КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

 

Кафедра  філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора інституту

з навчальної роботи

______________________

«____»____________20__ року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» ( Змістовий модуль 1 «Методологія наукових досліджень»)

для студентів факультету інформаційних технологій

 

галузь знань 12 Інформаційні технології

спеціальність  121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 125 Кібербезпека

освітній рівень    Магістр

освітня програма   Інженерія програмного забезпечення, Управляючі інформаційні системи, Технології штучного інтелекту, Інформаційна аналітика та впливи, Кібербезпека, Управління проектами

вид дисципліни     обов’язкова

Форма навчання       _денна_

Навчальний рік     2018/2019

Семестр                    перший

Кількість кредитів ЕСТS

              Мова викладання, навчання

та оцінювання          українська

                     Форма заключного контролю           залік

Викладачі:  д.філос.н. проф. Добронравова Ірина Серафимівна;

                к.філос.н, доцент Комар Олена Вікторівна;

                 к.філос.н, доцент Петрущенков Сергій Петрович

 

Пролонговано: на 2019/2020 н.р. ___________(___________)   «  _»   _   2019р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

 

КИЇВ – 2018

Розробник: Добронравова Ірина Серафимівна,

 д.філос.наук, професор, зав.кафедри філософії та методології науки;

Комар Олена Вікторівна,

к.філос.н, доцент, доцент кафедри філософії та методології науки;

Петрущенков Сергій Петрович,

к.філос.н, доцент, доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри __Добронравова І.С. __

__________________  

 

Протокол № _1_ від «_28_»   серпня _ 2018 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією факультету/інституту   ________________________________________________________________

 

 

Протокол від «____» ____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ________________   (________________)

(підпис)                     (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВСТУП

 

1. Мета дисципліни – познайомити студентів із сучасною методологією науки, дати їм можливість засвоїти сукупність методологічних засобів науки взагалі та їхньої фахової дисципліни зокрема, надати студентам знання та вміння, що створюють необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті,

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.      Успішне опанування курсів  «Філософія»,

2.      Знання теоретичних основ  фахової дисципліни ___________

. Анотація навчальної дисципліни / референс:

Навчальна дисципліна«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів. Першим модулем є «Методологія наукових досліджень». Для його викладання відведено один кредит (10 годин аудиторних занять, 20 годин самостійного засвоєння матеріалу. Заключна форма контролю – залік. В цьому модулі розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної філософії науки. Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження. Висвітлюються методологічні проблеми нелінійної науки, які визначають стан сучасної методології науки.

4. Завдання (навчальні цілі)

- ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

- забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

- вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, задач і висновків дослідження;

 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

складові системи засад науки:. наукову картина світу, ідеали і норми наукового дослідження, філософські засади  наукового дослідження.

ознаки класичного, некласичного та постнекласичного  типів наукової раціональності.

 

Лекція,

самостійна робота

Тест підготовка  реферату

Виступ на семінарі

Відповідь на заліку

3

1.2

поняття наукового методу та методології, основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові;

загальнонаукові методологічні принципи та їх зміну протягом розвитку науки,  

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

Відповідь на заліку

3  

1.3

характеристики відомих методологічних систем:

емпіризму та індуктивізму,

методології фальсифікаціонізму.

історичної школи у філософії науки, зокрема теорії наукових революцій Т.Куна, методології  науково-дослідницьких програм

І. Лакатоша, методологічного  анархізму П. Фойерабенда;

критики догматичної раціональності Л. Лаудана та Г. Патнема та розуміння раціональності і реалізму в сучасній філософії науки .

 

 самостійна робота

підготовка  реферату

Відповідь на заліку

3

1.4

популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивну та емпіричну індуктивну,

поняття факту, гіпотези і теорії, .

поняття абстрактних об’єктів  теорії, процедури їхньої побудови (ідеалізація, конструювання),  системну організацію. абстрактних об’єктів (теоретичні схеми), їх співвідношення з математичним  апаратом,рольфундаментальної і спеціальних теоретичних схем у дедуктивному розгортанні теорії.

емпіричні схеми як необхідний посередник між теоретичною схемою і дослідом

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

3

1.5

характеристику сучасної глобальної наукової  революції як становлення постнекласичної науки, а складних людиновимірних  систем як об’єктів дослідження постнекласичної науки;

зміну засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу від незмінності до глобального еволюціонізму.

складність, темпоральність, цілісність як риси нового нелінійного світобачення; конструктивну  роль динамічного  хаосу як єдності порядку і безладу  у становленні багатоманітності складних систем, про принципову складність фракталів.

лекція, самостійна робота

Тест,

підготовка  реферату

Виступ на семінарі

Відповідь на заліку

3

 

Вміти:

 

 

 

2.1

розрізняти науку як систему  знань, соціальний інститут та дослідницьку  діяльність.,

розуміти історичну зміну  системи засад науки як зміну типів наукової раціональності  в процесі глобальних  наукових революцій;

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

Відповідь на заліку

2  

2.2

розрізняти метод, методологію, методику, техніку; усвідомлювати багаторівневість методології науки,різноманітність конкретно-наукових методологій, розуміти норми наукового дослідження як методологічні принципи; використовувати вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

2

2.3

розуміти роль наукової спільноти для функціонування науки; розуміти  проблему несумірності парадигм та теорій у роботах Т.Куна та П.Фейерабенда та її витоки;

 

підготовка  реферату

Відповідь на заліку

2  

2.4

розрізняти загальнонаукові та спеціальні, емпіричні та теоретичні, кількісні та якісні методи; розрізняти та застосовувати методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації, абдукцію і висновок до найкращого пояснення; розрізняти експеримент і спостереження, застосовувати процедури переходу від даних спостереження до емпіричних залежностей і наукових фактів;

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

2

2.5

розуміти єдність багатоманітності у світі як генетичну єдність, структурну організацію матерії в світі як результат його самоорганізації; розуміти зміну ролі фундаментальних теорій у нелінійному природознавстві порівняно з класичним.

лекція, самостійна робота

підготовка  реферату

2

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

здатність працювати автономно

самостійна робота

підготовка  реферату

4  

4.2

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 

самостійна робота

підготовка  реферату

4

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання дисципліни  (код)

Програмні результати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

 

1.5  

2.1

2.2

 

2.3

 

2.4

 

2.5

3.1

 

3.2

 

4.1

 

4.2

Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень українською мовою

+

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

Демонструвати володіння основними термінами в галузі методології науки

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

Вміти сформулювати методологічну та методичну частини наукового дослідження

+

+

+

+

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

Застосовувати вимоги авторського права при проведенні наукових досліджень

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

Вміти застосовувати набуті знання у подальшому навчанні та професійній діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та сучасні методи наукових досліджень для вирішення проблемних завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

Демонструвати знання основних принципів методології науки та основ інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

7. Структура курсу. Курс «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» складається з трьох частин. Викладачі кафедри філософії та методології науки забезпечують читання першої частини курсу «Методологія наукових досліджень». Аудиторні заняття з цієї частини курсу у кількості 8 годин передбачені у формі лекцій  та семінарів за п'ятьма темами. Форма контролю роботи на лекціях – письмові експрес – тести, на семінарах  - відповіді студентів.   Самостійна робота, запланована у обсязі 18 годин. Формою її контролю є відповіді студентів на семінарах та на заліку.

8. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

8.1  Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків)

- семестрове оцінювання:

1.  тести на лекціях     (мах. 10 балів, міn. 6)     

2.  реферати (мах. 10 балів за один, міn. 5 балів за один)  

Тести на лекціях проводяться у формі експрес-контролю з 10 питань на початку та наприкінці лекції. Типові питання наведені у інформаційному додатку. Вони сформульовані таким чином, що мають відповіді або «так», або «ні». Статистично 60 відсотків відповідей може бути вгадано. Тому за 6 правильних відповідей студент отримує 0 балів, за 7 – 2 бали, за 8 – 3 бали, за 9 правильних відповідей 4 бали, за 10 правильних відповідей – 5 балів.

Виступ на семінарі оцінюється за п’ятибальною системою.

           Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених студентом на основі його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати інформацію та послуговуватися нею. Максимум 13 балів. Мінімум 6 балів.

           Теми рефератів дані в інформаційному додатку, а також можуть бути сформульовані     студентом самостійно, виходячи з програми. Використання матеріалу з різних тем заохочується додатковими балами. Студент може підготувати більше, ніж один реферат.

 

-       Підсумкове оцінювання у формі заліку (підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 33 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється на основі письмово-усної відповіді на яесь з переліку питань. Перелік наведений в інформаційному додатку.)

 

 

Семестрова кількість балів

ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/абозалік

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

 10

20

Максимум

23

10 

33

 

8.2  Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням). 

   Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді

·        Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію

·        Самостійна робота:

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань

·        Підсумкова письмова робота:

5-4 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи

3-2 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставленихзавдань, неспирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності

1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань

·        Кожне питання в екзаменаційній роботі (білет складається з 2 частин: тестового завдання та запитання. Тестова частина оцінюється за шкалою 5 білів, а запитання за шкалою 5 балів):

 

Шкала відповідності

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail

35-59

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Fail

0-34

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

  

Структура навчальної дисципліни: 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1 Методологія наукових досліджень.

1

Тема 1 Наука як дослідження.

2

2

4

2

Тема 2.  Методи та методологія.

 4

3

Тема 3.  Множина методологічних систем.

 

 4

4

Тема 4. Методи емпіричного та теоретичного досліджень, структура емпіричного та теоретичного знання.

 

4

5

Тема 5.  Методологічні проблеми  постнекласичної науки.

2

 2

 4

 

Консультація

2

 

 

 

Всього

4/2

20

 Загальний обсяг 30  год. в тому числі:

Лекцій  4  год.

Семінари   4  год.

Консультації – 2  год.

Самостійна робота - 20 год.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:   

Бейтсон Г. Кибернетическое объяснение / Г. Бейтсон // Шаги в направлении экологии разума: избранные статьи по теории эволюции и эпистемологии / пер. с англ. и предисл. Д.Я. Федотова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2005.

Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. – К., 2009. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник.Київ: «Київський університет», 2008. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.- М., 1998.- Ч.2.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997. - С.193-199.

 

Додаткова:  

Аршинов В.И. (2012) Сложность постнеклассических практик и будущее конвергирующих технологий. – В кн. Постнеклассические практики. Опыт концептуализации. – Санкт – Петербург: Издательскийдом Мір –  535с.  – С. 165-187. С.171.

Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – М., 1983.

Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. - К., 1990.  http://www.philsci.univ.kiev.ua

Добронравова  І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Добронравова И.С. Нелинейное и сложное мышление. – В кн .«Философия мышления» – Одесса: «Печатныйдом», 2013 – 442с. С. 91 – 104.

Добронраврва І.С. Теоретична реконструкція нелінійних феноменів:  епістемологічні засади та науковий дискурс. // Філософії освіти. Philosophy of Education №1(20)-2017  http://www.philosopheducation.com/index.php/ua

Добронравова І.С. Практична філософія науки. – Суми : Університетська книга, 2017.

Кун Т. Структура научных революций. –М.,1975.

Кримський C.Б. Запити філософських смислів. // Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 718с.  С.444-717.

Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. –М.,1995.

Лакатос И. История науки и ее рациональные конструкции // Структура и развитие науки. - М., 1978.

Люгер Дж.Ф. Искусственныйинтеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем / Дж.Ф. Люгер. – М., 2003.

Мандельброт Б.Фрактальная геометрия природы. – Москва: Институт компьютерных исследований, 2002, 656 с.  

Морен Э. Метод. Природа природы. М.: «Прогресс – Традиция» .2005. 464с.

Пайтген Х.-О., Рихтер П.Х. Красота фракталов. - М., 1993.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок изхаоса. - М., 1986.

РасселС. Искусственный интеллект. Современный подход. – 2-е изд. / СРассел, П. Норвиг ; пер. с англ. – М., 2006.

Саймон Г. Науки об искусственном / Г. Саймон. – М., 2004.

Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //Вопр.филос. - 1989. - N10. - С.3-18.

Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.