КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

 

Кафедра  філософії та методології науки

 

ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Комаха Л.Г.       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________201__ року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

( Змістовна частина 1 «Методологія та організація наукових досліджень»)

 

для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики,

 

галузь знань  11 Математика та статистика, 12 Інформаційні технології

спеціальніст  113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки,  124 Системний аналіз

освітній рівень              Магістр

освітня програма    Прикладна математика, Програмне забезпечення систем, Інформатика, Бізнес інформатика, Системи і методи прийняття рішень

вид дисципліни  обов’язкова

                   Форма навчання             _денна_

Навчальний рік             2017/2018

Семестр                            перший

Кількість кредитів ЕСТS  1,5

та  оцінювання:  українська

     Форма заключного контролю: залік

 

Викладач:  д.філос.н. проф. Чуйко Вадим Леонідович

 

 

                                   Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

 

КИЇВ – 2017

Розробники   Чуйко Вадим Леонідович,

 д.філос.наук, професор, професор кафедри філософії та методології науки

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри __ ___________

__________________    (Добронравова І.С. )

(підпис)                                        (прізвище та ініціали)

 

Протокол № _1_ від «_29_»   серпня _ 20_17__ р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету ________________________________________________________________

 

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Маслікова І.І.)

(підпис)                                       (прізвище та ініціали)

 

«_____» _________________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВСТУП

 

1. Мета дисципліни – познайомити студентів із сучасною методологією науки, дати їм можливість засвоїти сукупність методологічних засобів науки взагалі та їхньої фахової дисципліни зокрема, надати студентам знання та вміння, що створюють необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті,

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.     Успішне опанування курсів  «Філософія»,

2.     Знання теоретичних основ  фахової дисципліни ___________

 Анотація навчальної дисципліни / референс: Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів. Першим модулем є «Методологія та організація наукових досліджень». Для його викладання відведено 1.5 кредитів (14 годин аудиторних занять, 36 годин самостійного засвоєння матеріалу). Заключна форма контролю – залік. В цьому модулі розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», «множина методологічних систем», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. . Розглядаються особливості структури теоретичного та емпіричного пізнання.

4. Завдання (навчальні цілі) :

- ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

- забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

- вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, задач і висновків дослідження;

 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1

поняття наукового методу та методології, основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові;

загальнонаукові методологічні принципи.  

Лекція, семінар,

самостійна робота

Тест підготовка  реферату

3

2

Поняття «наукове пізнання», основні поняття теорії наукового пізнання (об’єкт, суб’єкт, предмет, істина), стандартна модель науки, особливості наукового дослідження.

лекція, семінар, самостійна робота

тест підготовка  реферату

4  

3

характеристики відомих методологічних систем:

індуктивізму, конвенціоналізму

методології фальсифікаціонізму.

історичної школи у філософії науки, зокрема теорії наукових революцій Т.Куна, методології  науково-дослідницьких програм

І. Лакатоша, методологічного  анархізму П. Фойерабенда;

критики догматичної раціональності Л. Лаудана та Г. Патнема .

 

 лекція, семінар, самостійна робота

підготовка  реферату

5

4

Основні поняття філософії та методології науки: поняття факту, гіпотези і теорії, абстрактних об’єктів  теорії, теоретична модель, ідеалізація та конструювання як процедури їхньої побудови,  системна організація абстрактних об’єктів (теоретичні схеми), їх співвідношення з математичним  апаратом, роль фундаментальної і спеціальних теоретичних схем у дедуктивному розгортанні теорії.

емпіричні схеми як необхідний посередник між теоретичною схемою і дослідом

лекція, самостійна робота

Тест, підготовка  реферату

4

5

характеристику сучасної глобальної наукової  революції як становлення постнекласичної науки, а складних людиновимірних  систем як об’єктів дослідження постнекласичної науки;

зміну засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу від незмінності до глобального еволюціонізму та норм наукового дослідження.

 самостійна робота, семінар

Тест, підготовка  реферату

3

 

Вміти:

 

 

 

2.1

розрізняти науку як систему  знань, соціальний інститут та дослідницьку  діяльність,

розуміти історичну зміну  системи засад науки як зміну типів наукової раціональності  в процесі глобальних  наукових революцій;

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

4  

2.2

розрізняти метод, методологію, методику, техніку; усвідомлювати багаторівневість методології науки,різноманітність конкретно-наукових методологій, розуміти норми наукового дослідження як методологічні принципи; використовувати вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

5

2.3

розуміти роль наукової спільноти для функціонування науки; розуміти  проблему несумірності парадигм та теорій у роботах Т.Куна та П.Фейерабенда та її витоки;

 

підготовка  реферату

5  

2.4

розрізняти загальнонаукові та спеціальні, емпіричні та теоретичні, кількісні та якісні методи; розрізняти та застосовувати методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації; розрізняти експеримент і спостереження, застосовувати процедури переходу від даних спостереження до емпіричних залежностей і наукових фактів;

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

4

2.5

розуміти єдність багатоманітності у світі як генетичну єдність, структурну організацію матерії в світі як результат його самоорганізації; розуміти зміну ролі фундаментальних теорій у нелінійному природознавстві порівняно з класичним.

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

4

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

3.1

здатність працювати автономно

самостійна робота

 підготовка  реферату

4  

3.2

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 

самостійна робота

підготовка  реферату

5

 

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання дисципліни  (код)

Програмні результати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

 

1.5  

2.1

2.2

 

2.3

 

2.4

 

2.5

3.1

 

3.2

Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень українською мовою

+

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

Демонструвати володіння основними термінами в галузі методології науки

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

Вміти сформулювати методологічну та методичну частини наукового дослідження

+

+

+

+

 

+

+

+

 

 

 

+

 

Застосовувати вимоги авторського права при проведенні наукових досліджень

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

Вміти застосовувати набуті знання у подальшому навчанні та професійній діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та сучасні методи нукових досліджень для вирішення проблемних завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

Демонструвати знання основних принципів методології науки та основ інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Структура курсу. Курс «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» складається з двох частин. Викладачі кафедри філософії та методології науки забезпечують читання першої частини курсу «Методологія та організація наукових досліджень». Аудиторні заняття з цієї частини курсу у кількості  14 годин передбачені у формі чотирьох лекцій та чотирьох семінарів. Форма контролю роботи на лекціях – письмові експрес – тести; на семінарах – виступи та опитування.  Самостійна робота, запланована у обсязі 21 година. Формою її контролю є підготовка реферату.

 

 

8. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

8.1           Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків)

- семестрове оцінювання:

1.  тести на лекціях     (мах. 15 балів, міn. 5)     

2.  реферати (мах. 12 балів за один, міn. 5 балів за один)  

3. підсумкова контрольна робота (мах. 6 балів, міn. 3)     

- підсумкове оцінювання (у формі заліку) 

Тести на лекціях проводяться у формі експрес-контролю з 10 питань на завершенні  лекції. Типові питання наведені у інформаційному додатку. Вони сформульовані таким чином, що мають відповіді або «так», або «ні». Статистично 60 відсотків відповідей може бути вгадано. Тому за 6 правильних відповідей студент отримує 0 балів, за 7 – 1 бал, за 8 – 2 бали, за 9 чи 10 правильних відповідей – 3 бали.

Семінари

·        Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді

·        Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію

·        Самостійна робота:

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань

·        Підсумкова письмова робота:

5-4 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи

3-2 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності

1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань

·        Кожне питання в екзаменаційній роботі (білет складається з 2 частин: тестового завдання та запитання. Тестова частина оцінюється за шкалою 30 білів, а запитання за шкалою 10 балів):

Тестове завдання:

30-26 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи

25-21 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності

20-11 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності

10-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань

Запитання:

10-8 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи

7-4 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності

3-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань

 

 

           Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених студентом на основі його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати інформацію та послуговуватися нею.

           Теми рефератів дані в інформаційному додатку, а також можуть бути сформульовані           студентом самостійно, виходячи з програми. Використання матеріалу з різних тем заохочується додатковими балами. Студент може підготувати більше, ніж один реферат.

            Підсумкова контрольна робота є письмовою відповіддю на одне з випадково обраних питань програми.

 

 

 

-       Підсумкове оцінювання у формі заліку (підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 33 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Порядок та система оцінювання зазначається у робочих навчальних програмах дисципліни.) (Наприклад)

 

Семестрова кількість балів

ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

20

 

20

Максимум

33

 

33

 

8.2           Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням). 

 

 

Шкала відповідності

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1 Методологія та організація наукових досліджень.

1

Тема 1 Наука як дослідження.

2

2

10

2

Тема 2.  Методи та методологія.

2

2

10

3

Тема 3.  Множина методологічних систем.

3

3

10

 

Консультація

1

 

Всого

7/1

 7

30

 

Загальний обсяг _45_ год, в тому числі:

Лекцій – 7 год.

Семінари – 7 год.

Консультації - 1 год.

Самостійна робота - 30 год.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:   

Аналитическая философия: Избранные тексты \ Сост. Вступ. ст. и коммент. А.Ф. Грязнова.  М.,1993.

Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки.  К., 2009. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник.

Київ: «Київський університет», 2008. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Колесников О. В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011.  144 с.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998. Ч.2.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники.  М., 1997. С.193-199.

 

Додаткова:  

Баженов Л.Б. Строение и функции естественонаучной теории.  М., 1986.  Гл.4,5.

Добронравова  І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Кун Т. Структура научных революций. М.,1975.

Кримський C.Б. Запити філософських смислів. // Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 718с.  С.444-717.

Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.,1995.

Лакатос И. История науки и ее рациональные конструкции // Структура и развитие науки.  М., 1978.

Мандельброт Б.Фрактальная геометрия природы.  Москва: Институт компьютерных исследований, 2002, 656 с.  

Морен Э. Метод. Природа природы. М.: «Прогресс – Традиция». 2005. 464с.

Пайтген Х.-О., Рихтер П.Х. Красота фракталов.  М., 1993.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса.  М., 1986.

Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.