ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Семінар 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

План

1. Специфіка філософії як знання і світогляду. Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

2. Сутність і структура світогляду.

3. Міфологія, релігія і наука як основні історичні типи світогляду.

 

Література 

Основна

1.  Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 7-36. 

2. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 18-36.

3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 8-24.

4. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 9-35.

5. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. –  С. 11-22.

 

Додаткова 

·            Глядков В.А. Философское сознание / В.А. Глядков; Рос.акад. наук. Каф. философии. – М.: Б.и., 1998. 

·            Келигов М. Ю. Философы о философии. – Ростов н/Дону: Свет, 1995.

·            Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Необходимость себя. Введение в философию: доклады, статьи, философские заметки / Ю.П. Сенокосов (сост., общ.ред.). – М.: Лабиринт, 1996.

·            Рассел Б. Проблемы философии. Пер. с англ. / Общ.ред., послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. – М.: Республика, 2000.

·            Яковенко Б. В. Что такое философия // Мощь философии –СПб.:Наука, 2000.

·            ВиндельбандВ. Что такое философия // Виндельбанд В. Избранное: Дух и история / Пер. с нем. – М.: Юристъ, 1995.

·            Маритен Ж. Философ в мире. – М.: Высшая школа, 1994.

·            Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? – М.: Наука, 1991. – С. 51-192. 

·            Рассел Б. Что такое философия? // Бертран Рассел. Искусство мыслить / Общ.ред., сост. и предисл. О.А. Назаровой; [Пер. с англ. Козловой Е.Н. и др.]. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.

·            Хайдеггер М. Что такое философия? // Вопросы философии. – 1993.

 

Теми рефератів

 

1.     Сутність і основні функції світогляду.

2.     Міфологічний і релігійний світогляди.

3.     Специфіка філософського освоєння дійсності.

 

Семінар 2. Антична філософія 

План 

1.     Передумови виникнення і специфіка функціонування античної філософії. Основні школи досократичного етапу античності.

2.     Філософські погляди Сократа.

3.     Філософська теорія Платона.

4.     Філософська система Аристотеля.

 

Література

Основна 

1.  Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001. – С. 7-14, 68-124.

2.  Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – C. 78-178.

3. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003– С. 59-76.

4. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 29-39.

5.  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб.пособие для вузов.  – М.: Высшая школа, 1991. – С. 74-92.

 

Додаткова 

·                   Адо П. Что такое античная философия / Перевод с французского В. П. Гайдамака. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999.

·                   Васильева Т. В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. – М.: Логос, 1999.

·                   Гомперц Т. Греческие мыслители. – СПб: Алетейя, 1999.

·                   Мамардашвили М. Лекции по античной философии. — М.: Аграф, 2002.

·                   Пролеев С.В. История античной философии. –М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 2001.

·                   Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

·                   Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

·                   Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-106.

·                   Цицерон. Об обязанностях. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998.    

Теми рефератів 

1.     Загальна характеристика античної філософії.

2.     Сутність полеміки Сократа з софістами.

3.     Основні ідеї філософського вчення Платона.

4.     Система категорій Арістотеля.

 

Семінар3. Головні ідеї філософії Середньовіччя та Відродження

1.    Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні етапи розвитку, ідеї та персоналії.

2. Головні теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські інтерпретації: полеміка між номіналізмом і реалізмом;проблема співвідношення віри і знання;проблема людини: душа і тіло.

3. Загальна характеристика філософії епохи Відродження: основні ідеї та персоналії.Гуманізм та новий ідеал людини.

4. Філософія М.Кузанськго.

5. Наука епохи Відродження (Л.да Вінчі, М.Коперник).

6. Пантеїзм Дж.Бруно.

7. Відділення фізики від метафізики (Г.Галілей, Кеплер).

Література:

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2006.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997.

Лубський В. І., Бурлак С. та ін. Релігієзнавство: Підручник.  К. :Видавничий центр "Академія", 2000.

 Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник.  К. :Академвидав, 2002.

Орлов С.В. История философии. – СПб., 2006.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

Реале Д., Антисери Д. Западнаяфилософия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 53-64.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». – К.: Основи. – 2003.

Библия. Книги Священного писания Старого и Нового заветов. – М., 1968.

Боецій. Розрада від філософії. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Л. : Свічадо, 2007.

Горфункель А. X. Философия эпохиВозрождения. – М., 1980.

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1991.

Данте Алигьери. Божественная комедия. – М., 1992.

Кузанский Н. Об ученом незнании. – Соч. 2-х т. – М., 1979 – Т.1 /http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/kuzanski.html

Культура епохи Возрождения и Реформации. – М., 1981.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.

Маквеллі Н. Державець. – К., 1998.

Монтень М. Опыты. – М., 1992.

Мор Т. Утопия. – М., 1978.

Роттердамський Е. Похвала Глупоті…– К., 1993.

http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

Соколов В. В. Средневековая философия. – М., 1979.

Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. – М., 1991.

Федотов Г. П. Социальное значение христианства // Философские науки. – 1991. – № 3.

 

Теми рефератів:

1.  Загальна характеристика середньовічної філософії.

2.  Патристичний етап Середньовіччя.

3. Особливості середньовічної схоластики.

 

Семінар 4. Філософія Нового часу

1. Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

2. Проблема методу в філософії Нового часу ( Ф.Бекон, Р.Декарт).

3. Проблема емпіризму в філософії Ф.Бекона (програма “великого відновлення наук”, концепція “ідолів”).

4. Проблема раціоналізму в філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву, теза “cogitoergosum” , вчення про “вроджені ідеї”).

5. Англійська традиція в філософії Нового часу: ознаки та представники:

 а) філософія Т.Гоббсом. б) пізнавальна концепція Д.Локка. в) суб’єктивно-ідеалістичний підхід Дж.Берклі. г) агностицизм Д.Юма.

6. Загальна характеристика раціонального напрямку філософії Нового часу: ознаки та представники:  а) проблема субстанції у Новий час: Декарт, Спіноза, Ляйбніц. б) теорія пізнання Б.Спінози. в) гносеологічна концепція Ляйбніца.

 

Література:

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 64-78.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Доаткова:

Бэкон Ф. Великое восстановление наук //Соч.: В 2т. – М., 1972 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

Бэкон Ф. НовыйОрганон //Соч.: В 2т. – М., 1972.  /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

Лейбниц Г.В. Монадология // Соч. в 4 т. – М., 1982. – Т.1 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/leibnitz/mon.html

Лябніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. –С. 25–43.

Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века. – М., 1974.

Паскаль Б. Думки. Філософська думка: український науково-теоретичний часопис.– К., 2009. – № 5. – С. 114–139.

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. – М., 1957, – Т.2 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/spinoza/01/00.html

 

Теми рефератів

1.       Природознавство та філософія Нового часу.

2.       Взаємозв’язок філософії й математики в добу Нового часу.

3.       Соціальна концепція Т.Гоббса.

4.       Проблема субстанції у Новий час: Декарт, Спіноза, Ляйбніц.

 

Семінар 5. Німецька класична філософія

 

План 

1. Загальна характеристика німецької класичної філософії.

          2. Філософська теорія І. Канта.    

          3. Філософська система Г. Гегеля. Теорія діалектики.

          5. Антропологічний матеріалізм Л. Фейербаха.

 

Література 

Основна

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 93-107. 

2. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 333-353, 387-407.

3. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия: Учеб. / В.Н. Кузнецов. –2 изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2003. – С. 9-68, 215-295, 306-357.

4. Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 53-176, 313-371, 515-539.

5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новийсвіт -2000, Магнолія плюс, 2003. – C. 141-160.

 

Додаткова

·                   Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – М: Мысль, 1986.

·                   Гулыга А. В. Философские биографии: (Кант, Гегель, Шеллинг). – 3-е изд., испр. – М.: Соратник, 1994.

·                   Овсянников М. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1971.

·                   Суслова Л.А. Философия Иммануила Канта. – М.: Просвещение, 1991. 

Теми рефератів

 

1. Особливості гносеології І. Канта.

2. Філософські концепції І. Фіхте і Ф. Шеллінга.

3. Діалектика  Г. Гегеля.

4. Антропологізм філософського вчення Л.Фейербаха.

 

Семінар6. Основні напрямки сучасної філософії

1.     Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямків.

2.     Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

3.     Критичний раціоналізм та ірраціонально-екзистенційна філософія Сьорена К’єркегора.

4.     Основні концепції “Філософії життя” (Ф.Ніцше, А.Бергсон, В.Дільтей).

5.     Філософські засади психоаналізу, вчення про несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

6.     Прагматизм як напрям сучасної філософії (Ч.Пірс, У.Джемс, Д.Дьюї).

7.     Основні етапи розвитку позитивізму:

а) позитивізм О.Конта, Г.Спенсера, Дж.Мілля;

б) емпіріокритицизм Е.Маха та Р.Авенаріуса;

в) конвенціоналізм А.Пуанкаре та П.Дюгема;

г) неопозитивізм (М.Шлік, Р.Карнап);

д) аналітична філософія (Б.Расел, Л.Вітгенштейн);

є) критичний раціоналізм К.Поппера;

ж) історична школа філософії науки (Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейерабенд).

8. Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання (К.Леві-Стросс, М.Фуко).

9.       Феноменологія Е.Гусерля.

10.  Екзистенціальна філософія: К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр.

11. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, персоналізм).

 

Література:

Основна:

Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997.

Орлов С.В. История философии. – СПб., 2006.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 94-122.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К., 2004.

 

Додаткова:

ВітгенштайнЛю Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Гейзінга Й. Homoludens. – К, 1994.

Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Камю А. Бунтующийчеловек. М., 1990.

Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник МГУ”, сер. 7 “Философия”, № 6, 1993, с. 11-26

/http://ru.philosophy.kiev.ua/library/carnap/01.html#_ftn1

Кун Т. Структура научныхреволюций. – М., 1975 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація // Після філософії: кінець чи трансформація? – К., 2000 – С.71-90.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

Поппер К. логика и рост научного знания. – М., 1983.

Рікер П. Конфлікт інтерпретацій // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Л.,1996.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

Сумерки богов. М., 1989.

Теяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

Шопенгавер, А. Світ як воля і уявлення // Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківськ. – Вид

 

 

Теми рефератів:

1.       Порівняльний аналіз основних проблем класичної та сучасної західноєвропейської філософії.

2.       Буття людини як проблема в екзистенціальній філософії.

3.       Проблема Бога в традиційній і сучасній релігійній філософії

Семінар 7. Українська філософія

1. Зародження філософських учень у Київській Русі та їхні специфічні особливості.

2. Філософська освіта в Києво-Могилянській Академії.

3. Філософія в Україні в другій половині 18– на початку 21 століття

4. Філософські погляди: Г.Сковороди, М.Драгоманова, М.Грушевського, В.Винниченка, Д.Донцова.

 

Література

Основна:

Горський B.C. Історія української філософії: Курс лекцій. - К., 1996.

Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI-ХІІ вв. - Киев, 1988.

Історія філософії в Україні: В 3 т. / Гол. ред. В.І.Шинкарук. -К.,1987.

Історія  філософії  України: Підручник / За ред. М.Ф.Тарасенка. – К., 1994.

Історія філософії України: Хрестоматія / Упорядн. М.І.Тимошик. - К., 1993.

Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и eгo время. - М., 1990.

Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца ХVII - начала ХVIII веков. - Киев, 1978.

Попович М.В. Мировоззрение древних славян. - Киев, 1985.

Філософія Відродження на Україні / Відп. ред. М.В.Кашуба. -К,1990.

Философская мысль в Киеве: историко-философский очерк / Отв. ред. В.И.Шинкарук. - Киев, 1982.

 

Теми рефератів:

1. Філософські ідеї Києво-Руської доби, їх зв'язок із міфологією та християнською релігією.

2. Філософська творчість Г.Сковороди.

3. Ідея "серця" в українській філософії.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Семінар 1. Теоретичне усвідомлення проблеми буття:

філософська онтологія

1.    Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської думки.

2. Поняття матерії та її структура:

а) проблема протилежності матерії та свідомості;

б) відмінність філософського поняття матерії від природничонаукового;

в) проблема самоорганізації та системності матеріального світу.

3. Проблема детермінізму як принципу філософського пояснення світу.

4. Простір і час як форми буття матерії. Субстанціональна і реляційна концепції простору і часу.

5. Рух як спосіб існування матерії.

 

Теми рефератів:

 

1.     Детермінізм як принцип філософського осмислення світу.

2.     Історико-філософський аспект ідеї розвитку.

3.       Проблема прогресу та його критеріїв.

 

Література:

Основна:

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Князєв В.М. Філософія: Короткий курс / Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2.вид. – К., 1997.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 288-325.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Аверьянов А. Н. Системное познание мира. – М., 1985.

Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени. – М., 1982.

Бутаков А.А. Основные формы движения материи и их связь в светесовременной науки. – М., 1974.

Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М., 1986. http://ru.philosophy.kiev.ua/library/catalog.html#5.

Ильенков Э. В. Диалектическая логика. – М., 1984.

Кедров Б.М. Научная концепція детерминизма // Современный детерминизм: Законы природы. – М., 1973.

Кедров Б.М. Эволюция понятия материи в философии и естествознании // Вопр. философии, – 1975. – № 8.

Молчанов В.И. Время и сознание. – М., 1988.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

Хакен Г. Синергетика. – М., 1980.

Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М., 1978.

 

Семінар 2. Проблема свідомості

 

1. Свідомість як філософська категорія.

2. Структура свідомості.

3. Свідоме та несвідоме: З.Фрейд.

4. Свідомість та самосвідомість.

5. Поняття суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості.

 

Теми рефератів:

1.       Свідомість і особистість.

2.       Фрейдівські ідеї несвідомого в художній культурі XX ст.

3.       Проблема свідомості у сучасній філософії. 

 

Література:

Основна:

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Князєв В.М. Філософія: Короткий курс / Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2.вид. – К., 1997.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 327-350.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972.

Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992.

Фрейд З. Я и Оно //Избранное. – М., 1989.

Юнг К.Г. Коллективное бессознательное. – М., 1995. 

 

Семінар 3. Людина як предмет філософського аналізу

1.  Тлумачення людини в історії філософської думки.

2. Проблема сутності людини:

а) людина як суб'єкт практичної діяльності;

б) людина як суб'єкт історичного процесу;

в) біопсихосоціальна цілісність людини.

3. Проблема антропосоціогенезу.

4. Діяльність як спосіб існування людини. Структура діяльності.

5. Поняття "індивід", "індивідуальність", "особистість" та їх співвідношення.

 

Теми рефератів:

1. Психоаналіз і проблема людини.

2. Проблема людини в екзистенціалізмі.

3. Основні риси марксистського розуміння людини.

4. Расизм і проблема співвідношення біологічного та соціального в людині.

5. Значення і межі проблеми сенсу життя.

 

Література:

Основна:

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Князєв В.М. Філософія: Короткий курс / Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2.вид. – К., 1997.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Проблема человека в западной философии / Сост. П.С.Гуревич. – М., 1988.

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 221-285.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопр. философии. – 1989.- № 2.

Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

Библер B.C. Культура. Диалог культур /У Вопр. философии. – 1989. – №6.

Григорьян Б. Т. Философская антропология. – М., 1982.

Каган М.С. К вопросу о понимании культуры // Филос. науки. – 1989. –№12.

Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

Кон И. С. В поисках себя. – М., 1984.

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844року /Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. – К.: ВПЛУ, 1973.

Рикер П. Человеккак предмет философии // Вопр. философии. – 1989. – № 2.

Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1990.

Франкл В. Человек в поискахсмысла. – М., 1990.

Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

 

Семінар 4. Проблема пізнання

1. Специфіка філософського аналізу пізнання:

а) предмет і структура пізнання;

б) поняття "об'єкт" і "суб'єкт" пізнання.

2. Істина та хиба.

3. Пізнавальні здібності людини: чуттєве пізнання; абстрактне мислення; інтуїція. 

4. Проблема виникнення науки. Періодизація науки. Поняття класичної, некласичної та постнекласичної науки.

5.Методологiя наукового пiзнання.

6. Основні проблеми філософії науки.

 

Теми рефератів:

1.       Основні особливості діалектико-матеріалістичної теорії пізнання.

2.       Головні напрями розробки гносеологічних проблем у сучасній західній філософії.

3.       Структура, форми і функції практики в процесі пізнання.

4.       Проблема класифікації форм знання і пізнавальної діяльності.

5.       Пізнання та інтуїція.

6.       Проблема творчості в пізнанні.

  

Література:

Основна:

Аналитическая философия. Избранные тексты / Ред.сост. А.Ф.Грязнов.-М.,1993.

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 353-411.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

Карнап Р. Философские основания физики. – М., 1971.

Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. -М.,1974.

Кун Т. Структура научных революций. – М., 2009.

Лакатос И. Доказательства и опровержения (Как доказывают теоремы). – М., 1967

Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

Пуанкаре А. О науке. – М., 1983.

Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. – Киев, 1997.

Степин B.C. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопр. философии. – 1989. – № 10.

Тулмин Ст. Человеческое понимание. – М., 1984.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986.

Фролов И. Т., Юдин Б.Г. Этика науки. – М., 1986.

Хилл Т. И. Современные теории познания. – М., 1965.

Чудинов Э.М. Природа научной истины. – М., 1977.

 

Семінар 5 

Філософський розгляд культури і цивілізації

 

1.       Уявлення про культуру і цивілізацію. Моделі культури і типи цивілізацій.

2.       Особливості сучасної культурної кризи. Проблеми її подолання.

 

Теми рефератів:

1.       Філософське розуміння культури і цивілізації.

2.       Співвідношення культури і цивілізації. 

 

Література:

Основна:

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 463-508.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Бердяев Н.А. Смыслистории. – М., 1990.

Гумилев Л.Н. Этногенез и біосфера Земли / Под редакцией докт.геогр.наук професора В.С.Жекулина. 2-е изд. испр. и доп. – Л.: Издательство Ленинградского университета. – 1989.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-з томах. / Пер. з англ. В. Шовкуна. – К.: Основи.1995.

Хейзинга Й. Homo Ludens. – М., 1992.

Шпенглер О. Падіння Європи // Основа. – 1996. – №8 (30).

Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Львів, 1990. – № 3.

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 

1.       Специфіка філософії як знання і світогляду.

2.       Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

3.       Основні функції філософії.

4.       Структура філософського знання.

5.       Сутність і структура світогляду.

6.       Історичні типи світогляду.

7.       Проблема методу у філософії. Діалектика і метафізика.

8.       Основні закони та принципи діалектики.

9.       Основні історичні етапи розвитку філософії. Класична і некласична  філософія.

10.  Загальна характеристика античної філософії.

11.  Основні школи і представники досократичної філософії.

12.  Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

13.  Вчення Геракліта Ефеського про першоначала.

14.  Вчення про буття у філософії елейської школи.

15.  Софістична школа античності.

16.  Діалектичний метод Сократа.

17.  Вчення про “ідеї” Платона та їх співвідношення з реальним світом.

18.  Платон: погляди на суспільство та державу.

19.  Система категорій Арiстотеля. Вчення про матерію і форму.

20.  Загальна характеристика середньовічної філософії.

21.  Християнство як світоглядна основа середньовічної філософії.

22.  Основні етапи розвитку середньовічної філософії.

23.  Патристика (східний і західний варіанти). Вчення Августина Аврелія.

24.  Специфіка середньовічної схоластики.

25.  Проблема унiверсалiй в середньовiчнiй фiлософiї.

26.  Філософські погляди Фоми Аквінського.

27.  Натуралістичний і механістичний характер філософії Нового часу.

28.  Основні проблеми та особливості новоєвропейської філософії.

29.  Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

30.  Індуктивний метод Ф.Бекона.

31.  Концепція “первинних” та “вторинних” якостей Д.Локка.

32.  Теорія суспільного договору Т. Гоббса.

33.  Дуалiзм філософії Р.Декарта.

34.  Теорія «вроджених ідей» Р.Декарта.

35.  Раціоналістичне вчення про метод Р.Декарта, правила методу.

36.  Монізм у вченні про субстанцію Б.Спінози.

37.  Вчення про монади Г.Лейбніца.

38.  Загальна характеристика представників німецької класичної філософії.

39.  Основні проблеми німецької класичної філософії.

40.  Основні положення теорії пізнання І.Канта.

41.  Етичне вчення Канта. Категоричний імператив.

42.  Характеристика філософської системи Гегеля.

43.  Діалектичний метод Гегеля.

44.  Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.

45.  Криза класичної філософії в ХІХ ст. і становлення нових філософських

      шкіл.

46.  Поняття волі, ірраціоналізм та волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

47.  Філософсько-психологічна теорія З.Фрейда.

48.  Поняття "колективного несвідомого" та "архетипу" в концепції К.Юнга.

49.  Програма перетворення філософії в пізнавальну науку в позитивізмі.

50.  Основні етапи розвитку позитивізму.

51.  Проблеми та представники «першого» позитивізму.

52.  «Філософія життя» як напрям європейської філософії ХІХ ст.

53.  Головні ідеї творчості Ф.Ніцше.

54.  Інтуітивізм А.Бергсона.

55.  Загальна характеристика напрямків світової філософії ХХ ст.

56.  Поняття “екзистенція” в філософії екзистенцiалiзму. Історія еволюції  напряму.

57.  Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму.

58.  Проблема людини та її свободи у філософії Ж.П.Сартра.

59.  Релігійний напрям у некласичній філософії (неотомізм, персоналізм).

60.  Загальна характеристика поняття "онтологiя".

 

 

Приклади тестових завдань

Всього завдань 25, наступного зразка:

1.                 Термін «філософія» перекладається з грецької мови як:

а) «бачення істини»; б) «жага до пізнання»; в) «жага до мудрості»;

г) «любов до мудрості»

 

2.       Фаталізм вважає, що людина здатна впливати на хід подій у власному житті та людській історії.

а) так; б) ні

 

3.                 Співставте філософську працю та автора:

1.                 «Буття і ніщо»                                           а) А.Камю

2.                 «Бунтівна людина»                                   б) Ж.-П.Сартр

3.                 «Критика чистого розуму»                      в) Д.Локк

4.                 «Два трактати про врядування»              г) І.Кант

Відповідь_______________

 

 

Письмова робота "Аналіз філософського тексту".

Форма контролю: співбесіда за результатами виконання письмової роботи.

Вимоги до роботи "Аналіз філософського тексту".

1. Вибір тексту: студент самостійно вибирає текст, керуючись програмою курсу та списком рекомендованої літератури. Остаточний вибір тексту повинен бути узгоджений з викладачем.

Критерії вибору:

- традиція та час створення: європейськафілософія; відантичності до середини ХХ століття;

- автор: основоположник чи видатний представник відомої філософської школи чи напрямку;

- текст: теоретична робота, що дає уявлення про філософську позицію автора; бажано цілісний текст або логічно завершений фрагмент;

- обсяг тексту: не менше 10 сторінок, бажаноне більше 50 сторінок.

2. Порядок роботи.

Перший етап: ознайомлення з текстом.

Другий етап: вибір фрагмента для коментаря (погоджується з викладачем).

Третій етап: виконання й оформлення роботи.

3. Вимоги до оформлення.

Робота виконується письмово і складається з наступних частин:

1. Вступ (обсяг 1 стор.).

1.1. Точна вказівка автора, назви тексту та вихідних даних (книга, сайт й т.ін.).

1.2. Стисла довідка про автора тексту: дати життя, освіта, творчий шлях, внесок в історію філософської думки.

1.3. Стисла довідка про текст: історія створення, місце і час видання, роль даної роботи у творчості філософа та її місце в історії філософії.

2. Аналіз тексту (обсяг 3 стор.).

2.1. Формальна характеристика: структура (композиція), стиль, мова і т.п.

2.2. Змістовна характеристика: тема роботи, основні проблеми, засоби їх вирішення, аргументація, тощо.

2.3. Коментар фрагменту тексту: виконується у вільній формі, включає: обгрунтування вибору фрагменту, вказівку мети і методу коментарю, ключові цитати*, змістовний висновок.

* Посилання оформлюються відповідно до загальнихвимог до цитування.

Головна вимога – чітка вказівка авторства конкретного висновку.

3. Есе – власні роздуми стосовно тексту (обсяг 1 стор.).