КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

 

Кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                              Зам. декана 

                                                                                              філософського факультету

                                                                                              Комаха Л.Г.   

                                                                                                                                                                                                                                                       ______________________

                                                                                                         

«____» ________________ 201__ року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

галузь знань                     12 інформаційні технології

спеціальність   121 інженерія програмного забезпечення

освітній рівень                бакалавр

освітня програма           Інженерія програмного забезпечення

 

Форма навчання                             денна

Навчальний рік                                2017

Семестр                                            І

Кількість кредитів ЕСТS                   4

Мова викладання                           українська

Форма заключного контролю        екзамен

Викладачі: Савинська Інна Володимирівна, к.ф.н., асистентка кафедри філософії та методології науки.

 

Пролонговано:        на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

КИЇВ – 2017

Розробники: Савинська Інна Володимирівна, к.ф.н., асистентка кафедри філософії та методології науки

 

 

 

 

Затверджено

«_______» ______________________ 20____ р.

 

Зав. кафедри філософії та методології науки

_______________________ ( Добронравова І.С.)

 

 

Протокол № ____ від «_____» _____________ 20___ р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «_____» _____________________ 201__ року №__

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«_____» _________________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1. Мета дисципліни – ознайомити з класичними та сучасними поняттями теоретичної і практичної філософії; проілюструвати історичний розвиток філософських концепційу  зв’язку з поступом європейської науки; сприятирозвитку дослідницької настанови у студентів.

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

1.        До початку вивчення цього курсу студенти мають бути ознайомлені з основними елементами наступних шкільних дисциплін: «Людина і Світ», «Етика», «Історія», «Суспільствознавство».

2.        Вмітизбирати та упорядковувати матеріал, орієнтуватися у першоджерелах та коментаторській літературі, підтримувати дискусію, використовуючи аргументативну практику, розкривати зв’язки між філософськими концепціями та розрізняти традиції, вміти пояснювати та влучно використовувати сучасну філософсько-наукову лексику. 

3.        Володітиелементарними навичками наукового пізнання, що включає критичну обробку здобутої інформації, аналітичну роботу з досліджуваним матеріалом, зокрема текстом та елементи дискурсивного мислення. 

4.        Анотація навчальної дисциплінидисципліна «Філософія» належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у 3 семестрі бакалаврата при підготовці за галуззю знань «Інформаційні технології». Навчальна дисципліна знайомить студентів із основними поняттями філософії (від доби Античності до ХХІ ст.), демонструє зв'язок між класичною та постмодерною філософією, використовуючи історичний та аналітичний підходи.

5.         Завдання (навчальні цілі) надати цілісну картину історико-філософського процесу. Загальний курс «Філософії» включає елементи логіки, риторики, етики, естетики, що дозволяє студенту навчитися самостійно формувати та висловлювати свою думку, працювати з великими масивами інформації, відбираючи необхідне, що може стати в пригоді у подальших наукових дослідженнях.

6.        В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

ККод

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

11.1

визначення поняття філософії, її предмета

Лекція,

 

семінар

колоквіум,

філософський словник,

екзаменаційна робота

5

11.2

 

Методи, які використовує філософія

 

 

Семінар,

 лекція

колоквіум, екзаменаційна

робота

3

11.3

Різні підходи до вивчення філософії

Лекція,

семінар

колоквіум, екзаменаційна робота

5

11.4

Основні історичні епохи розвитку філософського знання

Лекція,

семінар

колоквіум,

історико-філософська пряма,

екзаменаційна робота

6

11.5

Головні поняття філософського словника

Семінар,

лекція

колоквіум,

філософський словник,

екзаменаційна робота

10

11.6

Зв’язки між філософськими концепціями

Семінар

лекція

колоквіум, екзаменаційна робота

5

 

Вміти:

 

 

 

22.1

Здійснювати аналітичну роботу над філософським текстом

Семінар

Усна відповідь

5

22.2

Брати участь в обговоренні філософських тем

Семінар

Усна відповідь

5

22.3

Критично опрацьовувати  запропонований матеріал

Семінар

Усна відповідь, колоквіум

5

12.4

Порівнювати різні філософські концепції та позиції

Семінар

Усна відповідь,

Історико-філософська пряма, колоквіум

7

12.5

Готувати власні історико-філософські прямі та словники на основі селективної роботи з матеріалом

Семінар

Усна відповідь,

Філософський словник, колоквіум

15

22.6

Креативно та творчо представляти різні форми самостійних робіт, використовуючи сучасні презентативні технології

Семінар

Усна відповідь, колоквіум

5

 

комунікація:

 

 

 

33.1

Вміти працювати в групі

Семінари

Усні доповіді,

3

33.2

Презентувати свою підготовку до семінарського заняття в усній формі

Семінари

Усна відповідь

5

23.3

Брати участь в обговоренні, полеміці, дотримуючись загальної культури діалогу

Семінари

Дискусії

5

 

автономність та відповідальність:

 

 

 

44.1

Використовувати знання іноземних мов для проведення самостійних досліджень

Семінари

Підготовка до семінарських занять

5

44.2

Самостійно виконувати всі види запропонованих робіт, правильно оформлюючи цитати та посилання на джерела

Семінари,

колоквіум

Усна відповідь,

філософський словник

3

44.3

Нести відповідальність за власне авторство здійснених досліджень та виконаних завдань

Семінари,

колоквіум

Усна відповідь,

Філософський словник, історико-філософська пряма

3

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

                                       Результати навчання дисципліни

Програмні результати навчання

1.1

1.2

2.1

4.1

4.2

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

7.Структура курсу: Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна екзаменом.

Загальний курс філософії, який складається із 7-ми лекцій та 12-ти семінарський занять, на тлі розгляду історико-філософського процесу аналізує основні питання та проблеми онтології, теорії пізнання, етики, естетики, логіки. Особливу увагу приділено філософії науки, філософії свідомості та проблемам тлумачення текстів.

 

8. Схема формування оцінки:

            Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

Критерії оцінювання:

1.      Усна відповідь:

3 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу

2 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності

1 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді

2.      Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,

1 бали – доповнення змістовне

0,5 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію

3.      Самостійна робота, підсумкова письмова робота (Філософський словник, колоквіум):

15-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань

6.      Білет складається з 3-х питань: 2-ва теоретичні і 3-тє аналіз фрагменту філософського тесту:

Оцінювання теоретичних питань (кожне по 10 балів):

10-8 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи.

7-5 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності.

4-3 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

2-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

 

Оцінювання практичного завдання (20 балів):

20-17 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи.

16-10 балів студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності.

9-5 балів  в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

4-0 балів не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт

Оцінювання за формами контролю:

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 36 бали

Max – 60 балів

Усна відповідь[1]

 

«1» х 12 = 12

«3» х 12 = 36

Доповнення, участь в дискусіях

 

«0,5» х 12 = 6

«2» х 12 = 24

Самостійна індивідуальна робота

Формування словника філософських понять під час аналітичної роботи над фрагментами текстів-першоджерел.

«6» х 1 = 6

«9» х 1 = 9

Підсумкова робота

Форма: колоквіум – усне опитування на основі укладеного словника першоджерел та створеного конспекту «Історико-філософська пряма»

«12» х 1 = 12

«15» х 1 = 15

[1] у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання відпрацьовуються у письмово-усній. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 30% від семестрової кількості балів

 

 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену:екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 3-х питань

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

екзамен

Підсумкова оцінка

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

 

 

 

 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до екзамену студент має здати всі форми самостійної роботи та пройти колоквіум . Екзаменаційнаоцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.

 

Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail

35-59

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Fail

0-34

Зараховано /Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 


СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Частина 1. Методологія крос-культурних досліджень

1

Тема 1.  Вступ до філософії: історія філософії, основні філософські дисципліни.

2

2

5

2

Тема 2. Антична філософія: метафізика та теорія пізнання досократичного та класичного етапу

2

4

5

3

Тема 3.Філософія Середніх віків. Формування першої системи освіти, онтологія та логіка.

2

4

5

4

Тема 4. Новочасова філософія: поява класичного етапу розвитку науки.

 

4

5

5

Тема 5. Німецька класична філософія: експериментально-трансцендентальний метод.

 

2

4

5

6

Тема 6.

Філософія ХІХ ст.: основні школи

Варіативність напрямів сучасної філософії. Постмодерний

дискурс в філософії та науці.

 

4

4

5

 

Самостійна робота (підготовка словника та історико-філософськоїпрямої)

 

 

51

 

Підсумкова   робота (колоквіум)

 

2

 

 

ВСЬОГО

12

24

81

Загальний обсяг 117год., в тому числі:

Лекцій                 – 12 год.

Семінари                           – 24 год.

Самостійна робота       - 81год.

 


 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна: (Базова)

1.      Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли / Илзетраут Адо // Перевод с французского Е. Ф. Шичалиной . - М.: Греко-латинский кабінет Ю.А. Шичалина, 2002.- С. 6-24; 24-64.

2.      Адо П. Покривало Ізіди. Нарис історії ідеї природи – Новий Акрополь, 2016- С.467.

3.      Кунцман П. Буркард Ф.-П., Видман Ф. Атлас по філософії. -  М. Рыбари, 2002. – 134 с.

4.      Лук’янець В., О. Соболь. Філософський постмодерн.Навчальний посібник для викладачів, аспірантів, студентів вузів, які спеціалізуються в галузі гуманітарних дисциплін. – К. Абрис, 1998. – 352 с.

5.      Реале и Антисери. Западная философия от истоков до наших дней.      (Т - 1, 2, 3, 4) 2003 – СПБ (http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/antiseri_reale_zapadnaja_filosofija_ot_istokov_do_nashikh_dnej/27-1-0-860)

6.      Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки / Пер. З фр.                     В. Шовкун. – К.: Основи, 1998. – С. 11-20.

 

Додаткова:

1.      Баумейстер А. Біля джерел мислення і буття. Вибрані філософські етюди. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – С. 413-420; 422-442.

2.      Гайденко П. П. . История новоевропейской философии в её связи с наукой. – Гл. 11. – М: Per Se - СПб.: Университетская книга, 2000 (Humanitas). – С. 395-405; гл. 11.

3.       Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно // Г. Гегель. Работы разных лет. В 2-х т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1970 (Философское наследие). – С. 389-394.

4.       Джеймс В. Прагматизм. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2000. – 144 с.

5.      Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках // Декарт Р. Соч.: В 2-х томах. – Т.1 – М.: Мысль, 1989. – С. С. 250-296.

6.      Декарт Р. Метафізичні розмисли / пер. З фр. Зої Борисюк та Олега Жупанського / Рене Декарт. – К.: ЮНІВЕРС, 2000. – С. 22-34.

7.      Кант И. Спор факультетов.Собрание сочинений в 8-ми томах. Т. VII.- М.: Чоро, 1994. – С. 57-137.

8.      Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия // Трактаты и письма. – М.: Наука, 1980. – С. 292-298.

9.      Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? // Соч. в 4-х томах на немецком и русском языках, Т 1. – М.: Издательская фирма АО «Ками». – 1993. – С. 125-149.

10.  Крафт В. Венский кружок. Возникновение позитивизма. М.: Идея-прес. – С. 36-203.

11.  Мамардашвили М. Как я понимаю философию (беседа)// Вестник высшей школы. - 1989. - № 9. - С.80-87.

12.  Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / Пер. з нім. А. Оношко. – Львів: Літопис, 2002. – С. 5-184.

13.     Ницше Ф. Что аристократично? // Сочинения. В 2-х тт., Т. 1, 2. – М.: Мысль, 1990. - С. 717-747.

14.  Ницше Ф. Проблема Сократа // Сочинения. В 2-х тт.. Т. 1,2. – М.: Мысль, 1990. - С.759-765.

15.  Платон. Алкивиад I / Диалоги. - М.: Мысль, 1986. — С.  175-223.
(Серия Философское наследие)  т. 98.

16.     Платон. Держава / пер. з давнього. Дзвінки Коваль. – К.: ОСНОВИ, 2000 – С. 139-176.

17.  Поппер К. Все люди – философы: Как я понимаю философию – пер. с нем.       И.З. Шишкова/ Карл Поппер. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С. 5- 23.

18.  Рокмор Т. Гегель. Маркс. Марксизм // Маркс после марксизма: Философия Карла Маркса. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. - С. 30-89.

19.  Рорті Р. Філософія і дзеркало природи / Річард Рорті // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: навч. посібник ; пер. с англ. В. С. Пазенка. – К.: Ваклер, 1996 – с. 328-358.

20.  Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм; пер. Санина А. / Сумерки богов. – М.: Издательство политической литературы, 1990. –  С. 319-345.

21.  Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В. Комар, А.А. Кравчук, О.В. Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова.– К., 2010. –  С. 82-100.

22.  Фома Аквинский. Сумма теологии / Фома Аквинский ; пер. с лат.                               А. В. Апполонова. – М.: Издатель Савин С. А., 2007, С. 20-28; (В ІІ ч. / Фома Аквинский; ч. I (вопросы 1-64).

23.  Фрейд З. будуще одной иллюзии; пер. В. Бибихина / Сумерки богов. – М.: Издательство политической литературы, 1990. –  С. 94-143.