КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

                                                                              __________________________

 

                                                                              «____»____________20__ року

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Методологія та організація наукових досліджень

з основами інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2016

 

Навчальна програма дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів освітнього рівня «магістр» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

Розроблено за результатами роботи робочої групи у складі:

д.філос.н. Добронравова Ірина Серафимівнакерівник групи

д.псих.н. Ващенко Ірина Володимирівна,

д.ю.н. Орлюк Олена Павлівна,

д.педагог.н. Плахотнік Ольга Василівна, .

д.ф-м.н. Семенов Володимир Вікторович,

д.філос.н. Сидоренко Лідія Іванівна,

д.ф-м.н. Слободянюк Олександр Валентинович,

д.філос.н. Чуйко Вадим Леонідович,

д.псих.н. Швалб Юрій Михайлович,

д.н. з соц.комунікацій Шевченко Вікторія Едуардівна,

к.філос.н. Білоус Тетяна Миколаївна,

к.е.н. Вірченко Володимир Віталійович,

к.х.н. Вретік Людмила Олександрівна,

к.філос.н. Комар Олена Вікторівна,

к.біол.н. Компанець Тарас Анатолійович,  

к.ф-м.н. Нечипорук Олексій Юрійович,

к.філос.н. Павлов Юрій Валерійович,

к.філол.н. Перепльотчикова Світлана Євгеніївна,

к.філос.н. Руденко Ольга Валентинівна,

к.філос.н. Сапєлкіна Олена Володимирівна,   

к.біол.н. Скрипник Наталія Вячеславівна, 

к.філол.н. Швець Ганна Дмитрівна

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Протокол № ____ від «__1___» ___березня_________________ 20__16__ року

 

 

Голова Науково-методичної ради _________________________

(підпис)

 

 

 

 

«_____» _________________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ця дисципліна входить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін. Рекомендовано викладання у 1 семестрі магістратури в обсязі не менше 90 годин (3 кредити). – 30 годин аудиторних занять, 60 годин самостійного засвоєння матеріалу. Заключна форма контролю – залік або іспит.

Факультети/інститути можуть у випадку потреби збільшити час для вивчення навчальної дисципліни. Для освітніх програм, які передбачають вивчення проблем інтелектуальної власності та формування професійних компетентностей у цій сфері, модуль «Інтелектуальна власність» за згодою проректора з науково-педагогічної роботи може бути вилучений, а час, виокремлений на його вивчення, -  додаватися до інших модулів.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: сучасна методологія науки, сукупність методологічних засобів науки, система організації науково-дослідницької діяльності; право інтелектуальної власності та комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності в Україні та світі.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення навчальних дисциплін «Філософія», «Філософські проблеми природознавства», «Історія науки», «Основи наукових досліджень», «Вступ до університетських студій», «Основи правознавства», природничих та соціально-гуманітарних дисциплін відповідних галузей знань.

 

Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів:

 

1. Методологія наукових досліджень. Розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної філософії науки. Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження. Висвітлюються методологічні проблеми нелінійної науки, які визначають стан сучасної методології науки.

У робочих програмах зазначаються доповнення, пов’язані з висвітленням спеціальних методів та методологічних принципів відповідної фахової дисципліни, якщо на факультеті/в інституті  не вивчається окрема дисципліна

2. Загальна організація наукових досліджень. Студентів ознайомлюють із системою організації науково-пізнавальної діяльності, наукою як соціальним інститутом, системою підготовки й атестації наукових кадрів в контексті переходу до регулювання наукової діяльності відповідно до чинного Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (від 26.11.2015).

Висвітлюється формулювання наукової проблеми, визначення актуальності, мети, завдань, об'єкта і предмета дослідження: пошук наукової інформації, проблема інтерпретації даних, джерела вторинної наукової інформації, загальнонаукові методи опрацювання інформації, правила оформлення та посилання на наукові джерела. Розглядається презентація результатів дослідження. Вивчаються види кваліфікаційних робіт, методика їх підготовки, оформлення та захисту. Формулюється проблема підвищення ефективності наукової діяльності та різноманіття підходів до її розв'язання, рефлексія над власним дослідницьким досвідом, окреслюється специфіка організації наукових досліджень в окремих галузях науки. Особлива увагу приділяється питанню академічної чесності при проведенні наукових досліджень та публікації їх результатів.

Якщо на факультеті/в інституті питання організації наукових досліджень вже попередньо вивчалися, час, призначений для цього модуля, може бути використаний для викладу питань інших змістових модулів,  що зазначається у робочих програмах дисципліни. 

3. Основи інтелектуальної власності. Розкривається роль інтелектуальної власності як інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвиткові суспільства та її місце у гуманітарній та природничій науках. Студентам викладаються основи національного та іноземного  законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності; висвітлюється роль інтелектуальної власності в регулюванні відносин, що виникають у процесі функціонування різних ланок національної економіки, виробництва, авторсько-правової сфери (зокрема, організації діяльності засобів масової інформації, піар-агенцій, видавництв) тощо. Визначаються основні права та обов’язки всіх учасників правових відносин, що виникають у зв’язку зі створенням, використанням об’єктів права інтелектуальної власності чи розпорядженням прав на такі об’єкти; особливості правової охорони різних об’єктів інтелектуальної власності; запобігання порушенням прав інтелектуальної власності та захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку. Розглядаються основні форми і механізм комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, прикладні засади розпорядження правами інтелектуальної власності, методика їх обліку та оцінки.

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – надати студентам знання та вміння, що створюють необхідне методологічне, організаційне та правове підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті, захисту і комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності на її результати.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни

- ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

- забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

- сформувати уявлення щодо принципів організації галузевої науки;

- вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, задач і висновків дослідження;

- дати знання про об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності, ознайомити студентів із нормами міжнародного та національного законодавства у цій сфері, основами охорони та захисту прав інтелектуальної власності;

-  дослідити механізм комерціалізації результатів наукових досліджень, оволодіти методикою обліку та оцінки результатів інтелектуальної діяльності. 

- ознайомити студентів з проблемами комерціалізації результатів наукових досліджень, забезпечити оволодіння методикою обліку та оцінки результатів інтелектуальної діяльності. 

 

1.3. Відповідно до вимог програми в результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні методологічні системи сучасної філософії науки;

- значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого;

- характеристики основних методів наукового пізнання;

- сучасні ідеали та норми наукового дослідження;

-   - раціональні прийоми роботи з науковою інформацією;

-   методи, прийоми та стратегії аргументації;

- систему організації науково-пізнавальної діяльності,

- систему підготовки й атестації наукових кадрів;

-   визначення об’єкту, предмету, мети, завдань дослідження;

-   типи наукових звітів;

-   принципи, етапи підготовки і проведення наукових досліджень;

-   права та обов’язки власників прав інтелектуальної власності та інших учасників авторсько-правових відносин;

-   правила укладання договорів між автором та роботодавцем;

-   способи цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності;

-   основні форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності;

-   принципи фінансування інтелектуальної діяльності;

-   методику оцінки результатів інтелектуальної діяльності.

 

 

вміти:

 - правильно  використовувати методологічні принципи наукового дослідження;

- працювати з масивом публікацій із фахової дисципліни: вести пошук, накопичення та обробку наукової інформації,

-   вибирати та формулювати проблему дослідження;

-   шукати необхідну наукову інформацію;

-   обирати методологічну основу дослідження

-   реферувати наукові публікації;

-   формулювати об’єкт і предмет дослідження;

-   формулювати і перевіряти наукові гіпотези;

-   формувати комплекс методик для дослідження обраного предмету;

-   збирати емпіричні дані;

-   проводити обробку та інтерпретацію емпіричних даних;

-   оформлювати наукові звіти;

-   аргументувати інтерпретацію отриманих даних, виявлені тенденції, сформульовані висновки; 

-   представляти результат дослідження на наукових конференціях і семінарах;

-   брати участь в науковій дискусії;

- поважати та захищати авторське право;

-   розуміти загальні підходи щодо правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, зокрема шляхом державної реєстрації прав на такі об’єкти;

-   укладати договори із замовником або роботодавцем, у тому числі з врахуванням статусу створюваних об’єктів інтелектуальної власності та розпорядження правами на них;

-   правильно визначати факти порушення прав інтелектуальної власності та вимагати відповідного відшкодування завданих збитків;

-   захищати порушені права інтелектуальної власності передбаченими чинним законодавством способами та у встановлених формах;

-   розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності у процесі комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності;

-   здійснювати трансфер технологій в процесі комерціалізації результатів наукових досліджень;

-   організовувати фінансування комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.


 

-   2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень

(30 годин)

 

Тема 1. Наука як дослідницька діяльність.

Наука як система знань, соціальний інститут та дослідницька діяльність. 

Особливості наукової діяльності та наукового знання. Проблема розвитку науки, ідея наукового прогресу. Науки гуманітарні і природничі: методологічні відмінності.

Ідеали і норми наукового дослідження – складова системи засад науки. Наукова картина світу як складова засад наукового дослідження. Місце філософії в системі засад науки. Історична зміна системи засад науки як зміна типів наукової раціональності.

Наукова революція як зміна парадигм. (Т. Кун). Глобальні наукові революції як зміна типів наукової раціональності (В.С.Стьопін). Класичний, некласичний та постнекласичний типи наукової раціональності.

 

Тема 2. Методи та методологія

Поняття наукового методу. Метод, методологія, методика, техніка. Основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові. Роль експерименту, індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

Багаторівневість методології науки. Різноманітність конкретно-наукових методологій. Норми наукового дослідження як методологічні принципи.

Загальнонаукові методологічні принципи та їх зміна протягом розвитку науки. Вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи. Вимога перевірюваності або принцип спостережуваності. Вимога максимальної загальності теорії або її пояснювальної сили. Вимога передбачувальної сили теорії. Вимога принципової простоти теорії. Невдача програми пошуків універсальної методології.

Специфіка методів та методології дослідження живого. Живі організми як складні відкриті системи.

Суспільні науки: від наслідування природознавства до суперечок про специфіку. Методи гуманітарних досліджень. Аналіз документальної інформації, методи аналізу тексту. Контент-аналіз, контент-моніторинг. Класифікація спостережень. Психодіагностика. Метод опитування. Класифікація опитування. Добір респондентів. Класифікація запитань. Структура анкети. Валідність результатів.

 

Тема 3. Множина методологічних систем

Емпіризм і методологія індуктивізму Перший та другий логічний позитивізм, або логічний емпіризм. Критерій верифікації як спроба вирішення проблеми демаркації в програмі логічного емпіризму.

Критичний раціоналізм К. Попера. Методологія фальсифікаціонізму.

Історична школа у філософії науки. «Історичний поворот», означений роботами Т. Куна, І. Лакатоша, П. Фейерабенда та Ст. Тулміна у філософії науки XX століття. «Структура наукових революцій» Т. Куна. Поняття парадигми: парадигма як досягнення та парадигма як набір спільних цінностей. Поняття «наукова спільнота» та роль наукової спільноти для функціонування науки Методологія науково-дослідницьких програм» І. Лакатоша. Методологічний анархізм П. Фойерабенда. Проблема несумірності.

Раціональність: критика догматичної раціональності (Л. Лаудан та Г. Патнем). Реалізм в сучасній філософії науки (Г. Патнем).

Методологічне значення герменевтики та феноменології для здійснення досліджень в гуманітарних науках.

 

Тема 4. Методи емпіричного та теоретичного досліджень, структура емпіричного та теоретичного знання

 Загальнонаукові та спеціальні, емпіричні та теоретичні, кількісні та якісні методи.

 Популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивна та емпірична індуктивна. Факт, гіпотеза і теорія. Абдукція і висновок до найкращого пояснення. Методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації.

Абстрактні об’єкти теорії, процедури їхньої побудови (ідеалізація, конструювання). Системна організація. абстрактних об’єктів (теоретична схема) і математичний апарат. Роль фундаментальної і спеціальних теоретичних схем у дедуктивному розгортанні теорії. Емпіричні схеми як необхідний посередник між теоретичною схемою і дослідом. Створення експериментальної ситуації: об’єкти оперування та об’єкти дослідження. Експеримент і спостереження. Процедури переходу від даних спостереження до емпіричних залежностей і наукових фактів. 

 

Тема 5. Методологічні проблеми нелінійної науки

Сучасна глобальна наукова революція як становлення постнекласичної науки. Складні людиновимірні системи як об’єкти дослідження постнекласичної науки.

Роль комп'ютерної революції у розвитку нелінійного природознавства.

Зміна засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу від незмінності до глобального еволюціонізму. Єдність багатоманітності у світі як генетична єдність. Самоорганізація світу і самоорганізація в світі. Структурна організація матерії в світі як результат його самоорганізації.

Синергетика як загальнонаукова дослідницька програма вивчення процесів самоорганізації. (Г. Хакен). Складність, темпоральність, цілісність – риси нового світобачення (за І. Пригожиним).

Динамічний хаос як єдність порядку і безладу. Конструктивна роль хаосу у становленні багатоманітності складних систем. Фрактальна геометрія як геометрія динамічного хаосу. Принципова складність фракталів.

Застосування нових математичних методів і зміна ідеалів і норм пізнавальної діяльності. Переоцінка ролі фундаментальних теорій у нелінійному природознавстві.

Специфіка нелінійної методології трансдисциплінарних та міждисциплінарних досліджень та зближення природничих та гуманітарних наук.

 

Теми 6, 7 …

Спеціальні методи та методологічні принципи відповідних фахових дисциплін.

(Цей матеріал викладається в межах даної дисципліни, якщо навчальний план факультету/інституту не передбачає вивчення окремої дисципліни з питань методів та методології фахового наукового дослідження).

 

Змістовий модуль 2. Загальна організація наукових досліджень

(30 годин)

 

Тема 1. Система організації наукової діяльності

Наука як соціальний інститут. Правове регулювання наукової і науково-технічної діяльності (на основі Закону України від 26.11.2015), зміни в законодавчому регулюванні відносин, пов'язаних з науковою і науково-технічною діяльністю, та створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів для забезпечення розвитку усіх сфер суспільного життя. Визначення наукової діяльності як інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання нових знань. Визначення термінів «науково-технічна діяльність», «науково-педагогічна діяльність», «науково-організаційна діяльність»,  «фундаментальні та прикладні наукові дослідження». Розрізнення статусів вченого, молодого вченого, наукового працівника, науково-педагогічного працівника. Визначення наукової роботи як дослідження з метою одержання наукового результату, а наукового  результату -  як нового знання, одержаного в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксованого на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо.  

Принципи організації науки в Україні та інших країнах світу. Академічна, галузева наука, наука у ВНЗ. Система наукових ступенів і звань в Україні та інших країнах світу.

 Основні наукові заклади України профільного спрямування.

Права та обов’язки вчених як основних суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності та наукових працівників. Організація керівних органів наукових установ. Роль вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад наукових  установ у керівництві науковими установами. Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством України, при наукових установах для здобуття наукового ступеня доктора філософії і доктора наук. Основні форми підготовки наукових кадрів:  аспірантура та докторантура. Громадські наукові організації.

Правила здобуття вчених звань старшого дослідника, доцента і професора.

Перехід регулювання отримання наукових ступенів від Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України  до Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.  

 

 

Тема 2. Структура та логіка наукових досліджень

Основи наукової організації дослідного процесу. Основні принципи організації науково-дослідного процесу в природничих та гуманітарних науках.

Вибір та формулювання проблеми дослідження. Етапи наукового дослідження. Проблеми і задачі в навчанні і науці. Сучасні підходи до організації дослідницької роботи. Ознаки наукової проблемної ситуації. Соціальне замовлення, потреби виробництва як чинники виникнення проблем в науці. Міжнародні та українські система грантової підтримки наукових досліджень.

Формулювання проблем та визначення напрямку дослідження. Специфіка об'єктів дослідження суспільних наук.

Експериментальна база та обробка емпіричних даних. Проблема інтерпретації даних. Створення концепції. Методи, прийоми, стратегії та правила аргументації; вимоги до аргументів.

Презентація результатів дослідження: формулювання актуальності, мети, завданнь, об'єкту і предмету дослідження та висновків.

 

 

Тема 3. Базова модель процесу наукового дослідження

Актуалізація проблеми й формулювання теми наукового дослідження. Вихідні ідеї та робочі гіпотези. Аналіз стану розробки теми.

Пошук наукової інформації. Джерела вторинної наукової інформації. Методи опрацювання інформації. Організація роботи з науковою літературою. Прийоми швидкого конспектування. Техніки швидкочитання. Форми обміну науковою інформацією. Методи пошуку та збору наукової інформації. Раціональні прийоми роботи з науковою інформацією. Аналіз та інтерпретація інформації.

Послідовність проведення теоретичних та експериментальних досліджень. Програма наукового дослідження та її розробка. Методологічна частина програми наукового дослідження. Методична частина програми наукового дослідження. Аналіз даних. Попередня обробка результатів.

Форми впровадження результатів наукового дослідження. Форми звітності при науковому дослідженні. Представлення наукових результатів.

Ефективність науково-дослідної роботи: економічна, науково-технічна, соціальна. Вимоги до результатів дослідження: репрезентативність, адитивність, однозначність, зі ставність, контрольованість. Види економічної ефективності: попередня, очікувана, фактична. Індекси цитування як спосіб оцінки наукової роботи, науково метричні бази даних, науково метричні видання.

 

Тема 4. Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

Магістерська робота, докторські дисертації. Загальна схема підготовки дисертаційного дослідження. Вибір і затвердження теми. План роботи. Вимоги до змісту та до оформлення. Порядок захисту.

Структура дослідження. Обґрунтування актуальності. Визначення теоретичних, емпіричних і практичних завдань дослідження. Об’єкт і предмет наукового дослідження, підходи до їх розуміння. Вивчення теоретичного та практичного стану проблеми. Формування та перевірка робочих гіпотез дослідження. Розробка концептуальних положень та апарату дослідження (мета, завдання, об’єкти, засоби).

Методика підготовки й оформлення публікацій. Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження. Монографія, стаття, тези. Структура наукової публікації.. Техніка написання тексту. Анотація. Список літератури.

 

Тема 5. Наукова та методологічна культура як чинник підвищення ефективності наукової діяльності

Поняття наукової та методологічної культури. Сучасні умови формування наукової культури. Проблема підвищення ефективності наукової діяльності та різноманіття підходів до її розв'язання. Рефлексія над власним дослідницьким досвідом як засіб підвищення ефективності наукової діяльності.

Академічна чесність. Недопущення плагіату.

Загальні вимоги до наукової роботи. Форми відображення результатів наукового дослідження. Тези доповіді (виступу) на конференції: види, обсяг, особливості подачі матеріалу. Вимоги до написання статті. Подача наукової роботи у вигляді реферату. Монографії: колективні та індивідуальні. Збірки наукових праць. Написання рецензії на наукову працю.

 Представлення результатів наукової роботи. Захист магістерської дисертації. Підготовка і проведення виступу на конференції. Наочність під час виступу: демонстрація презентацій, використання можливостей мультимедіа, відео та аудіо записи. Відповіді на запитання під час виступу. Участь у науковій дискусії, наукові дебати. Стендова доповідь.

Теми 6, 7 …

Спеціальні форми організації наукових досліджень відповідних фахових дисциплін.

(Цей матеріал викладається в межах даного курсу, якщо навчальний план факультету не передбачає читання окремого курсу з організації досліджень фахових дисциплін)  

 

 

 

Змістовий модуль 3. Основи інтелектуальної власності

(30 годин)

 

Тема 1. Інтелектуальна, творча діяльність та її місце у соціально-економічному розвитку суспільства

Поняття інтелектуальної, творчої діяльності та її значення у соціально-економічному розвитку суспільства. Види інтелектуальної діяльності. Поняття інтелектуальної власності. Права людини на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Державне регулювання та управління у сфері інтелектуальної власності.

Система права інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної власності. Сучасна доктрина права інтелектуальної власності, тенденції (закономірності) розвитку науки права інтелектуальної власності.

Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Сфера дії права інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності. Реалізація суб’єктивних прав, обов’язків та інтересів у сфері інтелектуальної власності.

Джерела права інтелектуальної власності та їх види. Національний та міжнародний рівні охорони об’єктів права інтелектуальної власності. Конституція України як вихідне джерело законодавства про інтелектуальну власність. Комплексний характер законодавства у сфері інтелектуальної власності. Цивільний кодекс України та спеціальне законодавство як джерела права інтелектуальної власності. Міжнародні нормативно-правові акти у сфері правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності.

 

Тема 2. Авторське право та суміжні права

Поняття авторського права. Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному значенні. Об’єкти авторського права. Об’єкти, на які авторське право не поширюється. Основні види творів науки, літератури і мистецтва, що охороняються авторським правом. Похідні твори та компіляції даних. Комп’ютерні програми як об’єкти охорони авторського права. Суб’єкти авторського права. Автор та його правонаступники. Співавторство. Роботодавець як суб’єкт авторського права. Службові твори. Колективне управління майновими правами авторів.

Зміст авторських прав: загальна характеристика прав авторів. Особисті немайнові права. Майнові права автора. Строки чинності авторських прав. Обмеження авторських майнових прав. Вільне відтворення творів. Передача майнових авторських прав. Договори щодо розпорядження майновими авторськими правами.

Захист авторських та суміжних прав. Форми захисту, способи захисту.

Особливості виникнення та реалізації авторських прав у конкретній галузі знань.

 

Тема 3. Право промислової власності

Винахід, корисна модель, промисловий зразок як об’єкти патентного права. Винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці. Роботодавці.

Правова охорона промислової власності. Загальна характеристика міжнародно-правових актів у сфері промислової власності.

Поняття та система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, її співвідношення з авторським та патентним правом. Особливості прав на засоби індивідуалізації. Поняття та особливості правової охорони комерційних (фірмових) найменувань. Поняття та особливості правової охорони торговельних марок. Поняття та особливості правової охорони географічних зазначень.

Розпорядження правами промислової власності.

Правова охорона інших (нетрадиційних) об’єктів інтелектуальної власності. Поняття наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій, компонувань інтегральних мікросхем, селекційних досягнень, комерційної таємниці.

Особливості виникнення та реалізації прав на об’єкти промислової власності у конкретній галузі знань.

Захист прав промислової власності. Форми захисту, способи захисту.

 

Тема 4. Комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності

Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти комерціалізації. Специфіка результатів інтелектуальної діяльності як об’єктів комерціалізації.

Принципи та механізм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Основні форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Принципи та форми розпорядження результатами інтелектуальної діяльності як основа їх комерціалізації.

Механізм трансферу технологій у системі комерціалізації результатів наукових досліджень.

 

Тема 5. Фінансові засади комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності

Завдання та форми фінансування інтелектуальної діяльності. Принципи та порядок фінансування інтелектуальної діяльності.

Порядок та методика оцінки результатів інтелектуальної діяльності. Облік результатів інтелектуальної діяльності. Об’єкти інтелектуальної власності як нематеріальні активи.

Оподаткування операцій з об’єктами права інтелектуальної власності.

Аналіз ефективності комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності.

 

 

Основна література до змістового модуля 1:

Аналитическая философия: становление и развитие. – СПб., 1998.

Добронравова И. С.Нелинейное и сложное мышление. / И.С.Добронравова // Философия мышления – Одесса:  Печатный дом, 2013 – С. 91 – 104.

Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня західна філософія / І. С. Добронравова, Т. М. Білоус, О. В. Комар. – К., 2008.

Добронравова І. С., Сидоренко Л. І. Філософія та методологія науки / І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко. – К., 2008. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Кримський C. Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський; Під сигнатурою Софії. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 718 с. – С. 444 – 717.

Кун Т. Структура научных революций. –М.,1975.

Никифоров А. Л. Философия науки: история и методология / А. Л. Никифоров. – М, 1998. – Ч. 2.

Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер; пер. с англ. – М., 1983.

Стёпин В. С. Теоретическое знание / В. С. Степин. – М., 2000. – Гл. 2.

 

Додаткова література до змістового модуля 1:

Аналитическая философия: Избранные тексты \ Сост. Вступл. Ст. и комент. А.Ф. Грязнова. –М.,1993.

Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учеб.

пособие. — М.: Высш. шк., 1991.

Баженов Л.Б. Строение и функции естественонаучной теории.- М., 1986.

Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о духе. / Эмилио Бетти [пер. с немецкого Е.В.Борисова] – М.: Канон+,2011—144с.

Ґадамер Г.Ґ. Істина і метод. — Т. 1. — К.: Юніверс, 2000.

Добронравова І. С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві / І. С. Добронравова // Філософська думка. – 1999. – № 4. – С. 36 – 48. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Киященко Л.П. Постнеклассическая философия – опыт трансдисциплинарности. – В кн. Постнеклассика. С-Пбг: «Мір», 2009, 677с. С.137-169.

Колесников О. В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / О. В. Колесников. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

Колінгвуд Р.Дж. Ідея історії./Робин Джеральд Колінгвуд  [перекл. з анг. О.Мокровецького] – К.: Основа, 1996 – 685с.

Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. –М.,1995.

Лакатос И. История науки и ее рациональные конструкции // Структура и развитие науки. - М., 1978.

Лакатос И. Поппер, фальсификационизм и тезис Дюгема-Куайна. // Лакатос И. Фальсификационизм и методология исследовательских программ. Приложение. М., 1995.

Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы / Б. МандельбротМ. : Институт компьютерных исследований, 2002. – 656 с.

Патнем Х. Философы и человеческое понимание. (Глава из книги "Реализм и разум") // Современная философия науки. М., 1994.

Патнем Х. Введение к книге "Реализм и разум" //Современная философия науки. М., 1994.

Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. — М., 1985.

Пролеев С.В. Власть метода и феноменология / С.В.Пролеев //Феноменологія і філософський метод.  – К.: Тандем, 2000 – С. 153-159.

Сітько С. П. Квантово-механічна основа багатоманітної диференційної стійкості живого / С. П. Сітько // Фізика живого. – 2005. – № 1. – С. 5 – 8. Див. цю та інші статті С. П. Сітько на сайті : http://www.sergiysitko.org.ua

Тулмин Ст. Человеческое понимание. –М.,1984.

Фраассен Б., ван. Чтобы спасти явления // Современная философия науки: знание, рациональность и ценности в трудах мыслителей Запада. — М.: "Логос", 1996. - C. 345-357.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. –М.,1986.

Хакинг Я. Представление и вмешательство. – М.: "Логос", 1999.

 

 

Основна література до змістового модуля 2:

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – К. : Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р.  [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – К.: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55843

Про освіту: Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – К. : Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і допов. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.

Коровайченко Ю. М. Аlma mater, або як стати справжнім студентом: (інформація для абітурієнтів, студентів, батьків, викладачів) / Ю. М. Коровайченко. – К. : "ВМУРоЛ", 2003. – 115 с. – (Путівник в країну «Студентство»).

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. пос. – К.: Кондор, 2009. – 206 с.

Крючин А.А., Нечипорук О.Ю., Савенков С.М. Методичний посібник до виконання кваліфікаційних робіт для студентів радіофізичного факультету. Київ.

Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований: учеб. пособие / А.А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак; под ред. А. А. Лудченко. – К. : Т-во "Знання", 2000. – 114 с.

Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення та захисту / І. В. Мороз. – К., 1997. – 56 с.

Находкін М.Г., Науковець А.Г., Рябченко С.М. «Тим, хто торує свій шлях в науку», ВПЦ „Київський університет”, 2008

Крючин А.А., Нечипорук О.Ю., Савенков С.М. Методичний посібник до виконання кваліфікаційних робіт для студентів радіофізичного факультету. Київ. РВЦ „Київський університет”. 1998

Огурцов А.Н. Основы научных исследований / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ»., 2008. - 178 с.

Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів /За ред. А. Є. Конверського. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352 с.

Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 3-є вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2003. – 295 с.

 

Додаткова література до змістового модуля 2:

Абрамов В. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі): навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. Абрамов, В. Арутюнов. – К. : КНЕУ, 2005. – 178 с.

Білуха, М. Т. Основи наукових досліджень: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Т. Білуха. – К. : Вища шк., 1997. – 271 с.

Бут У. К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж. М. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / Пер. с англ. А. Станиславского. – М.: Флинта, 2004. – 360 с.

Кларк Л. Изучаем скорочтение. – Мн., 1997. – 352 с.

Кузин Ф. А. Магистерская диссертация / Ф. А.Кузин. – M., 1997. – 57 с.

Кузнецов, И. Н. Научное исследование / И. Н.Кузнецов, Е. А.Савченко. – Минск : МФЦП, 1998. – 125 с.

Лиу М. Как научиться быстро читать. – М., 1996. – 496 с.

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил [Текст] –  М.: ГУ ВШЖ: ИНФРА – М, 2001. – 202 с.

Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : навч. посіб. / В. Різун, Т. Скотникова. – К. : Преса України, 2008. – 144 с..

Штернберг Б. Приемы скоростного конспектирования // Вопросы высшей школы. – 1990.

Эко Умберто. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие / пер. с ит. Е. Костюкович. – М. : Книжный дом "Унивеситет", 2003. – 2 изд. – 240 с.

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: (методичні поради) / автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. – 3-е вид., випр. і доп. – К. : Толока, 2007. – 80 с.

 

Основна література до змістового модуля 3:

Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака. – К. : Логос, 2012. – 696 с.

Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: підручник / В. Д. Базилевич. – 3 вид., розш. і доп. – К. : Знання, 2014. – 671 c.

Базилевич В. Д., Ільїн В. В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку: монографія / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. – К. : Знання, 2008. – 687 c.

Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник / В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

Липцик Д. Авторское право и смежные права / Д. Липцик ; пер. с фр. – М. : Ладомир; изд. ЮНЕСКО, 2002. – 788 с.

Орлюк О. П. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи / О. П. Орлюк // Право України. – 2011. – № 3. – С. 4 – 20.

Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007 – 696 с.

Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. В. М. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 432 с.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України /За редакцією Ю. М. Капіци:  кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін.: Наук.-практ. вид. – К. : Слово, 2006. – 1114 C.

Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія / за науковою редакцією О. П. Орлюк: кол. авторів: В. С. Дроб’язко, А. В. Міндрул, О. О.Тверезенко та ін.; [кол. авторів]. – К.: Лазурит-Поліграф, 2010. – 464 с.

Цибульов П. М., Бутнік-Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності: підручник / П. М. Цибульов, О. Б. Бутнік-Сіверський. – К. : ІІВ, 2008. – 408 с.

 

Додаткова література до змістового модуля 3:

Андрощук Г. О. Інтернет-Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності: науково-практичний коментар / Г. О. Андрощук. – К. : «Лазурит-Поліграф», 2011. – 80 с.

Афанасьєва К. О. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі : навч. посіб. / К. О. Афанасьєва. – К. : ВАІТЕ, 2009. – 255 с.

Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право / Л. Бентли, Б. Шерман ; пер. с англ. – СПб. : «Юридический центр Пресс», 2004. – 535 с.

Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / В. І. Полохало (заг. ред.), Г. О. Андрощук (упоряд.). – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 448с.

Біла книга-2. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / Л. А. Булавін (ред. кол.), О. В. Дем'яненко (упоряд.). – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 246 с.

Гордієнко С. Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання: Монографія / С. Г. Гордієнко. – К. : Видавничій дім «Скіф», КНТ., 2008. – 248 с.

Доріс Лонг, Патріція Рей, Жаров В. О. та ін. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник / Кол. авт. – К. : «К.І.С.», 2007. – 448 с.

Дроб'язко В. С. Охорона баз даних: міжнародні, регіональні, національні аспекти : монографія / В. С. Дроб'язко. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2008. – 132 с.

Іолкін Я.О. Торговельні марки в Україні та Європейському Союзі: монографія / Я.О. Іолкін. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2011. – 141 с.

Коваль И. Ф. Защита прав интеллектуальной собственности: учеб. пособ. / И. Ф. Коваль; под. общ. ред. Е. П. Орлюк. – К.: ТОВ «Лазуріт – Поліграф», 2010. – 300 с.

Ковальчук О. О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / О. О. Ковальчук. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 200 с.

Кодинець А. О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: монографія / А. О. Кодинець. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

Комзюк Л. Т. Сучасні тенденції гармонізації авторського права ЄС / Л. Т. Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 1. – С. 32 – 39.

Кривошеїна І. В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України: Автореф. дис… канд.юрид.наук: 12.00.03 / І. В. Кривошеїна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К, 2007. – 22 с.

Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. В. Носік. – К. : КНТ, 2007. – 240 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Загальна частина / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., переоб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2010 – 976 с.

Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об’єктів промислової власності в Україні: аналіз, пропозиції : монографія / кол. авторів, за заг. ред. д.ю.н. Орлюк О. П. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. – 132 с.

 

Елементи робочої програми:

Питання до заліку/іспиту:

1.           Наука як дослідження. Наука як система знань , соціальний інститут та дослідницька діяльність. 

2.           Ідеали і норми наукового дослідження – складова системи засад науки..

3.           Класичний, некласичний та постнекласичний типи наукової раціональності.

4.           Методи та методологія.

5.           Багаторівневість методології науки. Різноманітність конкретно-наукових методологій.

6.           Норми наукового дослідження як методологічні принципи.

7.           Загальнонаукові методологічні принципи та їх зміна протягом розвитку науки. Вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи.

8.           Стилі наукового мислення і методологічні принципи конкретних наук.

9.           Методи емпіричного та теоретичного досліджень, структура емпіричного та теоретичного знання.

10.      Експеримент і спостереження. Процедури переходу від даних спостереження до емпіричних залежностей і наукових фактів 

11.      Методологічні проблеми нелінійного природознавства як феномену Система підготовки й атестації наукових кадрів.

12.      Науково-дослідницька діяльність студентів: цілі, задачі, форми. 

13.      Пошук інформації в процесі наукової роботи: загальна характеристика.

14.      Поняття "інформаційний пошук". Етапи інформаційного пошуку.

15.      Методика роботи з текстом як з джерелом наукової інформації. 

16.      Курсова робота: основні вимоги до підготовки й оформлення.

17.      Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

18.      Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження.

19.      Методика підготовки й оформлення публікацій.

20.      Основні вимоги до дисертаційного дослідження.

21.      Особливості наукового дослідження в конкретних науках.

22.       Інтелектуальна власність як результат інтелектуальної, творчої діяльності.

23.      Суб’єкти права інтелектуальної власності та їх види.

24.      Об’єкти права інтелектуальної власності: поняття та види, класифікація.

25.      Загальна характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної власності.

26.      Загальна характеристика майнових прав інтелектуальної власності.

27.      Поняття авторського права та суміжних прав.

28.      Об‘єкти та суб’єкти авторського права та їх види. Об’єкти, на які не поширюється авторське право.

29.      Об’єкти та суб’єкти патентного права. Особливості правової охорони об’єктів патентного права.

30.      Поняття та види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту.

31.      Умови охороноздатності засобів індивідуалізації.

32.      Захист прав інтелектуальної власності: форми та способи.

33.      Характеристики результатів інтелектуальної діяльності як об’єктів комерціалізації.

34.      Форми та механізм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

35.      Теоретичні та прикладні засади розпорядження результатами інтелектуальної діяльності.

36.      Трансфер технологій у системі комерціалізації результатів наукових досліджень.

37.      Принципи та форми фінансування інтелектуальної діяльності.

38.      Методика оцінки результатів інтелектуальної діяльності.

39.      Облік і оподаткування операцій із об’єктами інтелектуальної власності.

40.      Аналіз ефективності комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності.

 

 

 

 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

 

При оцінюванні враховується опанування студентом дисципліни на двох рівнях, зокрема оцінювання теоретичної підготовки (20%) включає: презентацію (20%), глибинність методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%) включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), ідентифікацію шляхів та методологію вирішення проблеми, яка виникла чи може виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) проблем (25%).

Курс складається з трьох модулів. На вивчення навчальної дисципліни відводиться не менше 90 годин / 3 кредити ECTS. Зокрема: лекції та семінарські заняття – 30 год., самостійна робота – 60 год.

 Форма підсумкового контролю успішності навчаннязалік або іспит.  Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою відповідно до університетського Положення про порядок оцінювання знань студентів. Детальніше систему оцінювання за формами контролю див. Робочу навчальну програму.