Методичний додаток

 

Виконання індивідуальної підготовки здійснюється наступним чином:

1.     За кожною з тем з рубрики  «Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи» обирається одна тема і за нею готується реферат обсягом 10 сторінок друкованого тексту. Даний текст складається з рубрик: зміст, вступ, виклад головної частини, висновки, список літератури (цитованої та опрацьованої).

2.     До кожної теми з рубрики  «Контрольні запитання та завдання» готуються письмові відповіді (до 2 стор.) на кожне запитання.

3.     Реферати та відповіді на запитання подаються у письмовій формі або електронній. Обовязково має вказуватися авторство та тема, за якою подано звіт про індивідуальну підготовку.

 

 

Практичні заняття

Змістовий модуль 1: Філософська пропедевтика

 

Заняття 1. Предмет філософії, основні

 філософські науки

1.     Багатоманіття визначень поняття філософія.

2.     Проблеми і предмет філософії.

3.   Основні філософські науки.

4.     Методи філософствування та функції філософії.

5.     Світогляд і філософія.

6.     Роль філософії в сфері культури.

7.     Особливості сучасного розуміння філософії.

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1.     Первинне розуміння філософії.

2.     Проблеми і предмет філософії.

3.     Рефлексія як основний метод філософії.

4.     Філософія і наукова картина світу в ХХ ст.

5.     Основні світоглядні орієнтації людини.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.     Як змінювались уявлення про мудрість? 

2.     Що означає перехід від «міфу» до «логосу»?

3.     Що вивчає філософія?

4.     Чи можна ототожнювати світогляд і філософію?

5.     У чому полягає суспільне значення філософії?

 

Проблемні теми для обговорення:

1.                На що скероване філософське пізнання?

2.                Які джерела філософської думки?

3.                Культурні ролі філософії в історії людства.

4.                Філософія: наука чи форма суспільної свідомості?

 

Заняття 2. Поняття світогляду

1.     Особливості ставлення людини до світу.

2.     Поняття світогляду. Сутність та призначення світогляду.

3.     Рівні світогляду: світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння.

4.     Основні підсистеми світогляду: пізнавальна, ціннісна та поведінкова.

5.     Історичні типи світогляду.

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1.     Світогляд як суспільний спосіб орієнтації людини в світі.

2.     Основні рівні світогляду.

3.  Досвід і метод як складові світогляду.

4.  Співіснування різних історичних типів світогляду.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.     Чим характеризується людське ставлення до світу?

2.     Що є основою єдності буденного та теоретичного світоглядів?

3.     Яка головна функція будь-якого світогляду?

4.     Які основні елементи світогляду?

5.    Які історичні типи світогляду вирізняють в філософії?

 

Проблемні теми для обговорення:

1.     Які особливості людської діяльності викликають формування світогляду?

2.     Чи усвідомлює людина процес формування власного світогляду?

3.     Чи можливий світогляд без ідеалів?

4.     Чи всі люди мають світогляд?

5.     Чому виділяють декілька історичних типів світогляду?

 

 

Література:

Основна:

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. – 506 с. Тема 1. – С.16-41.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.9-35.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010. – С.11-56.

 

Додаткова:

Кримський С.Б. Філософія – авантюра духу чи літургія смислу? // Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. – С. 8-21.

Ортега-і-Гассет Х. Чиста філософія // Вибрані твори. – К., 1994.// http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__filosofia__ua.htm

Шинкарук В.І. Мировозрение и философия // Шикарук В.І Вибрані твори у 3-х т. – К, 2003. – Т.3. – С.7-28.

Шинкарук В.І. Категоріальна структура наукового світогляду // Шикарук В.І Вибрані твори у 3-х т. – К, 2003. – Т.3. – Ч.1. – С.164-172.

Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначение истории. М., 1991.

 

 

 

Заняття 3. Філософська думка античності

та середньовіччя.

1. Особливості зародження і формування давньогрецької філософії:

а) витоки філософії в міфології Стародавньої Греції;

б) пошуки першопричини світу філософами Мілетської школи (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен);

в) натурфілософія та діалектичні ідеї Геракліта.

2. Вчення про буття в піфагорійській школі та у філософії елеатів.

3. Натурфілософські побудови Емпедокла, Анаксагора та атомістика Левкіппа-Демокріта.

4. Антропологічний поворот в античній філософії (софісти і Сократ).

5. Ідеалістична філософія Платона:

а) вчення про ідеї;

б) вчення про душу і теорія пізнання;

в) етика і теорія держави;

г) особливості філософії неоплатоніків.

6. Філософія Аристотеля:

а) основні ідеї "Метафізики";

б) теорія пізнання та логіка;

в) вчення про душу;

г) соціально-політичне вчення.

7. Загальна характеристика елліністичної філософії: стоїки, скептики, епікурійці.

 

8. Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні ідеї та персоналії.

a) патристика:

рання (апологетика) – Тертулліан;

пізня – Августин Аврелій;

б) перехідний період від патристики до схоластики (С.Боецій);

в) схоластика:

рання – П’єр Абеляр;

середня – Бонавентура, Р.Бекон, Хома Аквінський;

пізня – В.Оккам.

9. Головні теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські інтерпретації:

а) полеміка між номіналізмом і реалізмом;

б) проблема співвідношення віри і знання;

в) проблема людини: душа і тіло.

 

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1.     Розуміння філософії в античну добу (порівняльний аналіз).

2.   Множина визначень першопричини світу в античній натурфілософії.

3.     Проблема буття в античній філософії.

4.     Сутність полеміки Сократа з софістами.

5.     Основні ідеї філософії Платона.

6.     Перша будова системи категорій (Аристотель).

7.       Філософія Середньовіччя та її зв’язок з християнською релігією і теологією.

8.       Спроби доведення буття Бога в середньовічній філософії.

9.       Співвідношення теології і філософії у схоластиці.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.     Які етапи виділяють в розвитку античної філософії?

2.     Чому «досократиків» називали натурфілософами?

3.     У чому полягає філософський сенс апорій Зенона?

4.     Загальна характьеристика розуміння світу за Платоном?

5.     Яким був науковий здобуток Аристотеля?

6.       Яка головна особливість християнської середньовічної філософії?

7.       Розкрийте зміст понять «апологетика», «патристика», «схоластика».

8.       Які головні теологічні проблеми Середньовіччя?

 

 

 

 

 

Література:

Основна:

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. – 506 с. Тема 3. – С.61-80.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.56-75.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: «Основи», 1995. – 759 с.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997. – Т.1 // http://www.i-u.ru/biblio/archive/reale_sapadnaja/

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К., 2010. – Т.1. – С.57-214.

 

Додаткова:

Арістотель Нікомахова етика. К., 2002. http://ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm

Арістотель Політика. – К., 2003.

Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». – К.: Основи. – 2003.

Боецій. Розрада від філософії. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002.

Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Львів: Свічадо, 2007.

Гегель Г. Лекции по истории философии. – СПб., 1993.

Геракліт  Про природу // Тихолаз, А.Г. Геракліт. – К.: Абріс, 1995. – С.41–131.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979.

Лосев А. Ф. История античной философии. – М., 1989.

Платон. Діалоги. – К.: «Основи», 1995.

Секст Эмпирик. Соч. В 2 т. – М., 1975.

Сенека. Моральні листи до Луцілія. – К., 1996. http://ae-lib.org.ua/texts/seneca__ad_lucilium_epistularum_moralium__ua.htm

Тіт Лукрецій Кар Про природу речей // Антична література: хрестоматія. – К., 1968. – С.407-415. http://ae-lib.org.ua/texts/lucretius__de_rerum_natura_by

_zerov__ua.htm

 

 

 

 

Заняття 4. Головні ідеї філософії Відродження

 

1. Загальна характеристика філософії епохи Відродження: основні ідеї та персоналії:

а) гуманізм та нове розуміння людини;

б) італійська філософія як повернення до античних засад (Телезіо, Кампанелла, Помпонацці);

в) основні ідеї філософії М.Кузанського;

г) наука епохи Відродження (Л. да Вінчі, М.Коперник);

д) пантеїзм Дж.Бруно;

ж) відокремлення фізики від метафізики (Г.Галілей, Кеплер);

з) основні ідеї Реформації (Лютер, Кальвін, Мюнцер).

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1.       Нова натурфілософія епохи Відродження.

2.       Основні ідеї Реформації.

3.   Філософія і наука в епоху Відродження.

4. Виникнення та поширення пантеїзму.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       До якого знання відновлюється інтерес в епоху Відродження?

2.       В чому полягає гуманістичний характер філософії доби Відродження?

3.       Розкрийте зміст понять «теїзм», «пантеїзм», «космологія».

4.   Антропологічне  розуміння людини в епоху Ренесансу.

 

Література:

Основна:

Александрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. – К., 2002.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. – 506 с. Тема 4-5. – С.81-115.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.76-87.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: «Основи», 1995. – 759 с.

Реале Д.,  Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-т. – СПб., 1994-1997. – Т.2 // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks /Philos/Reale_ZapFil/Middle_Ages/Index.php

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К., 2010. – Т.1. – С.215-257.

 

Додаткова:

Бруно Дж. Диалоги. – М., 1949.

Бруно Дж. О героическом энтузиазме. – М., 1953.

Кузанский Н. Об ученом незнании. – Соч. 2-х т. – М., 1979 – Т.1 /http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/kuzanski.html

Леонардо да Винчи. Избранные естественнонаучные произведения. – М., 1955.

Мак`явеллі Н. Державець. – К., 1998.

Мор Т. Утопия. – М., 1978.

 

 

Заняття 5. (А) Концептуальні засади новоєвропейської філософії.

 

1. Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

2. Проблема методу в філософії Нового часу (Ф.Бекон, Р.Декарт).

3. Емпіризм в філософії Ф.Бекона (програма «великого відновлення наук», концепція «ідолів»).

4. Раціоналізм у філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву, теза «cogito ergo sum» , вчення про «вроджені ідеї»).

5. Англійська філософія Нового часу: 

а) філософія Т.Гоббса;

б) учення про пізнання Д.Локка;

в) суб’єктивний-ідеалізм у філософії Дж.Берклі;

г) агностицизм Д.Юма.

6. Загальна характеристика раціоналізму в філософії Нового часу: 

а) проблема субстанції у Новий час: Декарт, Спіноза, Ляйбніц;

б) теорія пізнання Б.Спінози;

в) гносеологічна концепція Ляйбніца.

7. Загальна характеристика епохи Просвітництва:

а) матеріалістисне розуміння природознавства;

б) раціоналізм  у вченнях про людину;

в) суспільно-соціальні теорії.

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1.       Природознавство та філософія Нового часу.

2.       Взаємозв’язок філософії й математики в добу Нового часу.

3.       Соціальна концепція Т.Гоббса.

4.       Проблема субстанції у Новий час: Декарт, Спіноза, Ляйбніц.

5.   Людина та суспільство як предмет філософських студій у добу Просвітництва.

6.   Атеїзм в філософії епохи Просвітництва.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       У чому полягає зв’язок філософії Нового часу з математикою й природознавством?

2.       Чому раціоналізм вважається протилежністю сенсуалізму?

3.       У чому полягає сутність поглядів на субстанцію в новоєвропейській філософії?

4.       Яка система поглядів отримала назву Просвітництво?

5.       У чому полягає сутність «механіцизму»  в філософії доби Просвітництва?

 

Література:

Основна:

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. – 506 с. Тема 6. – С.116-140.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.88-119.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: «Основи», 1995. – 759 с.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997. – Т.3 // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ Reale

_ZapFil/Revival/Index.php

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К., 2010. – Т.1. – С.358-498.

 

Доаткова:

Бэкон Ф. Великое восстановление наук //Соч.: В 2т. – М., 1972 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

Бэкон Ф. Новый Органон //Соч.: В 2т. – М., 1972.  /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

Лейбниц Г.В. Монадология // Соч. в 4 т. – М., 1982. – Т.1 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/leibnitz/mon.html

Лок Д. Два трактати про врядування. – К., 2001.

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. – М., 1957, – Т.2 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/spinoza/01/00.html

Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. – К., 2005.

 

 Заняття 5. (Б) Визначальні риси німецької класичної філософії

1. Загальна характеристика німецького ідеалізму ХVIII-XIX ст.

2. Філософія І.Канта:

а) космогонічна гіпотеза;

б) основні положення теорії пізнання;

в) проблеми етики та поняття «категоричний імператив».

3. Основні ідеї філософських учень Й.Г.Фіхте та Ф.В.Й.Шеллінга.

4. Філософія Г.В.Ф.Гегеля:

а) філософська система, її основні складові та принципи формування;

б) учення про діалектичний метод;

г) філософія історії.

5. Характеристика антропологічного матеріалізму Фойєрбаха.

6. Діалектичний матеріалізм і філософія історії К.Маркса.

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1.       Сутність учення про пізнання І.Канта.

2.       Натурфілософські концепції філософів німецької класики.

4.       Діалектика Гегеля.

5.       Філософська характеристика людини за Л.Фойєрбахом.

6.      Даілектичний матеріалізм К.Маркса і Ф.Енгельса.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       Чому своє пояснення процесу пізнання Кант називав «коперніканським поворотом у філософії»?

2.       Що означає поняття «суб’єкт» у філософії Фіхте?

3.       У чому полягає суть натурфілософії Шеллінга?

4.       Що таке «абсолютна ідея» в філософії Гегеля?

5.       З яких філософських позицій Фойєрбах критикував гегелівську філософію?

6.       Які базові положення марксистської філософії?

 

Література:

Основна:

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. – 506 с. Тема 7. – С.141-161.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.120-145.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: «Основи», 1995.  – 759 с.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997. – Т. 3. – С.779-850; Т. 4. С.31-110; 120-136.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. В 2-х т. – К., 2010. – Т.1. – С.499-597.

 

Додаткова:

Булатов М.А. Немецкая кассическая философия. Часть І. Кант. Фихте. Шеллинг. – К.: Стилос, 2003.

Гегель. Кто мыслит абстрактно? // Работы разных лет. В 2 т. – М., 1972. – Т.1.

Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

Гегель Г. Энциклопедия философских наук. В 3 т. – М., 1974-1977.

Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

Маркс К. Тезисы о Фейербахе //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.3.

Фейербах Л. Основные положения философии будущего //Избр. филос. произв.: В 2 т. – М., 1995. – Т.1.

Фихте И.Г. Наукоучение в его общих чертах // Фихте И.Г. Соч. в 2-х т. –СПб.: Мифрил, 1993. – Т.2. – С.771 789.

Шеллинг Ф.В.Й. Натурфилософия // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т. – М.: «Мысль», 1989. – Т.2. – С.472-495.

 

Заняття 6. Ірраціоналізм та філософські студії поч. ХІХ – ХХ стол.

1. Криза класичної філософії середини ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямів.

2. Ірраціоналізм і волюнтаризм  філософії А.Шопенгауера.

3. Ірраціонально-екзистенційна філософія Сьорена К’єркегора.

4. Основні концепції «Філософії життя» (Ф.Ніцше, А.Бергсон, В.Дільтей).

5. Філософські засади психоаналізу, вчення про несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1.       Порівняльний аналіз основних проблем класичної та сучасної західноєвропейської філософії.

2.       Філософська антропологія.

3.       Філософія і логіка: логічний позитивізм.

4.    Поняття «філософія життя».

5.    Поняття «несвідоме» в філософії психоаналізу.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       Якими причинами був обумовлений перехід від класичного до некласичного філософствування?

2.       Розкрийте зміст загальної назви «філософія життя».

3.       Якою є основна проблематика феноменологічної філософії?

4.       Які історичні стадії розвитку та основні проблеми філософії позитивізму?

5.       Зміст поняття «інтуїція» у студіях А.Бергсона.

6.       Розкрийте зміст аналітичної філософії як однієї з провідних філософських методологій.

7.       Що таке «постмодернізм» та які його філософські засади?

 

Література:

Основна:

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. – 506 с. Теми 8-9. – С.162-212.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.146-204.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: «Основи», 1995. – 759 С.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997. – Т.4. – С.189-772 / http://www.gumer.info/bogoslov_Buks

/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К., 2010. – Т.1. – 598- 776.

 

Додаткова:

Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

Джеймс В. Що таке прагматизм? – К., 2000.

Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник МГУ», сер. 7 «Философия», № 6, 1993, с. 11-26 /http://ru.philosophy.kiev.ua/

library/carnap/01.html#_ftn1

Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

Поппер К. логика и рост научного знания. – М., 1983.

Рікер П. Конфлікт інтерпретацій // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Л.,1996.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

Теяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

Філософія сьогодні. Розмови з Ульрихом Беконом, Гансом-Георгом Гадамером, Юргеном Габермасом, Гансом Йонасом, Отфридом Гьофе, Віторіо Гьосле, Ричардом Рорті та іншими. За редакцією Ульриха Бьома. Пер. з нім. А.Л.Богачова. – К.: Альтерпрес, 2003.

 

Заняття 7. Українська філософська думка

1. Філософія у Київській Русі та її специфічні особливості.

2. Філософська освіта в братських школах та Києво-Могилянській Академії.

3. Філософські погляди Г.Сковороди.

4. «Філософія серця» П.Юркевича.

5. Філософські погляди І.Франка.

5. Філософія «української ідеї» (М.Драгоманов, М.Грушевський, Д.Донцов, Д.Чижевський).

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1.            Філософські ідеї Києво-Руської доби, їх зв'язок із міфологією та християнською релігією.

2.            Києво-Могилянська Академія як осередок духовності українського народу.

3.            Філософські курси в Києво-Могилянській Академії.

4.            Філософська творчість Г.Сковороди.

5.            Ідея "серця" в українській філософії.

6.            Обґрунтування української національної ідеї в філософській творчості визначних українських мислителів (на вибір).

 

Контрольні запитання та завдання:

1.          Який змістовний зв'язок існує між давньослов'янською міфологією та філософією Києво-Руської доби?

2.            Який вплив виявило християнство на філософські ідеї мислителів Київської Русі?

3.            У чому полягає специфіка філософських курсів професорів Києво-Могилянської Академії?

4.            Що означає поняття "кордоцентризм" у філософії Г.Сковороди?

5.            У чому полягає суть концепції "трьох світів" у філософії Г.Сковороди?

6.           Зміст поняття "філософія серця" П.Юркевича.

7.     Зміст поняття «степова культура» Д.Чижевського.

 

Література:

Основна:

Горський B.C. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996.

Історія філософії в Україні: В 3 т. / Гол. ред. В.І.Шинкарук. -К.,1987.

Історія  філософії  України: Підручник / За ред. М.Ф.Тарасенка. – К., 1994.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К., 2010. – Т.1. – 777- 847.

 

Додаткова:

Багалій Д. Український мандрований філософ Г.Сковорода. - К,1992.

Златоструй (Древняя Русь Х-ХШ вв.) / Сост. А.Г.Кузьмин, А.Ю.Карпов.– М.,1990.

Ничик В. М. Феофан Прокопович. – Киев, 1977.

Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца ХVII - начала ХVIII веков. – Киев, 1978.

Попович М.В. Григоій Сковорода: філософія свободи. – К.: Майстерня Білецьких, 2007 – 256 с.

Прокопович Ф. Філософські твори: В 3 т. – К., 1979-1981.

Сковорода Г.C. Повн. зібр. тв.: В 3 т. – К, 1973.

Философская мысль в Киеве: историко-философский очерк / Отв. ред. В.И.Шинкарук. – Киев, 1982.

Человек и история в средневековой мысли русского, украинского и белорусского народов / Отв. ред. В.С.Горский. – Киев, 1987.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К, 1993.

Юркевич П. Философские произведения. – М., 1990.

 

Заняття 8.  Особливості сучасної філософії.

1. Прагматизм як напрям сучасної філософії (Ч.Пірс, У.Джемс, Д.Дьюї).

2. Основні етапи розвитку філософії науки:

а) позитивізм О.Конта, Г.Спенсера, Дж.Мілля;

б) емпіріокритицизм Е.Маха та Р.Авенаріуса;

в) конвенціоналізм А.Пуанкаре та П.Дюгема;

г) неопозитивізм (М.Шлік, Р.Карнап);

д) аналітична філософія (Б.Расел, Л.Вітгенштейн);

є) критичний раціоналізм К.Поппера;

ж) історична школа філософії науки (Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейерабенд).

3. Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання (К.Леві-Стросс, М.Фуко).

4. Феноменологія Е.Гусерля.

5. Екзистенційна філософія: К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр.

6. Філософська антропологія.

7. Релігійна філософія (неотомізм, персоналізм).

8. Соціальна філософія.

9. Філософські концепції модерну та постмодерну.

10. Філософська герменевтика та її зв'язок з екзистенціалізмом.

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1.    Порівняльний аналіз основних проблем класичної та сучасної західноєвропейської філософії.

2.  Темпоральність як характеристика буття в філософії М.Гайдегера..

3.    Філософія і логіка: логічний позитивізм.

4.     Структуралізм і постмодернізм: проблеми філософського осмислення культури.

5.     Буття людини як тема в екзистенційній філософії.

6.    Проблема Бога в традиційній і сучасній релігійній філософії.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       Історичні етапи розвитку та основні проблеми філософії прагматизму.

2.       Якою є основна проблематика феноменологічної філософії?

3.       Які історичні стадії розвитку та основні проблеми філософії позитивізму?

4.       Чому структуралізм вважають методологією гуманітарних наук?

5.        Розкрийте зміст поняття «аналітична філософія».

6.       Що таке «постмодернізм» та які його філософські засади?

 

Література:

Основна:

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. – 506 с. Теми 8-9. – С.162-212.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.146-204.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997. – Т.4. – С.189-772 / http://www.gumer.info/bogoslov_Buks

/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К., 2010. – Т.1. – 598- 776.

 

Додаткова:

Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

Джеймс В. Що таке прагматизм? – К., 2000.

Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник МГУ», сер. 7 «Философия», № 6, 1993, с. 11-26 /http://ru.philosophy.kiev.ua/

library/carnap/01.html#_ftn1

Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

Поппер К. логика и рост научного знания. – М., 1983.

Рікер П. Конфлікт інтерпретацій // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Л.,1996.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

Теяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

Філософія сьогодні. Розмови з Ульрихом Беконом, Гансом-Георгом Гадамером, Юргеном Габермасом, Гансом Йонасом, Отфридом Гьофе, Віторіо Гьосле, Ричардом Рорті та іншими. За редакцією Ульриха Бьома. Пер. з нім. А.Л.Богачова. – К.: Альтерпрес, 2003.

 

 

 

Змістовий модуль 2: Теоретична та практична філософія

 

Заняття 9. Онтологія як філософське вчення про буття.

1.    Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської думки:

а) античність – космогонія, космологія та онтологія (Геракліт, Парменід, Платон, Аристотель, Епікур);

б) середньовіччя – релігійно-філософське тлумачення буття;

в) сцієнтифікація та субстанціоналізація проблеми буття у філософії Нового часу та німецькій класичній філософії;

г) марксистська діалектико-матеріалістична концепція буття;

е) онтологічний поворот у західній філософії XX ст.

2. Поняття «матерія»:

а) проблема протилежності матерії та свідомості;

б) відмінність філософського розуміння матерії від природознавчого;

в) проблема самоорганізації та системності матеріальної дійсності.

3. Детермінізм як принцип філософського розуміння світу.

4. Простір і час як форми буття матерії. Субстанціональна і реляційна концепції простору і часу.

5. Рух як спосіб існування матерії:

а) багатоманітність форм руху матерії;

б) ідея розвитку;

в) прогрес як проблема;

г) діалектика як теорія розвитку.

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1.       Порівняльний аналіз розуміння Абсолюту в Парменіда і в християнському вченні про Бога.

2.       Філософське вирішення проблеми буття як віддзеркалення світогляду епохи (античність, Середньовіччя, Новий час, XX ст.).

3.      Поняття «бутя» a філософії М.Хайдеггера.

4.       Онтологічний поворот у філософії XX ст.

5.       Еволюція поняття «матерія» у філософії і науці.

6.       Синергетика: зміст і основні проблеми.

7.       Детермінізм як принцип філософського осмислення світу.

8.       Порівняльний аналіз субстанційної та реляційної концепцій простору і часу.

9.       Історико-філософський аспект ідеї розвитку.

10.  Проблема прогресу та його критеріїв.

 

Контрольні питання та завдання

1.       Коли і чому в філософії з'явилась проблема буття?

2.       Хто з античних філософів не сприйняв парменідового тлумачення буття і чому?

3.       У чому полягає специфіка середньовічного тлумачення проблеми буття?

4.       Які зміни у розумінні буття відбулись у філософії Нового часу?

5.       Розкрийте зміст вислову «онтологічний поворот у філософії XX ст.».

6.       Чи є змістовний зв'язок між світоглядом людини XX ст. та філософським вирішенням проблеми буття, і якщо є – чому?

7.  Які форми руху матерії виокремлює діалектичний матеріалізм?

8.  Як співвідносяться поняття «матерія» і «субстанція»?

9.  Розкрийте зміст субстанційної та реляційної концепцій простору і часу.

10.  Розкрийте зміст понять «детермінізм» та «індетермінізм».

11.  Як співвідносяться поняття «рух», «розвиток», «прогрес»?

 

Література:

Основна:

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени. – М., 1982.

Дамміт М. Логічні основи метафізики. Переклад з англ. В.Навроцького. – Київ: IRIS, 2001.

Джеймс В. Деякі метафізичні проблеми, розглянуті з погляду прагматизму. Єдність і множинність. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2000.

Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М., 1986. http://ru.philosophy.kiev.ua/library/catalog.html#5.

Кедров Б.М. Научная концепция детерминизма // Современный детерминизм: Законы природы. – М., 1973.

Кедров Б.М. Эволюция понятия материи в философии и естествознании // Вопр. философии, – 1975. – № 8.

Молчанов В.И. Время и сознание. – М., 1988.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001.

Тілліх П.Мужність бути. Небуття і тривога. // Часопис «Ї». – 2005. – №37.

Хакен Г. Синергетика. – М., 1980.

 

 

 

Заняття 10. Філософське вчення про пізнання та знання.

 

1. Специфіка філософського аналізу пізнання:

а) предмет і структура пізнання;

б) поняття «об'єкт» і «суб'єкт» пізнання.

2. Істина та хиба:

а) поняття істини;

б) форми істини;

в) хиба, дезінформація, омана і проблема відмежування істини від омани.

3. Пізнавальні здібності людини:

а) чуттєве пізнання;

б) абстрактне мислення;

в) інтуїція.

4. Пізнання і практика.

5.Проблема творчості у пізнанні. 

6. Генеза науки.

а) Проблема виникнення науки.

б) Періодизація науки. Поняття класичної, некласичної та постнекласичної науки.

7. Наука як соціокультурний феномен.

а) Наука в системі техногенної цивілізації.

б) Наука як соціальний інститут і явище культури.

в) Світоглядно-етичні проблеми сучасної науки.

8. Наука як пiзнавальний феномен.

а) Наукове знання, його специфiка i будова.

б) Проблема iстини в науковому пiзнаннi.

в) Наукова рацiональнiсть. Iсторичнi типи рацiональностi.

г) Методологiя наукового пiзнання.

9. Основні проблеми філософії науки.

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1.       Головні напрями розробки гносеологічних проблем у сучасній філософії.

2.    Емпіричний та теоретичний рівні пізннання.

3.       Проблема критерію істини у філософії та науці.

4.       Пізнання та інтуїція.

5.       Проблема творчості в пізнанні.

6.       Критерії та еталони науковості.

7.       Природничонаукове та соціогуманітарне пізнання: подібності і відмінності.

8.  Проблема періодизації історії науки.

9.  Структура наукової теорії та її основні функції.

10.  Класифікація наукових методів і рівні методології.

 

Контрольні питання та завдання:

1.       Що таке знання і пізнання?

2.       Які основні етапи розробки проблем пізнання в історії філософії Ви знаєте?

3.       Що є предметом гносеології та яка її відмінність від епістемології?

4.       Який зв'язок між пізнанням і практикою?

5.       Розкрийте зміст понять «об'єкт пізнання» та «суб'єкт пізнання».

6.       Що таке істина, які її властивості та критерії? Наукова істина.

7.       Які пізнавальні здібності людини Ви знаєте? Розкрийте їх зміст.

8.       Як можуть співвідноситись пізнання і віра?

9.  Розкрийте специфіку рівнів та структури наукового пізнання.

10.  Розкрийте зміст екстерналістських та інтерналістських концепцій генези науки.

 

Література:

Основна:

Аналитическая философия. Избранные тексты / Ред.сост. А.Ф.Грязнов.-М.,1993.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

Гносеология в системе философского мировоззрения / Отв. ред. В.А.Лекторский. – М., 1983.

Голдстейн М., Голдстейн И. Как мы познаем. – М., 1984.

Ильин В.В. Критерии научности знания. – М., 1989.

Карнап Р. Философские основания физики. – М., 1971.

Кедровский О.И. Методы построения теоретической системы знания: диалог философа и математика. – Киев, І 982.

Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. – М., 1985.

Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. -М.,1974.

Кун Т. Структура научных революций. – М., 2009.

Лакатос И. Доказательства и опровержения (Как доказывают теоремы). – М., 1967

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и некласическая. – М., 2001.

Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

Пуанкаре А. О науке. – М., 1983.

Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. – Киев, 1997.

Современные теории познания / Отв. ред. В.А.Лекторский. – М., 1992.

Степин B.C. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопр. философии. – 1989. – № 10.

Тулмин Ст. Человеческое понимание. – М., 1984.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986.

Чудинов Э.М. Природа научной истины. – М., 1977.

 

 

 

Заняття 11. Свідомість як об’єкт філософського дослідження.

1. Проблема духу і свідомості в історії філософської думки:

а) метафора свідомості в культурі та філософії античності;

б) християнська концепція внутрішнього духовного світу;

в) концептуальні зміни у розв'язанні проблеми свідомості у філософії Нового часу;

г) проблема духу і свідомості в німецькій класичній філософії;

д) діалектико-матеріалістична концепція свідомості К.Маркса;

е) сучасні філософські концепції свідомості.

2. Свідомість як філософська категорія. Джерела та витоки свідомості.

3. Структура свідомості. Свідомість та самосвідомість.

4. Свідомість та безсвідоме: К.Маркс та З.Фрейд.

5. Свідомість та мислення. Свідомість та мова.

6. Проблема ідеального та варіанти її вирішення.

7. Поняття суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості.

8. Соціальна природа свідомості.

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1.       Суспільний та особистісно індивідуальний зміст свідомості: зв'язок та відмінність.

2.       Свідомість і особистість.

3.       Проблема свідомості в українській філософії.

4.       Проблема свідомості у філософії Сходу.

5.      Свідомість та безсвідоме: порівняльний аналіз концепцій К.Маркса та 3.Фрейда.

6.    Зміст понять  «свідомість», «інтелект», «розум», «мислення».

7.       Проблема свідомості у сучасній філософії.

 

Контрольні питання та завдання

1.       Якою метафорою користувались давні греки для опису свідомості?

2.       У чому полягає зв'язок середньовічного розуміння свідомості з геоцентричним світоглядом?

3.       Чому в релігійній філософії свідомість розуміється як тягар і «хрест»?

4.       Які концептуальні зміни в розгляді проблеми свідомості відбулись у філософії Нового часу?

5.       У чому полягає подібність та відмінність марксової і фрейдової концепцій безсвідомого?

6.       Розкрийте зміст понять «самосвідомість», «ідеальне», «духовне».

7.  Що таке суспільна свідомість і яка її структура?

8.  Які сучасні концепції свідомості Ви знаєте?

 

Література:

Основна:

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Бондаренко Л. И. Основные этапы становления сознания. – Киев, 1979.

Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопр. философии. -1979.-№6-7.

Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. -М.,1974.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975.

Лифшиц М. Об идеальном и реальном // Вопр. философии. -1984.-№10.

Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Вопp. философии. – 1990. – N 10.

Михайлов Ф. Т. Загадка человеческого Я. – М., 1976.

Общественное сознание и его формы / Отв. ред. В.И.Толстых. – М.,1986.

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972.

Фрейд З. Я и Оно //Избранное. – М., 1989.

Юнг К.Г. Коллективное бессознательное. – М., 1995.

 

Заняття 12. Людина як предмет філософського осмислення.

 

1.    Образи людини в історії філософської думки:

а) уявлення про природу людини в античній та середньовічній філософії;

б) концепція «природної людини» в добу Відродження;

в) натуралістичний антропологізм та його вплив на розвиток природознавства;

г) соціобіологічна інтерпретація проблеми співвідношення біологічного і соціального в «природі людини»; соціал-дарвінізм;

д) марксистська концепція людини;

є) сучасна філософська антропологія та антропологічний напрям у західноєвропейській філософії XX ст.

2. Проблема сутності людини:

а) людина як суб'єкт практичної діяльності;

б) людина як суб'єкт історичного процесу;

в) біопсихосоціальна цілісність людини.

3. Проблема антропосоціогенезу.

4. Діяльність як спосіб існування людини. Структура діяльності.

5. Поняття «індивід», «індивідуальність», «особистість» та їх співвідношення.

6. Проблема сенсу людського існування та багатоманіття способів її розв'язання.

7. Свобода і відповідальність особи.

8. Парадокси антропології як філософського вчення.

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1. Психоаналіз і проблема людини.

2. Проблема людини в екзистенціалізмі.

3. Основні риси марксистського розуміння людини.

4. Расизм і проблема співвідношення біологічного та соціального в людині.

5. Значення і межі проблеми сенсу життя.

6. Поліфонія філософських версій місця людини у Всесвіті.

7. Специфіка розуміння особистості в різних типах культур.

8. Особистість та її свобода в поглядах світових релігій.

9. Проблема свободи й відповідальності особи на сучасному етапі розвитку світової цивілізації.

10. Проблеми життя та смерті наприкінці XX ст. і шляхи їх вирішення.

 

Контрольні питання та завдання

1.       Відмінність ставлення до соціальної дійсності мертвих, живих і ненароджених.

2.       Чому багато філософів і мислителів кажуть про людину як таємницю?

3.       Які Ви знаєте основні риси пануючого розуміння людини в добу античності. Середньовіччя і в Нові часи?

4.       Діяльнісний підхід у розумінні людини?

5.      У чому сутність проблеми співвідношення біологічного та соціального в людині?

6.    Порівняйте зміст понять «індивід», «індивідуальність», «особистість».

7.    Розкрийте зміст поняття «свобода oсобистості».

8.  Які шляхи подолання кризи особистості на межі XX та .XI ст. Ви можете запропонувати?

Література:

Основна:

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопр. философии. – 1989.- № 2.

Больнов О.Ф. Філософська антропологія та її методичні принципи / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – Київ: Ваклер, 1996.

Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

Кон И. С. В поисках себя. – М., 1984.

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844року /Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. – К.: ВПЛУ, 1973.

Рикер П. Человек как предмет философии // Вопр. философии. – 1989. – № 2.

Табачковський В. Життєвий світ людини і пізнання: персоналістична інтерпретація / Філософська думка, 2006. – №2.

Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1990.

Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

 

 

Заняття 13. Суспільство та культура як предмет філософського осмислення

1. Багатозначність поняття «суспільство» (як відокремлена частина природи; як людина в структурі її відносин; як соціальна форма руху матерії; як людство в цілому).

2. Суспільство як система, що саморозвивається:

а) суспільне виробництво та його структура;

б) суспільно-економічна формація та її структура.

3. Людина в плині історії: проблема періодизації історичного процесу.

4. Суспільний прогрес, його історичні типи та проблема критеріїв.

5. Проблеми сучасного інформаційного суспільства та глобальні проблеми сучасності.

6. Поняття про культуру і цивілізацію. Історичні моделі культури та цивілізаційні типи.

7. Матеріальна та духовна культура. Культура і цивілізація.

8. Поняття «доіндустріальне», «індустріальне», «постіндустріальне», «інформаційне» суспільство.

 

Підготовка рефератів з наведених тем для самостійної роботи:

1. Природне і суспільне буття: спільне та відмінне.

2. Криза світової цивілізації на межі тисячоліть та шляхи й вирішення.

3. Проблема людського початку в історії.

4. Специфіка соціального детермінізму.

5. Основні риси техногенної цивілізації.

6. Світова соціально-екологічна ситуація наприкінці XX ст.

7. Глобальні проблеми, їх сутність та шляхи розв'язання.

8. Співвідношення культури і цивілізації.

9.  Артефактність існування української культури.

 

 

Контрольні питання та завдання:

1. Що відрізняє суспільство як систему від інших систем?

2. Якими є джерела саморозвитку суспільства?

3. Які моделі суспільного існування  Ви знаєте?

4. У чому полягає сутність «глобальних проблем» сучасності.

5. Що таке інформаційне суспільство та які перспективи його розвитку?

6. Розкрийте зміст понять "суспільне виробництво" та "суспільно-економічна формація".

7. У чому полягають труднощі вирішення проблеми періодизації історичного процесу?

8. Як історично змінювалися уявлення про культуру?

9. Якими способами передається культурна спадщина?

 

Література:

Основна:

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підручник для вищ. навч. закл. / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І.Михальченко. – Вид. 3-тє, випр. та доп. – К.: Генеза, 2006. – Розділ 3,  § 6. – С. 436-478.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Вебер M. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произв. – М., 1990.

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М.,

Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991.

Франко І. Що таке поступ? // Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1978. – T. 45.

Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986.

Гидденс Э. Устроение общества. – М.: Академический проект – 2005. – 528 с.

Киселев H.H. В гармонии c природой. – Киев, 1989.

Луман Н. Общество как социальная система. – М., 2004. – 232 с.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992 (електронний варіант за адресою http://www.socd.univ.kiev.ua/LOCAL/LIB/SOC/sorokin.pdf)

 

 

 

Письмова робота «Аналіз філософського тексту».

Форма контролю: співбесіда за результатами виконання письмової роботи.

Вимоги до роботи «Аналіз філософського тексту».

1. Вибір тексту: студент самостійно вибирає текст, керуючись програмою курсу та списком рекомендованої літератури. Остаточний вибір тексту повинен бути узгоджений з викладачем.

Критерії вибору:

- традиція та час створення: європейська філософія; від античності до ХХІ століття;

- автор: основоположник чи видатний представник відомої філософської школи чи напряму;

- текст: теоретична робота, що дає уявлення про філософську позицію автора; бажано цілісний текст або логічно завершений фрагмент;

- обсяг тексту: не менше 10 сторінок, бажано не більше 20 сторінок.

2. Порядок роботи.

Перший етап: ознайомлення з текстом.

Другий етап: вибір фрагмента для коментаря (погоджується з викладачем).

Третій етап: виконання й оформлення роботи.

3. Вимоги до оформлення.

Робота виконується письмово і складається з наступних частин:

1. Вступ (обсяг 1 стор.).

1.1. Точна вказівка автора, назви тексту та вихідних даних (книга, сайт й т.ін.).

1.2. Стисла довідка про автора тексту: дати життя, освіта, творчий шлях, внесок в історію філософської думки.

1.3. Стисла довідка про текст: історія створення, місце і час видання, роль даної роботи у творчості філософа та її місце в історії філософії.

2. Аналіз тексту (обсяг 5 стор.).

2.1. Формальна характеристика: структура (композиція), стиль, мова і т.п.

2.2. Змістовна характеристика: тема роботи, основні проблеми, засоби їх вирішення, аргументація, тощо.

2.3. Коментар фрагменту тексту: виконується у вільній формі, включає: обгрунтування вибору фрагменту, вказівку мети і методу коментарю, ключові цитати*, змістовний висновок.

* Посилання оформлюються відповідно до загальних вимог до цитування.

Головна вимога – чітка вказівка авторства конкретного висновку.

3. Есе – власні роздуми стосовно тексту (обсяг 1 стор.).

 

Типові завдання для підсумкової (модульної) контрольної роботи з курсу «Філософія»

 

Варіант 1

1.     Чим характеризується людське ставлення до світу?

2.     Які етапи виділяють в розвитку античної філософії?  Представники.

3.     Новизна гносеологічних ідей І.Канта.

4.     Дайте визначення поняттям: аксіологія, досвід, пантеїзм.

5.     Хто є автором висловлювання «В розумі немає нічого, чого б не було у чуттях». У чому сенс цього висловлювання?

 

Варіант 2

1.     Визначення філософії: історичні форми і сучасність.

2.     Кого і чому представників філософії «ранньої класики» називали натурфілософами?

3.     Що означає поняття «суб’єкт» у Фіхте?

4.     Дайте визначення поняттям: аксіома, енциклопедисти, світогляд.

5.     Хто є автором висловлювання: « Існує наука, яка розглядає суще як існуюче тому, що існування є його природа. Така наука не тотожня наукам, які не визначають загальну природу сущого, а лише виділяють частину його як прояв існування; так чинять, наприклад, науки математичні». У чому сенс цього висловлювання?

 

Варіант 3

1.     З яких позицій підходять до визначення релігії та її місця у всесвітньому історичному процесі представники різних філософських напрямків?

2.     Етичні уявлення епікурейців і стоїків.

3.     Соціальна концепція Т.Гоббса.

4.     Дайте визначення поняттям: раціоналізм, філософія, схоластика.

5.     Хто є автором висловлювання: «Філософія являє собою міркування про предмети, знання про які ще неможливе». У чому сенс цього висловлювання?  

 

 

Варіант 4

 1. Просвітництво як система поглядів, і чому, вона отримала таку назву?
 2. Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.
 3. Розкрийте зміст понять «апологетика», «патристика», «схоластика».
 4. Медитація та рефлексія як методи філософії.
 5. Хто є автором висловлювання: «Трансформація природного стану в громадянський змінює людину замінюючи в її діях інстинкт на правосуддя, надючи діям розумний, моральний початок…». У чому сенс цього висловлювання?

 

 

Варіант 5

1.      Філософські концепції модерну та постмодерну (порівняння).

2.      Чому своє пояснення процесу пізнання Кант називав «коперніканським поворотом у філософії»?

3.      Розкрийте зміст понять «теїзм», «пантеїзм», «космологія».

4.       Що означає поняття "кордоцентризм" у філософії Г.Сковороди?

5.      Хто є автором висловлювання: «Застосовуючи розумове зусилля для уявлення зовнішньо існуючих речей ми отримуємо лише споглядання власних ідей». У чому сенс цього висловлювання?

 

 

Варіант 6

 1. Структура світогляду.  Історичні типи світогляду.
 2. Перша будова системи категорій Аристотеля.
 3. Розкрийте зміст загальної назви «філософія життя».
 4. Що таке «абсолютна ідея» в філософії Гегеля?
 5. Хто є автором висловлювання: «Людина … досягає мудрості лише у тому випадку, якщо залишається вченим у власному незнанні, яке є його властивістю…». У чому сенс цього висловлювання?

 

 

 

Варіант 7

 1. Полеміка між номіналізмом і реалізмом у середньовічній філософії.
 2. Структуралізм і постмодернізм: проблеми філософського осмислення культури.
 3. Поняття несвідомого в філософії прсихоаналізу.
 4. Зміст поняття "філософія серця" у П.Юркевича?
 5. Хто є автором висловлювання: «Силлогізми складаються з речень, речення зі слів, а слова зі знаків. Тому, якщо засновані знаками поняття плутаються, нерозумно відірвавшись від речей, немає нічого надійного у тому, що ними засновується. Єдина наша надія в істинній індукції.» У чому сенс цього висловлювання?

 

Варіант 8

 1. Проблема методу в філософії Нового часу.
 2. Зародження філософських учень у Київській Русі та їхні специфічні особливості.
 3. Прагматизм як напрям філософії (основні ідеї Ч.Пірса, У.Джемса).
 4. Поняття «категоричного імперативу» в етиці І.Канта.
 5. Хто є автором висловлювання: «…для виявлення істини потрібно хоч раз у житті … поставити усе під сумнів.» У чому сенс цього висловлювання?

 

 

Варіант 9

 1. Ідеалістична філософія Платона: вчення про ідеї та душу.
 2. Чи можна ототожнювати світогляд і філософію? 
 3. Людина як предмет філософських студій у добу Просвітництва.
 4. Що означає поняття «суб’єкт» у філософії Фіхте?
 5. Хто є автором висловлювання: «Ми називаємо апріорними знання, безумовно незалежні від досвіду … . Їм протилежне емпіричне знання …, можливе … через посередництво досвіду.» У чому сенс цього висловлювання?

 

 

 

Варіант 10

 1. Проблеми і предмет філософії.
 2. Філософія епохи Відродження: гуманізм та нове розуміння людини.
 3. Чому раціоналізм вважається протилежністю сенсуалізму?
 4. У чому полягає філософський сенс апорій Зенона?
 5. Хто є автором висловлювання: «Оскільки філософія є такий спосіб мислення, завдяки якому мислення мислиться та досліджується, пізнається за допомогою понять, які поняттями пізнають, у собі вона існує тільки як мислення. Інша [не філософська] свідомість … спочатку є форма почуття, споглядання, уявлення … а не мислення.»

 

 

 

Перелік питань, що виносяться на іспит

1.     Визначення філософії: історичні форми і сучасність.

2.     Форми існування філософського знання.

3.     Поняття і функції світогляду.

4.     Співвідношення світогляду та філософії.

5.     Філософія і наука.

6.     Роль філософії в сучасному житті суспільства.

7.     Основи періодизації західноєвропейської філософії.

8.     Основні етапи розвитку давньогрецької філософської думки.

9.     Уявлення про сутність і першоначала світу в античній натурфілософії.

10.           Підходи до розуміння сутності людини у софістів і Сократа.

11.           Загальна характеристика філософії Платона.

12.           Загальна характеристика філософії Аристотеля.

13.           Етичні уявлення епікурейців і стоїків.

14.           Особливості, періоди розвитку та основні проблеми середньовічної філософії.

15.           Проблема співвідношення віри й знання у філософії Томи Аквінського.

16.           Антропологічні та натурфілософські ідеї епохи Відродження.

17.           Філософія М. Кузанського

18.           Основні філософські проблеми в філософії Нового часу.

19.           Філософія Р.Декарта.

20.           Французьке Просвітництво: основні ідеї та персоналії.

21.           Класична німецька філософія: основні ідеї та персоналії.

22.           Новизна гносеологічних та етичних уявлень Канта.

23.           Своєрідність гегелівської діалектики.

24.           Антропологічний характер філософії Фейєрбаха.

25.           Марксистська філософія: вихідні положення й історичні форми.

26.           Перехід від класичного до некласичного етапу розвитку західної філософії.

27.           Ірраціоналізм ХІХ ст.: ключові філософські ідеї та персоналії.

28.           Основні тенденції і напрямки західної філософії ХХ ст.

29.           Особливості та основні етапи розвитку філософської думки в Україні.

30.           Філософський смисл проблеми буття.

31.           Розвиток уявлення й особливості розуміння буття в історії філософії.

32.           Філософський зміст проблеми свідомості.

33.           Різноманітність шляхів розуміння свідомості в історії філософії.

34.           Свідомість і самосвідомість.

35.           Поняттєве мислення й мова.

36.           Свідоме і несвідоме. Розуміння несвідомого в концепціях Фрейда та Юнга.

37.           Визначення знання в класичній філософії та некласичній філософії.

38.           Проблема суб'єкта й об'єкта пізнання.

39.           Теорія пізнання, її предмет і метод.

40.           Форми чуттєвого й раціонального пізнання.

41.           Співвідношення пізнання й розуміння.

42.           Філософські концепції істини та її критеріїв.

43.           Скептицизм як філософська позиція.

44.           Поняття про науку. Проблема виникнення науки.

45.           Періодизація історії науки: класична, некласична та постнекласична наука.

46.           Рівні наукового пізнання: емпіричний і теоретичний.

47.           Методологія та основні групи методів наукового пізнання.

48.           Проблема, гіпотеза, теорія як основні форми наукового пізнання.

49.           Наука як соціокультурний і цивілізаційний феномен.

50.           Проблема людини як вічна філософська проблема.

51.           Формування й історичний розвиток проблематики філософії людини.

52.           Проблема співвідношення природи й сутності людини в історії філософії.

53.           Філософські аспекти проблеми походження людини.

54.           Індивід і соціум. Поняття про особу.

55.           Проблема свободи.

56.           Духовний світ людини.

57.           Багатозначність поняття «суспільство».

58.           Суспільство як система, що саморозвивається.

59.           Поняття культури. Історичні моделі культури.

60.           Уявлення про цивілізацію. Типи цивілізації.

 

 

Приклад тестового завдання для іспиту:

1. Термін «філософія» перекладається з грецької мови як:

А) «любов до мудрості»;

Б) «жага до пізнання»;

В) «бачення істини».

2. Первісне світоглядно-міфологічне вірування в першопредка має назву:

А)  фетишизм;

Б)  тотемізм;

В)  анімізм.

3. Філософія як теоретична основа світогляду ґрунтується на:

А) вірі в потойбічні сили;

Б) міркуваннях про всезагальні основи буття та пізнання;

В) естетично-почуттєвому осягненні дійсності.

4. Яка функція філософії перекладається з грецької мови як “ціннісна»:

А) гносеологічна;

Б) евристична;

В) аксіологічна.

5. Первинне (давньогрецьке) значення терміну “діалектика»:

А) усунення перешкод в логічному міркуванні;

Б) метод пошуку істини в процесі зіткнення різних точок зору;

В) розробка політичних правил життя давньогрецького полісу.

6. Який із наведених типів світогляду не є історичним:

А) релігійний;

Б) міфологічний;

В) буденний.

7. Який розділ філософії репрезентує онтологія:

А) вчення про буття;

Б)  теорію пізнання;

В) вчення про мораль.

8. Характерною рисою античної філософії є:

А) теоцентризм;

Б) наукоцентризм;

В) космоцентризм.

9. Засновником Академії в Давній Греції був:

А) Сократ;

Б) Аристотель;    

В) Платон.

10. Кому з античних мислителів належить вислів “Платон мені друг, але істина дорожча»:

А) Анаксімену;

Б) Аристотелю;

В) Піфагору.

11. Стихія вогню є першоосновою буття світу за ...:

А) Парменідом;

Б) Демокрітом;

В) Гераклітом.

12. Аристотель був учителем:

А) Платона;

Б) Олександра Македонського;

В) Філона Олександрійського.

13. Останній етап розвитку середньовічної філософії:

А) схоластика;

Б) патристика;

В) апологетика.

14. Універсалії існують до і поза речами і являють собою думки Бога – позиція середньовічних:

А) реалістів;

Б) матеріалістів;

В) номіналістів.

15. Схоластика вважає філософію:

А) царицею всіх наук

Б) служницею богослів’я

В) лженаукою.

16. Микола Кузанський пояснює за допомогою ідеї співпадіння максимуму і мінімуму тотожність:

А) Бога і Природи;

Б) душі і тіла;

В) матерії і духу.

17. Термін “гуманізм» як світоглядна настанова належить до філософії:

А) античності;

Б) Відродження;

В) середньовіччя.

18. Твердження «Бог усюди в світі, а не поза його межами», характеризує:

А) ідеалізм;

Б) пантеїзм;

В) агностицизм.

19. Основоположником емпіризму є:

А) Ф. Бекон;

Б)  Р. Декарт;

В) Дж. Локк.

20. Принцип “Cogito ergo sum» означає:

А) «Мислю, отже існую»;

Б) «Вірю, бо абсурдно»;

В) «Бути – значить бути сприйнятим».

21. Апріорними формами чуттєвого пізнання, на думку І.Канта, є:

А) простір і час;

Б) ідеї;

В) категорії.

22. Завершіть думку Гегеля: «Все розумне дійсне, все...»:

А) нерозумне ілюзорне;

Б) дійсне спотворене;

В) дійсне розумне.

23. Згідно вчення екзистенціалізму:

А) існування передує сутності;

Б) сутність передує існуванню;

В) існування і сутність співіснують в людині одночасно.

24. Який філософський напрям ХХ ст. ототожнював істину з корисним і практичним для людини :

А) позитивізм;

Б) фрейдизм;

В) прагматизм.

25. Автор концепції пізнання дійсності, більш відомої як «філософія серця»:

А) М. Смотрицький;

Б) Ф. Прокопович;

В) П. Юркевич.

26. Кого серед українських письменників вважають українським просвітником:

А) І.Франка;

Б) І. Нечуя-Левицького;

В) І.Котляревського.

27. Герменевтика розробляє метод:

А) експерименту;

Б) інтерпретації;

В) аналізу.

28. Доповніть вираз: «властивістю матеріальної субстанції є протяжність, а духовної...»:

А) мислимість;

Б) абстрактність;

В) тотожність.

29. Який філософський напрям визнає первинність свідомості над матерією:

А) матеріалізм;

Б) ідеалізм;

В) дуалізм.

30. Свідомість насамперед є ... властивістю людини:

А) суб’єктивною;

Б) об’єктивною;

В) інтерсуб’єктивною.

31. Знання, на відміну від правильної гадки, повинне бути:

А) логічним;

Б) емпіричним;

В) обґрунтованим.

32. Який із законів діалектики передбачає зміну сутнісних ознак внаслідок наявності критичної маси формальних:

А) закон подвійного заперечення;

Б)  закон взаємного переходу кількісних змін в якісні;

В) закон єдності і боротьби протилежностей.

33. Яке положення відповідає агностицизму:       

А) пізнання – це вічний процес отримання нової інформації про світ;

Б)  деякі речі ніколи не будуть пізнані взагалі і залишаться за межами людської свідомості;

В) пізнаваним є для людини лише те, що фіксується її органами відчуттів.

34. Всі види виробничої, суспільної та духовної діяльності людини й суспільства, а також усі їх результати загалом можна назвати:

А) наукою та технікою;

Б) історією;

В) культурою.

35. Людину як частину суспільства означує поняття:

А) соціум;

Б) особистість;

В) індивід.

36. Сукупність підтримуваних суспільною свідомістю норм та правил поведінки людини в суспільстві – це:

А) релігія;

Б) право;

В) мораль.

37. У понятті «ноосфера» фіксується:

А) співвідношення біологічного і соціального в людині;

Б)  взаємодія і взаємозалежність природного буття і буття соціуму;

В)  взаємоперехід і взаємозалежність природного і людського в світі.

38. Соціальною рисою людської поведінки є:

А) здатність до отримання і переробки чуттєвих вражень.

Б) здатність до мислення;

В) здатність до спілкування.

39. Унікальною рисою людини є:

А) здатність реагувати на зовнішній подразник зміною власних станів;

Б) використання вербалізованої (словесної) мови;

В) передавання інформації наступним поколінням.

40. Що, згідно марксизму, виступає основною умовою розподілу суспільства на класи:

А) наявність релігійних та політичних вподобань;

Б) невідповідність інтелектуальних та фізичних здібностей потребам часу;

В) наявність майнової і соціальної нерівності.

 

Internet-література

http://philsci.univ.kiev.ua/ Сайт кафедри філософії та методології науки.

http://www.philosophy.ru/ Зеркало в Киевском университете Філософія в Росії. Найбільш повне відображення філософії в інтернеті російською мовою.

http://ihtik.lib.ru/index.html Електронна бібліотека Іхтіка. Багато філософської літератури: книжки, автореферати, дисертації, статті, збірники матеріалів конференцій і дуже багато підручників по філософії.

http://www.i-u.ru/ Російський гуманітарний інтернет-університет.

http://plato.stanford.edu/ Філософська енциклопедія Станфордського університету. (Англійською мовою).

http://www.nietzsche.ru/ Сторінка присвячена Ф.Ніцше. Твори, біографія, бібліографія та ін.(Російською мовою)

http://rw.web.ur.ru/ph_main.html Словник термінів по філософії (Російською мовою)

http://www.uct.kiev.ua/~sofi/ Центр практичної філософії.

http://www.synergetics.org.ua/ Українське синергетичне товариство.

http://elenakosilova.narod.ru/l.html Підбірка посилань на філософські сайти і бібліотеки.

 

 

 

 

 

Зразки завдань для підсумкової модульної контрольної роботи.

 

Варіант 1

1.     Чим характеризується людське ставлення до світу?

2.     Які етапи виділяють в розвитку античної філософії?  Представники.

3.     Новизна гносеологічних ідей І.Канта.

4.     Дайте визначення поняттям: аксіологія, досвід, пантеїзм.

5.     Хто є автором висловлювання «В розумі немає нічого, чого б не було у чуттях» У чому сенс цього висловлювання?

 

Варіант 2

1.     Визначення філософії: історичні форми і сучасність.

2.     Кого і чому представників філософії «ранньої класики» називали натурфілософами?

3.     Що означає поняття «суб’єкт» у Фіхте?

4.     Дайте визначення поняттям: аксіома, енциклопедисти, світогляд.

5.     Хто є автором висловлювання: « Існує наука, яка розглядає суще як існуюче тому, що існування є його природа. Така наука не тотожня наукам, які не визначають загальну природу сущого, а лише виділяють частину його як прояв існування; так чинять, наприклад, науки математичні». У чому сенс цього висловлювання?

 

Варіант 3

1.     З яких позицій підходять до визначення релігії та її місця у всесвітньому історичному процесі представники різних філософських напрямків?

2.     Етичні уявлення епікурейців і стоїків.

3.     Соціальна концепція Т.Гоббса.

4.     Дайте визначення поняттям: раціоналізм, філософія, схоластика.

5.     Хто є автором висловлювання: «Філософія являє собою міркування про предмети, знання про які ще неможливе» У чому сенс цього висловлювання?  

 

 

 

 

Укладено проф.                                                                 Чуйко В.Л.