Програма курсу "Філософські проблеми природознавства "

для механіко-математичного факультету (магістри)

Укладач – к.філос.н., доцент Петрущенков С.П.

Вступ. Мета і задачі курсу.

Програма курсу "Філософські проблеми природознавства" розрахована на слухачів, що вже мають базовий рівень знань і уявлень про філософію. Змістовно вона доповнює програму з філософії для бакалаврів природничих факультетів і частково перетинається з програмою для аспірантів.

Головна мета курсу - вихід на якісно новий рівень освоєння філософії, який відповідає сучасним вимогам і є необхідним мінімумом для самостійно мислячого й активно працюючого вченого. Досягнення цього рівня безпосередньо пов'язано з рішенням трьох основних задач:

1. Забезпечення виходу в простір комунікації, тобто створення умов для вільного спілкування всередині світового наукового співтовариства.

2. Забезпечення можливості подальшого самостійного освоєння філософії.

3. Забезпечення умови для розвитку творчого мислення, спроможності до критичного, але толерантного аналізу ідей, позицій, думок.

Зміст програми.

Розділ 1. Загальна характеристика сучасної філософії.

1. Проблема визначення філософії.

Історичні форми визначення і сучасність. Основні підходи до визначення філософії - предметний, функціональний, деяльнісний. Багатомірність філософії й варіабельність її конкретних визначень.

2. Філософія як феномен сучасної культури.

Статус філософії - масовизація й елітарність. Функції філософії - іманентні та ситуативні. Різноманіття форм існування - філософія реальна і філософія вчень, інтуїтивна і дискурсивна, філософія у системі освіти, філософія як спосіб життя. Філософія як традиція - школи, течії, напрямки, позиції. Проблема "вільного" філософствування - маргинальність і консерватизм.

2. Філософія як процес.

Потреба у філософствуванні. Життєва і фахова філософія. Основні види філософського досвіду. Мова філософії - понятійна система, категоріальність, символічність. Філософське мислення - рефлексивність, точність, діалогічність. Форми філософського міркування. Стиль і жанри філософствування.

3. Філософія як система знання.

Особливість сучасного філософського знання. Структура філософського знання - форми (система, теорія, концепція, позиція, підхід, метод), розділи (онтологія, гносеологія, аксіологія, методологія й ін.), дисципліни (філософія науки, соціальна філософія, культурологія, антропологія, філософія релігії, історія філософії й ін.), філософські науки (етика, логіка, естетика, соціологія, психологія). Основні тенденції трансформації системи філософського знання.

4. Філософія в ХХ-ому столітті - кардинальні зміни та тенденції розвитку.

Класична і некласична філософія. Онтологічний, антропологічний і лінгвістичні повороти. Модерн і постмодерн. Нові філософські проблеми і теми філософствування - глобалістика, екологія, праксеологія, футурологія і т. ін. Доля філософії на пострадянському просторі. Форми і характеристика спілкування - толерантність, діалог, критика. Рефлексія базових припущень і вихідних установок. Стратегії філософствування.

Розділ 2. Наука як предмет філософського дослідження.

1. Філософія і наука.

Історичні форми взаємовідносин і сучасність. Ідеологізація філософії і науки. Проблема демаркації і функціональної взаємозамінності. Філософія і наука відносно інших феноменів культури – релігія, мистецтво, мораль тощо.

2. Наука як соціокультурний та цивілізаційний феномен.

Проблема генезису науки. Наука і суспільство – функції науки, соціальний статус і соціальна роль, умови існування, громадська думка. Наука як система – наука як діяльність, наука як система знань, наука як соціальний інститут, наукове співтовариство.

3. Наука на шляху до філософії.

Об'єктивні засади формування метанаукових рефлексій. Форми рефлексій - гносеологічні, методологічні, аксеологічні й ін. Вчений-філософ як явище.

4. Гносеологія як теоретична реконструкція процесу наукового пізнання.

Категорiальний опис пiзнавального вiдношення "людина-свiт" - суб'єкт, об'єкт, предмет пiзнання. Рiвнi пiзнання - чуттєвий i рацiональний, емпіричний і теоретичний. Форми пізнання - проблема, ідея, гіпотеза, концепція, теорія. Проблема пізнавальних спроможностей. Стиль наукового мислення.

5. Епістемологія.

Феномен "знання". Форми і види знання - повсякденне, практичне, езотеричне, наукове й ін.. Наукове знання як предмет філософської рефлексії. Норми й ідеали наукового знання. Проблема обгрунтування наукового знання. Концепції істини - кореспондентська, когерентна, прагматична. Картина світу як форма метанаукового знання.

6. Методологія.

Поняття способу i методу пiзнання. Засади класифiкацiї методiв пiзнання. Методи емпiричного рiвня пiзнання – спостереження, вимірювання, експеримент. Методи теоретичного пізнання - абстрагування, iдеалiзацiя, формалiзацiя, моделювання. Поняття методології. Методологiчні концепції та підходи - еволюцiонiзм, редукцiонiзм, структуралізм, системний підхід, ситуативний підхід. Традиції філософської методології.

Розділ 3. Філософія науки.

1. Філософія науки як філософська дисципліна.

Філософія науки як самостійна філософська традиція. Філософія науки як розділ в межах різних філософських напрямків - марксизм, персоналізм, екзистенціалізм. Предмет філософії науки. Взаємозв'язок філософії науки з іншими філософськими дисциплінами - гносеологія, епістемологія, методологія, соціологія науки.

2. Історичні етапи еволюції філософії науки.

Позитивізм - перший позитивізм, другий позитивізм, неопозитивізм і аналітична традиція, постпозитивізм та історична школа. Прагматизм і інструменталізм. Неораціоналізм. Феноменологічна соціологія знання. Філософські проблеми природознавства в традиції марксизму.

3. Сучасна філософія науки - основні концепції та підходи.

Концепція критичного раціоналізму К.Поппера - фалiбiлiзм, принцип фальсифiкацiонiзму, поняття "росту знання", теорія "трьох світів". Концепції історизму - теорія наукових революцій Т.Куна, методологія науково-дослiдницьких програм I. Лакатоса, поняття концептуальної революції в С.Тулмiна, тематичний аналіз науки Дж.Холтона. Концепція релятивізму - "методологічний анархізм" П.Фейєрабенда. Концепції реалізму - "науковий реалізм" У.Селларса, реалізм з "людським обличчям" Х.Патнем.

4. Сучасна філософія науки - основні проблеми.

Проблема наукової раціональності - класичний, некласичний і посткласичний типи раціональності. Зміна засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу. Техніка i новітні технології як предмет сучасного філософського осмислення. Інтегративні тенденції в розвитку філософії науки. Проблема етики науки. Міждисциплінарні, трансдисциплінарні та кросдисциплінарні дослідження.

Розділ 4. Філософські проблеми математики.

1. Взаємозв'язок філософії і математики в історичному контексті.

Становлення філософії і математики в античності. Проблема істини й ідеали математичного пізнання. Світоглядне осмислення формування нових математичних абстракцій. Проблема існування математичних об'єктів.

2. Криза основ математики і способи її розв'язання.

Програма логіцизму - ідея логічного атомізму, принципи математики. Програма інтуїціонізму - послаблення абстракції актуальної нескінченності, проблема першої інтуїції, спосіб формування математичного континiуму; Програма формалізму - метод ідеальних елементів, побудова зразку формально-аксиоматичної теорії, доведення неповноти формалізації. Програма конвенціалізму та ефективізму - конвенція як метод, принципи зручності, спрощення, ефективності. Програма конструктивізму - експлікація алгоритму, поняття "абстрактної машини", конструктивістська логіка, обчислюваний експеримент.

3. Сучасні філософські проблеми математики.

Дискусії про предмет математики і перспективи її розвитку. Концепція множинності математики. Математизація гуманітарних і соціальних наук. Вплив природознавства на математику. Методологічні проблеми конкретних математичних дисциплін.

Плани семінарських занять

Тема 1. Філософія як феномен сучасної культури.

1. Проблема визначення філософії.

2. Статус філософії та її функції.

3. Філософія як система знання.

4. Філософія в ХХ-ому столітті - кардинальні зміни та тенденції розвитку.

Література

Основна:

Библер В.С. Что есть философия. // ВФ, 1995, № 1.

Виндельбанд В. Что такое философия. // Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. - М., 1995.

Гройс Б. О философии. // Беседа, № 1. Ленинград-Париж, 1983.

Желнов М.В. Предмет философии в истории философии. - М., 1981.

Зотов А.Ф. Феномен философии. // ВФ, 1991, № 12.

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М., 1992.

Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М., 1991.

Хабермас Ю. Философия как места блюститель и интерпретатор. // Новый круг, № 3. Киев, 1993.

Хайдеггер М. Что это такое - философия? // ВФ, 1993, № 8.

Хюбнер К. Рефлексия и саморефлексия метафизики. // ВФ, 1993, № 7.

Философское сознание: драматизм обновления. - М., 1991.

Додаткова:

Основы философии современности. К итогам XX века. Курс лекций. - М.: Флинта, Наука, - 1998.

Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій. – Львів, 2001.

Современная западная философия: Словарь. – Москва, 1991.

Современная философия: словарь и хрестоматия. – Ростов-на-Дону, 1995.

Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. - К.: Ваклер 1996.

Философия ХХ века. // Учебное пособие. – Москва, 1997. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/FIL_XX/index.html

Тема 2. Основні проблеми розвитку науки й наукового пізнання.

1. Наука як соціокультурний та цивілізаційний феномен.

2. Пізнавальні та соціальні обмеження науки.

3. Система освіти та проблема підготовки наукових кадрів.

4. Прогностичні можливості науки.

Література

Основна:

Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М., 1985.

Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

Додаткова:

Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989.

Тема 3. Взаємозв'язок філософії і науки, філософії і математики: історичні форми і сучасність.

 1. Проблема генезису математики і філософії.
 2. Історичні форми взаємозв'язку філософії і науки.
 3. Проблема істини й ідеали математичного пізнання.
 4. Ідеологізація філософії і проблеми розвитку науки.
 5. Проблема демаркації і функціональної взаємозамінності.
 6. Філософія і наука відносно інших феноменів культури – релігія, мистецтво, мораль тощо.
 7. Наука на шляху до філософії.

Література

Основна:

Бурбаки М. Элементы математики: очерки по истории математики.- М., 1963.- 292с.

Клайн М. Математика. Поиск истины. - М., 1988.

Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. - М., 1991.

Нысамбаев А.Н., Шляхин Г.Г. Развитие познания и математика. - А-А., 1971

Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття. – К.: Сфера, - 1997 - 290 с.

Филатов В.П. Научное познание и мир человека. – М.: Политиздат, – 1989, – 272 с.

Додаткова:

Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989.

Тема 4. Наука як предмет філософського дослідження: різноманіття форм і підходів.

1. Гносеологія як теоретична реконструкція процесу наукового пізнання.

2. Епістемологія та проблема обгрунтування наукового знання.

3. Концепції істини - кореспондентська, когерентна, прагматична.

4. Поняття "методологія". Класифікація методів наукового пізнання.

5. Методологiчні концепції та підходи.

Література

Основна:

Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1993.

Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М., 1985.

Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.

Лекторский В.А., Швырёв В.С. Методологический анализ науки. (Типы и уровни). // Философия, методология, наука. - М., 1972

Современные теории познания. М., 1992.

Хилл Т. Современные теории познания. М., 1965.

Додаткова:

Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989.

Тема 5. Позитивізм як традиція.

 1. Філософія науки як самостійна філософська традиція.
 2. Формування традиції позитивізму.
 3. Другий позитивізм – махізм та емпіріокритицизм.
 4. Неопозитивізм і аналітична традиція.
 5. Постпозитивізм та історична школа.

Література

Основна:

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

Чуйко Вадим Леонiдович. Рефлексiя основоположень методологiй фiлософiї науки: Монографiя. -К.: Центр практичної фiлософiї, 2000 - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Chujko/index.html

Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Додаткова:

Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989.

Тема 6. Філософські проблеми природознавства в традиції марксизму.

 1. Базові положення та принципи марксизму.
 2. Основні етапи розвитку.
 3. Концепція істини.
 4. Філософські проблеми окремих наук.

Література

Основна:

Грэхэм Л. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. – М., 1991. – 480 с.

Швырев В.С. Анализ научного познания: основные направления, форми, проблеми. – М., 1988. – 176 с.

Додаткова:

Ахундов М.Д., Баженов Л.Б., У истоков идеологизированной науки // Природа, 1989, 2, с.90-99.

Квижинадзе Р.Е. Понятие истины и альтернативы в теории познания. Тбилиси, 1977.

Кожевников А.Б., Игры сталинской демократии и идеологические дискуссии в советской науке: 1947-1952 гг. // ВИЕТ, 1997, 4, c.26-58.

Наука и тоталитарная власть (сб. статей) // Философские исследования, 1993, 3, 4.

Тема 7. Проблема раціональності.

 1. Проблема норм та ідеалів наукового пізнання.
 2. Класичний, некласичний і посткласичний типи раціональності.
 3. Зміна засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу.
 4. Міждисциплінарні, трансдисциплінарні та кросдисциплінарні дослідження.

Література

Основна:

Автономова Н.С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1988.

Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. К., 1990. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dobr-sinerg/index.html

Исторические типы рациональности. Т.2. - М., 1996.

Идеалы и нормы научного исследования. – Минск, 1981.

Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации. - К., 1974.

Степин В.С. Теоретическое знание. - М., 2000. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/stepin.html

Додаткова:

Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989.

Тема 8. Практикум за роботою М.Мамардашвілі "Наука і культура".

 1. Філософія М.Мамардашвілі: основні ідеї.
 2. Взаємозв'язок між наукою та культурою як проблема.
 3. Культурний предмет та абстракція людини.
 4. Наукова культура.
 5. Особливість науки як діяльності.

Література

Основна:

Мамардашвили М. Наука и культура. – електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/mmk/science.html

Додаткова:

Мамардашвили М.К. Культура и мысль. // ФСМ, 1990, № 6.

Мамардашвили М.К. Мысль в культуре. // в кн. Как я понимаю философию. - Москва, 1992.

Тема 9. Практикум за роботою М.Хайдеггера "Наука й осмислення".

 1. Філософія М.Хайдеггера: основні ідеї.
 2. Осмислення як інтелектуальна процедура.
 3. Предметний розгляд природи.
 4. Можливості та перспективи осмислення науки.

Література

Основна:

Хайдеггер М. Наука и осмысление. - електронная версия: http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/Haidegger/xaid_2.htm

Додаткова:

Основы философии современности. К итогам XX века. Курс лекций. - М.: Флинта, Наука, - 1998.

Современная западная философия: Словарь. – Москва, 1991.

Современная философия: словарь и хрестоматия. – Ростов-на-Дону, 1995.

Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. - К.: Ваклер 1996.

Философия ХХ века. // Учебное пособие. – Москва, 1997. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/FIL_XX/index.html

Тема 10. Практикум за роботою Б.Рассела "Логічний атомізм".

 1. Б.Рассел як представник неопозитивізму.
 2. Теорія дескрипцій як єдність принципу емпіризму та логіцизму.
 3. Логічний атомізм як філософська позиція.

Література

Основна:

Рассел Б.Логический атомизм. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rass-atom.html

Додаткова:

Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

Тема 11. Практикум за роботою Т.Куна "Структура наукових революцій. Доповнення 1969 р."

1. Критичний раціоналізм К.Поппера та формування концепції історизму.

2. Парадигмальний підхід до реконструкції історії науки.

3. Парадигма та дисциплінарна матриця як концепти.

4. Методологія науково-дослiдницьких програм I.Лакатоса як альтернативна версія історизму.

Література

Основна:

Кун Т.Структура научных революций. Дополнение 1969 г. - електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

Додаткова:

Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

Тема 12. Практикум за роботою Ст.Тулміна "Чи витримує критику розходження нормальної і революційної науки".

 1. Еволюційна епістемологія як теорія розвитку науки.
 2. Основні тези критики концепції Т.Куна.
 3. Метафора "біологічної еволюції" та її евристичні можливості.

Література

Основна:

Тулмин Ст. Выдерживает ли критику различие нормальной и революционной науки. - електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/iphras/library/phnauk5/toulmin1.htm

Додаткова:

Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

Тема 13. Практикум за роботою Дж.Холтона "Що таке "антинаука"?

 1. Тематичний аналіз науки Дж.Холтона.
 2. Проблема демаркації наукового та позанаукового знання.
 3. Антинаука та проблема істини.
 4. Основні функції "картини світу".

Література

Основна:

Холтона Дж. Что такое "антинаука"? - електронная версия: http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/HOLTON/lgenauka1.htm

Додаткова:

Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

Тема 14. Практикум за роботою Л.Лаудана "Наука і цінності".

 1. Неораціоналізм Л.Лаудана.
 2. Консенсус та дисенсус як форми рішення наукових спорів.
 3. Ієрархічна структура наукових дебатів.
 4. Сітьова модель наукової раціональності.

Література

Основна:

Лаудан Л. Наука и ценности. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/laudan.html

Додаткова:

Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

Тема 15. Практикум за роботою Я.Хакінга "Уявлення і втручання"

 1. Проблема раціональності у інтерпретації Я.Хакінга.
 2. Раціоналізм та науковий реалізм.

Література

Основна:

Хакинга Я. Представление и вмешательство. - електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/hacking/index.html

Додаткова:

Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

Тема 16. Практикум за роботою М.Клайн "Математика. Втрата визначеності".

 1. Реконструкція історії математики М.Клайном.
 2. Теза "втрати визначеності" – аргументи за і проти.
 3. Концепція множинності математики.

Література

Основна:

Клайн М."Математика. Утрата определенности". - М., 1988.

Додаткова:

Беляев Е. А., Перминов В. Я. Философские и методологические проблемы математики. - Москва, 1981.

Бурбаки М. Элементы математики: очерки по истории математики.- М., 1963.- 292с.

Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. - М., 1991.

Моисеев Н.Н. Математика ставит експеримент. - М., 1979.

Перминов В. Я. Философия и основания математики. - М.: Прогресс – Традиция, - 2001.

Рузавин Г.И. Философские проблемы оснований математики. - М., 1983.

Тема 17. Дискусія за матеріалами "круглого столу" "Перспективи наукової раціональності" і "Долі природознавства: сучасні дискусії".

 1. Статус науки у сучасній культурі.
 2. Сциєнтизм та антисциєнтизм – сучасні інтерпретації.
 3. Перспективи розвитку науки.

Література

Основна:

Перспективы научной рациональности. Будет ли в следующем столетии положен конец диктату естествознания? // Круглый стол в редакции "Новой газеты" – електронная версия: http://science.ng.ru/archive/razdel/policy/2000-02-16

Судьбы естествознания: современные дискуссии. – М. 2000, електронная версия: http://www.netda.ru/slovo/s-nauki.htm

Додаткова:

Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М.: Прогресс, 1990.

Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. К., 1990. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dobr-sinerg/index.html

Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //Вопр.филос. - 1989. - №10.

Тема 18. Філософські проблеми сучасної математики.

 1. Дискусії про предмет математики і перспективи її розвитку.
 2. Математизація гуманітарних і соціальних наук.
 3. Вплив природознавства на математику.
 4. Методологічні проблеми конкретних математичних дисциплін.

Література

Основна:

Войцехомич В. Э. Господствующие стили математического мышления. - електронная версия: http://philosophy.allru.net/perv83.html

Гутнер Г. Онтология математического дискурса. - електронная версия: http://teneta.rinet.ru/rus/ge/gutner_ontology_of_mathematic.htm

Лебедев Ю. Математика бесконечности. – електронная версия: http://www.n-t.ru/tp/ns/mb.htm

Неверов Г. Запрещенные математические операции возможны. – електронная версия: http://www.n-t.ru/tp/ns/za.htm

Черепанов С.К. Обоснование математики: новый взгляд на проблему. – електронная версия: http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience/3_97/07_cherep.htm

Додаткова:

Беляев Е. А., Перминов В. Я. Философские и методологические проблемы математики. - Москва, 1981.

Бурбаки М. Элементы математики: очерки по истории математики.- М., 1963.- 292с.

Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. - М., 1991.

Моисеев Н.Н. Математика ставит експеримент. - М., 1979.

Перминов В. Я. Философия и основания математики. - М.: Прогресс – Традиция, - 2001.

Рузавин Г.И. Философские проблемы оснований математики. - М., 1983.

 

Питання до іспиту.

 

1. Філософія як феномен сучасної культури.

2. Багатомірність філософії і варіабельність її визначень та самовизначень.

3. Основні тенденції розвитку філософії у ХХ столітті.

4. Доля філософії на пострадянському просторі.

5. Наука як соціокультурний і цивілізаційний феномен.

6. Наука як соціальний інститут.

7. Проблема виникнення науки.

8. Основні етапи розвитку науки.

9. Взаємозв'язок філософії і науки: історичні форми і сучасність.

10. Наука як предмет філософського дослідження: різноманіття форм і підходів.

11. Гносеологія як теоретична реконструкція процесу наукового пізнання.

12. Категоріальна структура "суб'єкт, об'єкт, предмет пiзнання".

13. Рiвнi та форми пізнання.

14. Наукове знання як предмет філософської рефлексії.

15. Норми й ідеали наукового знання.

16. Поняття "стиль наукового мислення".

17. Проблема обґрунтування наукового знання.

18. Філософські концепції істини.

19. Поняття "метод" та "методологія".

20. Методи емпіричного рiвня пiзнання.

21. Методи теоретичного пізнання.

22. Методологічні концепції та підходи.

23. Предмет філософії науки.

24. Етика науки.

25. Проблема моральної відповідальності вченого.

26. Філософські основи науки.

27. Концепція "філософських засад науки" В. Стьопіна.

28. Сциєнтичні напрямки у філософії.

29. Позитивізм як традиція: основні етапи розвитку.

30. Постпозитивізм: головні ідеї та персоналії.

31. Концепція критичного раціоналізму К.Поппера.

32. Теорія наукових революцій Т.Куна.

33. Методологія науково-дослiдницьких програм I. Лакатоса.

34. Тематичний аналіз науки Дж.Холтона.

35. "Методологічний анархізм" П.Фейєрабенда.

36. Сучасна філософія науки: загальна характеристика.

37. Проблема раціональності в науці та філософії.

38. Класичний, некласичний і постнекласичний типи раціональності.

39. Сучасна наукова картина світу.

40. Техніка i новітні технології як предмет сучасного філософського осмислення.

41. Взаємозв'язок науки і культури (за роботою М.Мамардашвілі "Наука і культура").

42. Можливості та перспективи осмислення науки (за роботою М.Хайдеггера "Наука й осмислення").

43. Концепти історичної реконструкції науки: парадигма і дисциплінарна матриця (за роботою Т.Куна "Структура наукових революцій. Доповнення 1969 р.")

44. Тулмін: критика концепції Куна (за роботою Ст.Тулміна " Чи витримує критику розходження нормальної і революційної науки").

45. Концептуальна структура картини світу і проблема антинауки (за роботою Дж.Холтона "Що таке "антинаука"? ").

46. Консенсус і дисенсус – ціннісний підхід (за роботою Л.Лаудана "Наука і цінності").

47. Реальність і раціональність (за роботою Я. Хакінга "Уявлення і втручання").

48. Криза як форма розвитку математики (за роботою М.Клайна "Математика. Втрата визначеності").

49. Еволюція предмета математики.

50. Проблема істини й ідеали математичного пізнання.

51. Проблема існування математичних об'єктів.

52. Математика як мова науки.

53. Концепція множинності математики.

54. Проблема математизації гуманітарних і соціальних наук.

55. Філософський зміст програм обґрунтування математики: програма логіцизму.

56. Філософський зміст програм обґрунтування математики: програма інтуїтивізму.

57. Філософський зміст програм обґрунтування математики: програма формалізму.

58. Філософський зміст програм обґрунтування математики: програма конвенціоналізму та ефектизму.

59. Філософський зміст програм обґрунтування математики: програма конструктивізму.

60. Наука на рубежі ХХ і ХХI століття.