Програма

"Актуальні питання сучасної філософії"

для магістрів і спеціалістів географічного факультету

Укладач доц.Охріменко О.Г.,

канд.філос.н. Павлов Ю.В.

1.Кардинальнi зрушення у вiдношеннi людина-свiт i оновлення концепцiї фiлософствування в ХХ ст.

Онтологічний поворот в філософії ХХ століття (Е.Гусерль, М.Хайдеггер). Радикальне звернення до людини і соціокультурні виміри людського (філософська антропологія, екзистенціалізм, філософія культури, філософія життя, неофрейдизм, соціальна філософія) Мова як предмет філософського дослідження (аналітична філософія Вітгенштейна, неопозитивізм, лінгвістична філософія).

2. Iсторичний процес як предмет фiлософiї iсторiї.

Людина в контекстi мiнливих соцiальних, культурних, часових обставин - основна тема фiлософiї iсторiї. Традицiя дискретного розумiння iсторiї (О.Шпенглер). Цивiлiзацiя як елементарна одиниця iсторичного аналiзу (А.Дж.Тойнбi). Етнос i пасіонарність як ключовi поняття iсторичного процесу (Л.Гумiльов).

3. Аналiз сутностi та значення культури в життi людини i суспiльства як основне завдання фiлософiї культури.

Загальнi характеристики сучасної фiлософiї культури. Головна риса i причина кризи європейської культури (Л.Левi-Брюль). Смисл теорiї iдеальних типiв М.Вебера як метода пiзнання культури.

4. Багатоварiантнiсть розумiння головних категорiй фiлософiї життя - "життя" i "воля".

Передумови формування філософії життя (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше). Основна установка фiлософiї життя (В.Дільтей). Специфiка пiзнання життя як процесу нескiнченного становлення. Органiчний i надорганiчний рiвнi життя (Г.Зiмель).

5. Пошуки нового змiсту духовних цiнностей у сучаснiй релiгiйнiй фiлософiї.

Iдея релiгiйно-наукового синтезу. Iдеал релiгiйно-фiлософського унiверсалiзму. Російська релігійна філософія кінця ХІХ – початку ХХ століття.

6. Проблема людської свободи i вибору в екзистенцiалiзмi.

Пердумови формування екзистенціалізму як напрямку сучасної філософії (С.К’єркегор, М.Хайдеггер). Характеристика екзистенцiї. Уявлення про людину: iснування та сутнiсть; вiдповiдальнiсть; свобода i вибiр (Ж.-П. Сартр, К.Ясперс); стосунки з Богом (М.Бердяєв).

7. Психоналiз та неофрейдизм: фiлософський змiст концепцiї несвiдомого.

Особливi риси психоаналiзу. Вчення про лiбiдо, уявлення про походження та призначення культури (З.Фрейд). Концепцiя колективного несвiдомого як засада архетипiв культури

(К.-Г.Юнг). Основнi протирiччя буття людини (Е.Фром).

8. Суспільство як предмет сучасної соціальної філософії.

Соціальність як специфічний феномен (концепція розподілу праці і солідарності Є.Дюркгейма). Концепції “соціальної дії” М.Вебера, Г.Парсонса. Концепція комунікативної дії Ю.Хабермаса. Поняття взаємодії людей і вчення про соціальну статіку і дінаміку П. Сорокіна. Критика марксистской теорії класової боротьби і сучасні теорії “соціального конфлікту” (Л.А.Козер) і революції. Концепція “закритого”, “тоталітарного” і “відкритого” суспільства К.Поппера і його принциповий антиісторизм. Поняття “індустріального” суспільства Р.Арона, “постіндустріального” і “інформаційного” суспільства (Е.Белл, О.Тофлер).

9.Технiка i новiтнi технологiї як предмет сучасного фiлософського осмислення.

Розвиток iсторичної значущостi технiки i фiлософського iнтересу до її вивчення (К.Ясперс). Смисл та оцiнка впливу технiки на природу i суспiльство, її взаємозв"язок з природознавством. Полiварiантнiсть моделювання технiчного розвитку.

10.Глобальнi проблеми сучасностi як предмет фiлософського осмислення.

Класифiкацiя глобальних проблем (К.Лоренц). Необхiднiсть усвiдомлення границь людської експансiї у ставленнi до природи ("Римський клуб") i покращення людських якостей (А.Печеї).

11.Фiлософська антропологiя.

Поняття фiлософської антропологiї. Фiлософська антропологiя про мiсце людини в свiтi. Антропологiчний вимiр буття людини. Вiдношення я i ти як проблема фiлософської антропологiї. Фiлософська антропологiя про проблеми життя i смертi.

12.Фiлософська позицiя постмодернiзму.

Особливостi позицiї постмодернiзму в розумiннi свiту, людини i завдань фiлософiї. Постмодернiстська розробка проблеми бажання (Ж.Дельоз, Ф.Гваттарi)

13.Деякі тенденції в розвитку філософії наприкінці ХХ століття.

Перехiд до плюралiстичного i толерантного фiлософствування. Iнтегративнi тенденцiї розвитку. Прагнення до комплексного дослiдження свiту. Проблема раціонального обґрунтування етики за добу науки (К.-О.Апель, Ю.Хабермас). Звернення аналітичної філософії до проблем метафізики.

ЛІТЕРАТУРА.

1.Западная философия: итоги тысячелетия. – М., 1997.

Радугин А.А. Философия. Курс лекций. - М.,1995. (Лекции 9,11,12).

Современная западная философия. Словарь.- М.,1991.

Философия ХХ века. - М., 1997.

Фiлософiя. Курс лекцiй. - К., 1993.(Лекцiя 8).

Основы философии. От классики к современности. Учебное пособие. – М.: Гранд. 1998.

2.Философия истории. Антология. - М., 1995.

Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. - М., 1994.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общества.- М.,1992.

Самосознание европейской культуры ХХ в. – М., 1991.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. //Философия истории. Антология. - М., - 1995. - С.187-209.

Тойнби А. Христианское понимание истории.//Философия истории. Антология. - М., 1995. - С.220-231.

Шпенглер О. Закат Европы. // Философия истории. Антология. М., - 1995. - С.158-186.

3.Гуревич П.С. Философия культуры. – М., 1995.

Культурология ХХ века. Антология. - М.,1995.

Проблемы философии культуры. - М.,1984.

Шпенглер О. Закат Европы. // Философия истории. Антология.- М., 1995. - С.158- 186.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. //Философия истории. Антология. - М., 1995. - С.187-209

Левит К. О смысле истории. //Философия истории. Антология. - М., 1995. - С.262-273.

4.Ницше Ф. Так говорил Заратустра. - М.,1990 .

Сумерки богов. - М.,1990.

Самосознание европейской культуры ХХ в.- М.,1991

Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. // Философия истории. Антология. - М., 1995. - С.131-143.

5.История современной зарубежной философии (компаративистский подход). – Сн.-П., 1997.

Евдокимов Р. Православие. - М.,1994.

Тойнби А. Христианское понимание истории.//Философия истории. Антология. - М., 1995. - С.220-231.

Тиллих П. История и Царство божие. // илософия истории. Антология. - М., 1995. - С.232-247.

6.Сартр Ж.П. Экзистенционализм - это гуманизм. //Сумерки богов.- М., 1990.

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме //Время и бытие.- М., 1993.

Камю А. Миф о Сизифе. //В кн.: Бунтующий человек. -М., 1990 или в кн.:Сумерки богов. – М., 1990.

Проблема человека в западной философии.- М., 1988 .

Бердяев Н. Философия свободного духа. - М., 1994.

7.Психоанализ и культура.- М.,1995.

Фрейд З. Избранное. - М.,1991 .

Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М., 1991.- С.7-12, 199.

Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Вопр. философии № 8, 1988. - С.132-136.

Юнг К.-Г. Коллективное бессознательное.- М., 1995.

Юнг К.-Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопр. филос., №1, 1988.- С.133-150.

Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990 .

Фромм Э. Бегство от свободы; Человек для себя. – Мн.: “000 Попурри”, 1998. - С.417-431.

8. Культурология ХХ века. Антология. – М., 1995. - С.213-255.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М., 1991.- С.51-217.

Вебер М. Основные социологические понятия. Избр. произв. – М., 1980.- С.602-639.

Западно-европейская социология ХІХ начала ХХ веков. – М., 1996. - С.455-491.

Американская социологическая мысль. – М., 1996.- С.494-525, 542-546.

Хабермас Ю. Комунікативна дія і дискурс. В кн.:Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996.

Сорокин П. Система социологии. – М., 1993. Т.1. - С.102-305.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.- С.266-294.

Штомпка П. Социология социальных изменений. – М., 1996. -С.367-390.

Соціальна філософія. Хрестоматия. – К., 1996.- С.8-24, 194-250, 275-334, 362-380.

9. Бердяев Н.А. Человек и машина//Вопр.филос. 1989. - №2.

Бессонов Б.Н. Гуманизм м технократизм//Филос. науки. – 1988. - №1.

Философия техники в ФРГ. - М., 1989 .

Новая технология и организационные структуры. - М., 1990.

Эллюль Ж. Технологический блеф. // Это человек. - М., 1995.

Ясперс К. Современная техника// Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс.- 1988. - С.119-147.

10. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности.-М., 1990.

Киселев Н.Н. Мировоззрение и экология. - К., Наук. думка, 1990.

Крисаченко В.С. Екологiчна культура. К., 1996.

Лисичкин В.А., Шилепин Л.А., Боев Б.В. Закат цивилизации или движение к ноосфере. - М., 1997 - 345 с.

Печчеи А. Человеческие качества. - М., 1980.

Проблемы ноосферы и экобудущего //Материалы междисциплинарных дискуссий. Вып. 1- М., 1996. - 396 с.

11. Гуревич П.С. Философская антропология. -М., 1997.

Бердяев Н.А. О назначении человека.- М.:Республика, 1993.

Бубер М. Проблема человека // Лабиринты одиночества.- М.: Прогресс, 1989.

Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство.- М.:Политиздат, 1990.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов.- М.: “Полит.лит”, 1989.

Шарден де Т. Феномен человека.- М.: Наука, 1987.

Шелер М. Человек и история//Человек: образ и сущность. – М., 1991. – С. 133-160.

Феномен человека: Антология.- М.: Высшая школа, 1993.

Франкл В. Человек в поисках смысла.- М.:Прогресс, 1990.

Фромм Э. Иметь или быть.- М.:Прогресс, 1990.

Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения. - М.: Наука, 1991.

Человек и его бытие как проблема современной философии.- М.:Наука, 1978.

12. Забалов Л.К., Шапинский В.А. Постмодернизм. - М., 1993.

Лук’янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодерн. – К.: “Абрис”, 1998.

На путях постмодернизма. - М., 1995.

Постмодернизм и культура. - М., 1991.

Гидденс Э. Постмодерн//Философия истории. Антология. - М., 1995. - С.340-347.

13. Апель К.-О. Апріорні спільноти комунікації та основи етики. До проблеми раціонального обгрунтування етики за доби науки.// Сучасна зарубіжна філософія.- К., 1996.- С.359-421.

Западная философия: итоги тысячелетия. – М., 1997.

Современная западная философия. Словарь.- М.,1991

Философия ХХ века. - М., 1997.

Основы философии. От классики к современности. Учебное пособие. – М.: Гранд. 1998.

Страуд Б. Аналитическая философия и метафизика// Аналитическая философия. Избранные тексты. – М. “Московский университет”. - 1993.- С. 159-174.