КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Заст. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Комаха Л.Г.       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________201__ року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

галузь знань                 12 Інформаційні технології

спеціальність                123 Компютерна інженерія

освітній рівень             Бакалавр

освітня програма          Інженерія комп’ютерних систем і мереж

вид дисципліни             обов’язкова

 

 

Форма здобуття освіти           денна

Навчальний рік                       2019/2020

Семестр                                   3

Кількість кредитів ЕСТS       4

Мова викладання             українська

Форма заключного контролю         екзамен

 

 

Викладачі: Коперльос Руслана Юріївна, к.ф.н., асистент кафедри філософії та методології науки;

ЗагороднюкВячеслав Валерійович, к.ф.н., асистент кафедри філософії та методології науки

 

Пролонговано:  на 20__/20__ н.р. ________(_______) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(________) «__»___ 20__р.

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2019


 

 

Розробники: : Коперльос Руслана Юріївна, к.ф.н., асистент кафедри філософії та методології науки

 

 

Затверджено «___» ___________ 2019 р.

 

                                                          Зав. кафедри філософії та методології науки

_____________________(Добронравова І.С)

 

 

Протокол № __ від «___» ______2019 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «____» _____________  2019 року №_____

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«______» ____________ 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1. Мета дисципліни – забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

·        До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу, що базуються на знаннях шкільної програми дисциплін «Історії», «Людини і світ», «Етики».

·        Вміти збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти;

·        Володіти елементарними навичками сприйняття та обробки інформації; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» належить до переліку дисциплін вибору ЗВО та викладається у 3 семестрі бакалаврата при підготовці за галуззю знань «Математика та статистика». Навчальна дисципліна «Філософія»дає можливість прилучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства.

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї; надати цілісну картину історико-філософського процесу.

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Історію формування і розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

1.2

Основні шляхи (способи) філософування

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

1.3

Основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство, природа, практика, пізнання, цінності тощо) та специфіку їх трактування в різних філософських школах

Лекція,

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, презентація самостійного дослідження, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

7

1.4

Понятійний апарат філософського знання

Лекція, семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

7

1.5

Особливості трактування онтологічних та гносеологічних проблем на різних етапах еволюції філософського знання

Лекція,

семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

1.6

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні функції та задачі

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

8

 

Вміти:

 

 

 

2.1

Самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їх критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту, екзаменаційна робота

7

2.2

Порівнювати світоглядні парадигми, ідеологічні і релігійні конструкції, концепції,

виділяти їх сильні і слабкі сторони;

 

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, екзаменаційна робота

7

2.3

Оперувати понятійним апаратом філософії, розвивати абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

презентація самостійного дослідження, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

2.4

Обґрунтовувати і відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

7

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, письмова контрольна робота

6

2.6

Аналізувати історико-філософський процес,  предметну сферу різних філософських та природничих дисциплін.

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, екзаменаційна робота

7

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці до семінарських занять та написання самостійних робіт;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, аналіз філософського тексту

3

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

3

3.3

Вести полеміку стосовно філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом філософії

Семінари

Дискусії

3

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з різних джерел;

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

4

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження,

4

4.3

Самостійно приймати та  обґрунтовувати власні рішення

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, екзаменаційна робота

3

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання   

дисципліни (код)

Програмні

результати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

 

 

 

1.5

1.6

 

 

 

2.1

 

 

 

2.2

 

 

 

2.3

2.4

 

 

 

2.5

 

 

 

2.6

 

 

 

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

3.3

 

 

 

4.1

 

 

 

4.2

 

 

 

4.3

Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень українською мовою

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Демонструвати вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що означає здатність до нестандартного розв'язання задач, самостійності міркувань та умовиводів, навички інтелектуального пошуку, вміння виявляти та розв'язувати проблеми

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміти сформулювати методологічну та методичну частини наукового дослідження

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Демонструвати  здатність до абстрактного мислення, аналізу та  синтезу,  здатність  оперативно

аналізувати значні масиви текстів, виявлятиїх  загальну смислову  структуру,  виявляти слабкі місця, логічну чи смислову уразливість аргументації

+

+

+

+

+

Демонструвативміння використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві філософськійнауці

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Усвідомлювати методологічнуспецифікуобраної спеціалізації та навички використання пізнавальних методів, релевантних відповідній проблематиці

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Демонструвати 

вміння аналізувати певну  наукову проблему, залучати необхідні для цього знання, методики,джерела і досягати в результаті самостійних пізнавальних результатів.

+

+

+

+

+

Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації,  вміння 

 застосовувати для  вирішення пізнавальних задач ефективні стратегії і засоби

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна екзаменом.

Перша частина курсу «Філософська пропедевтика» присвячена розкриттю змісту понять філософія та світогляд, визначенню предмета, функцій методів філософії, її історичному розвитку.

Друга частина курсу «Теоретична та практична філософія» розглядає основні проблеми філософії.

8. Схема формування оцінки:

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

Критерії оцінювання:

·        Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

·        Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

·        Самостійна робота:

15-13 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, апелює до поглядів відомих філософів, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

9-7 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

6-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

·        Підсумкова письмова робота:

5-4 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

3-2 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

       

Екзаменаційна робота виконується у вигляді тестового завдання та оцінюється у 40 балів:

Білет складається з 2 частин: тестового завдання (оцінюється у 30 балів) та двох відкритих питань (оцінюються у 10 балів).

Оцінювання відкритого питання тесту:

5-4 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, спирається на погляди відомих філософів, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, власну позицію.

3-2 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє достатній рівень самостійності.  Допускаються несуттєві неточності

1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдання.

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт

Оцінювання за формами контролю:

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 36 бали

Max – 60 балів

Усна відповідь*

 Протягом семестру

«2» х 7 = 14

«5» х 5 = 25

Доповнення, участь в дискусіях

 Протягом семестру

«1» х 8 = 8

«2» х 5= 10

Самостійна індивідуальна робота

Аналіз філософського тексту та дискусія з прочитаного (наприкінці 2 модулю)

«8» х 1 = 8

«15» х 1 = 15

Підсумкова контрольна робота

 

«3» х 2 = 6

«5» х 2 = 10

*у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання відпрацьовуються у письмовій формі.

Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 60% від семестрової кількості балів

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається в тестовій формі  та  оцінюється у 40 балів. 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Екзамен

Підсумкова оцінка

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

 

 

 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до екзамену студент має здати всі самостійні роботи . Екзаменаційна оцінка не може бути меншою за 24балидля отримання загальної позитивної оцінки за дисципліну. 

Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Частина1: Філософська пропедевтика

1

Тема 1.  Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

2

2

4

2

Тема 2.  Антична філософія

2

2

4

3

Тема 3. Філософія Середньовіччя й Відродження

2

2

4

4

Тема 4. Філософія Нового часу

2

2

4

5

Тема 5.  Німецька класична філософія

2

2

4

6

Тема 6.  Сучасна філософія

2

4

4

7

Тема 7.  Українська філософська думка

2

2

4

8

Модульна контрольна робота

 2

 

Частина 2: Теоретична та практична філософія

10

Тема 8. Онтологія як філософське вчення про буття 

 

2

 

2

4

11

Тема 9. Свідомість як філософська категорія

2

2

4

12

Тема 10. Людина як предмет філософського аналізу

2

2

4

13

Тема 11. Епістемологія: основні проблеми теорії пізнання. Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

2

2

4

14

Тема 12. Соціальна філософія: індивід, суспільство і держава.

1

2

3

15

Тема 13. Культура і цивілізація

1

2

3

16

Модульна контрольна робота

 

17

Індивідуальна самостійна робота: Аналіз філософського тексту та дискусія з прочитаного

 

 14

 

ВСЬОГО

28

28

64

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій                  – 28 год.

Семінари             – 28 год.

Самостійна робота       - 64 год.

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1.Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 463-508.

2. Марія Фюрст, ЮргенТринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.  

3.Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

4.Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

5.Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

6.Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

7.Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

8.Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

9.Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

 

Додаткова:

1.Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

2.Аристотель. Соч. В 4 т. – М., 1975.

3.Бэкон Ф. Великое восстановление наук //Соч.: В 2т. – М., 1972 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

4. Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

5.Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

6.Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

7.Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

8.Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

9.Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

10.Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

11.Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

12. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

13.Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація // Після філософії: кінець чи трансформація? – К., 2000 – С.71-90.

14. Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

15.Ортега-і-Гассет Х. Чиста філософія // Вибрані твори. – К., 1994. http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__filosofia__ua.htm

16. Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. – К., 2005.

17. Философия и мировоззрение. М., 1990.

18.Фіхте Й.Г. Промови до німецької нації. – Івано-Франківсь. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003. – С. 110–134.

19.Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

20.Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

 

Інформаційні ресурси:

1.          http://www.univ.kiev.ua/ua/lib(Бібліотеки України)

2.         http://www.library.univ.kiev.ua/ (Наукова бібліотека імені М. Максимовича)

3.         http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html (Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки