КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

 

Кафедра  філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                              Зам. декана 

                                                                                              філософського факультету

                                                                                              Комаха Л.Г.  

                                                                                                                                                                                                                                                       ______________________

                                                                                                           

«____» ________________ 2017__ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методологія  та організація економічних наукових досліджень

(з основами інтелектуальної власності) ( Частина 1  «Методологія наукових досліджень»)

для студентів економічного факультету

Галузь знань                05  Соціальні та поведінкові науки;

Спеціальність               051  Економіка

Освітній рівень            Магістр

Освітня програма        Економічна теорія

                                    

Вид дисципліни                обов’язкова Форма навчання денна_

Навчальний рік  2017/2018

Семестр               2

Кількість кредитів ЕСТS _3

Мова викладання, навчання

та оцінювання  українська

Форма заключного контролю залік

Викладач: к.ф.н., доц. Білоус Т.М.

Пролонговано: на 20_17_/20_18_ н.р. ______( Білоус Т.М.) «2908_ 2017р.

(підпис, ПІБ, дата)

Пролонговано: на 20__/20__ н. р. __________(___________) «__»___ 20__ р.

                                                (підпис, ПІБ, дата)

 
КИЇВ – 2017

Розробники: Білоус Тетяна Миколаївна, к.філ..н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри __Добронравова І.С. ___________

__________________(__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Протокол № _1_ від «_29_»   серпня _ 20_17__ р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету/ ________________________________________________________________

 

Протокол від «31_____» ____серпня_________________ 2017__ року №_2_

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«_31____» __серпня_______________ 2017___ року

 

 

 


ВСТУП

1. Мета дисципліни – познайомити студентів із сучасною методологією науки, дати їм можливість засвоїти сукупність методологічних засобів науки взагалі та їхньої фахової дисципліни зокрема, надати студентам знання та вміння, що створюють необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті,

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Успішне опанування курсів «Філософія»,

2. Знання теоретичних основ  фахової дисципліни ___________

3. Анотація навчальної дисципліни / референс:

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з трьох частин. Першою частиною є «Методологія наукових досліджень». Для її викладання відведено три кредити (30 годин аудиторних занять, 60 годин самостійної роботи). Заключна форма контролю – залік. В цій частині розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної філософії науки. Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження. Висвітлюються методологічні проблеми сучасної економічної науки, які є складовою сучасної методології науки.

4. Завдання (навчальні цілі)

- ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

- забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

- вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, задач і висновків дослідження;

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

 поняття наукового методу та методології, основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові;

загальнонаукові методологічні принципи та їх зміну протягом розвитку науки,  

Лекція,

самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, текст рекомендацій

6

1.2

характеристики відомих методологічних систем:

емпіризму та індуктивізму,

методології фальсифікаціонізму.

 

Лекція,

самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, текст рекомендацій

1.3

характеристики відомих методологічних систем:

історичної школи у філософії науки, зокрема теорії наукових революцій Т.Куна, методології  науково-дослідницьких програм

І. Лакатоша, методологічного  анархізму П. Фойерабенда;

розуміння раціональності і реалізму в сучасній філософії науки .

 

Лекція,

самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, текст рекомендацій

6

1.4

дедуктивізм. Дж. Ст. Міль про природу економічного мислення.

інструменталізм. "Методологія позитивної економічної науки" М. Фрідмана 

логічний емпіризм та фальсифікаціонізм (Т.Хатчісон, М.Блауг)

методологічний плюралізм.

 

Лекція, самостійна робота

Самостійна письмова робота

6

1.5

популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивну та емпіричну індуктивну,

поняття факту, гіпотези і теорії, .

поняття абстрактних об’єктів  теорії, процедури їхньої побудови (ідеалізація, конструювання)

поняття моделі. поняття експерименту.Розуміння теми реалізму в коном іній науці.

лекція, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, текст рекомендацій

6

 

Вміти:

 

 

 

2.1

розрізняти науку як систему  знань, соціальний інститут та дослідницьку  діяльність.,

розуміти підходи до визначення наукового знання: наука як результат та наука як процес. розуміти дихотомію нормативна та дескриптивна методологія науки.

лекція, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, текст рекомендацій

4

2.2

розрізняти метод, методологію, методику, техніку; усвідомлювати багаторівневість методології науки. розуміти методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації, абдукцію і висновок до найкращого пояснення; розрізняти експеримент і спостереження, застосовувати процедури переходу від даних спостереження до емпіричних залежностей і наукових фактів;

лекція, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, текст рекомендацій

6

2.3

розуміти роль наукової спільноти для функціонування науки; розуміти  проблему несумірності парадигм та теорій у роботах Т.Куна та П.Фейерабенда та її витоки;

 лекція, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, текст рекомендацій

2.4

розуміти в чому суть дискусії про метод та природу економічної науки. знати основні підходи до вирішення цього питання, зокрема програми дедуктивізму, емпіризму, фальсифікаціонізму та методологічного плюралізму 

лекція, самостійна робота

письмова робота

4

2.5

розуміти суть проблеми реалізму, ролі методологічного індивідуалізму, ролі моделей та ідеалізацій у виробництві знання про економічну реальність. Знати зміст натуралістичної програми в сучасній економічні методології.

лекція, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, текст рекомендацій

4

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

здатність працювати автономно

самостійна робота

 

4  

4.2

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 

самостійна робота

 

4

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання дисципліни

Програмні результати навчання

1.1

1.2

2.1

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Структура курсу. Курс «Методологія та організація наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)» складається з трьох частин. Викладачі кафедри філософії та методології науки забезпечують читання першої частини курсу «Методологія наукових досліджень». Аудиторні заняття з цієї частини курсу у кількості 30 годин передбачені у формі лекцій та семінарів за п'ятьма темами. Форма контролю –відповіді на семінарах. Формою контролю є підготовка реферату (з пропущених тем) та підсумкова письмова робота.

8. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

8.1 Семестрове оцінювання 80 балів максимум / 40 балів мінімум:

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем трьох змістових модулів та виконання самостійної роботи студента у вигляді презентацій, кейс-стаді, індивідуальних творчих робіт.. В даній програмі розкрито зміст  Модуль 1 «Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності»

Оцінювання за формами контролю:

 

ЗМ 1

Min.–

 20 балів.

Max.–

40 балів.

Виступи, виконання практичних вправ, завдань.

„3” х  1 = 3

„5” х  1 = 5

Доповнення

1 х 1 = 1

1 х 1= 1

Бліц опитування, експрес-контроль у формі тестів (письмове завдання)

3 х 1 = 3

4 х 1 = 4

Виконання індивідуальних завдань (робота згідно інформаційного додатку )

 

 

3 х 1 = 3

 

 

5 х 1 = 5

 

Письмова контрольна робота 1

6 х 1 = 3

12 х 1 = 12

Підсумкова залікова  робота

6 х 1 = 6

10 х 1 = 10

 

 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку  

(підсумкова залікова  робота).  Максимальна оцінка за залік 20 балів. Мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових - 12 бали (60% від мінімальної кількості балів з дисципліни).  Залік проводиться у письмовій формі, складається з теоретичних питань, тестів, категорій за усіма трьома змістовими модулями. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою  12 балів.

Студенти, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 48 балів до складання заліку не допускаються. Рекомендований мінімум для допуску до заліку   – 48 балів.   

Для студентів, які набрали сумарно менше ніж 48 балів, і відповідно за частину 1 менше 24 балів, для одержання допуску до заліку потрібно виконати обов’язково додаткову нову самостійну аналітичну роботу, перескласти контрольну роботу, пройти тестування за темами навчальної дисципліни

 

 

Семестрова кількість балів

ПКР залік

Підсумкова оцінка

 

Мінімум

48

12

80

Мінімум

Максимум

80

20

100

Максимум

8.2  Організація оцінювання:

Критерії оцінювання:

Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді

Доповнення / дискусія:

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,

2 бали – доповнення змістовне

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію

Підсумкова письмова робота: (Аналіз статті з частини Тема 4-5 Досвід філософсько-методологічного дослідження економічної науки)

12 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними зауваженнями та поясненнями

6 балів – студент законспектував текст без цитувань та пояснень

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх двох тем та виконання письмової роботи.

 

 

Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно

0-59

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

Структура навчальної дисципліни: 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1 Методологія наукових досліджень.

1

Вступ.

Тема 1  Наука і методологічне дослідження. Базові поняття  філософії науки

2

4

10

2

Тема 2.  Множина методологічних систем.. Емпіризм і методологія індуктивізму. Методологія фальсифікаціонізму.

 

2

 

3

Тема 3. Множина методологічних систем. Історична школа у філософії науки. Раціональність та проблема реалізму у сучасній філософії науки

2

2

10 

4

Тема 4. Досвід філософсько-методологічного дослідження економічної науки. Дискусії про "правильний" метод економічної науки.

2

10

5

Тема 5.  Досвід філософсько-методологічного дослідження економічної науки. Сучасні методологічні проблема економічної науки

1

2

20

 

 консультація

2

 

 

6

письмова контрольна робота

 

2

 

 

 

16

14

60

Загальний обсяг _90____ год.[5], в тому числі:

Лекцій_14___ год.

Семінарські заняття -14 год.

Консультації - _-2__ год.

Самостійна робота -  60 год.

залік 2 год.

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. – К., 2009. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник.

Київ: «Київський університет», 2008. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Колесников О. В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб.  – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.- М., 1998.- Ч.2.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997. - С.193-199.

 

Додаткова література надається в додатку до навчальної програми , який розміщено на сайті філософського факультету, кафедри філософії та методології науки http://www.philsci.univ.kiev.ua.