуальних завдань з курсу

"Методика викладання філософії у вищих навчальних закладах"

на період карантину (з 04.04.2020 до 11.05.2020) для студентів філософського факультету

 

Викладач – доцент кафедри філософії та методології науки Петрущенков С.П.

Усі виконані завдання подаються в електронній формі. Адреса корпоративної пошти викладача spetrushenkov@knu.ua

 

Самостійно відпрацювати наступні теми.

Лекція 11. Організація та методичне забезпечення самостійної роботи студентів:

Зростання ролі СРС в сучасних умовах. Основні форми СРС: підготовка до аудиторних занять, виконання завдань, підготовка письмових робіт. Проблеми підготовки методичних матеріалів для СРС: варіабельність завдань, ндивідуальний підхід, постійне оновлення. Робота над оригінальними філософськими текстами як основа СРС. Консультація як головна форма забезпечення ефективності СРС. Науково-дослідницька діяльність студентів як елемент СРС.

 

Лекція 12. Особливості системи контролю знань з філософії

Функції та зміст контролю. Основні типи, форми та рівні контролю в учбовому процесі. Залежність форм контролю від моделі викладання філософії. Взаємозв’язок поточного, межового та підсумкового контролю. Тестові завдання, контрольні роботи, модульні роботи, колоквіуми.

Залік: організація, форми проведення, вимоги. Іспит: вимоги, підготовка, форми. Критерії екзаменаційних оцінок з філософських дисциплін. Особливості підготовки та проведення письмового іспиту.

 

Лекція 13. Актуальні проблеми методики викладання філософії

Умови еволюції моделей методики викладання: деідеологізація філософії в пострадянський період, зміни структури філософських факультетів, зміна покоління викладачів, зміна навчальних планів, Болонський процес. Збереження методичної спадщини як актуальне завдання сучасності. Пошук нових форм та методів викладання філософії.

 

 

Підготувати методичну розробку "Аналіз філософського тексту".

1. В межах програми курсу з філософської дисципліни обрати філософський текст для самостійного вивчення.

2. Сформулювати мету завдання, обрати форму представлення результатів (письмова робота, усна доповідь, співбесіда) і підготувати:

2.1. Методичні поради (0,5 с.);

2.2. Перелік завдань;

2.3. Вимоги до оформлення.

3. Підготувати контрольні питання для перевірки якості виконання завдання. 

 

Підготувати роботу "Аналіз публікації".

1. В сучасній філософській періодиці знайти публікацію, яка присвячена проблемам викладання філософських дисциплін.

2. Представити позицію автора.

3. Дати критичний аналіз цієї позиції.

4. Запропонувати свій варіант розв'язання проблеми.

 

 

Написати есе на теми:

1. Як на методичному рівні забезпечити самостійність виконання письмових робіт (наприклад, рефератів)?

2. Особливості підготовки та проведення письмового іспиту.